ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл непрямих виробничих витрат між виробничими і обслуговуючими підрозділами. Перерозподіл непрямих витрат обслуговуючих підрозділів на виробничі. 

Після того, як спільні для підрозділів непрямі витрати розподілені між ними, необхідно розподілити розподіл обслуговуючих витрат між виробничими підрозділами.

Такий розподіл здійснюється на основі кількості послуг, які надані обслуговуючими підрозділами для виробничих, і вибору відповідної бази розподілу.

Як вже вказувалось раніше, розподіл ускладнюється, якщо обслуговуючі підрозділи надають послуги один одному, а не тільки виробничим підрозділам.

У цьому випадку можна застосовувати такі методи розподілу витрат:

- прямого розподілу;

- послідовного розподілу;

- розподілу взаємних послуг;

- одночасного розподілу.

Для ілюстрації сутності цих методів розглянемо приклад.

 

Приклад

Підприємство має два цехи основного виробництва: пошивочний та розкрійний, та три обслуговуючі підрозділи: автотранспортний цех, склад матеріалів, ремонтний цех. У таблиці 3.3 подано інформацію про витрати цих підрозділів.

Таблиця 3.3 - Вихідні дані для розподілу витрат обслуговуючих підрозділів

Показники Пошивоч-ний цех Розкрійний цех Автотранспортний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Усього
Витрати підрозділу
Відстань доставки, км  
Вартість замовлених матеріалів, грн.  
Обсяг ремонтних робіт, год.      

Розподіл послуг буде здійснюватись на основі:

- автотранспортний цех – відстань доставки;

- склад матеріалів – вартість замовлених матеріалів;

- ремонтний цех – обсяг ремонтних робіт.

У таблиці 3.4 показано процентне співвідношення наданих послуг підрозділами.

Таблиця 3.4-Розподіл послуг обслуговуючих підрозділів

Підрозділ-споживач послуг Підрозділ, що надає послуги
Автотранспортний цех Склад матеріалів Ремонтний цех
Пошивочний цех 10% 40% 30%
Розкрійний цех 15% 20% 70%
Автотранспортний цех Х 10%  
Склад матеріалів 50% Х  
Ремонтний цех 25% 30% Х

 

Метод прямого розподілу

Витрати обслуговуючих підрозділів списують прямо на основне виробництво, тобто взаємні послуги обслуговуючих підрозділів не беруться до уваги. Результат розподілу за методом прямого розподілу показано в таблиці 3.5.

Розподіл витрат автотранспортного цеху було здійснено наступним чином: 10/25 витрат було віднесено на витрати пошивочного цеху, а 15/25 – на витрати розкрійного цеху. Таке співвідношення зумовлене тим, що 25% загальних послуг автотранспортного цеху було надано цехам основного виробництва, зокрема: 10% - пошивочному цеху, а 15% - розкрійному цеху.

Таблиця 3.5 - Метод прямого розподілу

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад мате-ріалів Ремонт-ний цех Пошивоч-ний цех Розкрій-ний цех
Витрати для розподілу
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (10/25,15/25) (180000)     -
складу матеріалів (40/60,20/60)   (120000)   -
ремонтного цеху (30/100,70/100)     (300000) -
Усього - - -

Метод послідовного розподілу

Витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляють послідовно щодо виробничих підрозділів та інших обслуговуючих підрозділів.

Перший обслуговуючий підрозділ, витрати якого вже розподілено, не буде включати витрати іншого підрозділу, який його обслуговував. Тому для найбільш точного результату першим треба обирати той обслуговуючий підрозділ, який обслуговувався найменше, і так далі.

У нашому прикладі першим можна обрати автотранспортний цех, оскільки він використовує послуги тільки складу матеріалів (10%). Наступними будемо розподіляти витрати складу матеріалів, а вже потім – витрати ремонтного цеху (табл. 3.6).

Таблиця 3.6 - Послідовний розподіл витрат обслуговуючих підрозділів

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Пошивочний цех Розкрійний цех
Витрати для розподілу
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (50%,25%, 10%,15%) (180000) -
складу матеріалів (30/90,40/90,20/90)   (210000) -
ремонтного цеху (30/100,70/100)     (415000) -
Усього - - -

Витрати складу матеріалів, що підлягають розподілу (210000 грн.), обчислені таким чином: його прямі витрати 120000 грн. плюс розподілені витрати автотранспортного цеху 90000 грн. Пропорція розподілу не враховує процент витрат автотранспортного цеху.

Накопичені витрати ремонтного цеху, які будуть розподілятись – 401667 грн.

 

Метод розподілу взаємних послуг

Витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно з урахуванням взаємних послуг. Після цього витрати обслуговуючих підрозділів розподіляють тільки між виробничими підрозділами так само, як і за методом прямого розподілу (табл. 3.7)

Таблиця 3.7 - Метод взаємних послуг

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Пошивочний цех Розкрійний цех
Витрати для розподілу
Взаємні послуги:            
автотрансп.цеху на витрати складу та ремонтного цеху (50%, 25%) (135000)      
складу на витрати автотрансп.цеху та ремонтного цеху (10%, 30%) (48000)      
Усього
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (10/25,15/25) (57000)     -
складу матеріалів (40/60,20/60)   (162000)   -
ремонтного цеху (30/100,70/100)     (381000) -
Усього - - -

 

Метод одночасного розподілу

Передбачає розподіл взаємних послуг шляхом розв’язання системи рівнянь.

За нашим прикладом рівняння матимуть вигляд:

А=180000+0,1М;

М=120000+0,5А;

Р=300000+0,25А+0,3М,

Де А – витрати автотранспортного цеху;

М – витрати складу матеріалів;

Р – витрати ремонтного цеху.

Розв’язуємо цю систему, підставивши у друге рівняння перше:

М=120000+0,5(180000+0,1М), звідси М=221052,6;

А=180000+0,1*221052,6=202105,3;

Р=300000+0,25*202105,3+0,3*221052,6=416842,1.

Наступним кроком є розподіл витрат обслуговуючих підрозділів відповідно до обсягів наданих ними послуг (табл. 3.8)

Таблиця 3.8 - Одночасний розподіл витрат обслуговуючих підрозділів

Показник Підрозділ Усього
Автотранс-портний цех Склад матеріалів Ремонтний цех Пошивочний цех Розкрійний цех
Витрати для розподілу
Розподіл послуг:            
автотранспортного цеху (50%,25%, 10%,15%) (202105,3) 101052,7 50526,3 20210,5 30315,8 -
складу матеріалів (10%,30%,40%,20%) 22105,3 (221052,6) 66315,8 44210,5 -
ремонтного цеху (30%,70%)     (416842,1) 125052,6 291789,5 -
Усього - - - 833684,1 816315,8

Найбільш точний результат дає метод одночасного розподілу, проте на практиці найбільш поширеним є метод прямого розподілу, так як він є найпростішим і відповідно найдешевшим.

Після здійснення розподілу можна приступати до розподілу витрат цехів основного виробництва на окремі вироби.

 

ТЕМА 4

МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ І ОБЛІКУ ВИТРАТ

Калькулювання і облік за замовленнями

Калькулювання і облік за процесами

Калькулювання собівартості спільних продуктів

Калькулювання і облік повних і змінних витрат

Стандарт-костінг і нормативний метод калькулювання

Калькулювання і облік за замовленнями

Калькулювання за замовленнями застосовується в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах (будівництво, літакобудування, виробництво меблів, видавнича діяльність тощо).

Цей метод оснований на обліку витрат за кожним індивідуальним виробом або партією виробів.

Об’єктом обліку є окреме замовлення на виготовлення одного виробу, партії виробів, виконання певного обсягу робіт або послуг.

Для узагальнення витрат на окреме замовлення в бухгалтерії заводиться “Відомість обліку витрат на замовлення”, куди переносять всі фактичні витрати на виконання замовлення з первинних документів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1-Відомість обліку витрат на замовлення

Замовлення № 56

Замовник: ВАТ “Полімер”

Вид роботи: друк рекламних буклетів накладом 1000 шт.

Дата Матеріали Зарплата Інші прямі витрати Розподілені загально-виробничі витрати
№ вимоги Сума, грн. № наряду, табеля Сума, грн. № докум. Сума, грн. Ставка розподілу Сума, грн.
03.03         120% прямих матеріалів  
05.03          
15.03          
19.03         Рахунок 24  
26.03          
31.03              
Усього Х Х Х Х
Собівартість замовлення: 3430 грн. Собівартість одного буклету: 3,43 грн.
                   

Фактична собівартість замовлення обчислюється шляхом підсумовування всіх прямих і розподілених непрямих витрат від початку до завершення виконання замовлення.

Суму незавершеного виробництва можна визначити, підсумувавши фактичні витрати за всіма незавершеними замовленнями.

 

Приклад.

У грудні підприємство виконувало одночасно три замовлення на виготовлення меблів, витрати на виконання яких подано у табл. 4.2. Незавершеного виробництва на 01.12 не було.

Таблиця 4.2 - Витрати на виконання замовлень у грудні

Стаття витрат Замовлення Усього
Матеріали
Зарплата
Розподілені загальновиробничі витрати
Усього

До 31 грудня замовлення 1 і 2 були завершені, а готові меблі були відвантажені покупцю. На рахунках обліку операції з виконання замовлення і реалізації продукції будуть відображені наступним чином:

1 Списання матеріалів на виконання замовлень:

Дт 23.1 “Замовлення 1” – 900

Дт 23.2 “Замовлення 2” – 1200

Дт 23.3 “Замовлення 3” – 700

Кт 201 “Матеріали” – 2800

2 Нарахування прямої заробітної плати:

Дт 23.1 “Замовлення 1” – 500

Дт 23.2 “Замовлення 2” – 600

Дт 23.3 “Замовлення 3” – 400

Кт 66 “Розрахунки з оплати праці” – 1500

3 Списання розподілених загальновиробничих витрат:

Дт 23.1 “Замовлення 1” – 800

Дт 23.2 “Замовлення 2” – 1000

Дт 23.3 “Замовлення 3” – 300

Кт 91 “Загальновиробничі витрати” – 2100

4 Оприбуткували готові меблі на склад по замовленнях 1 і 2:

Дт 26.1 Кт 23.1 – 2200

Дт 26.2 Кт 23.2 – 2800

Вартість незавершеного виробництва станом на 31 грудня складатиме 1400 грн. (витрати на виконання замовлення 3).

 

Перевагою позамовного методу є можливість легко ідентифікувати прямі витрати по відношенню до окремого замовлення.

Недоліками позамовного методу є:

1 майже відсутній оперативний контроль за витратами;

2 неспівпадіння звітного періоду та періоду калькулювання собівартості замовлення, що унеможливлює визначення повної фактичної собівартості в середині звітного періоду.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.016 с.)