ТОП 10:

Які категорії зараховують до загальносоціальних?а) суспільство;

б) економічні відносини;

в) соціальні процеси.

Що розуміють під методами дослідження економічної соціології?

а) способи і прийоми дослідження;

б) шляхи досліджень;

в) методичне забезпечення досліджень.

Що є предметом економічної соціології?

а) те, що досліджується;

б) соціально-економічні відносини;

в) соціально-економічні проблеми.

9. Об’єктами соціології економіки виступають:

а) Домашнє господарство, фірма, держава;

б) Складові економіки : виробництво, розподіл, обмін та споживання;

в) Економічна система, що являє собою сукупність економічних суб'єктів;

г) Немає правильної відповіді.

10. Предметом соціології економіки являються:

а) Соціальні відносини, які виникають в соціумі;

б) Соціально-економічні відносини, які виникають у економічній сфері суспільного життя;

в) Соціальні закономірності взаємодії людей із засобами і предметами праці.

г) Всі відповіді правильні.

11. Основними функціями соціології економіки є:

а) Теоретично-пізнавальна, прогнозуюча, управлінська;

б) Створення матеріально-культурних благ, забезпечення суспільства предметами та послугами, які задовольняють потреби людини;

в) Теоретично-пізнавальна, прогнозуюча, управлінська, ідеологічна, соціальна;

г) Теоретико-пізнавальна, практична, управлінська.

12. Серед основних категорій соціології економіки визначаються:

а) Людина, соціальна група, господарчі організації;

б) Поведінка, діяльність, свідомість, економічна культура;

в) Рівень життя та якість життя, потреби, мотиви;

г) Всі відповіді правильні.

13. До загальносоціологічних методів, що використовуються в соціології економіки, належать:

а) Опитування, спостереження;

б) Експеримент, аналіз документів;

в) Маркетингові дослідження;

г) Опитування, експеримент, спостереження, маркетингові дослідження, аналіз документів.

14. Місце і роль соціології економіки в суспільстві визначаються:

а) Її функціями;

б) Методами;

в) Соціальними інститутами;

г) Соціально-економічними законами.

15. Основними соціально-економічними законами є:

а) Закон спадної граничної корисності, закони попиту та пропозиції;

б) Закон розподілу праці і закон зміни праці, закон конкуренції;

в) Закон грошового обігу, “золоте” правило бізнесу;

г) Закон розвитку суспільства, закон вартості.

16. Економічна культура це :

а) це насамперед сталий комплекс правил, принципів, норм економічної поведінки, за допомогою яких організовується практична взаємодія індивідів і здійснюється адаптація суспільства до умов його існування;

б) це комплекс уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки, які реалізуються в економічній сфері суспільства й пов'язані з економічною діяльністю;

в) Це система взаємопов’язаних дій і вчинків, яка віддзеркалює внутрішнє ставлення працівника до умов, змісту, результатів соціально-економічної діяльності і здійснюється соціальними суб’єктами задля задоволення своїх потреб;

г) Система заходів, здійснюваних державою та її владними структурами або іншими особами, спрямованих на регулювання економічних процесів.

Що з нижче наведеного виступає об'єктом соціології політики?

а) держава; б) сім'я;

в) виборчий процес; г) діяльність ООН;

ґ) специфіка взаємин між окремими етносами.

Кого б Ви віднесли до політичних суб'єктів?

а) учня випускного класу школи;

б) студента 2-го курсу вузу;

в) голову міського осередку політичної партії;

г) громадську організацію спортивного спрямування;

д) націю; е) виборчий блок; є) пенсіонера.

19. Які із перелічених ознак характеризують, на Вашу думку, політичного
суб'єкта?

а) активна позиція у політичному процесі;

б) здатність самостійно приймати політичні рішення;

в) спроможність нести відповідальність за свої рішення;

г) здатність реалізовувати рішення у політичній практиці;
д) байдужість до проблем політики.

20. Які з наведених чинників найбільше впливають на характер і зміст
здійснюваної політики?

а) боротьба між елітними групами за контроль над ресурсами;

б) об'єктивні закони суспільного розвитку;

в) політична культура суспільства;

г) соціально-економічна нерівність;

д) ціннісні орієнтації політичних лідерів;

е) інтереси соціальних груп;

є) Ваш варіант.

Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики?

а) розповсюдження світових релігій;

б) усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів;

в) поділ суспільства на класи;

г) становлення капіталістичних відносин;

ґ) поява перших державних утворень,

д) територіальні конфлікти, війни;

е) конфлікти в системі "держава особа";

є) національні конфлікти;

ж) виникнення ринкових відносин і вільного товарообігу;

з) розповсюдження наукових знань і розвиток філософії.

22. Метою політики є:

а) забезпечення панування одних суспільних груп над іншими;

б) узгодження соціальних інтересів;

в) на основі спільних інтересів об'єднувати усі верстви суспільства
та спрямовувати їх дії на вирішення важливих суспільно-державних
завдань;

г) визначення лідера.

Хто з перелічених мислителів ввів в обіг чимало положень, визначень соціології політики?

а) М. В е бер; б) Е.Мейо;

в) Ф.Тейлор; г) П.Сорокін;

ґ) Цж.Мердок; д) К.Леві-Стросс;

е) Р.Мертон; є) Ю.Хабермас.

Які з перелічених компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових

Соціології політики?

а) електоральна соціологія;

б) соціологія політичних рухів і партій;

в) етносоціологія;

г) соціологія держави;

ґ) соціологія політичного лідерства;

д) соціологія міжнародних відносин;

е) соціологія політичної освіти;

є) соціологія політичної свідомості та політичної поведінки;

ж) соціологія політичного маркетингу.

25. Політична партія - це:

а) структурно неоформлене об'єднання громадян, яке має тимчасовий характер і спрямоване на виконання певних завдань;

б) організована частина суспільства, члени якої об'єднуються вибороти владу в державі та утримати її;

в) об'єднання, яке створюється при державному органі і є формою
прояву громадської активності мас;

г) об'єднання різних соціальних сил для реалізації поставленої мети

До дослідників соціології політичних партій та рухів відносяться?

а) Т.Парсонс; б) М.Дюверже;

в) Р.Дарендорф; г) П.Блау;

ґ) Є.Вятр; д) Н.Смелзер.

27. Складова соціології політики соціологія держави вивчає:

а) сутність правової держави,

б) взаємодію держави з громадянським суспільством;

в) походження держави;

г) форми державного устрою;

г) функції держави;

д) нічого з переліченого;

е) усе з переліченого.

Що таке екзитпол?

 


Схеми та кросворди для розв’язку

Структурний метод
Інституціональний метод
Генетичний метод
Оціночний метод
___________________???
___________________???
___________________???
___________________???
1. Визначіть суть вказаних методів соціологічного вивчення економічної сфери:

 

 

2.

СТРУКТУРА ПОЛІТИКИ
 
 
 
Заповніть схему.

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІТИКИ
 
 
 Семінарське заняття №8

ТЕМА: «Соціологія громадської думки та соціологія права»

План семінарського заняття

1. Становлення громадської думки. Критерії та показники її зрілості.

2. Об’єкт і суб’єкт громадської думки її структура і функції.

3. Соціологічний підхід до аналізу права.

4. Правова соціалізація особистості.

Самостійна робота студента

1. Роль громадської думки в політиці.

2. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Громадська думка, аудиторія, канали вивчення громадської думки, громадська свідомість, реальна свідомість мас, референдум, масові опитування, право, правова культура, правосвідомість, правова культура, правова ідеологія, правова поведінка, правовий нігілізм.

 

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Public opinion; audience; channels of public opinion; public consciousness; the real consciousness of the masses; the referendum; the mass survey, Law; legal culture; legal consciousness; legal culture; legal ideology; legal behavior; legal nihilism.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Громадська думка про діяльність банків».

2. «Становлення та розвиток соціології права як специфічної галузі соціології».

3. «Сучасний стан соціології права».

· есе:

1. «Об’єктивність громадської думки в українському суспільстві».

2. «Правове виховання та самовиховання особистості»

3. «Напрями реформування правової системи України: ваше бачення»

Вправи для домашнього завдання

1. Соціологія громадської думки це:

а) соціологічна наука;

б) самостійна наука;

в) галузь соціологічного знання.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.008 с.)