ТЕМА 9. Договори з надання фінансових послугМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. Договори з надання фінансових послугПрактичне заняття № 8 – 2 год.

План

Задача 1.

Банк "Прогрес" уклав із ВАТ "Графіт" кредитний договір, виконання якого було забезпечено заставою транспортного засобу. При цьому банк зобов'язувався перерахувати кошти лише після оформлення договору застави, згідно з яким позичальник зобов'язувався застрахувати транспортний засіб в одній з провідних страхових компаній на випадок пошкодження або знищення.

Після належного оформлення договору застави ВАТ "Графіт" застрахувало предмет застави в страховій компанії і звернулося до банку з вимогою перерахувати кредитні кошти на Його рахунок. Дослідивши подані додатково документи, банк "Прогрес" відмовив у наданні кредиту, мотивуючи свої дії тим, що, по-перше, ВАТ ''Графіт" застрахувало транспортний засіб у страховика, чий фінансовий стан не відповідає вимогам банку, а по-друге, у банку пропав фінансовий інтерес у наданні кредиту.

ВАТ "Графіт" пред'явило позов про спонукання банку надати кредит І про відшкодування збитків.

Чи підлягає позов задоволенню?

 

Задача 2.

Банк "Аграрний" строком на один рік видав сільськогосподарському кооперативу "Весна'1 кредит у сумі 150 000 грн для закупівлі посівного матеріалу соняшнику. Повернення коштів забезпечувалося договором поруки між банком "Аграрний" і товариством "'Зоря". Разом з тим, на час отримання кредитних коштів на свій рахунок керівництво сільськогосподарського кооперативу "Весна" вирішило засіяти вільні землі яровою пшеницею, оскільки вважало це вигіднішим з урахуванням стану посівних площ. Дізнавшись про зміну цільового призначення витрачання кредитних коштів, банк "Аграрний" звернувся з вимогою про дострокове погашення кредиту до поручителя.

Чи правомірні дії банку? Чи придбає поручитель права вимоги до сільськогосподарського кооперативу "Весна" в разі, якщо добровільно сплатить суму кредиту за вказаних обставин?

Задача 3.

Сліпченко уклав з банком "Кредитний" депозитний договір про розміщення в банку коштів у сумі 1000 грн на строк 1 рік під 22% річних. Відповідно до умов депозитного договору банк мав право при зменшенні Національним банком України облікової ставки пропорційно зменшити процентну ставку по депозиту. При цьому банк зобов'язаний був письмово повідомити вкладника про зменшення відсоткової ставки за договором. У разі незгоди вкладника йому надавалося право в 10-денний строк з моменту одержання повідомлення або погодитися на зменшення відсоткової ставки, або розірвати депозитний договір і забрати суму внеску та нараховані відсотки.

Через 3 місяці Сліпченко одержав лист з повідомленням про вручення, в якому банк "Кредитний" повідомляв про зменшення відсоткової ставки за договором до 17% річних у зв'язку з відповідною зміною облікової ставки НБУ. У листі також повідомлялося, що в разі, якщо Сліпченко протягом 10 днів з моменту отримання листа не розірве депозитний договір, буде вважатися, що він згодний зі змінами-умов депозитного договору.

Сліпченко з'явився в банк лише через рік після укладення договору і пред'явив вимогу про повернення його внеску

та нарахованих відсотків по ставці 22% річних за весь строк дії договору.

Дайте юридичну оцінку діям банку та вкладника.

 

Задача 4.

Банк "Капітал" надав ТОВ "Авіаекспорт" кредит у сумі 280 000 грн. За нотаріально посвідченим договором застави в забезпечення повернення кредиту (майновий поручитель -ВАТ "Метизний завод", частка держави в статутному фонді якого становить 36%) було надано устаткування, Ідо належить до основних фондів.

Позичальник у встановлений договором строк свої зобов'язання перед банком не виконав, тому останній звернувся до нотаріуса для вчинення виконавчого напису.

Отримавши виконавчий напис, банк "Капітал" подав заяву до Державної виконавчої служби про примусове виконання виконавчого документа. Згідно зі ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" провадження було відкрито.

Чи відповідають законодавству дії учасників правочину?

 

Задача 5.

Орсик позичив у Клишнікова значну суму грошей із зобов'язанням повернути борг через місяць, тобто не пізніше 15 вересня 2003 року. У зазначений термін гроші повернуті не були. Замість грошей Орсик видав Клишнікову нову розписку, за якою зобов'язався виплатити Клишнікову суму, збільшену на 25 %, не пізніше 1 січня 2004 року. У грудні Орсик був призваний на дійсну військову службу. Після звільнення у грудні 2004 року Орсик додому не повернувся, оселившись у Дніпропетровську, де влаштувався на роботу. Дізнавшись від родичів Орсика його адресу, Клишніков звернувся в суд із позовом про стягнення з Орсика суми боргу. Орсик позову не визнав, пославшись на пропуск Клишніковим строку позовної давності. Клишніков у суді зазначив, що строк позовної давності не минув, тому що, на його думку, час служби Орсика в армії не повинен зараховуватися в строк позовної давності.

1. Хто правий у цьому спорі?

2. Змінилося б рішення суду, якщо Орсик відповів на лист Клишнікова і пообіцяв би повернути борг до якогось нового терміну?

Задача 6.

Котюк звернувся до банку з метою отримання кредиту і отримав його під заставу будинку і земельної ділянки, що до нього прилягала і належала Котюку на праві приватної власності. Між сторонами було укладено два договори — кредитний та договір застави.

Через певний час банк запропонував замінити договір застави договором купівлі-продажу зазначених об'єктів. Банк посилався на те, що у випадку застави законодавством передбачається реєстрація заставленого майна, а у випадку неповернення Котюком кредиту необхідно чекати на рішення суду для звернення стягнення на заставлене майно, що суттєво ускладнює сам процес. Підписання договору купівлі-продажу більшою мірою задовольнятиме банк, а інтереси Котюка будуть гарантуватись умовою, що буде закріплена в договорі, за якою банк бере на себе зобов'язання здійснити зворотній продаж будинку, якщо Котюк своєчасно виконає свої зобов'язання перед банком.

 

1. Які способи забезпечення виконання зобов'язань передбачені законодавством?

2. Які угоди за чинним законодавством належать до фіктивних та удаваних?

3. Чи відповідає законодавству запропонований спосіб забезпечення виконання кредитної угоди? Що можна порадити Котюку в ситуації, що склалася?

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо договорів з надання фінансових послуг; застосовувати норми цивільного права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих ситуацій; складати такі договори.

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:кредитний договір, договірпозики, банківського вкладу, банківського рахунку, факторингу.

Рекомендована література до Теми 9: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

ТЕМА 11. Договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Практичне заняття № 9 – 2 год.

План

Задача 1.

Установчим договором товариства з обмеженою відповідальністю було передбачено, що кандидатура головного бухгалтера товариства перед призначенням на посаду повинна погоджуватися із засновниками товариства на їх загальних зборах. Всупереч цьому, директор товариства, який не був його засновником, призначив на посаду головного бухгалтера свою сестру, не погодивши її кандидатуру із жодним із засновників. Один із засновників почав вимагати звільнити головного бухгалтера, оскільки не було додержало порядку його призначення. Крім того, він посилався на те, що родичам заборонено працювати на одному підприємстві. Директор підприємства відмовився звільняти бухгалтера, посилаючись на те, що за статутом товариства він має право самостійно здійснювати адміністративно-господарську діяльність; до компетенції ж загальних зборів засновників взагалі не належить погодження кандидатури головного бухгалтера. Заборони ж родичам працювати на підприємстві установчі документи не містять.

1. Яке значення має установчий договір і статут у діяльності господарського товариства? Якому документу надається перевага при наявності подібних суперечностей між установчим договором і статутом?

2. Чи заслуговують на увагу доводи засновника про неможливість родичів працювати на одному підприємстві?

3. Чи мають право засновники без погодження з директором самостійно звільнити головного бухгалтера, зробивши відповідний запис у трудовій книжці?

Задача 2.

Учасник спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю прийняв рішення про вихід зі складу учасників товариства. У грудні він звернувся до директора товариства, яким був інший учасник, із вимогами про повернення його внеску до статутного фонду товариства — квартири, про сплату йому частики вартості майна підприємства пропорційно його внеску, а також про сплату частини прибутку, що належала йому за підсумками року. Директор пояснив, що дивіденди він зможе отримати лише у січні наступного року після складання річного балансу підприємства. Повернути ж квартиру він відмовився, запропонувавши замість неї грошову компенсацію у розмірі її вартості, встановленої довідкою бюро технічної інвентаризації;

Частину вартості майна товариства директор взагалі відмовився повертати без будь-якої компенсації, оскільки це не передбачено установчими документами. Під час судового розгляду з'ясувалося, що за установчими документами товариства у випадку виходу учасника зі складу товариства його внесок переходить до статутного фонду стає власністю підприємства; особі, яка виходить, виплачується частина прибутку, яка отримана підприємством до моменту виходу учасника.

1. Які права мають учасники товариства відносно майна, що внесено ними до статутного фонду? Чи відповідають установчі документи, що розглядаються, законодавству?

2. Чи має право учасник вимагати передання йому його внеску до статутного фонду в натурі?

3. Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 3.

За статутом товариства з обмеженою відповідальністю кожному з учасників надавалося право, після сплати ним свого внеску у повному обсязі в будь-який час збільшувати суму статутного фонду із внесенням відповідних змін до установчих документів. Але, коли один із учасників звернувся до районної адміністрації з проханням зареєструвати відповідні зміни, йому було відмовлено із посиланням на те, що решта учасників не повністю оплатила свої внески, а тому він не може збільшувати своєї частки в статутному фонді товариства.

 

1. Чи відповідають законодавству установчі документи товариства?

2. За яких умов можливе збільшення статутного фонду товариства?

3. Чи правомірна відмова працівника державної адміністрації?

 

Задача 4.

Підприємці Ворсин, Малявін, Турцов і Васин створили просте товариство з метою виготовлення кухонних меблів на продаж. Ворсин вніс у спільну справу великий утеплений сарай, професійні знання щодо дизайну меблів і ділові зв'язки з придбання матеріалів і фурнітури, а троє інших - інструменти й гроші, створивши тим самим первісний капітал. Ворсин, займаючись своїм особистим бізнесом, заборгував комерційному банку значну суму грошей. Останній у зв'язку з недостатністю у Ворсина особистого майна для погашення боргу висунув вимогу про виділення частки боржника в спільному майні товариства з метою обігу на неї стягнення. Товариші відмовилися, оскільки це привело б до ліквідації

простого товариства.

1. Чи правомірна вимога комерційного банку про виділення частки Ворсина в спільному майні товариства?

2. Які дії має право вчиняти комерційний банку випадку відмови товаришів від придбання частки Ворсина?

3. Чи припинить дія договору простого товариства у разі визнання судом Ворсина банкрутом?

Задача 5.

Автор літературного твору "Ідеальний бізнес" Олефір звернувся до ТОВ "Видавництво "Парус" (далі - Видавництво) з метою тиражування книги. Видавництво запропонувало проект договору, відповідно до якого воно отримує виключні права на видання твору протягом трьох років, за що сплачує автору гонорар у розмірі 10 000 грн. З метою з'ясування правових наслідків укладення такого договору автор звернувся до юриста за консультацією. Юрист пояснив, що в цьому випадку йдеться про видачу виключної ліцензії, до того ж відповідно до ст. 1109 ЦК України, оскільки винагорода за використання твору визначається у вигляді фіксованої грошової суми, у договорі має бути встановлено максимальний тираж твору. Коли Олефір довів це до відома Видавництва, воно не погодилося з наведеними аргументами. Зокрема Видавництво зазначило, що пропонує укласти не ліцензійний, а видавничий договір, який ЦК України не врегульовано, а тому обмеження обсягу тиражування твору не є обов'язковим.

Як слід вирішити справу?

 

Задача 6.

Пилипенко отримав свідоцтво на торговельну марку "Морозко" для класу товарів - морозиво. Оскільки він не був зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, то вирішив реалізувати своє право на торговельну марку шляхом видачі ліцензії зацікавленій особі. ТОВ "Оксамит", займаючись виробництвом І реалізацією морозива, вирішило не гаяти часу на реєстрацію своєї торговельної марки і уклало ліцензійний договір з Пилипенком.

Потім з'ясувалося, що позначення "Морозко" для морозива використовує також АТ "Основа". Ліцензіат ТОВ "Оксамит" звернулося з вимогою до АТ "Основа" про припинення порушення своїх прав. Однак АТ "Основа" повідомило, що воно і в подальшому буде використовувати дане позначення, а свою позицію аргументувало таким чином:

а) даний ліцензійний договір не є чинним для третіх осіб, оскільки він не зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності, у зв'язку з чим ніхто не знає про його Існування;

б) оскільки в договорі не зазначено вид ліцензії, вона вважається невиключною, тому при використанні позначення іншими особами права невиключного ліцензіата не порушуються;

в) ліцензійний договір не є укладеним, бо відсутня умова про те, що якість товарів, виготовлених за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів володільця свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови;

г) володілець свідоцтва - фізична особа, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, не мала права укладати ліцензійний договір на торговельну марку, оскільки сама не виготовляла товари, для яких зареєстрована марка, а тому не може бути реалізована умова про те, що якість товарів, виготовлених за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів володільця свідоцтва І що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Тому навіть якщо така умова і зазначена в договорі, він, однак, є недійсним;

д) в АТ "Основа" виникло право попереднього користувача на торговельну марку "Морозко", оскільки воно ще до отримання свідоцтва Пилипенком здійснило підготовку щодо використання цього позначення і до моменту укладення ліцензійного договору фактично його уже використовувало.

Як слід вирішити справу?

Задача 7.

Художник Денісюк уклав із видавництвом договір на оформлення та ілюстрування книги. Робота художника була прийнята видавництвом. Однак йому була сплачена лише половина обумовленого гонорару з посиланням на те, що книга виключена з плану видання. Художник наполягав на виплаті 55 грн. (другої половини гонорару), вказуючи, що видавництво уклало з ним самостійний договір який не може залежати від виконання договору видавництва і автора літературного твору.

1. Який договір був укладений з художником?

2. Чи допущені порушення договору? Як вирішити спір?

Задача 8.

Громадянин Усік звернувся до суду з позовом про стягнення з обласного видавництва авторського гонорару. Він пояснив, що здав видавництву єдиний примірник рукопису свого роману загальним обсягом біля 23 друкованих аркушів. У видавництві рукопис було загублено. На суді виявилося, що автор вів із видавництвом переговори про можливість видання роману, але видавничий договір укладений не був. Автор просив призначити експертизу для встановлення часу, який він витратив на створення роману, і призначити йому на цей час мінімальну ставку літературного працівника.

Як повинна бути вирішена справа?

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання яких передбачається програмою). Уміти: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо договорів про спільну діяльність та щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; застосовувати норми цивільного права щодо договорів з надання фінансових послуг до конкретних життєвих ситуацій; складати такі договори.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:договори про спільну діяльність. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Рекомендована література до Теми 11: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

 

ТЕМА 13. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання по усуненню загрози життю, здоров’ю і майну фізичної особи або майну юридичної особиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.016 с.)