ТОП 10:

Questionnaire, marketing research, causal research, marketing intelligence, sociological research, sociological research program, social information, sampling, representativeness; hypothesis.Теми для написання:

· рефератів:

1. «Соціологічні дослідження в Україні за останні два роки».

2. «Вибірка у соціологічному дослідженні.

Вправи для домашнього завдання

1.Лонгітюдне соціологічне дослідження - це дослідження:

а) разове; б) розвідувальне;

в) аналітичне; г) повторне.

2.Пілотажне соціологічне дослідження - це дослідження:

а) описове; б) аналітичне;

в) панельне; г) розвідувальне.

3.Процедурна частина програми соціологічного дослідження включає:

а)структурну операціоналізацію понять;

б)формулювання наукових гіпотез дослідження;

в)опис прийомів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації.

4.Теоретико-методичний розділ програми соціологічного дослідження включає:

а) визначення виду вибірки;

б) розробку методів збору первинної соціологічної інформації;

в) інтерпретацію й операціоналізацію основних понять дослідження.

5.При проведенні пілотажного або розвідувального дослідження застосовується метод:

а) квантової вибірки; б) стихійної вибірки;

в) кластерного відбору; г) метод основного масиву.

7. Методом соціологічного дослідження є:

а)проведення соціологічного експерименту над об 'єктом;

б)отримання нових знань про об 'єкт вивчення;

в)розробка наукової гіпотези.

8. Найрідше використовується при дослідженнях метод:

а) спостереження; б) експеримент;

в) анкетування.

9. Метою пілотажного дослідження є:

а)апробація методики дослідження;

б)опис загальних рис розвитку суспільства:

в)детальний аналіз об 'єкта дослідження.

10.Результатом якого дослідження є аналіз об'єкта, розробка правил, теорій:
а) описового; б) пілотажного;

в) аналітичного.

11.Аналітичне дослідження:

а) має наметі не лише отримання інформації, ай з'ясування практично-
наслідкових зв 'язків та відносин;

б) проводиться за певною програмою та передбачає отримання важ­ливих відомостей про те чи інше соціальне явище;

в) охоплює невелику кількість тих, хто обстежується, та проводить­
ся за спрощеною програмою.

12. Наукова гіпотеза -це:

а) припущення; б) затверджена теорія;

в) неперевірене практикою положення.

13.У методологічному розділі програми соціологічного дослідження є всі
нижче перераховані пункти, крім:

а)формулювання робочих гіпотез;

б)визначення основних методів збору інформації;

в)формулювання та обгрунтування проблеми дослідження, визначення об'єкта та предмета дослідження;

г)визначення мети та завдань дослідження, уточнення, інтерпретація основних понять.

14. Сукупність соціальних об'єктів, на які поширюються висновки досліджен­ня, називається:

а) експериментальною групою; б) генеральною сукупністю;

в) референтною групою; г) вибірковою сукупністю.

15. Вибіркова сукупність при дослідженнях - це:

а)певна кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за пев­ними правилами;

б)частина генеральної сукупності, відібрана випадково, без системи;

в)уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками.

16. Соціологічне дослідження - це:

а)система знань та навичок, що дозволяє професійно займатися соціологією;

б)система параметрів майбутнього соціального об'єкта або якісно
нового стану існуючого об 'єкта;

в)система теоретичних та емпіричних процедур, що дозволяють
отримати достовірні знання про той чи інший процес або явище сус­пільного життя;

Які з нижче перелічених методів належать до методів аналізу документів?

а) традиційні;

б) сучасні;

в) формалізовані;

г) стандартні.

18. За предметним змістом запитання поділяють на:

а) запитання про факти, про мотиви, про знання і т.д.;

б) відкриті, закриті, запитання-меню, дихотомічні і т.д.;

в) роздавальні, поштові, пресові;

г) основні, контрольні, запитання-фільтри.

19. Формалізоване інтерв’ю поділяється на:

а) індивідуальне;

б) формалізоване;

в) телефонне;

г) поштове.

Зі скількох частин складається анкета?

а) двох;

б) трьох;

в) чотирьох;

г) немає правильної відповіді.

З якого виду запитань повинна починатися основна частина?

а) основних;

б) контактних;

в) простих;

г) усі відповіді правильні.

22. За формою питання поділяються на:

а) закриті, відкриті, дихотомічні;

б) закриті, відкриті, напівзакриті;

в) буферні, контрольні, альтернативні.

Які з нижче наведених питань відносять до закритих?

а) питання типу „так-ні”, альтернативні, питання-меню;

б) прямі, непрямі.

в) питання-фільтри, контрольні питання.

г) буферні, шкальні.

24. За функціональним призначенням питання розрізняють:

а) прямі, непрямі;

б) основні, контактні;

в) питання-фільтри, контрольні питання.

г) буферні, шкальні.

25. Фокусоване опитування це:

а) збираються дані за умов конкретної ситуації;

б) спрямоване на одержання пошукової інформації;

в) націлене на одержання статистичної інформації.

Які з нижче наведених видів належать до методу інтерв’ю?

а) вільне, глибинне;

б) стандартизоване, фокусоване спрямоване;

в) експертне, симптоматичне.

Які Ви знаєте типи спостереження?

а) відкрите, напівзакрите;

б) відкрите, інкогніто;

в) нестандартизоване, стандартизоване;

г) формалізоване, неформалізоване.

 


Схеми та кросворди для розв’язку

1. Які із нижче наведених визначень належать відповідним термінам?(з’єднайте стрілками)

соціальна інформація
вибіркова сукупність
репрезентативність вибірки
гіпотеза
опитування  
реципієнт
аналіз документів
одиниця вибірки
методологія
техніка соціологічного дослідження
це певна кількість відібраних за суворими правилами елементів гендерної сукупності.  
це спосіб отримання інформації про суб’єктивний світ людей, їхні уподобання, мотиви діяльності, цінності, настрої та думки;  
це складова генеральної сукупності, що є одиницею відліку для різних процедур формування вибірки ;  
це припущення щодо визначення залежних та незалежних змінних, а також характеру між ними;  
це сукупність спеціальних прийомів для використання певного методу;    
це здатність вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики генеральної сукупності;  
це система принципів дослідження, визначених діалектичним підходом до об’єкта, що вивчається;  
це учасник конкретного соціологічного дослідження, до здобуває від респондента усну або письмову інформацію;  
це збирання первинної соціологічної інформації з різних документальних джерел за допомогою оцінки і аналізу їх змісту;  
це документовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.  


Розв’яжіть кросворд.

                             
                               
                                 
                               
                               
                             
                                 
                             
                                 
                               
                                 
                               

 

По горизонталі:

1. Вид соціологічного дослідження. Частина генеральної сукупності. 2. Методологічні документи, за допомогою яких здійснюється збирання первинної соціологічної інформації. 3. Науково обґрунтоване уявлення про структуру об’єктів, характер елементів і зв’язків, які утворюють ці об’єкти, про механізм їхнього функціонування і розвитку. 4. Система логічно послідовних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних про явище, що вивчається. 5. Певним чином фіксований, описаний фрагмент соціальної дійсності.

По вертикалі:

1. Суперечність між знаннями про потреби людей в якихось діях і відсутністю знань про способи й засоби їх реалізації. 2. Система запитань, об’єднаних єдиним дослідницьким задумом. 3. Пер­ший етап соціологічного дослідження. 4. Усна форма опитування 5. Підбиття підсумків соціологічного дослідження.


Схеми та кросворди для розв’язку

Заповніть таблицю та проаналізуйте взаємовідносини в групі.

Хто вибирає Кого вибирають Віддані голоси Всього
А В С D E F å+ å- å±
А * - + + +      
В + * + +      
С + - * - -      
D + - - * +      
E + - - *      
F *      
К-ть отриманих голосів å+               * *
å-             *   *
Всього å±             * *  

2. За якою формулою обчислюються(вкажіть):

· Соціометричний статус(позитивний та негативний);

· Емоційна експансивність;

· Коефіцієнт референтності;

За умовами організації  
За місцезнаходженням дослідника
Включене спостереження
За тривалістю здійснення
Систематичне спостереження
Лабораторне спостереження
Несистематичне спостереження
Невключене спостереження
Польове спостереження
3.Які з нижче наведених видів спостережень відносяться до вказаних критеріїв?(вкажіть стрілками)

 

Семінарське заняття №3

ТЕМА: «Особистість в системі соціальних зв’язків та соціологія конфлікту»

План семінарського заняття

1. Соціологічний вимір особистості. Статуси і ролі.

2. Соціалізація людини. Соціальна діяльність і соціальна поведінка особистості.

3. Сутність соціального конфлікту та його різновиди.

4. Діагностика конфліктів. Способи і форми локалізації конфліктів.

Самостійна робота студента

1. Міжгенераційна мобільність.

2. Соціальна статика та соціальна динаміка.

3. Конфлікти: їх суть та класифікація. Інцидент.

4. Особливості застосування методів соціометрії в дослідженні конфліктів.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

інцидент; конфлікт; ухилення; конкуренція; пристосування; компроміс, людина; індивід; індивідуальність; особистість; соціальна цінність; соціальна норма; соціалізація.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.011 с.)