БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖКУРСОВА РОБОТА

 

по темі: Облік витрат виробництва

дисципліна Фінансовий облік

Виконала студентка

Курсу 4 групи

Горбатюк Ольга Олександрівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник ______________________

(прізвище та ініціали)

Дата захисту роботи

__________________2013 р.

Оцінка__________________

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………5

Розділ І Теоретична частина

1. Виробничо-фінансова характеристика підприємства ТзОВ

"Моквинська паперова фабрика"……………………………………………..7

2. Склад та класифікація витрат на виробницт……………………………...10

3. Загальна схема обліку витрат на виробництво…………………………...16

3.1. Облік прямих витрат на виробництво………………………………...19

3.2. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу

та списання………………………………………………………………23

4. Узагальнення виробничих витрат по підприємству……………………..28

5. Автоматизація обліку витрат виробництва………………………………..30

Розділ ІІ Аналітично - розрахункова частина

1. Журнал господарських операцій (таблиця 1) …………………………......

2. Рахунки синтетичного обліку (таблиця 2) ………………………………

3. Відомість нарахування заробітної плати (таблиця 3) …………………..

4. Відомість обліку основних засобів (таблиця 4) ………………………...

5. Відомість нарахування амортизації (таблиця 5) ………………………..

6. Відомість обліку готової продукції (таблиця 6) ………………………...

7. Оборотна відомість по синтетичних рахунках ………………………….

8. Форма №1 «Баланс» ………………………………………………………

9. Форма №2 «Звіт про фінансові результати» …………………………….

10. Форма №3 «Звіт про рух грошових фондів» ……………………………

11. Форма №4 «Звіт про власний капітал» ………………………………….

 

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Вступ

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.

Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об’єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення режиму економії і ресурсозбереження.

Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства .

Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей промисловості.

Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами.

Метою курсової роботи є розгляд теоретичних основ обліку витрат на підприємстві ТзОВ "Моквинська паперова фабрика".

Предметом даної курсової роботи є сукупність теоретичних основ організації обліку витрат на підприємстві ТзОВ "Моквинська паперова фабрика".

При написанні курсової роботи слідує вирішити такі завдання:

- розглянути сутність і зміст витрат на виробництво продукції;

- показати за яким принципом проводиться групування витрат на підприємстві;

- охарактеризувати облік витрат підприємства по всіх видах.

Об’єктом досліджень є система організації обліку витрат на підприємстві ТзОВ "Моквинська паперова фабрика".

 

 

1. Виробничо-фінансова характеристика підприємства ТзОВ "Моквинська паперова фабрика"

ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” розташована на лівому березі річки Случ в с. Моквин Березнівського району, Рівненської області. В1888 році місцевий поміщик Валевський збудував в селі підприємство для виготовлення обгорткового паперу, а в 1898 році заснував Товариство картонно-паперової фабрики “Моквин”.

На даний час ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” має приватну форму власності.

Організаційна структура підприємства характеризується великою різноманітністю та залежить від багатьох факторів, а саме: характеру виробництва, його галузевих особливостей, складу продукції, технології виробництва, рівня механізації та автоматизації управлінських робіт та інше. Відповідно до перерахованих факторів схема організаційної структури ТзОВ “Моквинська паперова фабрика”наведена на рис 1.1

Основний профіль виробництва:

 

На ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” використовується журнально-ордерна форма обліку. Вона ґрунтується на застосуванні журналів-ордерів, де збираються і систематизуються данні первинних документів, для синтетичного і аналітичного обліку.

Для кожного рахунку у відповідному журналі-ордері відображаються суми всіх господарських операцій, що проходять по кредиту цього рахунку, а також номери рахунків, які змінюються в результаті цієї операції. Всі господарські операції здійснюються в хронологічному порядку на підставі первинних документів. Підсумки журналів ордерів переносяться до головної книги, в якій і зводяться всі залишки.

Схема форми бухгалтерського обліку на ТзОВ “Моквинська паперова фабрика” зображена на рис 1.2.

 
 

 


 

 

Рис.1.2. Схема журнально-ордерної форми обліку

 


2. Склад та класифікація витрат на виробництво

Будь-яке виробництво завжди пов’язане з витратами, оскільки виробництво є процесом використання факторів виробництва, які втілюються у створеному продукті.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) розкриває Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Згідно з п.6 зазначеного Положення (стандарту) під витратами розуміють зменшення економічних вигід внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

У зв’язку з тим що П(С)БО 16 «Витрати» має досить загальний характер і не враховує особливості кожної галузі виробництва, міністерствам та відомствам надано право розробляти методичні рекомендації з питань організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у відповідних галузях.

Основними завданнями обліку витрат на виробництво є економічно обґрунтоване, своєчасне, повне і достовірне визначення величини витрат, пов’язаних з виготовленням продукції (виконанням робіт, наданням послуг), а також забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових, і фінансових ресурсів у процесі виробництва.

Дані обліку витрат використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку, визначення результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому, для планово-економічних та аналітичних розрахунків, а також для формування цін.

Виходячи з поставлених завдань, витрати виробництва групуються за двома ознаками: за економічними елементами і за статтями витрат.

Під економічними елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат у грошовому вираженні за їх видами (це групування дає можливість відповісти на запитання, що витрачено на цей об’єкт).

За економічними елементами витрати згідно з Положенням (стандартом) 16 поділяються на:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація;

- інші операційні витрати.

Класифікація витрат за економічними елементами дає можливість встановити структуру витрат на виробництво, скільки і яких ресурсів витрачено, незалежно від того, для чого вони використані, визначити резерви зниження таких витрат, а також можливість порівнювати ефективність витрат на різних підприємствах галузі тощо.

За своїм складом статті витрат можуть бути одноелементними (однорідними) або комплексними, що складаються з кількох елементів витрат.

Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємством встановлюється самостійно залежно від специфіки галузі, технологічного процесу і характеру продукції, що виготовляється, видів і частки окремих видів або груп витрат, можливості прямого віднесення витрат на собівартість продукції.

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), групуються за такими статтями калькуляції:

- сировина та матеріали;

- куплені напівфабрикати та комплектувальні вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;

- паливо й енергія для технологічних потреб;

- поворотні відходи (вираховуються);

- основна заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві;

- додаткова заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві;

- відрахування на соціальне страхування;

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

- загальновиробничі витрати;

- втрати від браку;

- інші виробничі витрати.

До наведеної вище типової номенклатури статей калькуляції підприємства можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки, технології та організації виробництва відповідної галузі, а також об’єднувати кілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті кілька статей калькуляції.

Крім того, відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт,послуг), затверджених наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 № 47, витрати на виробництво поділяються за іншими важливими ознаками: цільовим призначенням, способом включення до собівартості продукції (робіт, послуг), ступенем залежності від обсягу виробництва, часом виникненням.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.006 с.)