У матеріалі від хворої дитини на гостру кишкову інфек-цію бактеріолог виявив збудника шигельозу. Які морфо-логічні ознаки характерні збуднику? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У матеріалі від хворої дитини на гостру кишкову інфек-цію бактеріолог виявив збудника шигельозу. Які морфо-логічні ознаки характерні збуднику?А. Грампозитивна рухлива паличка.

В. Утворює капсулу на живильному середовищі.

С. Утворює спору у навколишньому середовищі.

D. Грампозитивні палички, які розміщені у вигляді ланцюжка.

Е. Грамнегативна нерухлива паличка.

142. 29-річного хворого госпіталізували в інфекційну лікарню з нападами блювання, сильним проносом, тенезмами. Випорожнення знебарвлені, з грудочками слизу та до-мішками крові. Під час бактеріологічного дослідження мікропрепарату, приготовленого з матеріалу колонії, яка виросла на середовищі Плóскирєва, бактеріолог виявив нерухливі грамнегативні палички. Збудник упродовж 48 годин частково ферментував лактозу. Назвіть збудник інфекційного захворювання.

А. Vibrio eltor.

В. Yersinia enterocolitica.

С. Proteus penneri.

D. Shigella sonnei.

Е. Salmonella enteriса.

143. Під час планового обстеження працівників митниці для виявлення осіб з субклінічною формою шигельозу бактеріолог отримав копрокультуру, яка мала такі ознаки: 1. Грамнегативна паличка. 2. На середовищі Ендо утворила безбарвні колонії. 3. Перитрих. 4. Вуглеводи ферментує до кислоти та газу. На підставі яких ознак бактеріолог не підтвердив наявність збудника шигельозу?

А. Шигели нерухливі.

В. Ферментації вуглеводів.

С. Збудник не культивується на середовищі Ендо.

D. Люди не хворіють на шигельоз.

Е. Фарбування за методом Грама.

Хворого госпіталізували у лікарню з попереднім діагнозом “шигельоз”. Для підтвердження діагнозу лікар направив фекалії пацієнта на бактеріологічне дослідження. Яке оптимальне діагностичне середовище застосує лаборант для диференціації збудників шигельозу від атипових шигел?

А. Середовище Мак-Кóя - Чéпіна[7].

В. Середовище Плоскирєва.

С. Синтетичне середовище з нікотиновою кислотою.

D. МПА.

Е. Середовище Éндо.

Серед групи туристів (27 чоловік), які використовували для пиття воду з озера, через два дні у 7 осіб виникла діарея. Який матеріал необхідно направити у бакте-ріологічну лабораторію для з’ясування етіології захворювання?

А. Кров хворих.

В. Харчові продукти.

С. Сечу.

D. Харкотиння.

Е. Воду та випорожнення хворих.

146. У матеріалі від хворого з діагнозом “шигельоз” бакте-ріолог ідентифікував шигелу, яка продукувала екзо-токсин. Для якого виду шигели характерна ця ознака?

А. Shigella sonnei.

В. Shigella flexneri.

С. Shigella boydii.

D. Shigella newcastle.

Е. Shigella dysenteriae.

У 4-річної дитини після вживання сирого молока з’явились ознаки розладу функцій шлунково-кишкового тракту, а саме: біль у животі, часта дефекація, яка супроводжувалася спазматичними болями у кишечнику. Випорожнення мали слизово-кров’янисту консистен-цію. Представником якого роду є збудник, який викликав цю інфекцію?

А. Escherichia.

В. Clostridium.

С. Staphylococcus.

D. Salmonella.

Е. Shigella.

У дитячому садку упродовж 4 діб у 10 дітей різних вікових груп з’явилися клінічні ознаки кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хво-рих бактеріолог ідентифікував збудника шигельозу Зонне. У зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією у цьому дитячому колективі контактним дітям необхідно призначити препарат для специфічної профілактики. Який препарат Ви призначите контактним дітям?

А. Імуноглобулін.

В. Шигельозний бактеріофаг.

С. Сульфаніламіди.

D. Антибіотики.

Е. Інактивовану вакцину.

149. У пацієнта, який захворів 3 дні тому і скаржиться на підвищення температури (38 °С), біль у животі, часті рідкі випорожнення, кров у фекаліях, лікар клінічно діагностував шигельоз. Який метод мікробіологічної діагностики бактеріологу доцільно застосувати у цьому випадку? Який матеріал від хворого необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

А. Бактеріоскопічний; фекалії.

В. Бактеріологічний; фекалії.

С. Бактеріоскопічний; кров.

D. Бактеріоскопічний; сечу.

Е. Серологічний; кров.

 

*150. Під час дослідження випорожнень хворого з попе-реднім діагнозом “шигельоз” на середовищі Плоскирєва виросла велика кількість колоній з гладенькою поверхнею та рівними краями. Виділена культура ферментувала глюкозу, маніт та мальтозу з утворенням кислоти, а лактозу та сахарозу – не фер-ментувала. Якому виду бактерії характерні наведені властивості?

А. Shigella sonnei.

В. Shigella flexneri.

С. Shigella boydii.

D. Shigella dysenteriae.

Е. Salmonella typhi.

 

151. В інфекційну лікарню госпіталізували хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом та прожилками крові, підвищення температури, слабість. Лікар поставив пацієнту попередній діагноз “шигельоз”. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше застосувати бактеріологу під час дослідження матеріалу від хворого для підтвердження діагнозу?

А. Мікологічний.

В. Бактеріологічний.

С. Протозоологічний.

D. Бактеріоскопічний.

Е. Шкірно-алергічну пробу.

 

152. В інфекційну лікарню госпіталізували хворого з підозрою на гострий шигельоз. Який матеріал лікар направить на бактеріологічне дослідження?

А. Випорожнення.

В. Сечу.

С. Жовч.

D. Промивні води шлунка.

Е. Кров.

 

153. У хворого з типовою клінічною картиною шигельозу внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигел бактеріолог не виявив. Титр антишигельозних антитіл у хворого при постановці РНГА з парними сироватками підвищився у 4 рази. Про що свідчить отриманий результат?

А. Пацієнт раніше хворів на шигельоз.

В. Вакцинальну реакцію.

С. Неспецифічну реакцію.

D. Виключення діагнозу “шигельоз”.

Е. Підтвердження діагнозу “шигельоз”.

 

154. Під час епідеміологічного розслідування спалаху шите-льозу, який був викликаний шигелою Зонне, епідеміолог з’ясував, що джерелом інфекції могли бути троє працівників молокозаводу. Яке додаткове дослідження бактеріологу необхідно застосувати для підтвердження дійсного джерела інфекції?

А. Визначення сероварів шигел.

В. Коліцинотипування.

С. Визначення титру антишигельозних антитіл.

D. Фаготипування.

Е. Визначення підсероварів шигел.

 

155. У пацієнта з ознаками коліту бактеріолог виділив чисту культуру бактерії, яка за особливостями морфології, культуральними та біохімічними властивостями була віднесена до роду Shigella. Яку реакцію бактеріологу доцільно застосувати для ідентифікації культури?

А. Реакцію аглютинації з діагностичними сироватками.

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію непрямої гемаглютинації.

Д. Реакцію преципітації.

Е. Реакцію гальмування гемаглютинації.

 

156. Під час дослідження копрокультури хворого на шигельоз бактеріолог виявив грамнегативні нерухливі палички, які за антигенними ознаками були Shigella sonnei. За-значте цукролітичні властивості S. sonnei відносно лак-този на середовищі Ендо?

А. Повільно ферментує лактозу.

В. Не ферментує лактозу.

С. Ферментує лактозу до кислоти та газу.

D. На середовищі Ендоколонії пігментовані і мають

яскраво-червоний колір з металевим блиском.

Е. Збудник не культивується на середовищі Ендо.

 

157. Для вирішення питання щодо ретроспективної діаг-ностики перенесеного шигельозу лікар хворому призначив серологічне дослідження сироватки крові з метою визначення титру антишигельозних антитіл. Яку реакцію доцільно застосувати бактеріологу?

А. Реакцію пасивної гемаглютинації.

В. Реакцію зв’язування комплементу.

С. Реакцію преципітації.

D. Реакцію гемолізу.

Е. Реакцію бактеріолізу.

 

158. Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зонне і повторно захворів на це саме захворювання. Як нази-вається така форма інфекції?

А. Реінфекція.

В. Рецидив.

С. Суперінфекція.

D. Персистувальна інфекція.

Е. Хронічна інфекція.

 

159. З матеріалу від хворого бактеріолог виділив чисту культуру збудника шигельозу. Які дослідження необхідні для її остаточної ідентифікації?

А. Поставити реакцію аглютинації зі стандартними сироватками.

В. Поставити реакцію аглютинації з сироваткою хворого.

С. Поставити реакцію непрямої гемаглютинації.

D. Поставити реакцію молекулярної гібридизації ДНК.

Е. Виявити термостабільні антигени у реакції термокільцепреципітації.

Під час мікроскопічного дослідження фекалій хворого, який скаржиться на часті випорожнення, гострий біль у животі, гарячку, бактеріолог виявив грамнегативні палички. Під час посіву фекалій на середовищі Ендо виросли безбарвні колонії. Виділені бактерії ферментували лише глюкозу. Який збудник став причиною захворювання?

А. Shigella dysenteriae.

В. Escherichia coli.

С. Salmonella typhimurium.

D. Shigella sonnei.

Е. Salmonella typhi.

161. На об’єктах довкілля та у харчових продуктах за допо-могою реакції з використанням діагностичної тест-системи бактеріолог виявив шигелу Зонне. У набір тест-системи входить полістироловий планшет з адсорбованими на дні лунок специфічними антитілами. Дайте назву цій реакції.

А. ІФА.

В. РІФ.

С. РОПГА[8].

D. РПГА.

Е. Реакція імуноелектрофорезу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 164; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.008 с.)