Що, на Вашу думку, являється об’єктом громадської думки? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що, на Вашу думку, являється об’єктом громадської думки?а) конкретні явища, проблеми;

б) окремий індивід;

в) органічно цілісна група людей;

3. Громадська думка виконує такі функції в суспільстві:

а) соціальних санкцій, управлінську та нормативну;

б) оцінювальну, орієнтуючу, виховну, регулятивну та регламентації;

в) формування реальної свідомості мас, нових соціальних цінностей та нормативів.

4. Стадії розвитку громадської думки:

а) спад, відмирання, функціонування, виникнення, формування;

б) виникнення, формування, функціонування, спад, відмирання;

в) виникнення, функціонування, формування, спад, відмирання;

5. Суб’єктом громадської думки є:

а) суспільство;

б) подія чи факт;

в) соціальна група чи клас.

Які Ви знаєте рівні свідомості?

а) буденний;

б) ідеологічний;

в) культурний;

г) масовий.

Що з нижче наведеного відображає риси громадської думки?

а) вагомість;

б) незначна поширеність;

в) соціальна спрямованість;

г) низька результативність.

8. Громадська думка, залежно від форми висловлювання, є:

а) результативна і нерезультативна;

б) позитивна і негативна;

в) постійна і згасаюча.

Які Ви знаєте канали вивчення громадської думки?

а) опосередковані;

б) формувальні;

в) прямі;

г) розгалужені;

д) спеціалізовані;

е) особистісні.

Які існують виміри виявлення громадської думки?

а) діагональний;

б) спадний;

в) горизонтальний;

г) вертикальний;

Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку світової та вітчизняної соціології права.

Що є предмет соціології права?

Що є об’єктом соціології права?

14. Концепцію «живого» права запропонував:

а) Ж. Гурвіч;

б) Б. Кардозо;

в) О. Ерліх;

г) В. Кук.

15. Засновником американської коли соціології права вважаються:

а) Л. Брендейс;

б) Д. Френк;

в) Ж. Гурвіч;

г) Р. Паунд.

16. Суть теоретико-пізнавальної функції соціології права полягає у:

а) у з’ясуванні особливостей права, повсякденній реалізації права;

б) прогнозуванні правової ситуації в Україні;

в) вивченні громадської думки щодо певного правового акта;

г) у критичному оцінюванні чинних норм права;

д) правильні відповіді а), г);

е) правильні відповіді б), в);

є) всі відповіді вірні.

17. Суть практичної функції соціології права полягає у:

а) у з’ясуванні особливостей права, повсякденній реалізації права;

б) прогнозуванні правової ситуації в Україні;

в) вивченні громадської думки щодо певного правового акта;

г) у критичному оцінюванні чинних норм права;

д) правильні відповіді а), г);

е) правильні відповіді б), в);

є) всі відповіді вірні.

Які функції виконує право як соціальний інститут у суспільстві?

Що Ви розумієте під протиправною поведінкою? Назвіть можливі причини її виникнення.

Охарактеризуйте рівні і види правової культури.

Назвіть соціальні чинники, що впливають на законослухняну поведінку людини?


Схеми та кросворди для розв’язку

Заповніть схему.

Соціологія громадської думки
Предмет _____________________
Об’єкт _____________________
Суб’єкт ______________________
Основні функції громадської думки  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Які з нижче наведених видів соціології права відносяться до вказаних критеріїв?(вкажіть стрілками)

За масштабом дослідження
За особливостями дослідження
За цілями й завданнями
За суб’єктами виконання правових ролей
Макротеорії
Законодавча
Теоретична
Емпірична
Прикладна
Фундаментальна
Мікротеорії
Мезотеорії

 

 

 


Семінарське заняття №9

ТЕМА: «Соціологія релігії та сім’ї»

План семінарського заняття

1. Предмет і завдання соціології релігії.

2. Структура і елементи релігійного комплексу.

3. Сім’я як складний соціальний феномен її структура та види.

4. Негативні явища в шлюбно-сімейних відносинах та шляхи їх подолання.

Самостійна робота студента

1. Релігія як соціальний інститут

2. Особливості застосування соціологічних методів дослідження релігійної ситуації.

3. Розвиток державної підтримки молодих сімей в Україні.

4. Проблеми студентської сім’ї.

5.Основні проблеми сучасної української молоді.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Релігія, релігійні цінності, церква, сакралізація, ресакралізація, секуляризація, релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні відносини, релігійні організації, атеїзм, нетрадиційні релігії, Сім’я, молодь, шлюб, нетрадиційні шлюби, суінгерство, комуна, полігамія, демографічна політика держави.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Religion; religious values​​; church; sacralization; resakralization; secularization; religious consciousness; religious activities; religious attitudes; religious organizations; atheism; non-traditional religions, Family; youth; marriage; non-traditional marriages; commune; polygamy; population policy of the state.

· Теми для написання:

· рефератів:

1. «Релігія як фактор комунікативної спільності та національного життя»

2. «Новітні релігійні течії»

3. «Проблеми студентської сім’ї»

4. « Мотиви розлучень»

5. «Нестандартні сім’ї»

6. « Основні проблеми сучасної української молоді»

· есе:

1. «Місце та роль церкви у сучасній українській державі»

2. «Фатум, доля та вищі сили у житті людини. Чи здатна людина самостійно управляти своїм життям, своєю долею?»

3. «Нетрадиційні сім’ї в Україні: норма реальності чи вигадки?»

4. «Чи може сучасна молода людина самостійно добитися успіху в Україні?»

Вправи для домашнього завдання

1. Взаємопроникненість суспільства і релігії, вплив останньої на зміни в суспільному середовищі, поряд із іншими суспільними фак­торами вивчає:

a) Соціологія праці;

б) Соціологія економічного життя;

в)Соціологія релігії;

г)Соціологія культури.

2. Найбільший внесок у становлення соціологічного дослідження ре­лігії зробив:

a) К. Маркс;

б)Е. Мейо;

в)Ф. Харцерберг;

г)Ф. Тейлор.

3. Ключовим питанням соціології релігії є:

a) основні догмати релігій;

б)механізм поширення релігії;

в)виникнення релігії;

г)з'ясувати суть при­роди релігії.

4. Релігія виступає у суспільстві:

a) соціальним інститутом;

б)соціальним законом;

в)соціальною спільнотою;

г)соціальною нормою.

5. Основне завдання релігії полягає у:

a) пожвавленні та зміцненні колектив­них ідей і почуттів, з яких і складається єдність суспільства;

б)донесенні релігійних догматів до суспільства;

в)роздрібненні суспільства на основі різних релігійних вірувань;

г)контролі над елементами соціуму.

6. Основні функції будь-яка релігія реалізує через:

a) державу;

б)церкву;

в)ЗМІ;

г)політику.

7. Релігія — це:

а) особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціалізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне забезпечення;

б) система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група людей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

в) система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

8. Релігія виступає у суспільстві:

а) соціальним інститутом;

б) соціальним законом;

в) соціальною спільнотою.

9. Найбільш розвинутою соціальною функцією релігії у наш час є:

а) політична функція;

б) економічна функція;

в) ілюзорно-компенсаторна функція;

г) конструктивна функція.

10. Соціологія релігії вивчає:

а) появу і розвиток релігійних уявлень;

б) відношення віруючої людини до об’єкта поклоніння;

в) вплив релігії на соціальну поведінку.

11. Найбільш розвинутою соціальною функцією релігії у наш час є:

a) політична функція;

б)економічна функція;

в)ілюзорно-компенсаторна функція;

г)конструктивна функція.

12. Соціологія вивчає сім’ю як:

а) соціальний інститут та соціологічну категорію.;

б) сферу відносин між чоловіком і жінкою;

в) соціальний інститут та малу соціальну групу;

г) соціологічну категорію.

13. Які з нижче наведених термінів означають форму сім’ї:

а) полігінія;

б) аномія;

в) поліандрія;

г) девіація.

14. Сім'я, що складається із представників двох поколінь: батьків та їхніх дітей, називається:

а) полігамною сім 'єю;

б) нуклеарною сім 'єю;

в) розширеною сім'єю;

г) полігінійною сім'єю.

15. В нинішній європейській культурі статеве співжиття кровних родичів
трактується як:

а) полігамна сім'я;

б) інцест;

в) нуклеарна сім'я;

г) полігінійна сім'я.

16. В якому із творів українських письменників описано процес розпаду
складної багатопоколінної сім'ї:

а) "Наталка Полтавка";

б) "Кайдашева сім'я";

в) "Захар Беркут";

г) "Назар Стодоля".

17. Який із типів сім'ї не зафіксований в українській історії:

а) моногамна нуклеарна сім'я;

б) полігінійна сім'я;

в) поліандрійна сім'я;

г) складна багатопоколінна сім'я.

18. Сім'я, взаємини в якій будуються на основі взаємної поваги і де немає яскраво вираженого лідера, називається:

а) егалітарною;

б) моногамною;

в) авторитарною;

г) нуналуальною,

19. Моногамний шлюб - це шлюб між:

а) однією жінкою і кількома чоловіками;

б) одним чоловіком і кількома жінками;

в) кількома чоловіками і жінками одночасно;

г) одним чоловіком і однією жінкою.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 420; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.005 с.)