Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Транспортні договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послугКрім договорів перевезення, на транспорті використовуються договори про надання інших видів транспортних послуг або комплексу послуг (в т. ч. з використанням перевезень). Найчастіше такі договори є обслуговуючими перевезення.

У цій групі договорів (про надання інших транспортних послуг або комплексу послуг) чимало різновидів, що віддзеркалюють специфіку певного виду транспорту, проте є і універсальні. До


останніх належить договір транспортного експедирування (ст. 316 ГК України, статті 929-935 ЦК України). За цим договором одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Плата за виконання експедитором послуг експедирування встановлюється за домовленістю сторін (загальне правило), а у визначених законодавством випадках - з використанням державних або комунальних цін (ч. 2 ст. 316; гл. 21 ГК України); якщо розмір плати не встановлений - клієнт повинен виплатити експедиторові розумну плату (ст. 931 ЦК України).

Форма договору - письмова (зазвичай повна - шляхом підписання сторонами єдиного документа); крім того, клієнт зобов'язаний видати експедитора довіреність (якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків), надати інші документи та інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення тощо (тобто всю інформацію, необхідну для виконання експедитором встановлених договором обов'язків) - ч. 1 ст. 933 ЦК України.

Факультативні (необов 'язкові) умови договору транспортного експедирування щодо покладення на експедитора таких обоє 'язків:

- організації перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом;

- укладання від свого імені або від імені клієнта договору/договорів перевезення вантажу;

- забезпечення відправки і одержання вантажів, а також інших зобов'язань, пов'язаних із перевезенням;

- надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання в пункту призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо);

- можливість залучення до виконання своїх обов'язків інших осіб (проте перед клієнтом відповідатиме експедитор).

Відповідальність за договором транспортного експедирування: Експедитора: за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків (прострочення виконання щодо організації чи забезпечення доставки; втрата чи пошкодження наданого для експедирування майна та ін.); клієнта - за порушення строків сплати послуг клієнта, за ненадання чи порушення строків надання експедиторові необхідних для експедирування документів та інформації.


Форми відповідальності: відшкодування збитків; сплата неустойки (пені, штрафу); оперативно-господарські санкції (відкладання експедитором виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі - ч. З ст. 933 ЦК України).

На залізничному транспорті використовуються різноманітні договори, спрямованих на обслуговування перевезень вантажів. Найбільш поширеними серед них є два взаємопов'язаних договори: договір на експлуатацію залізничної колії та договір на подання та прибирання вагонів, використання яких зумовлено специфікою залізничного транспорту.

Так, до складу залізничного транспорту входять залізничний транспорт загального користування та залізничні під'їзні колії, правовий режим яких та правова регламентація відносин між залізницею та власниками під'їзних колій (зазвичай перебувають на балансі підприємств, що їх експлуатують) передбачена Законом України «Про залізничний транспорт» (ст. 21), Статутом залізниць України (розділ 4) та Правилами обслуговування залізничних під'їзних колій. І. В. Булгакова на підставі аналізу згаданих нормативно-правових актів виділяє низку ознак залізничних під'їзних колій (їх з'єднаність із загальною мережею залізниць безперервною рейсовою колією; їх належність різним підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форми власності, та індивідуальним підприємцям; цільова призначеність - транспортне обслуговування одного або кількох суб'єктів у взаємодії із залізничним транспортом загального користування) та пропонує таке визначення цього договору: «Відповідно до договору експлуатації залізничної колії залізниця зобов'язується подавати під навантаження і вивантаження вагони до межі під'їзної колії у встановленому сторонами порядку, а володілець залізничної колії зобов'язується приймати ці вагони та здавати їх залізниці з виконанням встановлених законодавством облікових операцій, здійснювати подальший рух вагонів власними або орендованими локомотивами, забезпечувати додержання визначеного сторонами терміну перебування вагонів на під'їзній колії та сплачувати залізниці обумовлену договором плату».1

Сторонами цього договору є: з одного боку,- залізниця або уповноважена начальником залізниці організація (ст. 77 Статуту

1 Булгакова І. В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.- К., 2003.-С 13-14.


залізниць України), а з другого,- законний володілець залізничної під'їзної колії (її власник, орендар, користувач, їх контрагенти), який має власні або орендовані локомотиви.

Забезпечення перевезень залізничним транспортом з використанням залізничних під'їзних колій, як правило, передбачає укладення між вищезгаданими сторонами (залізницею та законним володільцем під'їзних колій) іншого різновиду транспортного договору обслуговуючого характеру - договору про подачу та прибирання вагонів. Відповідно до цього договору залізниця зобов'язується подавати під навантаження та вивантаження вагони безпосередньо на під'їзну колію і розставляти їх на місцях навантаження і вивантаження у встановленому сторонами порядку, а володілець - приймати ці вагони та здавати їх залізниці з виконанням встановлених законодавством облікових операцій, забезпечувати додержання визначеного сторонами терміну перебування вагонів на під'їзній колії та сплачувати залізниці обумовлену договором плату.1

У разі невиконання (неналежного виконання) сторонами зазначених видів договорів встановлюється відповідальність:

залізниці перед власниками/володільцями під'їзних колій, вантажовідправниками та вантажоодержувачами за:

а) порушення узгоджених обсягів подачі вагонів;

б) за подачу неочищених вагонів;

власника колії, законного володільця, орендаря, користувача, їх контрагентів, вантажовідправників та вантажоодержувачів перед залізницею за:

а) пошкодження вагонів і контейнерів на під'їзних коліях;

б) за повернення залізниці неочищених вагонів.

Контрольні запитання

1. Яким є зміст поняття «господарське зобов'язання»?

2. Як класифікуються господарські зобов'язання?

3. Назвіть підстави виникнення господарських зобов'язань.

. 4. У який спосіб забезпечується виконання господарських зобов'язань?

5. На яких засадах мають виконуватися господарські зобов'язання?

6. За наявності яких підстав можуть припинятися господарські зобов'язання?

7. У чому полягає специфіка господарських договорів?

8. Які функції виконує господарський договір?

1 Булгакова І. В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.- К., 2003.-С 13-14.


9. Назвіть критерії класифікації господарських договорів і відповідно - види договорів згідно з класифікацією за певною ознакою.

10. У чому полягає практичне значення класифікації господарських договорів?

11. Які вимоги ставляться до змісту господарських договорів?

12. У якій формі можуть укладатися господарські договори? Чи мають певні форми господарського договору модифікації (якщо так, то які саме)?

13. Яка модель господарського договору (з точки зору його змісту та форми) найкраще забезпечує належне виконання договірних зобов'язань?

14. Назвіть найбільш поширені види господарських договорів за критерієм економічного змісту та юридичних ознак.

15. Що Ви вкладаєте в зміст поняття «договори на реалізацію майна» і які категорії договорів цього виду можете назвати?

16. Чим відрізняється договір поставки від договору купівлі-продажу?

17. Які характерні ознаки договорів на користування чужим майном?

18. У чому полягає специфіка правового регулювання оренди державного та комунального майна?

19. Чим лізинг відрізняється від оренди? Який вид лізингових договорів має найбільше характерних ознак порівняно з договором оренди?

20. У чому полягає особливість підрядних договорів, що застосовуються у сфері господарювання?

21. Які види підрядних договорів застосовуються у сфері господарювання?

22. Які санкції застосовуються за порушення зобов'язань за договорами підряду?

23. Назвіть договори, що за своїми ознаками належать до транспортних?

24. Які підвиди транспортних договорів належать до організаційних?

25. Назвіть характерні ознаки договорів перевезення вантажу?

26. В чому полягає специфіка обслуговуючих договорів у сфері транспорту? Які категорії транспортних послуг надаються за такими договорами?

Нормативні акти

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР- 1991.-№29.-Ст. 377.

Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України.-1991.- № 47.- Ст. 646 (з наступними змінами).

Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України- 1997.- 20.03.

Закон України від 02.10.1992 р. «Про заставу»//ВВР України.- 1992.-№47.-Ст. 642 (з наступними змінами та доповненнями).

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // ВВР України-1992- № 6.- Ст. 56 (з наступними змінами та доповненнями).

Закон України від 14.03.1993 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України.- 1995.- № 15.- Ст. 99, № 31.- Ст. 244; Офіційний вісник України.- 1998.- № 3- Ст. 72.

Повітряний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 04.05.1993 р. // ВВР України.- 1993.- № 25.- Ст. 275.

Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий Верховною Радою України 23.05.1993 р. // Голос України.- 1993.- № 127-128.


Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону від 15.12.1993 p.) // BBP України.- 1994.- JVs 1 (з наступними змінами та доповненнями).

Закон України від 10.11.1994 р. «Про транспорт» // ВВР України.- 1994.- № 51-Ст. 446 (з наступними змінами).

Закон України від 10.02.1995 р. «Про наукову і науково-технічну експертизу» // ВВР України- 1995.-№ 9-Ст. 56.

Закон України від 15.09.1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Голос України- 1995.- № 206-207 (з наступними змінами).

Закон України від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб» // ВВР України- 1996-№ 3-Ст. 9.

Закон України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України- 1996 p.- № 19.- Ст. 80.

Закон України від 15.05.1996 р. «Про трубопровідний транспорт» // ВВР України.-1996.-№29.-Ст. 139.

Закон України від 07.06.1996 р.«Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР України.- 1996.-№ Зб.-Ст. 164.

Закон України від 04.07.1996 р. «Про залізничний транспорт» // ВВР України.- 1996-№40.-Ст. 183.

Закон України від 24.01.1997 р. «Про державний матеріальний резерв» // ВВР України.- 1997-№ ІЗ.-Ст. 112.

Закон України від 16.10.1997 р. «Про електроенергетику» // ВВР України.- 1998.- Йкі.-Ст. 1.

Закон України від 16 грудня 1997 р. (в редакції Закону від 11.12.2003 р.) «Про фінансовий лізинг» // ВВР України.- 1998.- № 16.- Ст. 68; 1999.- № 9-Ю.- Ст. 67.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного виробника від демпінгового імпорту» // ВВР України.- 1999.-№ 9-Ю- Ст. 65.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» // ВВР України.- 1999-№ 11-12- Ст. 10.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» //ВВР України- 1999-№ 11-12.-Ст. 78.

Закон України від 23.12.1998 р. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Урядовий кур'єр.- 1999.- 21 січня.

Закон України від 03.03.1999 р. «Про державне оборонне замовлення» // Голос України-1999.-З квітня.

Закон України від 16.07.1999 р. «Про концесії» // Голос України.- 1999.- 7 вересня.

Закон України від 14.09.1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // Голос України- 1999- 12 жовтня.

Закон України від 20.10.1999 р. «Про транзит вантажів» // Урядовий кур'єр.- 1999.-13 листопада.

Закон України від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» // Голос України.- 2000.- 11 січня.

Закон України від 22.02.2000 р. «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 24 травня.

Закон України від 06.04.2000 р. «Про перевезення небезпечних вантажів» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 7 червня.

Закон України від 06.04.2000 р. «Про майнову відповідальність за порушення умов договору (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» // Урядовий кур'єр.-2000.- 14 червня.

Закон України від 20.04.2000 р. «Про природні монополії» ВВР України.- 2000.-N° 30.- 238.

Закон України від 20.04.2000 р. «Про планування та забудову територій» // Урядовий кур'єр.-2000-7 червня.

Закон України від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» // ВВР України.-2001.-№ 12.-Ст. 64.


Закон України від 05.04.2001 р. «Про автомобільний транспорт» // Офіційний вісник України.- 2001.- № 17- Ст. 719.

Закон України від 05.04.2001 р. «Про платіжні системи та переведення грошей в Україні» // ВВР України.- 2001.- № 29.- Ст. 137.

Закон України від 17.05.2001 р. «Про стандартизацію» // ВВР України.- 2001.- № 31.-Ст. 145.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // ВВР України- 2002.-№ 1,- Ст. 1.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про нафту і газ» //ВВР України.-2001.-№ 50.- Ст. 262.

Закон України від 20.09.2001 р. «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» // Відомості Верховної Ради України- 2002.-№ 5.- Ст. 30.

Земельний кодекс України: Затверджено Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України.-2002.-№ 3-4.-Ст. 27.

Закон України від 07.02.2002 р. «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України» // ВВР України.- 2002.- № 30.— Ст. 205.

Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» // Урядовий кур'єр.-2002.-07.08.

Закон України від 22.05.2003 р. «Про електронні документи та електронний документообіг» // ВВР України.- 2003.- № 36.- Ст. 276.

Закон України від 22.05.2003 р. «Про електронний цифровий підпис» // ВВР України.-2003.-№ 36.-Ст. 276.

Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається» // ВВР України.- 1993.- J4a II.— Ст. 96.

Указ Президента України від 4.10.1994 р. «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів ШКОТЕРМС» // Урядовий кур'єр,- 1 994.- № 154—1 55.

Указ Президента України від 11.05.2000 р. «Про Положення про Міністерство транспорту України» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 20.

Указ Президента України від 12.01.2002 р. «Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів» //Урядовий кур'єр-2002.- 18 січня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 р. № 629 «Про затвердження Методики Оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів»//Урядовий кур'єр.- 1995-№ 145 (від 28.09.1995 p.).

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р. № 690 «Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації» // ЗП України.- 1996.— №1.-Ст.2О.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць» //Урядовий кур'єр- 1998-25 червня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 841 «Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами» // Урядовий кур'єр.- 1998.- 2 червня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» // Офіційний вісник України.-1999.-№47.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2145 «Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету» //Урядовий кур'єр— 1999,-22 грудня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 р. № 72 «Про реєстр концесійних договорів» // Урядовий кур'єр.- 2000.- З лютого.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 р. № 599 «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля // Урядовий кур'єр-2000- 17 травня.


Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 155 «Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом» // Офіційний вісник України.- 2002.- № 8.- Ст. 341.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. «Про затвердження Типового договору оренди землі» // Офіційний вісник України.- 2004.- № 9.- Ст. 527.

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 р. (діє в редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. № 928) // КПС «НАУ».

Порядок проведення конкурсу на укладання договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства, його структурного підрозділу: Затв. наказом ФДМ України від 04.03.1998 р. Х° 396 // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998.— №3.- С 54-57.

Примірний договір фінансового лізингу та Примірний договір, який передбачає застосування фінансового лізингу: Затверджено наказом Міністерства у справах науки та техніки від 03.03.1998 р. № 59 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 26.03.1998 р. № 203/2643) // КПС «НАУ».

Правила користування вагонами і контейнерами: Затв. наказом Мінтрансу України від 25.02.1999 р. № 133 // Офіційний вісник України,- 1999-№11.

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 04.01.2000 р. № 1 «Про затвердження Типового договору про надання послуг газопостачання» // Офіційний віник України.- 2000.- 18.02.

Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства): Затверджено наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774 // Офіційний вісник України.- 2001.-№ 52 (12.01).

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2000 р. № 201 // Офіційний вісник України.- 2001- № 39,- Ст. 1784.

Наказ Фонду державного май на України від 17.04.2001 р. № 649 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві» // Офіційний вісник України- 2001-№24.-От. 1078.

Наказ Міністерства транспорту України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.06.2001 р. № 363 «Про затвердження ліцензійних умов проведення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом» // Офіційний вісник України.- 2001.- № 37.

*♦•

Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины. Утверждены научно-техническим советом Министерства Украины по делам строительства и архитектуры. Протокол от 15.12.93 г. № 9 // Организация контрактных отношений в строительстве. Сборник научно-методических документов.- К., 1994 (акт рекомендаційного характеру).

Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.06.1969 р. «Про Статут автомобільного транспорту УРСР»//ЗП УРСР.- 1969.-№ 7-Ст. 89.

Правила о договорах подряда на капитальное строительство. Утвержд. Постановлением Совета Министров СССР от 26 декабря 1986 г. № 1550 // СП СССР.- 1987.- № 4.- Ст. 19.

Постановление СМ СССР от 25.07.1988 р. № 888 «Об утверждении Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспорто-импортных операций»//СП СССР- 1988-№24—25.-Ст. 70.

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 року № П-6 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР- 1975-№ 2.


Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.- 1975.-№2.

Матеріали судової практики

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів автомобільним транспортом: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 21 липня 1992 р. № 01-6-856 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України.-К., 1997.-С 20-29.

Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов'язаних з прийом-кою продукції і товарів за кількістю та якістю: Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 жовтня 1993 р. № 01-6/1106 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України.- К., 1997.- С 71-75.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 листопада 1993 р. № 01-6/1205 // Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України.-К., 1997.-С 75-80.

Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 квітня 1994 року № 02-5/293 (із змінами в ред. від 14.07.94 постанови пленуму Вищого арбітражного суду України № 2).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.03.1999 р. № 02-5/111 // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- № 2- С 92-101.

Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна: Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 25.05.2000 р. № 02-5/237 //Вісник Вищого арбітражного суду України.-2000.-№ 3.-С. 141-149.

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею: Роз'яснення Вищого господарського суду України № 04-5/601 від 29.05.2002 р. // КПС «НАУ».

Судовий розгляд справ про визнання договорів неукладеними // Вісник господарського судочинства- 2001.- № 2- С 128-131.

Про застосування деяких норм Статуту залізниць України та Правил перевезення вантажів: Інформаційний лист Вищого господарського суду України № 01-8/917 від 20.08.2001 р. // Вісник господарського судочинства.- 2001.—№ 4.- С. 114—117.

Судовий розгляд спорів, пов'язаних з договорами оренди // Вісник господарського судочинства.- 2001.-№ 4-С 141-143.

Деякі проблеми, пов'язані з розглядом справ за договорами поставки // Вісник господарського судочинства.-2001.-№ 4.-С. 148-151.

Про рішення Конституційного Суду України щодо конституційності деяких положень Закону України «Про угоди про розподіл продукції»: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.01.2002 р. № 01-8/32 // Вісник господарського судочинства.- 2002.-№2-С 62-66.

Збірники нормативних актів

Науково-практичні коментарі

Аренда государственного имущества (на 01.01.2001 г.).- Одесса: Негоциант, 2001.- 68 с. Господарський процесуальний кодекс. З постатейним матеріалом / Укладач В. Е. Бе-.гяневич.-К.: Юстініан, 2002.- 544 с


Державна та комунальна власність в Україні: Збірник норм, актів.- К.: Юрінком Ін-тер, 2002.- 430 с

Нормативно-правові акти з питань будівництва: Збірник норм.-прав. актів / Укладач М. Камлик.-К.: Атіка, 2003.- 528 с

Орендні відносини в Україні: Збірник норм, актів.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 400 с

Офіційні типові форми договорів / Уклад.: СтефанчукР. О., Стефанчук М. О.— К.: Юрінком Інтер, 2003.- 640 с

Правила торговли. Опт. и розн. торговля (на 01. 05. 2002 г.). Сост. Карпенко В.- X.: Конус, 2003-224 с.

Регулювання форми і змісту договорів: 36. законодавчих актів.-К.: КНТ, 2004- 228 с

Додаткова література

Ансон В. Договорное право. Пер. с англ.- М.: Юрид. лит., 1984.

Аренда государственного имущества.- Одесса: Негоциант, 2000,- 68 с.

Ашурков О. А. Договор присоединения в проектах Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів учасників «Круглого столу» (17-18 квітня 2001 p., м. Київ).- С. 89-92.

Безклубий І. До питання про виникнення грошового зобов'язання // Право України.-2004.-№4-С 57-60.

Беляневич Е. Некоторые вопросы правового регулирования заключения хозяйственных договоров в порядке арбитражного судопроизводства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.-№ 9.- С. 44-47.

Беляневич О. А. Про договірну свободу у господарських відносинах // Держава і право. Щорічник наукових праць молодих вчених,- 1999. Вип. 2.

Беляневич О. А. Господарський договір та спосіб його укладання. Автореф. дис.... канд. юрид. наук.- К., 1999.- 24 с

Беляневич Е. О. «внеуставной» сделке и некоторых вопросах применения судами статей 48, 50 Гражданского кодекса // Юридическая практика.- 1999.— № 11.

Беляневич Е. К вопросу о моменте заключения хозяйственного договора // Бизнес-1999.-31 мая.

Беляневич О. А. Державне регулювання договірних відносин у сфері господарювання // Людина і суспільство.- 1999.-№ 3.

Беляневич О. А. Деякі питання правового регулювання проведення торгів // Вісник Вищого арбітражного суду України.- І999.-№ 3.

Беляневич О. А. Розгляд арбітражними судами переддоговірних спорів і новий Цивільний кодекс України // Правосуддя - гарант законності у сфері економічних правовідносин. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А. І. Комарової, Д. М. Притики, В. В. Медведчука, М. О. Потебенька та ін.- К., 2000. Том 21 (2).- С 76-80.

Беляневич О. А. До питання про поняття господарського договору // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів учасників «Круглого столу (17-18 квітня 2001 p., м. Київ).- С 86-88.

Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник- К.: Наукова думка, 2002.- 279 с

Беляневич О. А. Тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства.- 2001.-№2.-С 157-164.

Беляневич О. А. Теоретичні питання тлумачення договорів // Вісник господарського судочинства- 2002.-№ 2.-С 187-196.

Беляневич О. А. Державний контракт як правовий засіб поєднання публічного та приватного інтересу в сфері економіки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.).-Львів.-С 237-238.

Беляневич О. А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник господарського судочинства.- 2004.-№ 2-С. 200-206.


Білоус Ж. Деякі проблеми визначення умов господарського договору // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000-№ 5.- С. 15-18.

Бобкова А. Про господарські договори в рекреаційній діяльності // Правовий часопис Донецького університету-2000-№ 1.

БогдановЕ. В. Договор в сфере предпринимательства-X.: Консум, 1997- 112 с.

Боднар Т. В. Формування і реалізація господарських зв'язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Автореф. дис.... канд. юрид. наук.- К., 1994- 24 с

Боднар Т. Погашення договірного зобов'язання як спосіб його припинення // Юридична Україна.- 2004.- № 3.- С 28-32.

Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах.- М.: Наука и техника, 1967.-260 с.

Брагинский М. И. Хозяйственный договор: каким ему быть? - М.: Экономист.- 1990.— 175 с.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения: Изд. 2-е, испр.- М.: Статут, 1997.- 848 с.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.- М.: Статут, 2000.- 800 с.

Брагинский М. #., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.- М.: Статут, 2003.- 1055 с.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры в сфере транспорта,- М.: Статут, 2004.- 910 с.

Бринцев О. В. Визнання права як спосіб захисту права // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 81-83.

Буга С. Правовое регулирование перевозок в прямом смешанном сообщении // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 9- С. 31-33.

Булгакова 1. В. Поняття та значення договору залізничного перевезення вантажів за законодавством України // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 1.- С. 164-167.

Быков А. Г. План и хозяйственный договор.- М.: Изд-воМГУ, 1975.-58 с.

Булгакова І. В. Поняття та значення договору залізничного перевезення вантажів за законодавством України // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 1.- С 164- 157.

Булгакова І. В. Особливості відповідальності сторін за договором залізничного перевезення вантажів // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 4.- С 207-212.

Булгакова І. В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук — К., 2003.- 20 с

Вакулоеич Е. В. Договір оренди транспортних засобів. Автореферат дис.... канд. юрид. наук-X., 2002.

Васильєва В. Особливості регулювання консигнаційних відносин // ПХП.- 2000.-№4.-С 33-35.

Вилкова Н. Г. Международные правила толкования торговых терминов - ИНКО-ТЕРМС 2000 // Государство и право.-2000.-№ 9- С. 66-73.

Вінник О. М. Правове регулювання підрядних відносин в будівництві // Будівництво України.- 1994.-№ 5-ий.- С 10-12.

Вінник О. Правові засоби захисту інтересів інвесторів у сфері будівництва // Збірник рішень та арбітражної практиви Вищого арбітражного суду України.- 1996.— № З — С 310-314.

Вінник О. М. Проблеми дійності угод, що укладаються виконавчим органом господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право.— 1998.- № 11.- С. 5—7.

Вінник О. М. Інвестиційне право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2000.- 260 с

Винокурова Л. Визначення застереження про третейське судочинство в угодах // Право України- 2000- №11.

Винокурова Л. Ф. Практика разрешения споров // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И. Г. Побирченко.— Научно-практическое издание.- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.- С. 22-54.


Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов'язань у сучасній економіці // Право України.- 2004- № 4- С 53-57.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий-М.: Юр. лит., 1994.

Гіжевський В. К, МілашевичА. В. Правове регулювання транспортною системою України: Науково-практичне видання.- К., 2000.- 141 с.

Головань І В. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія- Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003- 168 с

Горицкая Н. Такой загадочный бартер // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.-Х» 7-С. 26-27.

Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.- К.: Оріяни, 2002.-324 с.

Грушинсъкий I. Роль договору у формуванні підприємницьких відносин // Право України-2000-№2.

ГуйванП., Опейник В. О некоторых вопросах регулирования рынка электрической энергии // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.-№ 2- С. 20-25.

Гуйван 77. Особенности сделок электроснабжения и их место в системе договоров // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000- № 2.- С. 13-16.

Джунь В. В. Принцип номіналізму у грошових зобов'язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства.- 2002.-№ 2- С. 183-186.

Діковська І. А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві. Автореферат дис.... канд. юрид. наук-К., 2002.- 19 с.

Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика//Підприємництво, господарство і право-2001.-№ 7.-С. 21-23.

Дякович М. М. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставоде-ржателів. Автореферат дис.... канд. юрид. наук- К., 2003.- 20 с

Жушман В. П. Роль договору в профілактиці господарських правопорушень при поставці продукції за прямими тривалими господарськими зв'язками— К.: Знання, 1991.— 79 с.

Заменгоф Э. М. Изменение и расторжение хозяйственных договоров.- М.: Юрид. лит., 1967.-144 с.

Зобов'язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів / О. В. Дзера, 77. С. Кузнецова, В. В. Луць та ін.; За ред. О. В. Дзери- К.: Юрінком Інтер, 1998-912 с.

ЕгиазаровВ. А. Транспортное право: Учебное пособие.- М.: Юридическая литература, 2001.-272 с.

ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2000 року) // Урядовий кур'єр.- 2002.- № 63, 68.

Иоффе О. С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975.- 880 с.

ІгнатенкоВ. М. Місце і структура інституту позадоговірних зобов'язань в зобов'язальному праві України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 195-197.

Капаур І. Р. Правовий генезис підприємницького договору // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів.-Івано-Франківськ, 2003.- С. 134-140.

Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань // Предпринимательство, хозяйство и право- 2000- № 4- С. 21-17; № 5- С. 22-30; № 6.- С. 12-15.

Кисіль С. Проблемні аспекта лізингових угод // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.-№ 7.- С. 9-13.

Кисіль С. Типовий договір лізингу // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№ 10.-С. 30-36;№ 11.-С. 21-30.

КлейнН. И. Организация договорно-хозяйственных связей- М.: Юрид. лит., 1976-192 с.


Клєпікова О. В. Правова природа договору морського перевезення вантажів // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № З- С 222-226.

Клєпікова О. В. Правова природа коносамента // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№Ю.-С.29-32.

Клєпікова О. В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом. Автореферат дис.... канд. юрид. наук,- К., 2003.- 20 с

Колонтирська М. Приведення законодавства України про поставки продукції для державних потреб у відповідність із міжнародними нормами // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.).- Львів.- 267-268.

Колонтирська М. Виконання договору поставки продукції для державних потреб як основа належного функціонування України // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів.- Івано-Франківськ, 2003.- С 122-126.

Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України.- 2002.— №4.-С 43-46.

Коростей В. Юридична служба в умовах ринку // Право України.- 2000.- Лі 12.-С. 46-48.

КоссакВ. М. Проблеми зміни і припинення господарських договорів // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: тези виступів учасників «Круглого столу (17-18 квітня 2001 р„ м. Київ).- С 83-85.

КоссакВ. М. Співвідношення категорій «розірвання» та «припинення» договірних зобов'язань // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№2,-С 34-36.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.27.143 (0.173 с.)