ТОП 10:

Укладач: Л.Б.Возна, М.М.Миколишин.Рецензенти: Кудринська А.І., к.соц.наук

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та управління персоналом

Протокол № ___ від ____2013 року

 

Затверджено науково-методичною радою інституту

Протокол № ___ від _____ 2013 року

 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ, 2013


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..
Програма навчальної дисципліни……………………………………..
Плани семінарських занять Семінарське заняття №1 «Вступ до соціології та суспільство як соціальна система» …………
Семінарське заняття №2 «Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень» …………………………...…….
Семінарське заняття №3 «Особистість в системі соціальних зв’язків та соціологія конфлікту»………………………………………………………………………
Семінарське заняття №4 «Соціологія культури та дозвілля» …………………………………………
Семінарське заняття №5 «Засоби масової інформації та популярна культура»………………..….
Семінарське заняття №6 «Соціологія праці та управління» …………………………………….……
Семінарське заняття №7 «Соціологія економічного життя та політики»…………………………..
Семінарське заняття №8 «Соціологія вільного часу та дозвілля»…………………………………
Семінарське заняття №9 «Соціологія громадської думки та соціологія права»………………
Методи контролю…………………………………………………………
Питання, що виносяться на іспит ……………………………………….
Рекомендована література………………………………………………
Короткий термінологічний словник……...……………………………….

ВСТУП

 

Сьогодні соціологію вивчають у всіх вищих навчальних закладах України. Сучасна соціологія являє собою гігантський масив соціальних знань, дослідницьких технологій, методик, з допомогою яких вона охоплює особливий аспект суспільства – соціальну реальність, процеси і явища соціального життя людей, соціальні сфери.

Мета: Сформувати у студентів соціологічну культуру та мислення, здатність правильно сприймати соціальні процеси, що відбуваються у суспільстві та сприяти формуванню знань про соціальну дійсність.

Завдання курсу "соціологія" полягає в тому, щоб студенти:

- відкрили для себе одну із перспективних наук про суспільство;

- змогли під новим кутом зору побачити знайомі усім буденні стосунки між людьми та їх об'єднаннями;

- оволоділи навичками наукового аналізу, об'єктивного наукового підходу до проблем вивчення суспільних явищ;

- отримали відповіді на питання: що таке влада, чому люди об'єднуються в групи, що таке соціальні інститути, як відбуваються зміни в суспільстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- передумови виникнення соціології як науки;

- об'єкт та предмет науки;

- функції та роль соціології у житті суспільства;

- основні етапи становлення соціології;

- основні категорії соціології;

- структуру соціологічного знання;

- компоненти соціальної структури суспільства;

- види соціальних спільнот та форми соціальної взаємодії;

- види, етапи соціологічного дослідження та основні методи збору соціологічної інформації.

вміти:

- працювати з соціально-політичною та публіцистичною літературою;

- робити власні висновки та готувати доповіді, реферати з питань соціальної проблематики;

- аргументовано обстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних проблем, прогнозувати розвиток подій;

- грамотно та критично аналізувати та використовувати статистичні дані, документи, обробляти їх, систематизувати, класифікувати, вирізняти найбільш важливе, основне;

- складати програми соціального дослідження конкретних об'єктів і обирати відповідний інструментарій їх реалізації;

- володіти навичками соціологічного аналізу інформації.


Програма навчальної дисципліни

Лекційні заняття

Лекція 1. Вступ до соціології та історія становлення соціології. (2 год.)

1. Становлення і розвиток соціології як самостійної науки.

2. Предмет, об'єкт соціологічної науки.

3. Взаємозв'язок соціології з іншими науками. Функції соціології.

Лекція 2 . Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. (2 год.)

1. Суспільство як соціальна система.

2. Типологія суспільств.

3. Соціальна структура суспільства. Соціальна стратифікація.

Лекція 3. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень. (4 год.)

1. Поняття соціологічного дослідження, його характеристика, різновиди та етапи проведення.

2. Програма соціологічного дослідження та її елементи.

3. Соціальна інформація її суть та структура.

4. Метод опитування та його різновиди.

5. Маркетинго-соціологічні методики

6. Правила конструювання анкети.

Лекція 4. Особистість в системі соціальних зв’язків. (2 год.)

1. Особливості соціологічного аналізу особистості. Поняття людина індивід індивідуальність та особистість.

2. Роль соціальних цінностей і соціальних норм в соціалізації особистості.

3. Соціальні статуси і ролі та їх класифікація.

Лекція 5. Соціологія конфлікту. (2 год.)

1. Конфлікти як соціальне явище.

2. Класифікація і структура конфліктів.

3. Причини виникнення та шляхи подолання конфлікту.

Лекція 6. Соціологія культури. (2 год.)

1. Культура і суспільство.

2. Типологізація культурних явищ і процесів, основні складові елементи культури.

3. Культурне розмаїття.

Лекція 7. Соціологія вільного часу та дозвілля. (2 год.)

1. Загальне поняття вільного часу та його значення в сучасному світі.

2. Специфіка і структура вільного часу.

3. Суспільно необхідний та вільний час.

Лекція 8. Засоби масової інформації та популярна культура. (2 год.)

1. Перші мас медіа: газети. Вплив телебачення.

2. Глобалізація мас медіа.

3. Проблема регулювання мас медіа.

Лекція 9. Девіантна поведінка і злочинність або соціологія соціальних відхилень. (2 год.)

1. Сутність і загальні ознаки соціальних відхилень.

2. Типологія соціальних відхилень та форми девіантної поведінки.

3. Причини виникнення девіантної поведінки і шляхи її подолання.

Лекція 10. Соціологія праці та управління. (4 год.)

1. Соціологія праці як наукова дисципліна.

2. Соціальна сутність праці та управління.

3. Трудова поведінка.

4. Мотивація трудової поведінки.

5. Стимулювання праці.

6. Трудова мобільність.

Лекція 11. Економічна соціологія як наука. (2 год.)

1. Економічна діяльність: соціологічні виміри.

2. Особливості соціологічного вивчення економічної діяльності.

3. Людина в системі економічної діяльності.

Лекція 12. Соціологія політики. (2 год.)

1. Предмет і галузь досліджень соціології політики.

2. Основні складові соціології політики.

3. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

Лекція 13. Соціологія громадської думки. (2 год.)

1. Поняття громадської думки та її природа.

2. Об’єкт і суб’єкт громадської думки, її структура та функції.

3. Вплив мас медіа на громадську думку та джерела вивчення громадської думки.

Лекція 14. Соціологія права. (2 год.)

1. Соціологічний підхід до аналізу права.

2. Соціальний механізм дії права.

3. Правова соціалізація особистості.

Лекція 15. Соціологія релігії. (2 год.)

1.Релігія як соціальний інститут.

2.Релігійні цінності та їх місце в соціалізації індивіда.

3.Місце церкви в системі соціальних інститутів та їх взаємодія з державою.

Лекція 16. Соціологія сім’ї та шлюбу. (2 год.)

1. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.

2. Функції сім’ї.

3. Структура та види сім’ї.

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття №1

ТЕМА: «Вступ до соціології та суспільство як соціальна система»

План семінарського заняття

1. Розвиток соціологічної думки в Україні (ХІХ – ХХ ст.)

2. Структура і функції соціології.

3. Суспільство як цілісна соціальна система. Соціальні інститути.

4. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.

Самостійна робота студента

1. Емпірична соціологія: основні напрямки і школи.

2. Е. Дюркгейм та його роль в розвитку соціології.

3. Соціологічна думка в Галичині (ХІХ – ХХІ ст.).

4. Виникнення і розвиток соціологічної науки: класична соціологія кін. ХІХ – поч. ХХ сторіччя.

5. Інституціалізація як соціальний феномен.

6. Соціальне відтворення та трансформація суспільства.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

соціологія; соціальне; соціальний закон; соціальна проблема; позитивізм; теоретична соціологія; теорії середнього рівня, суспільство; система соціальна; соціальний інститут; соціальна стратифікація;

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

subject of science, object of science, function, positivism, theoretical sociology, social, social law, сommunity, social system, social institution, social stratification;

Теми для написання:

· рефератів:

1.«Місце і роль соціології у становленні і розвитку українського суспільства»

2.«Види соціальних спільнот та їх роль у суспільній системі.»

· ессе:

1. «Маргінальні верстви українського суспільства»;

2. «Краще вмерти, коли хочеться жити, ніж жити, коли хочеться вмерти»;

3. «Що є істина»;

4. «Побачити життя».

Вправи для домашнього завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.012 с.)