ТОП 10:

Инфопедия — категория Риторика: 1 Страница

Материала по категории - Риторика на сайте Инфопедия всего: 2379 страниц.

Риторика - 1 Страница

Орфографические и пунктуационные нормы Перечень основных правил орфографии и пунктуации Орфоэпические и лексические нормы. Нормы русского литературного языка. Методические указания по составлению деловых бумаг Темы рефератов по курсу «Русский язык и культура речи» Слова и словосочетания: ладно, все путем, спокойной ночи, как сажа бела, на кудыкину гору? Кафедра социокультурного сервиса и туризма ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕЧИ Общий библиографический список ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ Правильное и уместное употребление слов Среди функциональных стилей русского языка нет следующих наименований Официально-деловой стиль используется Анафора использована в предложении Этимологический словарь предназначен для получения информации о Правильно употреблена форма творительного падежа собственного имени существительного в словосочетании Укажите предложение, в котором не нужно ставить знаки препинания Укажите предложение, в котором допущена ошибка при обособлении дополнений и уточняющих членов предложения Заимствованное слово «саммит» имеет русский эквивалент Чем определяется влиятельность речи? Антонимы – это слова, противоположные по значению К выразительным средствам не относится - пасквиль Паронимы – это слова сходные по звучанию и написанию, но не совпадающие по значению Языковые стили не отличаются друг от друга – орфографией Т е м а 1. СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА Т е м а 2. РУССКИЙ ЯЗЫК СРЕДИ ДРУГИХ Т е м а 6. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ Употребление форм имен прилагательных Экологически-чистыми средствам для очистки предметов домашнего обихода, мебели, одежды, бытовой техники, уходу за телом сохранить здоровье, время, молодость? ТИПОВОЙ РЕКВИЗИТНЫЙ СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ Мифология и первобытнообщинная формация. Певцы и поэты догомеровского времени. Прогрессивные тенденции у Гомера. Гомер в последующей литературе. Социально-историческое происхождение и общая характеристика. Формы, которые принимал основной источник трагедии. Дошедшие сведения об Эсхиле. Антивоенные тенденции и демократизм. Социально-историческое значение комедии. Современники Аристофана и конец древней комедии. Жанр, характеры и развитие действия. Историко-литературное значение Феокрита. Гимны Каллимаха. Их стилистические и жанровые особенности. Традиционные эпические черты. Общий обзор деятельности Лукиана. Три специфические особенности римской литературы. Биография и образ творчества. Стиль и язык комедий Плавта. Теренций в последующей литературе. Биография, политическая и литературная деятельность Цицерона. Цицерон о красоте в природе и искусстве. Общий характер поэмы Лукреция. Противоречивые черты в мировоззрении Лукреция. Историческое значение Вергилия. Двенадцать тезисов об античной культуре. Модуль ІІ. ЛІТЕРАТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ Модуль ІV. АНТИЧНА РИТОРИКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Модульний контроль – творча робота, навчальний проект. ШКІЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ Змістовий модуль ІІ. Література Давньої Греції ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЛІТЕРАТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ Принципи, форми і методи аналізу літературного твору РАДА БОГІВ. АФІНА НАСТАВЛЯЄ ТЕЛЕМАХА НАЙВАЖЛИВІШІ РИМСЬКІ БОЖЕСТВА ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ІСТОРІІ ПЕДАГОГІКИ Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Цілі та завдання вивчення розділу 1.1. Виховання в первісному суспільстві В Афінах були традиційні цінності полісного виховання – це єдність, рівність перед законом, ідеал героїчного і безкорисного служіння рідному місту. Цілі та завдання вивчення розділу 1.2. Класно-урочна система і принципи навчання Я.А. Коменського Педагогічно погляди французьких філософів К. Гельвеція і Д.Дідро Теорія навчання і виховання Й. Гербарта Література і перші педагогічні пам'ятники Київської Русі Значення Києво-Могилянської академії як освітнього, наукового. культурного центру централізованої держави Педагогічна думка і школа другої половини XVIII ст. Ідея народності і природовідповідності виховання Г. Сковороди Педагогічні погляди Г. Сковороди Характеристика громадсько-педагогічних рухів України в 60-ті роки XIX ст. Педагогіка вільного виховання Л.М. Толстого Михайло Драгоманов і проблеми вивчення давньої української літератури Севастяна Кленовича «Роксоланія» До історії укладання житійних збірників в Україні(XVII століття) Ми мусимо бачити в «Слові» не художні особливості якогось одного жанру, а гармонійне поєднання прийомів і особливостей всіх жанрів, що існували в усній і книжній традиції Київської Русі ХІ-ХІІ в.в. Всі поети були частиною загальноєвропейської інтернаціональної ренесансної інтелігенції, що творила наднаціональний феномен – Республіку гуманістів. Берестейська унія була однією із спроб інтеграції України в західноєвропейську культуру і церковно-релігійне життя, спробою уникнути впливу і тиску на українську православну церкву з боку Москви. Треба розуміти важку ситуацію людей ХVІІ ст., котрих наука і філософія позбавили почуття ладу й надійної стабілізації в існуючому світі, показуючи реальність як безупинний рух однорідної матерії. Касіян Сакович перший в українській давній поезії створив монументальний образ ідеального національного героя і наділив його виразною виховною функцією. Феофан Прокопович належав до найталановитіших українців свого часу. Одначе його життя пішло таким шляхом, що з його таланту не мала Україна великої користі. Доля поставила його на межі двох великих епох. Тема №3: Українська література пізнього Бароко Освітня реформа Петра Могили Ангуттара Никая 4.4.2.9 (AN IV.169) Как дар Дхармы перевёл Антон Щемель. Перевод с английского Дмитрия А. Ивахненко по переводу с пали Ньянапоника Тхеры. Примечания переводчика с пали Тема 1: Заснування Острозької академії в контексті культурно - освітньої ситуації в Західній Європі та в Україні XVI ст. Культурно-освітня ситуація в З. Європі XVI ст. Культурно-освітня ситуація в Україні в XVI ст. Острог - визначний центр культури другої пол. XVI століття. Тема 2: Острозька академія – перший навчальний заклад вищого типу в Україні Матеріальне забезпечення академії Організація навчального процесу. Тема 3: Найвизначніші діячі Острозької академії Найвідоміші вчителі академії Тема 4: Острозькі видання Івана Федорова Ключ царства небесного» Г.Д. Смотрицького 1587 р. Апокрисис» Христофора Філалета 1598 р. Відповіді Клірика Острозького на листи Іпатія Потея 1598 та 1599 рр. Тема 6: Відродження Острозької академії. Модуль 1 Науковий текст: теоретичні та прагматичні аспекти Науковий стиль у системі мови Завдання 2. Визначте, до якого стилю належать наступні речення. Поясність, за якими ознаками виокремлюються речення наукового стилю. Термінологічна складова наукового тексту Вимоги до наукових письмових текстів Композиція текстів різних типів Завдання 2. Скласти бібліографічний опис видань. Модуль 3 Усна форма наукового тексту Завдання 1. Розробіть варіант вступної частини промови на тему «Перспективи розвитку Кременчука» Завдання 2. Рольова гра «Захист дисертації». ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТИ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬ Раздел 1. Орфоэпические и акцентологические нормы Раздел 2. Морфологические нормы Определение рода сложносоставных существительных Раздел 3. Синтаксические нормы Ошибки и впишите свой вывод в данную ниже рамку. Логичность как качество грамотной речи Понятность как качество грамотной речи Выразительность и богатство как качества грамотной речи. Раздел 6. Стилевое богатство языка. Рывках. Какие специфические черты научного стиля изложения вы заметили? II. Схема оценки информационной речи Раздел 9. Невербальные средства общения Придумайте два утверждения, одно из которых является правдой, другое – ложью. В разговоре с собеседником сообщите свое первое утверждение, затем второе. Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 1 Формування навичок і прийомів мислення. Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 3 Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Критерії класифікації документів Правильно складати автобіографію, заяву, резюме, характеристику. Проповедничество в жизни пастыря Условия успешности проповеди РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОПОВЕДИ НА СЛУАЮЩИХ Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции Роль звучащего слова в греческой культуре Выдающиеся политические ораторы Практика судебного красноречия Сократ (470 — 399 гг. до н.э.) и Платон (427 — 347 гг. до н.э.) Риторическое учение Аристотеля (384 — 322 гг. до н.э.) Красноречие в эллинистической Греции Красноречие республиканского Рима Красноречие императорского Рима (I— начало II вв. н.э.) Риторика и раннее христианство ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ Комунікація як предмет наукового дослідження Комунікаційно-інформаційні бар’єри Властивості, які впливають на цінність документів Документно-інформаційні інститути і їх призначення ЕВОЛЮЦІЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ в період інформаційної трансформації суспільства Визначення тексту в лінгвістиці і семіотиці. Науки про текст. Семіотика, Риторика, герменевтика, лінгвістика, теорія дискурсу. Типи заголовків. Поняття заголовкового комплексу. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО – ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 (2 ГОД.) ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 (2 ГОД.) Випишіть з посібників вашої спеціальності слова з апострофом та м’яким знаком. Доберіть, якщо можливо, до поданих іменників чоловічого роду іменник жіночого роду. Визначте сферу використання родових пар. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13 (2 ГОД.) Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики. ОВОЛОДІВАЙТЕ МИСТЕЦТВОМ ГОВОРИТИ Чітко писати — чітко мислити Як навчитися правильно слухати Структуру програми для дітей дошкільного віку побудовано з урахуванням ліній розвитку. Психолого-педагогічна характеристика дітей п’ятирічного віку Новоутворення старшого дошкільного віку Рухливі ігри та ігрові вправи Театральне мистецтво. Образотворче мистецтво Практикум легкого и успешного общения «Игры на улице» Перераспределение деятельности и возможностей в обществе ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ОБРАЗ» РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИЛАЛОВ ТЕАТР-ШКОЛЫ «ОБРАЗ» Спектакли Белгородского филиала Театр-Школы «Образ» И ХРОНИЧЕСКОГО МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ Полезные упражнения для снятия мышечных блоков Наука механика потому столь благородна и полезна более всех прочих наук, что, как оказывается, все живые существа, имеющие способность к движению, действуют по её законам. Упражнение «Кнопки баланса». Упражнения на равновесие и координацию Вес тела, перенесённый в основном на пятки. Упражнения с предметами развивают способность правильно держать голову. Наиболее распространённые ошибки дыхания Дыхательная гимнастика Стрельниковой Дыхательные упражнения йогов Овладение приёмами полноценного дыхания – предпосылка звучной речи. Упражнения для развития правильного речевого дыхания Речь – это «акт произнесения, естественное упражнение голосовых органов, произнесение слов или предложений, устное выражение мысли и чувства» Разминка по методике Кристин Линклэйтер Всех энергетических центров (чакр) Упражнения на развитие силы голоса. Коммуникативные качества голоса Правила и советы по гигиене голоса Упражнения в чёткости и ясности произнесения звуков и слов во фразовой речи. В понятие дикции входят орфоэпия, логика и культура речи. При логическом анализе текста мы рассматриваем знаки препинания как графическое обозначение разного вида логических пауз. Основные правила при лепке фразы Риторика – «величайшее благо, она дает людям как свободу, так равно и власть над другими людьми». НОВЫЙ ПРОЕКТ ТЕАТР-ШКОЛЫ «ОБРАЗ» «ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ИРИНЫ ЧЕРНЯЕВОЙ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.044 с.)