ТОП 10:

Що не відноситься до елементів культури?а) мова як знакова система;

б) норми та цінності;

в) складні зразки поведінки (звичаї, обряди, традиції);

г) кліматичні умови.

11. Субкультура – це:

а) нові соціокультурні цінності й установки, які суперечать фундаментальним принципам традиційної культури;

б) цілісна культура соціальної групи, що склалася всередині “великої культури”;

в) сукупність цінностей, вірувань, традицій та звичаїв, якими керується більшість членів суспільства.

г) форма культури, витвори якої стандартизуються та розповсюджуються серед широкого загалу, без урахування регіональних, класових і релігійних особливостей.

12. До духовної культури відносять:

а) народні промисли;

б) житлобудування, харчування, одяг, засоби пересування;

в) пізнання, моральність, виховання, форми суспільної свідомості;

г) малювання картин, слухання музики.

13. Виділіть основні суспільні фактори, що впливають на становлення культури:

а) характер діяльності суспільних інститутів;

б) естетичні запити;

в) характер соціально-класової структури;

г) спосіб життя індивідів.

14. Суперкультура як форма культури – це:

а) культура, вироблена людством протягом всієї історії його існування,яка спирається на загальнолюдські цінності істини, добра, краси, справедливості тощо;

б) культура, створена конкретним суспільством, котра передається з покоління в покоління;

в) культури як сукупність переконань, цінностей, норм, зразків поведінки,характерних для певної соціальної спільноти;

г) різновид субкультури; притаманний групам із соціально відхиленою поведінкою;

15. Акультурація – це:

а) втрата однією частиною соціуму (або всім етносом) своїх відмінних рис і заміна запозиченими у іншої частини (іншого етносу);

б) процес взаємовпливу культур (обмін культурними цінностями), сприйняття одним народом повністю або частково культури іншого народу;

в) галузь людської діяльності, пов’язана з самовираженням людини, виявленням його суб’єктивності (характеру, навиків, вмінь і знань);

г) течія, яка заперечує цінності домінуючої культури.

16. Позаробочий час це:

а) це час, коли людина витрачає фізичні і духовні сили для виробництва тих чи інших споживчих вартостей. Він складається з необхідного і додаткового часу;

б) це час, витрачений людиною на діяльність поза працею: домашня праця, задовольняння побутових потреб, догляд за дітьми, їх виховання, задовольняння фізіологічних потреб, праця на власному допоміжному господарстві тощо;

в) це час, який залишається після використання перших двох складових часу. Як правило, до нього відносять час, витрачений на навчання, суспільну роботу, творчі заняття, відвідування установ культури, спілкування з людьми, заняття спортом тощо;

г) це частина вільного часу, витрачена на задовольняння фізичних, духовних та соціальних потреб. Воно служить, головним чином, для відпочинку та розвитку особистості.

д)Усі відповіді правильні;

е)Правильні відповіді а) і б).

17. Вільний час це:

а) це час, коли людина витрачає фізичні і духовні сили для виробництва тих чи інших споживчих вартостей. Він складається з необхідного і додаткового часу;

б) це час, витрачений людиною на діяльність поза працею: домашня праця, задовольняння побутових потреб, догляд за дітьми, їх виховання, задовольняння фізіологічних потреб, праця на власному допоміжному господарстві тощо;

в) це час, який залишається після використання перших двох складових часу. Як правило, до нього відносять час, витрачений на навчання, суспільну роботу, творчі заняття, відвідування установ культури, спілкування з людьми, заняття спортом тощо;

г) це частина вільного часу, витрачена на задовольняння фізичних, духовних та соціальних потреб. Воно служить, головним чином, для відпочинку та розвитку особистості.

д)Усі відповіді правильні;

е)Правильні відповіді а) і б).

17. Людина використовує час на 3 рівнях:

а)біологічному, фізичному, соціальному;

б)генетичному, соціальному, фізичному;

в)біологічному, духовному, матеріальному.

18. Вільний час характеризується трьома параметрами:

а)змістом, функціями, властивостями;

б)об’ємом, структурою, змістом;

в) структурою, змістом, кількістю;

г) об’ємом, структурою, якістю.

19. Соціальний час охоплює сфери життя людини:

а)культурну та духовну;

б)світська та суспільну;

в)виробничу та невиробничу.

Схеми та кросворди для розв’язку

Визначте місце понять «стиль», «канон», «традиція».

___________________  
___________________
- - спосіб вираження думки в мові, особлива манера вираження, характерна для індивідуума, періоду, школи чи народу.  
___________________
- запропоновані норми та правила, яким повинні відповідати спосіб поведінки, вираження тощо.
- універсальна форма фіксації, закріплення та виборчого зберігання тих або інших елементів соціокультурного опиту, а також універсальний механізм передачі, забезпечуючи історико-генетичну спадкоємність у соціокультурних процесах.  

2. Визначте, до якої з форм культури можна віднести нижченазвані твори:

Форми культури  
Народна культура  
Елітарна культура  
Масова культура

 

 

а) «Місячна соната» Л.В. Бетховена;

б) телесеріал «Друзі»;

в) роман О. Гончара «Собор»;

г) колядки, щедрівки;

д) циркова вистава;

е) музичний шлягер;

є) балет Чайковського «Лебедине озеро»;

ж) казка «Котигорошко»;

з) гопак (танок).

3. Знайти основні елементи культури, як соціальної системи (13 слів). Слова можуть бути розташовані горизонтально, вертикально, по діагоналі та з права на ліво.

Я Ц К А Б У В Т І Ш О Ц Ю Р У
В І Е П І В Т Ч С Ч А З Й Н П
А Н М Т Х Т Р А Д И Ц І Ї А О
Ю Н С З И К Н И Ї К О Н З Г Д
Н О Р М И К П Ц Т П С Е А Ц О
Т С В А Ц Х Е Ж А У Й В К Б Б
С Т К І Ю Т А Т Б Є А Д О С А
Е І Ї А Ч И В З У Ч Ф Л Н К Н
Т В М О В А О Б Р Я Д И И І Н
Щ Н Ц Е Р И М О Н І Ї Ю Ц Н Я

 


 

Побудувати таблицю та зробити аналіз власного бюджету часу

а) будній день

б) вихідний день

Таблиця використання бюджету часу у будній день (приклад)

Бюджет часу (24 год)
Робочий (навчальний) час (год.) Позаробочий (позанавчальний) час
  Домашня праця (год.) Фізіологічні потреби (сон) (год.) Вільний час та дозвілля (год.)
       

Семінарське заняття №5

ТЕМА: «Засоби масової інформації та популярна культура»

План семінарського заняття

1. Історія становлення та розвитку мас медіа.

2. Вплив телебачення на розвиток і функціонування українського суспільства.

3. Сутність та загальні ознаки соціальних відхилень.

4. Типологія соціальних відхилень та девіантної поведінки.

Самостійна робота студента

1. Методи дослідження вільного часу та дозвілля.

2. Девіантна поведінка молоді як об'єкт соціологічного дослідження.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Мас медіа, комунікації, соціологія ЗМІ, кіберпростір, соціальні норми, соціальне відхилення, девіантна поведінка, злочинність, наркоманія, алкоголізм, суїцид.

 

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Communication as Culture, Understanding Popular Culture, Truth and Power, Social norms; social rejection; deviant behavior; crime; drug addiction; alcoholism; suicide.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Соціологічні дослідження телевізійних новин»;

2. «Вплив мультфільмів на свідомість дітей».

3. «Злочинність, девіантність і соціальний порядок»

· ессе:

1. «Телебачення і жанр».

2. «Як, на Вашу думку, можна запобігти підлітковому алкоголізму та наркоманії?»

3. «Інтернет в житті сучасного студента: плюси та мінуси…»

Вправи для домашнього завдання

1. Комунікація це - …

а) стереотипізована інформація, яка оперативно та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.

б) систематичне та одночасне поширення однотипних повідомлень у великих аудиторіях з метою інформування та здійснення ідеологічного, політичного, економічного, психологічного, організаційного впливу на думки, оцінки і поведінку людей;

в) передавання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв;

г) це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена потребами індивідів і інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.

2. Масова інформація це -…

а) стереотипізована інформація, яка оперативно та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.

б) систематичне та одночасне поширення однотипних повідомлень у великих аудиторіях з метою інформування та здійснення ідеологічного, політичного, економічного, психологічного, організаційного впливу на думки, оцінки і поведінку людей;

в) передавання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв;

г) це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена потребами індивідів і інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.

3. Засоби масової інформації – це…

а) соціальні інститути, що забезпечують збирання, обробку та масове поширення інформації;

б) це значна, чисельна, географічно розпорошена сукупність людей, яка характеризується близькістю їхніх інформаційних інтересів і потреб, що проявляються у виборі форм, способів і каналів масової комунікації для їхнього задоволення;

в) це суб'єкт діяльності щодо виробництва та поширення масової інформації.
г) одна з багатьох наук, що займаються дослідженням масової комунікації.

4. Які, із нижче наведених різновидів ЗМІ, вважається найпершими:

а) радіо;

б) газети;

в) памфлети;

г) телебачення.

5. Соціологія масових комунікацій -…

а) галузь соціології, предметом якої є закономірності масових інформаційних явищ і процесів, діяльність соціальних інститутів, що виробляють та поширюють масову інформацію;

б) галузь соціології, предметом якої є вивчення ЗМІ, як засобу впливу на розвиток суспільства;

в) галузева соціологічна дисципліна, що вивчає процеси функціонування і розвитку засобів масових комунікацій, а також їх соціальну обумовленість та наслідки дії;

г) Правильні відповіді а) і в);

д) Всі відповіді правильні.

6. Відхилення від прийнятих у суспільстві норм, починаючи від незначних і завершуючи найбільш суттєвими та серйозними, що загрожують життєдіяльності окремих груп, суспільству загалом — це (продовжити думку).

____________________________________________________________

7. Класичними видами девіантної поведінки визнані:

а) пияцтво, алкоголізм,

б) наркоманія;

в) злочинність,

г) суїцид;

д) ______________;

е) ______________.

8. Делінквентна поведінка — це (продовжити думку).

________________________________________________________________

9. Назвіть функції девіації _________________________________________

10. Р. Мертон розробив типологію поведінки залежно від ставлення особистості до цілей та засобів їх досягнення:

а) конформізм;

б) інновація;

в) ________;

г) бунт, заколот.

(завершіть перелік).

11. Назвіть культурносхвалені девіації:

а) _______________;

б) _______________;

в) _______________;

г) _______________.

12. Соціологія девіантної поведінки вивчає:

а) галузь соціології, що вивчає закономірності і природу виникнення та протікання конфлікту як соціального явища;

б) галузь соціології, що вивчає соціально-економічні відносини у суспільстві;

в) суспільно-негативні процеси та явища, що реалізуються у поведінці людей;

г) закономірності розвитку інформаційних явищ у суспільстві.

13. За характером норм, що порушуються, можна виділити соціальні відхилення:

а) у локальному та загальному масштабах;

б) твердо фіксовані та гнучкі;

в) злочини, правопорушення, аморальні вчинки та ін.;

г) у національному та міжнародному масштабах.

14. Р.Мертон класифікує соціальні відхилення за:

а) характером норм, що порушується;

б) елементами їх внутрішньої структури;

в) об’єктом або сферами діяльності;

г) прийняттям чи запереченням людиною цілей суспільства та соціально схвалених засобів їх досягнення.

15. За об’єктом та сферою діяльності виділяють соціальні норми:

а) твердо фіксовані та гнучкі;

б) загальні і локальні;

в) загальнолюдські, норми суспільства, групові, колективні;

г) політичні, правові, економічні, естетичні, релігійні.

16. За суб’єктом, носієм норм виділяють такі соціальні норми:

а) твердо фіксовані та гнучкі;

б) загальні і локальні;

в) загальнолюдські, норми суспільства, групові, колективні;

г) політичні, правові, економічні, естетичні, релігійні.

17. Суперечність між вимогами нормативної системи та інтересами діючих суб’єктів є основною причиною соціальних відхилень:

а) твердження вірне;

б) твердження хибне.

18. Початковою ланкою соціальних відхилень є зміна ціннісних орієнтацій особистості:

а) твердження вірне;

б) твердження хибне.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.022 с.)