Метод візуального пристосування
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод візуального пристосуванняПолягає у побудові прямої на графіку таким чином, щоб вона враховувала всі точки.

Зобразимо 10 наших вихідних точок з таблиці 2.3 і проведемо пряму лінію, яка максимально наближається до всіх точок (рис. 2.9). Проведена лінія перетинається з віссю ординат у точці 600 грн., і це є величина постійних витрат (витрати при нульовому обсязі діяльності).

Рисунок 2.9- Лінія функції витрат, побудована за методом візуального пристосування

Величину загальних змінних витрат можна визначити за будь-якою з 10 вихідних точок як різницю між загальними та постійними витратами.

Для прикладу візьмемо час роботи 110 машино-годин. Йому відповідає загальна сума витрат 5820 грн. Тоді загальні змінні витрати обчислимо таким чином: 5820 – 600=5220 (грн.).

Сума змінних витрат на одну машино-годину: 5220:110=47,45 (грн.).

Функція витрат має вигляд: Y=600+47,45x

Цей метод хоч і позбавлений недоліку методу вищої-нижчої точки, все ж може давати неточний результат. Тут все залежить від того, наскільки точно аналітик побудує пряму на графіку.

 

Регресійний аналіз

Оснований на побудові регресійної моделі вигляду Y=a+bx за допомогою методу найменших квадратів.

Для знаходження параметрів функції а та b необхідно розв’язати систему лінійних рівнянь:

Необхідні розрахунки представлено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4-Розрахунки для розв’язання системи нормальних рівнянь

Час роботи обладнання, маш.-год. (х) Витрати на ремонт і обслуговування обладнання, грн. (у) ху
789 39340 67711 3341910

Підставимо одержані дані в систему:

39340=10а+789b

3341910=789a+67711b

Виразимо з першого рівняння а:

а=3934-78,9b

Підставимо одержаний вираз у друге рівняння:

3341910=789*(3934-78,9b)+ 67711b

Звідси b=43,6

Тоді а=3934-78,9*43,6=493,96

Рівняння функції витрат за регресійним аналізом має вигляд: У=493,96+43,6х

Цей метод враховує всі точки і тому не має вад методу нижчої-вищої точки. Він також не залежить від рівня кваліфікації аналітика, тобто не є суб’єктивним, як інші методи. Проте деякий вплив випадкових коливань все-таки можливий, особливо якщо досліджується невелика кількість даних.

 

Спрощений статистичний аналіз

Розроблений українським вченим академіком М.Г. Чумаченко.

Ґрунтується на розподілі показників на дві групи, попередньо розташованих по зростанню х (фактора витрат). Постійні витрати обраховуються на основі середніх значень фактора витрат (х) та величини витрат (у) за формулою:

а=(у1х22х1)/( х2 – х1),

де а – постійні витрати;

у1 та у2 – середні значення витрат у першій та другій групах відповідно;

х1 та х2 – середні значення фактора витрат у першій та другій групах відповідно;

Розглянемо цей метод на даних нашого прикладу.

У таблиці 2.5 подано всі необхідні розрахунки середніх величин.

Постійні витрати обраховуємо наступним чином:

а=(3210*96,4 – 4658*61,4):(96,4-61,4)=669,79

Тепер можемо обрахувати величину змінних витрат на одну машино-годину:

b=(3210-669,79):61,4=41,37,

або b=(4658-669.79):96,4=41,37

Функція витрат матиме вигляд: У=669,79+41,37х

 

Таблиця 2.5-Результати розрахунків для спрощеного статистичного аналізу

Час роботи обладнання, маш.-год. (х) Витрати на ремонт і обслуговування обладнання, грн. (у) Середнє значення машино-годин Середнє значення витрат
Група 1 Група 1
307:5=61,4 16050:5=3210
   
Усього 307 Усього 16050
Група 2 Група 2
482:5=96,4 23290:5=4658
Усього 482 Усього 23290

Даний метод привабливий простотою обрахунків, але не такий точний, як регресійний метод. З огляду на існування великої кількості статистичних програм найдоцільніше використовувати регресійний аналіз як компроміс між точністю та невеликою трудоємністю.

Після того, як функція побудована, її потрібно перевірити на адекватність за допомогою статистичних критеріїв істотності (Стьюдента, Фішера).

 

ТЕМА 3

ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ

Мета і сутність калькулювання собівартості

Вибір бази розподілу непрямих виробничих (накладних) витрат.

Облік непрямих виробничих витрат.

Розподіл непрямих виробничих витрат між основними виробничими і обслуговуючими підрозділами. Перерозподіл непрямих витрат обслуговуючих підрозділів на основні виробничі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.005 с.)