ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок складання та взаємоузгодження бюджетів.Процес бюджетування здійснюється у декілька етапів:

1 Доведення основних цілей підприємства до працівників, які складатимуть бюджети: річний бюджет є складовою стратегічних планів підприємства, і тому працівникам необхідно надати всю інформацію про політику підприємства на бюджетний період, щоб бюджети відповідали встановленим цілям.

2Визначення обмежувальних чинників: такими чинниками найчастіше є попит на продукцію, обмеженість ресурсів підприємства. Перед початком складання бюджетів необхідно визначити всі обмежуючі чинники для забезпечення реальності бюджетів.

1 Розробка бюджету реалізації (продажу).

2 Попереднє складання інших операційних та фінансових бюджетів.

3 Обговорення бюджетів із вищим керівництвом.

4 Координація і аналіз обговорених бюджетів.

5 Затвердження бюджетів.

 

Розглянемо послідовність складання бюджетів.

В першу чергу складається бюджет продажу – операційний бюджет, який містить інформацію про запланований обсяг продажу, ціну та дохід від реалізації кожного виду продукції.

Цей документ визначає обсяг виробництва продукції, обсяг закупівлі матеріалів, витрачання ресурсів тощо. Саме тому він складається першим.

Прогноз продажу здійснюють шляхом дослідження ринку, використання статистичної інформації та прогнозів фахівців щодо розвитку певної галузі економіки. При цьому використовують такі методи як функції витрат, аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”, методи ціноутворення тощо.

Одночасно з бюджетом продажу складають графік очікуваних грошових надходжень від реалізації продукції, який повинен враховувати запланований рівень дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію.

Бюджет виробництва – виробнича програма, у якій передбачено обсяги виробництва за всіма видами продукції.

Обсяг виробництва визначається виходячи із запланованого обсягу продажу згідно із бюджетом продажу та необхідного запасу готової продукції на складі.

Таким чином, обсяг виробництва можна визначити наступним чином:

= + - (7.1)

Бюджет використання матеріалів – бюджет, який визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду.

Бюджет придбання матеріалів – бюджет, який містить розрахунок кількості матеріалів, яку необхідно придбати, та витрати на придбання.

Необхідну кількість закупівлі матеріалів обчислюють за формулою:

= + - (7.2)

Обсяг матеріалів, використаних на виробництво, визначено бюджетом використання матеріалів.

Одночасно з бюджетом придбання матеріалів складають графік очікуваних виплат за матеріали з урахуванням запланованого рівня кредиторської заборгованості.

Бюджет прямих витрат на оплату праці – бюджет, в якому відображаються витрати на оплату праці, необхідні для виробництва у бюджетному періоді.

Цей бюджет складається на основі даних бюджету виробництва і встановлених норм праці на одиницю продукції і тарифних ставок працівників відповідної кваліфікації.

Бюджет виробничих непрямих (загальновиробничих) витрат – бюджет, що відображає непрямі витрати, пов’язані із виробництвом продукції у бюджетному періоді.

Бюджет складається на основі виробничої програми, укладених угод (на оренду приміщень, обслуговування обладнання), розрахунків (амортизація).

Сума змінних загальновиробничих витрат визначається на основі ставки (або декількох ставок для різних статей) розподілу.

Бюджет собівартості готової продукції – бюджет, який містить розрахунок собівартості продукції, яка буде виготовлена у бюджетному періоді.

Бюджетна собівартість готової продукції визначається на основі бюджетів використання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці та загальновиробничих витрат з урахуванням запланованого залишку незавершеного виробництва за формулою:

= + - (7.3)

Бюджет собівартості реалізованої продукції – бюджет, який містить розрахунок собівартості продукції, яку планується реалізувати у бюджетному періоді.

= + - (7.4)

Бюджет адміністративних витрат – бюджет, який відображає очікувані витрати на управління підприємством в цілому.

Даний бюджет складається шляхом об’єднання бюджетів усіх підрозділів, які здійснюють управління підприємством.

Бюджет витрат на збут – бюджет, у якому відображено витрати, пов’язані із реалізацією продукції.

Даний бюджет складається на основі бюджету продажу, оскільки частина витрат на збут є змінною по відношенню до обсягів реалізованої продукції.

Сума змінних витрат на збут визначається на основі ставки розподілу витрат на збут.

Бюджетний звіт про фінансові результати – це форма однойменного звіту, яка складається на початку звітного періоду на основі бюджетів продажу, собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат.

Бюджет руху грошових коштів – бюджет, який відображає очікувані платежі та надходження грошових коштів за бюджетний період.

Цей бюджет складається на основі операційних бюджетів, бюджетів капітальних інвестицій та розрахунків руху коштів внаслідок фінансової діяльності.

Важливо зауважити, що не всі витрати і доходи спричиняють рух грошових коштів, тому ті види операцій, за якими немає руху грошей, слід виключити (наприклад, амортизація необоротних активів).

Бюджетний баланс - це форма однойменного звіту, яка містить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства і складається на основі початкового балансу, бюджетів операційних витрат та бюджету грошових коштів.

Залишкова вартість основних засобів на кінець бюджетного періоду визначається з урахуванням придбаних основних засобів та нарахованої амортизації (відображеної у бюджетах загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут)

Залишок матеріалів визначають виходячи із залишку на початок, бюджетів придбання та використання матеріалів.

Суму залишку готової продукції можна взяти з бюджету собівартості реалізованої продукції.

Дебіторська заборгованість розраховується на основі бюджету продажу та графіку очікуваних грошових надходжень.

Залишок грошових коштів переноситься з бюджету руху грошових коштів.

Кредиторська заборгованість на кінець періоду визначається на основі заборгованості на початок, бюджету закупок матеріалів, заробітної плати тощо та планових платежів.

Нерозподілений прибуток на кінець періоду визначається наступним чином:

= + - (7.5)

Рівність підсумків активу і пасиву у бюджетному балансі свідчить про узгодженість всіх інших операційних і фінансових бюджетів.

Складання бюджетного балансу дозволяє досягти таких цілей:

- своєчасне передбачення несприятливого фінансового стану підприємства;

- висвітлення суми майбутніх ресурсів і зобов’язань;

- забезпечення контролю точності складання всіх бюджетів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.006 с.)