Загальна характеристика інституцій ЄС 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика інституцій ЄСІнституції Європейського Союзу утворювалися й удоскона­лювалися з перспективою дедалі тіснішого об'єднання народів Європи. Засновники Європейських співтовариств, на базі чого в подальшому створено Європейський Союз, спочатку планували віддати перевагу такій інституційній структурі, яка мала б дві суттєві риси:

• по-перше, вона мала відбивати склад держав-членів у зако­нодавчому органі - виборній асамблеї, у виконавчому ор­гані, який віддзеркалює рівновагу сил всередині цієї асам­блеї, та в судовому органі, який розглядає всі спори щодо застосування права Європейських співтовариств;

• по-друге, планувалося, що всі інституції Європейських співтовариств будуть незалежними від органів національ­ної влади держав-членів і розміщуватимуться в одному мі­сці на території Європейських співтовариств.

Однак були деякі міркування політичного й історичного ха­рактеру, які перешкодили практичному втіленню цих планів. Зо-Право та інституції Європейського Союзу


Інституції Європейського Союзу 


крема, впровадження такої широкомасштабної програми неод­мінно викликало б передання Європейським співтовариствам значної частини суверенітету держав-членів. Крім того, держави-члени цілком втратили б контроль за функціонуванням таких інституцій або навіть контакт з ними. Зникла б також будь-яка можливість враховувати національні інтереси в процесі прийнят­тя Європейськими співтовариствами рішень.

У результаті інституційна структура була розроблена з ура­хуванням вказаних міркувань та з відбиттям водночас, наскільки це можливо, конституційних систем країн-членів. З огляду на це інституційна система Європейського Союзу характеризується такими нижчеописаними особливостями.

Суміщення функцій. Це означає, що принаймні три найваж­ливіших інституції ЄС (Комісія, Рада та Європейський Парла­мент) наділені функціями різного характеру, які не можуть бути добре пристосованими до традиційного розмежування між зако­нодавчими, виконавчими, судовими та наглядовими органами. Наприклад, хоча Комісія традиційно розглядається як виконав­чий орган Співтовариства, вона в окремих ситуаціях суміщає всі ці чотири функції. Рада міністрів ЄС також, окрім законодавчої функції, здійснює в окремих випадках функції виконавчих або наглядових органів. Європейський Парламент також суміщає законодавчу функцію з контрольно-наглядовою.

Поліцентричність структури. Хоча центральні інституції ЄС незмінно знаходяться в Брюсселі, вони також розміщуються у Люксембурзі та Страсбурзі. Крім того, Центр ядерних дослі­джень Євратому, наприклад, розташовано в Іспрі (Італія) та Кал-хемі (Велика Британія). Таке розташування дещо ускладнює процес управління, проте, з іншого боку, воно надає іншим важ­ливим центрам ЄС можливість робити свій внесок у розбудову Європи. Поліцентрична структура була затверджена спеціальним Протоколом до Амстердамського договору, що свідчить про умисність такого підходу до дислокації інституцій ЄС у різних місцях і навіть країнах.

Розподілена лояльність. Теоретично всі інституції ЄС заду­мані й створені так, щоб бути відданими тільки одній справі -інтересам Євросоюзу. Однак це виявилося практично неможли-


вим з принципових і прагматичних міркувань. Наприклад, Комі­сія, безумовно, є органом, який зобов'язаний присвячувати себе тільки інтересам Європейського Союзу, - саме тому від євроко-місарів вимагається навіть складати присягу. Проте ця обставина не є абсолютною гарантією від можливих упереджень з боку окремих комісарів у їхніх діях. Саме розподілена лояльність до­зволяє їм знаходити "золоту середину" в своїй діяльності.

Рада ЄС представляє інтереси держав-членів, з одного боку, а з іншого - діє як наднаціональний орган. Може скластися вра­ження, що така її "двояка" суть майже унеможливлює прийняття нею рішень з позицій об'єктивності, принциповості, неупередже­ності тощо. Однак застосування принципу лояльності та різних систем голосування дозволяє Раді знаходити компроміс у склад­них ситуаціях.

Розподіл влад. Цей принцип уперше сформулював францу­зький філософ-конституціоналіст Монтеск'є у XVHI ст., і ство­рення французьких післяреволюційних інституцій ґрунтувалося саме на його положеннях. Суть цього принципу полягає в тому, що, здійснюючи свою владу, законодавчі, виконавчі й судові ор­гани мають бути цілком незалежними один від одного. Цей принцип застосовується до інституцій ЄС тому, що всі вони є незалежними одна від одної, хоча, як було згадано вище, і ви­конують змішані функції.

Договір про запровадження Конституції для Європи (стаття 1-19) визначає такі складники інституційної системи Європейського Союзу: Європейський Парламент; Європейська Рада; Рада Міністрів; Європейська Комісія; Суд ЄС. За вищеза­значеним підходом до класифікації ці органи можна віднести до групи основних інституцій ЄС. Варто згадати, що за положення­ми Маастрихтського договору (1992 р.) всі ці інституції, а також Палата Аудиторів, крім Європейської Ради, також були віднесені до органів ЄС і їх також слід вважати основними інституціями ЄС. Кожна інституція діє в межах повноважень, що їй надає Конституція, та згідно зі сформульованими в ній процедурами і умовами. Інституції взаємодіють на засадах сумлінної співпраці.Право та інституції Європейського Союзу


Інституції Європейського Союзу 


Європейська Рада

У межах концепції Європейського Союзу Європейська Рада взяла на себе провідну роль як його унікальна установа. В її ос­нові та поступовому розвитку лежать правові положення заснов­ницьких договорів.

Зокрема, згідно зі статтею 3 Договору про Європейський Союз, Союз діє як єдина інституційна структура. Стаття 5 Дого­вору про ЄС передбачає, що ця структура складається з основ­них інституцій, тобто Європейського Парламенту, Ради, Комісії, Суду та Суду аудиторів. Комісії та Раді допомагають Економіч­ний і соціальний комітет і Комітет регіонів, відповідно до статті 7 Договору про Європейське Співтовариство. Поповнюється єдина інституційна структура Європейського Союзу, згідно зі статтею 4 Договору про ЄС, Європейською Радою.

Хоча засновницькі договори стосувалися переважно еконо­мічних питань, однак досить рано стала вочевидь відчутною по­треба іншого необхідного компонента об'єднаної Європи - полі­тичної єдності. Були також деякі принципові питання (наприклад, внески до бюджету Співтовариства), які мали розв'язуватися на найвищому політичному рівні. Такі справи були спочатку розгля­нуті неофіційно на "зустрічі на найвищому рівні" лідерів Євро­пейського економічного співтовариства. Оскільки Співтовариство розвивалося, стало очевидним, що такі зустрічі мають бути офі­ційними. Першою спробою це робити було так зване повідом­лення Девігнона, представлене Раді міністрів у 1970 році.

У цьому повідомленні виражено бажання успішного політич­ного об'єднання через співпрацю в сфері зовнішньої політики. Мета цієї співпраці полягає в досягненні ліпшого взаєморозуміння з головних проблем міжнародної політики та розширенні змісту спільної мети за гармонізації ідей, погодження позицій і вжиття спільних дій щоразу, коли це можливо й необхідно.

Врешті-решт було запропоновано, щоб міністри закордонних справ держав-членів зустрічалися регулярно, принаймні щопів-року. Підготування до цих зустрічей має починатися засіданням Політичного комітету, що складається з голів політичних відділів відповідних міністерств закордонних справ. Сам комітет має засі-


дати принаймні чотири рази на рік, можливо, робочими групами, відповідальними за конкретні завдання. В повідомленні також за­пропоновано можливість заміни зустрічі на рівні міністрів кон­ференцією, якщо для цього є досить серйозні обставини або дуже важливий предмет обговорення. Ці пропозиції прийнято, і були встановлені шаблони регулярних зустрічей на рівні міністрів у травні і листопаді кожного року. На цих зустрічах обговорювали такі питання, як східно-західні відносини, проводилася нарада з питань європейської безпеки та Близького Сходу.

На Паризькій зустрічі на найвищому рівні в жовтні 1972 ро­ку, у контексті оголошеної мети досягти Європейського Союзу до 1980 року, глави держав або урядів погодилися підвищувати рівень політичних консультацій та попросили, щоб їхні міністри закордонних справ готували подальше повідомлення щодо мето­дів поліпшення політичного співробітництва. Звіт за результата­ми зустрічі було закінчено в липні 1973 року і згодом схвалено главами держав чи урядів.

У результаті міністри закордонних справ держав-членів зу­стрічаються регулярно щонайменше чотири рази на рік. Звіт та­кож підтвердив роль Політичного комітету й запропонував за­снувати так звану "групу кореспондентів" для допомоги в його роботі. Механізм політичної консультації між державами-члена­ми Співтовариства додав додаткового виміру рішенню глав уря­дів на їхній зустрічі в Парижі в грудні 1974 року стосовно май­бутніх зустрічей. Було вирішено проводити ці зустрічі тричі на рік, організовувати їх мали міністерства закордонних справ кра-їн-членів. Ці інституційні зустрічі на найвищому рівні відомі як зустрічі Європейської Ради і швидко стали черговою харак­терною особливістю життя Співтовариства.

Європейська Рада стала прикладом спроможності Співтова­риства до самооновлення в складних випадках. На початку 70-х років минулого століття була потреба в новому політичному ім­пульсі, оскільки Співтовариство рухалося від захисту заснов­ницьких договорів до розширення масштабів, не позначених на карті. На Європейську Раду покладається завдання забезпечитиПраво та інституції Європейського Союзу


Інституції Європейського Союзу 


такий стимул. Дотримуючись трьох мудрих порад, Європейська Рада: а) забезпечує форум для вільного й неофіційного обміну ду­мками між головами урядів; б) класифікує компетенційні питання, закріплені в засновницькому договорі, питання політичного спів­робітництва та спільного опікування стосовно держав-членів; в) генерує імпульси для прогресивного розвитку Співтовариства.

Створюючи механізм політичної консультації, що відрізняється від подібного механізму щодо інституцій Співтовариств, уряди держав-членів диференціювали питання міжнародної політики на міжурядовому рівні, з одного боку, і дії Співтовариств, що ґрунту­ються на правових зобов'язаннях, вміщених у договорах, - з іншого. Питання взаємної політичної участі держав-членів, що безпосеред­ньо не стосувалися договорів, підготував Політичний комітет і об­говорили міністри закордонних справ поза структурою Співтовари­ства; питання, що безпосередньо стосувалися договорів, були обго­ворені в межах Ради міністрів Співтовариств, якій допомагає Комі­тет постійних представників (КОРЕПЕР).

За цими ознаками Європейська Рада стала гібридом, який за обговорення питань, що не стосуються Співтовариства, був не більше ніж конференцією на високому рівні; якщо відбувалось обговорення питань Співтовариства, то це могло розглядатися як обнародування з боку Ради Співтовариств. Тип питань, обгово­рених Європейською Радою в сфері політичного співробітницт­ва, яскраво ілюстрований її діями в квітні 1990 року. Протягом цього місяця на порядку денному Європейської Ради були такі пункти: об'єднання Німеччини та відносини з Центральною та Східною Європою; відносини між Литвою і СРСР; військові дії в Анголі; напружена ситуація між Індією й Пакистаном; суперечка між Сенегалом і Мавританією; погроза використання зброї масо­вого знищення на Близькому Сході; убивство президента Ко­лумбії; громадянська війна в Ліберії.

Через ці важливі обставини Співтовариство може розгляда­тися як таке, що прагне зовнішнього визнання в загальному полі­тичному контексті через свою особливість, як торгового об'єд­нання. Таке прагнення давало новий статус і свіжий імпульс, від­повідно до Єдиного європейського акту. Спочатку Європейська


Рада змінила свій гібридний статус і стала інституцією Співтова­риства на основі договору, що об'єднує разом голів держав або урядів і Голову Комісії. Він також передбачає, що Європейська Рада в майбутньому має зустрічатися принаймні двічі на рік. Це скорочення кількості зустрічей відбиває турботу запобігти пере­творенню Європейської Ради у звичайний інший орган, що пра­цює зі щоденними справами Співтовариства, і засвідчує бажання зберегти її такою, щоб вона й надалі відігравала стратегічну роль і давала напрямок та політичний імпульс Співтовариству.

По-друге, на основі наявних домовленостей і практики євро­пейське співробітництво в сфері зовнішньої й безпекової полі­тики також було закріплене договором і повноваженнями, що з нього випливають. Воно тепер є формальним правовим зо­бов'язанням членів Співтовариства докладати зусилля до спіль­ного формулювання й провадження європейської зовнішньої й безпекової політики. Через процес взаємного інформування та консультування держави-члени ручаються якомога збільшити свій об'єднаний вплив на іноземні справи за допомогою узгод­жень, зближення, об'єднаної діяльності й удосконалення спіль­них принципів і цілей. Спеціально передбачено, що має бути по­слідовність між зовнішньою політикою Співтовариства і політи­кою, погодженою в сфері іноземних справ.

Особливі акценти поставлено на тіснішу співпрацю в полі­тичних, економічних, технологічних та індустріальних аспектах європейської безпеки. Спільні позиції щодо міжнародних уста­нов і на міжнародних конференціях є ще одною метою. Подаль­ші запобіжні засоби стосуються організаційних заходів, спря­мованих на співробітництво в сфері зовнішньої політики. Мі­ністрам закордонних справ держав-членів дають новий мандат зустрічатися не менше чотирьох разів на рік у межах структури європейського політичного співробітництва з додатковими пов­новаженням обговорення питань зовнішньої політики, а також участі в засіданнях Ради. Комісія та Європейський Парламент цілком пов'язані з цим новим виміром діяльності та практики


Право та інституції Європейського Союзу

пошуку видів останнього у Співтоваристві та із збереженням ре­гулярного інформування їх про наявні щоденні питання зовніш­ньої політики.

Головування держави-члена з метою європейського політич­ного співробітництва періодично чергується з головуванням у Ра­ді, за допомоги Політичного комітету та Групи європейських ко­респондентів. Засідання або Політичного комітету, або на міні­стерському рівні може бути скликане протягом 48 годин на вимо­гу не менше трьох держав-членів. Європейський секретаріат полі­тичного співробітництва створено в Брюсселі також для допомоги в готуванні й забезпеченні втілення в життя цієї діяльності.

Ці положення відзначають важливий прогрес у розвитку Спів­товариства як політичної сили. Усуваючи давніші відмінності між питаннями власне Співтовариства та питаннями політичного спів­робітництва й узаконюючи останні як такі, що його стосуються, Співтовариство проявило своє прагнення стати повноцінним уча­сником в іноземних справах. Сприятлива нагода виникла тепер для розвитку послідовної, що становить логічне ціле, зовнішньої політики, сумісної з загальними цілями політики Співтовариства. Можливість перевірити успіх забезпечувалася п'ятьма роками піс­ля набрання чинності Єдиного європейського акта.

Європейська Рада піднята до рівня інституції Європейського Співтовариства статтею 2 Єдиного європейського акту, а до рів­ня інституції Союзу - статтею 4 Договору про Європейський Союз. Однак Європейська Рада є гібридом, тому що, хоча фор­мально вже не підпорядкована Договору про ЄСпв, вона зали­шається пов'язаною з процесом європейської інтеграції, яка є підґрунтям Європейського Співтовариства.

Частина 1 статті 4 Договору про ЄС ще раз наголошує на провідній ролі Європейської Ради як органу, який має забез­печити Союз необхідним імпульсом для його розвитку і повинен визначити загальнополітичні керівні принципи цього.

Після кожного засідання Європейська Рада надає Європей­ському Парламентові звіт своїх слухань і щорічний письмовий


 

Інституції Європейського Союзу

звіт про досягнутий Союзом прогрес. У такий спосіб із залучен­ням Європейського Парламенту до систематичного огляду справ Союзу створено додатковий демократичний елемент дебатів сто­совно майбутнього європейської інтеграції.

Однак слід мати на увазі, що рішення або резолюції Євро­пейської Ради, які за своєю природою є політичними й загальни­ми по суті, не мають сили закону, не можуть бути реалізованими та не є предметом судового контролю. Щоб бути ефективними, у відповідних випадках вони мають бути обов'язково впроваджені в законодавство відповідно до процедур, встановлених у Дого­ворі про ЄСпв.

Справи Союзу та Співтовариства не можуть бути просто ві­докремленими. Наприклад, згідно з частиною 2 статті 99 Дого­вору про ЄСпв Європейська Рада залучається до узгодження економічної політики держав-членів і Співтовариства, поки го­лова Європейського центрального банку, згідно з частиною З статті 113 Договору про ЄСпв, представляє Європейській Раді щорічний звіт.

З іншого боку, Рада, згідно з частиною 1 статті 7 Договору про ЄС визначає (а засідання відбуваються за участі голів дер­жав або урядів, тобто подібно до Європейської Ради за відсут­ності Голови Комісії) наявність порушення обов'язку щодо Сою­зу з боку держав-членів, і згідно зі статтею 13 Договору про ЄС Європейська Рада визначає принципи й загальні напрямки спіль­ної зовнішньої та безпекової політики, зокрема й питання захис­ту, які держави-члени повинні виконувати на основі втілення рішень Ради в життя. Європейська Рада також має право обме­жувати коло питань у сфері зовнішньої й безпекової політики та співпраці в сфері кримінального правосуддя.

На відміну від інших інституцій, Європейська Рада діє без будь-яких правил внутрішнього розпорядку. Цей формальний недолік є характеристикою вищого органу, скликаного держа­вою-членом, що головує в Союзі/Співтоваристві, його засідання зазвичай проводяться в цій країні, порядок денний готує ця ж держава. Порядок денний відбиває найважливіші щоденні про-


Право та інституції Європейського Союзу

блеми Союзу та Співтовариства. Наприклад, висновки держави-члена, що головувала, з нагоди прийняття Амстердамського до­говору зачепили такі проблеми:

1. Імплементація положень другого стовпа Маастрихтсь­кого договору, зокрема й імплементація Шенгенської угоди щодо скасування контролю за рухом людей у ме­жах Співтовариства.

2. Розширення Співтовариства відповідно до історичного рішення, прийнятого в 2000 році з огляду на політики Союзу, враховуючи також сільськогосподарську та стру­ктурну політику, а також майбутні фінансові залу-чення через розширення.

3. Резолюції стосовно Економічного та монетарного союзу, зокрема й зобов'язання держав-членів, Комісії та Ради щодо імплементації пакту про стабільність і ріст, засвід­чуючи спільний намір зберігати питання зайнятості най­головнішими в порядку денному політики Союзу; рі­шення Ради про забезпечення бюджетної дисципліни держав-членів, рішення Європейської Ради, що підтвер­джують принципи нового механізму оцінювання, які становлять юридичну структуру для євро.

 

4. Зайнятість, конкуренція й економічний ріст у Співто­варистві є первинними інтересами Союзу.

5. Довкілля: зобов'язання Союзу щодо Всесвітнього саміту з проблем довкілля й розвитку та провідної ролі в імпле­ментації різних ініціатив у цій сфері. Стосовно розвитку Союз має прагнути викорінення бідності і зміни моделей виробництва і споживання й інтеграції економічної, со­ціальної політики та політики з проблем довкілля. Ке­руючись тим, що ріст нових технологій у галузі генної ін­женерії порушує гострі етичні проблеми, Європейська Ра­да прийняла декларацію про заборону клонування людей.

6. Свобода, безпека та правосуддя: підтвердження Радою міністрів Плану дій для боротьби з організованою зло-


 

Інституції Європейського Союзу

чинністю, зловживанням наркотиками та об'єднання зу­силь у цих сферах, серед яких і здійснення політики на­ближення законодавства та практики діяльності поліції, митних органів і органів судової влади; підтвердження прийняття органами юстиції й міністерствами внутріш­ніх справ Конвенції про корупцію; ратифікація Конвен­ції про захист фінансових інтересів Європейських спів­товариств, ратифікація державами-членами Конвенції про притулок і схвалення угоди, відповідно до якої у Відні створено Європейський центр моніторингу проявів расизму та ненависті до іноземців; 7. Зовнішні торговельні відносини, стосунки з країнами та групами країн щодо контролю за експортом зброї; вико­нання Нового трансатлантичного порядку денного і об'єднаний план дій Європейського Союзу та Сполуче­них Штатів Америки, що згадує внесок Плану Маршала в європейську інтеграцію; підтвердження діалогу між ЄС і Російською Федерацією, особливо підписання Основ­ного акту про взаємовідносини, співробітництво та без­пеку між НАТО і Російською Федерацією; вираження занепокоєння стосовно Близькосхідного процесу мир­ного врегулювання, безладдя в колишній Югославії й сподівання стосовно вдосконалення відносин із серед­земноморськими країнами, у внутрішній ситуації Пів­денної Африки, Албанії та Республіки Конго; вираження оптимізму після передання Гонконгу й майбутнього по­вернення Макао Китаю.

Ці висновки відбивають широкий діапазон проблем, з якими Союз зіткнувся в Європі й інших місцях, поєднання справ Союзу та Співтовариства, що стосуються Європейської Ради. Можна стверджувати, що Європейська Рада переймається внутрішніми й зовнішніми аспектами економічного та політичного характеру єв­ропейської інтеграції. її основна роль полягає в розвитку Союзу як європейської юридичної особи і його статусу в світі. Нинішня ста-


Право та інституції Європейського Союзу

дія може бути описана як стадія переходу від Співтовариств через Європейське економічне співтовариство у напрямку до Євро­пейського Союзу, і в цьому процесі Європейська Рада відіграє стратегічну роль. Звідси й посилання на "імпульс" та "основні на­прямки" в Договорі про ЄС. Це має передусім конституційне зна­чення і для Союзу, і для держав-членів. Конституція Союзу наразі в процесі створення й ухвалення. Вона містить інституційну стру­ктуру організації та регулювання конституційних положень дер­жав-членів, переважно стосовно їхнього суверенітету.

Наступним етапом є міжнародна співучасть, тобто подальше розширення Союзу, відносини з НАТО й Росією та з країнами, пов'язаними з нею, а також утвердження позиції Союзу як окре­мого партнера в Світовій організації торгівлі.

Усередині організації Європейська Рада відіграє роль "вдос­коналювача" економічної й соціальної інтеграції та функцій, що частково збігаються, Союзу і Співтовариства.

Нарешті, Європейська Рада функціонує як "вирівнювач" роз­ходжень між державами-членами у сферах, що не є предметом юрисдикції Суду ЄС. Як на минулих зустрічах на найвищому рів­ні, так і на теперішніх засіданнях Європейська Рада використовує свої повноваження для згладжування розходжень, які загрожува­ли розколом Співтовариства, і розробляє компромісні рішення. Договір по Європейський Союз формалізував процес визначення передбачуваних порушень принципів, на яких засновано Союз.

Стратегічна роль Європейської Ради, врешті-решт, може по­лягати в ініціюванні загальної політики й відповіді на ініціативи, чітко сформульовані Радою міністрів.

Досить детальне регулювання своєї організації і діяльності Європейська Рада отримала у Договорі про запровадження Кон­ституції для Європи, чого не було у засновницьких договорах. З її попереднього статусу залишено її основний обов'язок надава­ти імпульси, що стимулюють розвиток Союзу, і визначати його загальні політичні напрями та пріоритети. У Договорі про КЄ, однак, наголошується, що вона не виконує законодавчих функ­цій (стаття 1-21).


 

Інституції Європейського Союзу

До складу Європейської Ради, крім голів держав чи урядів держав-членів та Голови Комісії, введено також Голову (або Президента) Європейської Ради. Цієї посади, як і посади Мініст­ра закордонних справ Союзу, який також бере участь в роботі ЄР, взагалі не було раніше в інституційній системі ЄС.

Європейська Рада збирається щоквартально (раніше - що­найменше двічі на рік); її скликає Голова. Якщо того потребує порядок денний, члени Ради можуть вирішити, що їм мають до­помагати в роботі міністри, а Голові Європейської Комісії -Європейський Комісар. У разі потреби Голова скликає поза­чергове засідання ЄР.

Якщо в Договорі про КЄ не обумовлено інакше, Європейсь­ка Рада ухвалює рішення консенсусом. Під час голосування будь-який член ЄР може діяти від імені ще не більш як одного іншого члена. Утримання від голосування присутніх членів чи їхніх представників не впливає на ухвалення рішень Єв­ропейської Ради, що потребують одностайності. ЄР може за­просити Голову Європарламенту, щоб вислухати його. Євро­пейська Рада простою більшістю впроваджує свої процедурні правила. їй допомагає Генеральний Секретаріат Ради Міністрів.

Свого Голову ЄР обирає кваліфікованою більшістю строком на два з половиною роки з правом переобрання на один строк. У разі постання нездоланних перешкод чи серйоз­ної провини Європейська Рада може припинити повнова­ження Голови згідно з тією самою процедурою.

Повноваженнями Голови Європейської Ради є: очолювати Раду та керувати її роботою; забезпечувати її належну підгото­вку й безперервність співпраці з Головою Комісії, і на підставі роботи Ради з загальних питань докладати зусиль, що сприя­ють гуртуванню та досягненню консенсусу в Європейській Раді; доповідати Парламентові після кожного засідання Ради. На своєму рівні він забезпечує зовнішнє представництво Союзу в питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики без по­рушення обов'язків Міністра закордонних справ Союзу. Прин­циповим є положення про те, що Голова ЄР не може мати націо­нального мандата.


Право та інституції Європейського Союзу

Європейський Парламент

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.161.67 (0.011 с.)