Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р АМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р АСпеціальна література:

1. Акетова А.С. Незаконное предпринимательство. – СПб., 2002.

2. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України. – 2002. – № 3.

3. Албул С.В. Форми вияву насильства під час вчинення корисливо-насильницьких злочинів проти власності // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. праць. – Вип.1. – Донецьк, 2007.

4. Албул С.В. Насильство при вчиненні злочинів проти власності // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип.32. – Одеса, 2007.

5. Албул С.В. Злочини проти громадської безпеки: історичні аспекти визначення // Південноукраїнський правничий часопис. - №3. – 2007.

6. Албул С.В. Корисливі мотиви вчинення корисливо-насильницьких злочинів: ознаки та соціальна сутність // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип.47. – Одеса, 2009.

7. Албул С.В. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти розуміння корисливого мотиву вчинення злочинів // Південноукраїнський правничий часопис. - №1. – 2008.

8. Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. – СПб., 2002.

9. Александров Ю. Злочини проти статевої свободи // Юридичний вісник України. – 2002. – 6-12 квітня.

10. Алихаджиева И.С., Даурова Т.Г., Лиценберг О.А. Уголовное право: история и современность. Вопросы Общей части. – Саратов, 2001.

11. Анашкин Г.З. Ответственность за измену Родине и шпионаж. – М., 1964.

12. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений: Пер. с англ. / Под ред Никифорова Б.С. – М., 1979.

13. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави: Навчальний посібник для студентів юридичного факультету. – К., 1997.

14. Андрушко П.П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право – 1998. – № 10.

15. Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – Київ, 2006.

16. Анисимов А.С.Наркотики: правовой режим. – Л., 1974.

17. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання. – К., 2004.

18. Аскеров Э. Институт освобождения от уголовного наказания в уголовном законодательстве зарубежных стран // Уголовное право. – 2005. - №4.

19. Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. – М., 2000.

20. Ахметшин Х.М. Квалификация воинских преступлений. – М., 1988.

21. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. – Одесса, 1998.

22. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание по советскому уголовному праву. – Минск, 1975.

23. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х., 2000.

24. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К., 1980.

25. Балобанова Д.О. Питання пеналізації ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха в морі // Зб. наук. праць уч-в ІІІ міжн. наук.-практ. конф. "Сучасні порти – проблеми та рішення". – Одеса – Несебър (Болгарія), 2009.

26. Балобанова Д.О. Порушення системних принципів криміналізації (на прикладі ст.150-1 Кримінального кодексу України) // Правове життя сучасної України: Тези доповідей міжн. наук. конф. проф.-виклад. і аспирант. складу ОНЮА. – Одеса, 2009.

27. Бараненко Д. Обмежена осудність за кримінальним законодавством України // Вісник прокуратури. – 2002. – №3.

28. Батиргареєва В., Голіна В. Актуальні проблеми боротьби зі злочинами проти особистої волі людини // Право України. – 2001. – № 3.

29. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М., 1991.

30. Батурин Ю.М.. Жодзишский А. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М., 1991.

31. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х., 1991.

32. Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. – Х., 1986.

33. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К., 2004.

34. Безпека комп’ютерних систем: злочинність у сфері інформації та її попередження / Вертузєв М.С., Голубєв В.О., Котляревський О.І., Юрченко О.М. / Під ред О.П. Снігерьова. – Запоріжжя, 1998.

35. Березовська Н.Л. Позбавлення волі в системі покарань неповнолітніх // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Одеса, 2007. – Вип.32.

36. Березовская Н.Л. Отличие общественных и исправительных работ // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. Проблеми застосування кримінального законодавства України. – Луганськ, 2007.

37. Березовська Н.Л. Проблеми застосування покарань до неповнолітніх засуджених // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Мат-ли Міжн. наук. конф. – Одеса, 2007.

38. Березовська Н.Л. Застосування арешту до неповнолітніх злочинців // Європейське і національне кримінальне право: шляхи та перспективи розвитку. Треті юридичні читання / Мат-ли міжн. наук. конф. студентів та аспірантів. – Одеса, 2007.

39. Березовська Н.Л. Цілі покарання неповнолітніх // Правове життя сучасної України: Тези доповідей всеукр. наук. конф. / Відп. ред. д.ю.н., проф.. Оборотов Ю.М. – Одеса, 2008.

40. Березовська Н.Л. Вдосконалення арешту як виду покарання, що застосовується до неповнолітніх // Правове життя сучасної України: Тези доповідей міжн. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – Одеса, 2009.

41. Березовська Н.Л. Поняття системи покарань неповнолітніх // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип.47. – Одеса, 2009.

42. Бессчасный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. – М., 2003.

43. Біленчук Н.Н., Зубань М.А. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти: Навч. посіб. – К., 1994.

44. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та інш. Комп’ютерна злочинність. – К., 2002.

45. Бойко А. Теория принципов уголовного права // Уголовное право. – 2005. - №4.

46. Бойко А.И. Преступное бездействие. – СПб., 2003.

47. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб., 2004.

48. Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб., 2002.

49. Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество. – М., 1971.

50. Борисов B.I. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці. – К., 1991.

51. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ. – Харьков, 1977.

52. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – X., 1995.

53. Борисов В.І. Загальна характеристика Особливої частини нового Кримінального кодексу України // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / Редкол.: Сташис В. В. (голов. ред) та ін. – К. – Х., 2002.

54. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. – М., 1977.

55. Бородин С.В. Преступления против жизни. – СПб., 2003.

56. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – М., 1963.

57. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – М., 1967.

58. Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину. – К., 1964.

59. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина. Тести: Навчальний посібник. – К., 2000.

60. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія. – К., 2000.

61. Бугаев В.А. Понятие и содержание воинских преступлений в уголовном праве Украины. – Симферополь, 1999.

62. Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання. – Львів, 2006.

63. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння. – К., 2005.

64. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. – К., 2004.

65. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – К., 1986.

66. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – К., 1986.

67. Василенко С.Ю. та ін. Викриття злочинів у сфері оподаткування: Монографія / Василенко С.Ю., Сервецький І.В., Юрченко О.М. – К., 2000.

68. Введение в украинское право / Под общ. ред. Кивалова С.В., Орзиха М.Ф. – Одесса, 2005.

69. Векленко С., Фалько А. Понятие и виды заранее обдуманного умысла // Уголовное право. – 2005. - №3.

70. Вереша Р. Помилка в кримінальному праві: поняття та основні види // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5.

71. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. – К., 2005.

72. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учеб. пособие. – М., 1999.

73. Веселов Е. Граница преступного и непреступного // Уголовное право – 2004. - №3.

74. Ветров Н.И. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами. – М., 1989.

75. Вирішення судами питань, пов’язаних із кримінально-правовою оцінкою діянь особи, що віддала чи виконала злочинний наказ (за матеріалами узагальнення судової практики) // Вісник Верховного Суду України – 1999. - №3.

76. Владимиров В.А. Квалификация хищений личного имущества. – М, 1974.

77. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния: Учебное пособие. – М., 1970.

78. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. – М., 1986.

79. Власов И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия. – М., 1968.

80. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. – М., 2000.

81. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М., 2000.

82. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999.

83. Волков В.С. Мотивы преступлений. – Казань, 1982.

84. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навчальний посібник. – X., 2000.

85. Володарський В. Проблемні питання необхідної оборони // Право України. – 1998. - №11.

86. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину. – К., 1996.

87. Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні: Посібник за ред. Беци О.В. – К., 2003.

88. Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развития законодательства. – Харьков, 1994.

89. Гаджиев Х. Имущественные наказания в системе мер уголовно-правового воздействия // Советская юстиция. – 1988. – №16.

90. Гаджиева А. Отрицательное поведение потерпевшего и его уголовно-правовое значение // Уголовное право. – 2004. - №1.

91. Галахова А.В. Уголовно-правовая характеристика транспортных преступлений. – М., 1990.

92. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. – М., 1972.

93. Галиакбаров Р. Квалификация групповых преступлений. – М., 1980.

94. Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний. – Горький, 1986.

95. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.

96. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. – М., 1996.

97. Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. – Л., 1979.

98. Голик Ю.В. Философия уголовного права: современная постановка проблемы. – СПб., 2004.

99. Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. – Х., 1979.

100. Горбачова І.М. Розмежування конфіскації і спеціальної конфіскації // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип.32. – Одеса, 2007.

101. Горбачова І.М. Заходи безпеки в системі кримінально-правових наслідків злочинного діяння за кримінальним законодавством України // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 47. – Одеса, 2009.

102. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Учебное пособие. – Красноярск, 1996.

103. Готтфредсон Майкл, Герші Тревіс. Загальна теорія злочину / Пер. з англ. Н.Бордукової. – Харьков, 2000.

104. Гревцов Ю.И. Социология права. – СПб., 2001.

105. Гришко Е.А. Организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовой и криминологический аспекты. – М., 2001.

106. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. – Львів, 1992.

107. Гуторова Н.А., Харченко В.Б. Уголовное право Украины. Особенная часть. – X., 1998.

108. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М., 1977.

109. Дагель П.С. О характеристике субъективной стороны автотранспортных преступлений // Высш. школа МВД СССР. – Омск., 1977.

110. Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве. – Владивосток, 1974.

111. Даурова Т.Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения. – Саратов, 1980.

112. Детков А. Сверхдлинные сроки лишения свободы: уголовные и уголовно-исполнительные аспекты // Уголовное право. – 2004. - №2.

113. Дидковская С.П., Фесенко Е.В., Гарницкий С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы. – К., 1989.

114. Достовалов С. Цели применения принудительных мер медицинского характера // Законность. – 2000. - №1.

115. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. - №6.

116. Дудоров О.О. та ін. Злочини у сфері підприємництва / Дудоров О.О., Мельник М.Т., Хавронюк М.І. – К., 2001.

117. Дьяков С.В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность. – М., 1999.

118. Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П.Ответственность за государственные преступления. – М., 1988.

119. Дячук С.І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми, кваліфікація, удосконалення законодавства). – К., 2001.

120. Емельянов В.П. Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке // Право і безпека. – 2002. - №4.

121. Ендольцева А. Некоторые проблемы института освобождения от уголовной ответственности // Уголовное право. – 2004. - №2.

122. Ємельянов В.П. Кваліфікація злочинів проти власності: Навч. посібник. – X., 1996.

123. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. – М., 2002.

124. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / Отв. ред. И.С. Власов. – М., 2002.

125. Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголовное право. – 2003. - №1.

126. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. – Волгоград, 1976.

127. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. – Харьков, 1986.

128. Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания. – М., 1982.

129. Зинченко О.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ. – Киев-Донецк, 1979.

130. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. – М., 2002.

131. Иващенко В. Торговля человеческими органами и тканями: правовые проблемы // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 7.

132. Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. – М., 1984.

133. Изосимов С.В. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые служащими коммерческих и иных организаций по зарубежному законодательству // Следователь. – 2002. – №7.

134. Иногамова Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. – М., 1999.

135. Іскендеров Ф.Ш. Реалізація кримінальної відповідальності // Правове життя сучасної України: тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – О., 2007.

136. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толклвания: теория и практика / Учебное пособие. – М., 2003.

137. Капинус Н., Додонов В. Влияние состояние опьянения на вину и ответственность в современном уголовном праве (сравнительно-правовой анализ) // Уголовное право. – 2004. - №2.

138. Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взаємовідносини // Право України. – 2002. – № 3.

139. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М., 1979.

140. Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. – М., 1988.

141. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. – М., 1974.

142. Картавцев В. До питання розбудови і функціонування системи забезпечення національної безпеки України // Право України. – 1998. – № 2.

143. Кваша О. Об’єктивні ознаки діяльності організатора злочину // Право України. – 1999. - №1.

144. Квициния А.К. Должностные преступления. – М., 1992.

145. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – М., 1974.

146. Кибальник А. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответственности // Российская юстиция. – 2000. - №8.

147. Клименко А.В. Отграничение похищения человека от смежных составов преступлений // Закон и право. – 2004. – № 4.

148. Клименко В.А., Мельник Н.И. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. – К., 1993.

149. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные преступления. – К., 1996.

150. Клягин В.С. Ответственность за особо опасные государственные преступления. – Минск, 1973.

151. Князьков М., Леонтьевский В., Лобанова Л. О сущности преступного бездействия и законодательной регламентации основания уголовной ответственности за него // Уголовное право. – 2005. - №1.

152. Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. – Свердловск, 1977.

153. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. – Екатеринбург, 1999.

154. Козлов А. Учение о стадиях преступления. – СПб., 2002.

155. Козлов А.И. Соучастие. – СПб., 2001.

156. Козлов А.П. Понятие преступления. – СПб., 2004.

157. Коломієць Ю.Ю. Становлення вчення про позитивну кримінальну відповідальність // Актуальні проблеми держави та права. – Одеса, 2007. – Вип. 32.

158. Коломієць Ю.Ю. Встановлення вини під час кваліфікації зґвалтування // Визначальні тенденції ґенезу державності і права / Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. «Треті Прибузькі юридичні читання» / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2007.

159. Коломієць Ю.Ю. Національна безпека як об’єкт кримінального-правової охорони // Правове життя сучасної України: Тези доповідей всеукр. наук. конф. «Правове життя сучасної України» / Відп. ред. д.ю.н., проф. Оборотов Ю.М. – Одеса, 2008.

160. Комментарий закона об уголовной ответственности за воинские преступления / Под ред. Х.М.Ахметшина, А.Г. Горного. – М., 1989.

161. Кондратюк Л.В. Антропология преступления. – М., 2001.

162. Коржанский М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи і власності. – К., 1996.

163. Коржанский М.Й. Кваліфікація злочинів. – К., 1998.

164. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М., 1980.

165. Коржанський М.Про зміст кримінальної погрози // Юридичний вісник України. – 1997. – № 41.

166. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навч.посібник. – К., 2002.

167. Коржанський М.Й. Об’єкт і предмет злочину. – К., 1996.

168. Коржанський М.Й., Мисливий В.А. Кваліфікація автотранспортних злочинів. – Київ, 1996.

169. Коробеев А.И. Транспортные правонарушения: квалификация и ответственность. – М., 1990.

170. Котовенко О.М. Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо та нафтопродуктопроводів. – Х., 2004.

171. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. – М., 2000.

172. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру // Право України. – 1999. - №10.

173. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К., 2004.

174. Крестовська Н. Становлення ювенального права України // Юридический вестник. – 2001. - №3.

175. Кривоченко Л.Н. Борьба с рецидивом по советскому уголовному праву. – Х., 1973.

176. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. – Харьков, 1983.

177. Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве (теоретические и практические проблемы) – К., 1990.

178. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. – М., 1974.

179. Кримінальне право України. Особлива частина. Тести / Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький. – Львів, 2008.

180. Крошко В.П. Теоретические и практические проблемы профессионального (оперативного) риска в деятельности органов внутренних дел. – К., 1995.

181. Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в советском уголовном праве: вопросы теории. – Воронеж, 1985.

182. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 2001.

183. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960.

184. Кузембаєв О.С. Судовий прецедент в кримінальному праві // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Одеса, 2007.

185. Кузембаєв О.С. Правила кваліфікації як джерело кримінального права // Правове життя сучасної України: тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – О., 2007.

186. Кузембаєв О.С. Значення судової практики як джерела кримінального права // Правове життя сучасної України. Тези доповідей Всеукр. наук. конф. – Одеса, 2008.

187. Кузембаєв О.С. Судова практика як джерело кримінального права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип.47. – О., 2009.

188. Кузембаєв О.С. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права // Правове життя сучасної України: Тези доповідей міжн. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – О., 2009.

189. Кузнецов В.В. Крадіжка електричної енергії // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 11.

190. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву. – М., 1958.

191. Куринов Б.А. Квалификация транспортных преступлений. – М., 1965.

192. Куринов Б.А. Уголовная ответственность за нарушение правил движения автотранспорта. – М., 1967.

193. Курс советского уголовного права. В 5-ти томах. – Л., 1969. – 1981.

194. Курс советского уголовного права. В 6-ти томах. – М., 1970–1971.

195. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М., 1999.

196. Курц А. Следует ли перечень обстоятельств, смягчающих наказание, оставлять открытым? // Уголовное право. – 2004. - №2.

197. Куц Н.Т. Преступления против порядка общественной безопасности. – К., 1974.

198. Лановенко И.П. Охрана трудовых прав. – К., 1975.

199. Лановенко И.П., Чангули Г.И. Уголовно-правовая охрана трудових прав граждан. – К., 1989.

200. Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину. – Х., 2003.

201. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: теория и законодательная практика. – М., 2000.

202. Лисенко І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації // Право України. – 2002. – № 4.

203. Литвин О.П. Злочини проти життя.– К., 2002.

204. Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим Кримінальним кодексом України // Право України. – 1999. – № 8.

205. Лихова С., Свистуленко М. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції // Право України. – 2001. - №1.

206. Ломброзо Ч., Ляски Р., Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке. – СПб, 2003.

207. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999.

208. Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия. – М., 2002.

209. Майоров І. Питання гармонізації кримінального законодавства України з правом збройних конфліктів // Право України. – 1999. – № 2.

210. Малинин В. Причинная связь в уголовном праве. – СПб., 2000.

211. Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. – Казань, 1982.

212. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – СПб., 2004.

213. Мальцев В.В. Проблемы уголовно-правовой оценки общественно опасных последствий. – Саратов, 1989.

214. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України. – К., 2003.

215. Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

216. Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб., 2003.

217. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К., 2003.

218. Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве. – М., 1998.

219. Маслак Н. Чи потребують змін положення КК щодо відповідальності за готування до злочину? (за матеріалами опитування експертів – практичних працівників) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №10.

220. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К., 1996.

221. Махоткин В.П. Наказания, не связанные с лишением свободы, по советскому уголовному праву и уголовному праву других социалистических стран. – М., 1978.

222. Мельник М. Види співучасників за новим Кримінальним кодексом України // Право України. – 2001. - №3.

223. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К., 2004.

224. Мельник М.І. Хабарництво: Загальна характеристика, проблеми кваліфікації удосконалення законодавства. – К., 2000.

225. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Реформування кримінального законодавства України: стан, тенденції та перспективи // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип.12. – К., 2001.

226. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учебное пособие.- М., 2000.

227. Мимонов С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. – СПб., 2000.

228. Мирошиченко Н.А., Козаченко О.В. Кримінально-правові проблеми боротьби з розповсюдженням наркоманії. – Одеса, 2004.

229. Мирошниченко Н.А. Преступления, связанные с наркотиками, психотропными веществами и прекурсорами. – Одесса, 1997.

230. Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев; Одесса, 1998.

231. Мирошниченко Н.А. Суб’єктивні ознаки співучасті // Правове життя сучасної України: тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – Одеса, 2007.

232. Мирошниченко Н.А. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве Украины // Тези доповідей Всеукр. конф. «Правове життя сучасної України». – Одеса, 2008.

233. Мирошниченко Н.М. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних лиц с умственной отсталостью // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: тези доп. міжвід. наук.-прак. конф. – Київ, 2007.

234. Мирошниченко Н.М. Проблемні питання віку кримінальної відповідальності // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Одеса, 2007.

235. Мирошниченко Н.М. Проблеми вікової осудності // Правове життя сучасної України: тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – О., 2007.

236. Мирошниченко Н.М. Неповнолітній суб’єкт злочину //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип.47. – Одеса, 2009.

237. Мирошниченко Н.М. К вопросу о вменяемости несовершеннолетнего субъекта // Правове життя сучасної України: Тези доповідей міжн. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – О., 2009.

238. Михайленко Д.Г. Об’єкт хабарництва. // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку / Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні читання». – Миколаїв, 2006.

239. Михайленко Д. Поняття та правова природа хабарництва // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Одеса, 2007.

240. Михайленко Д. Проблема визнання неповнолітнього службовою особою в кримінальному праві України // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Мат-ли Міжн. наук. конф. – Одеса, 2007.

241. Михайленко Д.Г. Суб’єкт одержання хабара в міжнародних конвенціях та Кримінальний кодекс України // Визначальні тенденції ґенезу державності і права / Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. «Треті Прибузькі юридичні читання» / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2007.

242. Михайленко Д.Г. Питання про визначення викладача службовою особою // Актуальні проблеми політики. – Вип.33. – 2008.

243. Михайленко Д.Г. Характеристика вини при вчиненні хабарництва // Форум права. – 2008. - №1.

244. Михайленко Д.Г. Деякі питання кваліфікації одержання хабара у великому та особливо великому розмірі // Кримінологія в Україні та протидія злочинності / Зб. наук. праць / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Одеса, 2008.

245. Михайленко Д.Г. Поняття та ознаки хабародавця // Сучасний вимір держави та права: Зб. наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2008.

246. Михайленко Д.Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип.45. – Одеса, 2009.

247. Михайленко Д.Г. Кваліфікація одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2009. – Вип.37.

248. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика хабара // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип.47. – Одеса, 2009.

249. Михайленко Д.Г. Кримінально-правовий характер складу одержання хабара // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: мат-ли наук.-практ. конф. – Одеса, 2009.

250. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика одержання хабара за попередньою змовою групою осіб // Вісник прокуратури. – 2009. – №10.

251. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. – СПб., 2001.

252. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток, 1983.

253. Михлин А.С. Последствия преступления. – М., 1969.

254. Мороз В. Про юридичну оцінку суспільно небезпечних вчинків, скоєних підлітками віком від 11 до 14 років // Право України. – 1999. - №9.

255. Мостепанюк Л. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №5.

256. Мостепанюк Л. Довічне позбавлення волі: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8.

257. Мостепанюк Л. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №10.

258. Музика А.А. Примусові заходи медичного й виховного характеру. – К., 1997.

259. Музыка А.А.Ответственность за преступления в сфере оборота наркотических средств. – К., 1998.

260. Мульченко В. Проблеми охорони честі і гідності у кримінальному законі // Право України. – К., 2002. – № 10.

261. Мясников О. О смягчающих наказание обстоятельствах, не указанных в законе // Российская юстиция. – 2001. - №3.

262. Навроцький В.О. Значення судової практики і прецеденту для кримінально-правової кваліфікації // Вісник Верховного суду України. – 2000. – № 6.

263. Навроцький В.О. Кримінальне право. Лекції для студентів юридичного факультету. – Львів, 1997.

264. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – Киів, 2001.

265. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. – К., 2006.

266. Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності. – К., 2004.

267. Назаренко Г.В. Невменяемость: уголовно-релевантные психические состояния. – СПб., 2002.

268. Науково-практичнийкоментар Кримінального кодексу України / За ред. М.I. Мельника, В.О. Хавронюка, – К., 2007.

269. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С. Яценко. – К., 2005.

270. Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. д.ю.н., проф., Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. – М., 2005.

271. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник / За заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. – Ірпінь, 2000.

272. Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. – М., 2001.

273. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. – М., 2002.

274. Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. – М., 2001.

275. Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України. – К., 2001.

276. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М., 2001.

277. Ной И.С. Сущность и функции наказания в советском государстве: политико-юридическое исследование. – Саратов, 1973.

278. Овчинникова Г.В., Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы. – СПб., 2001.

279. Омельяненко Г. Питання застосування судом примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх осіб // Юридичний вісник України. – 1997. – 29 травня – 4 червня.

280. Опалинський Ю.В., Маслюк О.В. Питання відповідальності за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доповіді наук.-практ. конф.: У 2 ч. – Ч. 1. – К., 2002.

281. Опалинський Ю.В. Калантай І.М. Кримінальне законодавство у сфері охорони навколишнього середовища // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доповіді наук.-практ. конф.: У 2 ч. – Ч. 1. – К., 2002.

282. Орешкина Т. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы // Уголовное право. – 2003. - №2.

283. Орлов В.С. Субъект преступления. – М., 1958.

284. Осадчий В. Особливості суб’єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України .– 2001. – № 2.

285. Осадчий В. Співвідношення права на застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу та права на необхідну оборону, затримання злочинця в діяльності правоохоронних органів // Право України. – 1998. - №1.

286. Оцяця А.С. Об’єкт кримінально-правової охорони // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Одеса, 2007.

287. Оцяця А.С. Інтерпретація охоронної функції кримінального права // Актуальні проблеми удосконалення кримінального законодавства України: тези доп. міжвід. наук.-прак. конф. – Київ, 2007.

288. Оцяця А.С. Динаміка охоронної функції кримінального права // Правове життя сучасної України: тези доп. 10-ї ювіл. звіт. наук. конф. проф.-вик.та аспір. складу. – О., 2007.

289. Оцяця А.С. Структура охоронної функції кримінального права // Визначальні тенденції ґенезу державності і права / Зб. наук. праць міжн. наук.-практ. конф. «Треті Прибузькі юридичні читання» / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2007.

290. Оцяця А.С. Реалізація охоронної функції кримінального права // Сучасний вимір держави та права: Зб. наук. праць / За ред. В.І. Терентьєва. О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2008.

291. Оцяця А.С. Функції, задачі та цілі кримінального права // Правове життя сучасної України: Тези доповідей міжн. наук. конф. проф.-викл. і аспір. складу ОНЮА. – О., 2009.

292. Павленко В. Громадські роботи в системі покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення // Право України. – 2003. - №11.

293. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб., 2000.

294. Панов Н.И. Квалификация насильственных преступлений: Учебное пособие. – X., 1986.

295. Панов Н.И. Способ совершения преступления в уголовном праве. – Харьков, 1982.

296. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. – X., 1977.

297. Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. – Воронеж, 1975.

298. Пинаев А,А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Харьков, 1995.

299. Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанными формами вины: учеб.пособие. – Харьков, 1984.

300. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. – М., 1961.

301. Пирвагидов С.С., Пудовочкин Ю.Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб., 2003.

302. Підгородинський В.М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Одеса, 2005.

303. Підгородинський В.М. ОПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.049 с.)