Узагальнення виробничих витрат по підприємствуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узагальнення виробничих витрат по підприємствуМіністерством фінансів України наказом від 29.12.2000 № 356 затвердило Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, призначені для ведення обліку згідно з кореспонденцією рахунків, що встановлена Інструкцією № 291 до Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Зокрема, для обліку витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунку обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи тощо рекомендується Журнал 5 (або 5А).

Журнал 5 (5А) складається з чотирьох розділів та відомості аналітичного обліку запасів. Він призначений для обліку витрат діяльності і відображає кредитові обороти на рахунках обліку запасів та витрат на оплату праці, відрахувань на соціальне страхування. У розділі Iузагальнюється інформація всіх витрат діяльності підприємства незалежно від джерел їх виникнення із подальшим їх списанням на фінансові результати.

Розділ I заповнюється із рахунків класу 9 після того як заповнено розділ II і III журналу 5 (5А).

Розділ II журналу 5 (5А)містить інформацію про дебетові обороти рахунків класу 9, які не кореспондують з рахунками, по кредиту яких ведеться розділ III. Дані про ці дебетові обороти одержують із журналів 1, 2, 3, 4, 6.

Підприємства, які не застосовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» у складі Журналу 5, ведуть розділ III «Витрати діяльності».Дані за рядком 9 «Усього за розділом III » з граф 3-16 Журналу 5 переносять до Головної книги.

Підприємства, які затосовують одночасно рахунки класу 8 «Витрати за елементами» і класу 9 «Витрати діяльності» у складі Журналу 5А, ведуть розділи III А «Витрати діяльності» і III Б «Витрати за елементами». На підставі первинних документів та листів-розшифровок на витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо записують дані у графах 3-12 розділу III Б за складниками відповідних елементів витрат.

Підсумкові дані (рядок 6 «Усього за розділом III Б») за графами 3-12 розділу III Б «Витрати за елементами» разом з підсумками за відповідними рахунками у графах 3-15 розділу III А записуються до підсумкового рядка 10 «Разом за розділами III А і III Б» розділу III А Журналу 5А, а звідти – до Головної книги.

 

Автоматизація обліку витрат виробництва

Завдання обліку витрат на виробництво інформаційно пов'язані із суміжними ділянками обліку і підсистемами інформаційної системи підприємства. Лише незначна в обсязі вихідна інформація формується на підставі первинних документів.

Умовою функціонування АРМ бухгалтера обліку витрат на виробництво є формування на машинних носіях необхідної вихідної інформації, що виникає при розв'язанні завдань з обліку необоротних активів, виробничих запасів, заробітної плати, фінансово-розрахункових операцій, обліку готової продукції та її реалізації. Уся ця інформація повинна бути представлена у вигляді єдиної бази даних бухгалтерських записів відповідно до вимог АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво.

Процес обліку витрат на виробництво організовується у вигляді певної схеми робочих місць, яка відбиває взаємодію різних працівників при реалізації облікових функцій.

Найбільш раціональним є розподіл АРМБ з обліку витрат на виробництво на три категорії.

АРМБ обліку витрат на виробництво І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, що формується безпосередньо на місцях виникнення інформації. АРМБ вирішує завдання обліку витрат на виробництво, яке стосується окремих підрозділів і дозволяє організувати систематичне і своєчасне виявлення відхилень від нормальних умов, проводити оперативний облік і здійснювати внутрішній аудит.

На АРМБ II категорії контролюється інформація, одержувана з АРМБ І категорії, вирішуються регламентні і запитні завдання з обліку витрат на виробництво в цілому по підприємству.

АРМБ III категорії призначено для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних витрат на виробництво, здійснення оперативного контролю за використанням трудових, матеріальних ресурсів і грошових коштів, організації внутрішнього аудиту.

Для списання без норм використовують документи "Акт списання"та "Акт виконаних робіт.

Прибуткування готової продукції здійснюється за допомогою документа "Прибуткова накладна".

Документ "Акт списання" дозволяє виконати списання оборотних активів підприємства (товарів, матеріалів тощо) з вибракування та списання на виробництво. Для списання на різні рахунки слід заводити різних контрагентів.

Обробка розподілення витрат.Для розподілення непрямих витрат на виробництво (нарахованої зарплати, амортизаційних відрахувань тощо) в кінці звітного періоду використовується спеціальна обробка — Розподілення витрат.

Для розрахунку і формування витрат, що списуються на собівартість продукції за статтями витрат, а також для визначення незавершеного виробництва формується "Оборотна відомість". При формуванні цієї відомості бухгалтер може вибрати угруповання отримання такої інформації: по об'єкту обліку (замовленню, виробу таін.), по статті витрат, структурному підрозділу, по підприємству, по рахунку, субрахунку, по коду аналітичного обліку. Бухгалтер також вказує період, за який необхідно отримати інформацію і номер рахунка.

На підставі даної відомості аналізується наявність незавершеного виробництва і динаміка за необхідний період. Також аналізуються відхилення витрат від нормативних і формуються пропозиції щодо удосконалювання витрат на виробництво за статтями і напрямами, що впливає на кінцеві фінансові результати. У цілому по підприємству бухгалтер здійснює контроль за статтями витрат з виявленням причин відхилень і факторів, що впливають на їхнє виникнення.

Для контролю за слушністю і повнотою розподілу загальновиробничих і адміністративних витрат на АРМБ II категорії формується "Відомість загальновиробничих і адміністративних витрат" (якщо така відомість існує в інформаційній системі).

 

Висновок

Отже, можна зробити висновки, що під витратами слід розуміти зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу. Також є цікавим моментом, що одні й ті самі витрати можуть бути одночасно прямими і непрямими щодо різних об’єктів.

Основне призначення обліку витрат на виробництво – це контроль за виробничою діяльністю і управління витратами на її здійснення. Що стосується прямих витрат, то це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом. А непрямі витрати, в свою чергу, це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом (тобто необхідно вирішити питання віднесення витрат до певного об’єкта, де слід керуватись принципом співвідношення витрат і вигод).

Основними задачами обліку витрат на виробництво є:

– формування своєчасної, повної та достовірної інформації про фактичні затрати, які пов'язані з виробництвом продукції на підприємстві різних форм власності та господарювання;

– контроль за виконанням кошторису витрат на виробництво, на використання виробничих ресурсів;

– попередження невиробничих витрат та втрат;

– визначення вкладу кожного підрозділу підприємства в покращення загальних результатів роботи по економії виробничих витрат;

Облік витрат на виробництво повинен організовуватись за такими ознаками:

– узгодженість фактичних об'єктів обліку витрат елементам та статтям витрат;

– включення усіх витрат по виробництву продукції звітного періоду в його собівартість;

– розширення по можливості, складу витрат, які відносяться на об'єкти їх обліку за прямою ознакою;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.005 с.)