Господарське право як галузь правової науки 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарське право як галузь правової наукиГосподарське право як галузь права слід відрізняти від науки господарського права - за предметом, методами та завданнями.

Наука господарського права вивчає історію становлення та розвитку системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання господарських відносин та напрацьовує рекомендації щодо вдосконалення як правового регулювання, так і пра-возастосовної практики, використовуючи різноманітні наукові методи: аналіз, синтез, історичний, порівняльно-правовий, евристичний, синергетичний та ін.

Теоретичними напрямами (елементами) науки господарського права є:

• виявлення та аналіз нормативно-правових актів та правових норм господарського законодавства;

• визначення правових засобів функціонування господарського права (в т. ч. дослідження механізму дії певних груп норм, виявлення з наукових позицій їх зв'язків та залежностей між ними), характеру методів правового регулювання, а також виявлення прогалин, колізій, інших вад в системі правового регулювання господарських відносин);

• розробка способів вдосконалення господарсько-правової практики.

Завданнями науки господарського права є:

- забезпечення обґрунтованості та ефективності нормотворчо-го процесу;

- визначення критеріїв оцінки відповідності господарського права (як галузі права) закономірностям і принципам правового регулювання;

- розробка найбільш оптимальних механізмів реалізації норм господарського права;

- створення єдиного понятійного апарату господарського права;

- пояснення правотворчих та правозастосовних рішень та прогнозування наслідків порушення закономірностей правового регулювання.

Для наукового забезпечення нормотворчого процесу в Україні створені наукові заклади при Верховній Раді (Інститут законодавства) та Кабінеті Міністрів України (Інститут нормотворчої діяльності).


3. Господарське право як навчальна дисципліна

Господарське право як навчальна дисципліна це сукупність знань і навичок правового регулювання господарської діяльності і використання відповідних правових норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності.

Навчальна дисципліна «Господарське право» ґрунтується на надбаннях господарсько-правової науки (щодо історії становлення, правових засобів функціонування господарського права, тенденцій його розвитку та вдосконалення тощо), передбачає аналіз та вивчення основних засад правового регулювання господарських відносин та практики застосування актів господарського законодавства.

Обсяг і зміст господарського права як навчальної дисципліни залежить від профілю підготовки (для нотаріусів, суддів, слідчих -в загальному вигляді, для юрисконсультів, адвокатів-господарни-ків, суддів господарських судів - максимально широко).

Загальний курс має певну систему, яка складається з двох частин - загальної і спеціальної.

Загальна частина містить матеріал щодо основних положень правового регулювання господарської діяльності незалежно від галузі та сфери цієї діяльності, включає такі розділи і теми:

РОЗДІЛ І. Поняття, метод і система господарського права (5 тем):

Тема 1. Господарська діяльність.

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю.

Тема 3. Господарські правовідносини.

Тема 4. Господарське законодавство.

Тема 5. Поняття господарського права.

РОЗДІЛII. Суб'єкти господарських правовідносин (5 тем):

Тема 6. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин.

Тема 7. Правове становище підприємств.

Тема 8. Правове становище господарських товариств.

Тема 9. Правовий статус індивідуальних підприємців та інших суб'єктів господарювання.

Тема 10. Правове становище господарських організацій, що забезпечують організацію та управління господарською діяльністю.)


РОЗДІЛ НІ. Майнова основа господарювання (2 теми):

Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.

Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання.

РОЗДІЛIV. Господарські зобов'язання (3 теми):

Тема 13. Загальні положення щодо господарських зобов'язань.

Тема 14. Господарський договір.

Тема 15. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів.

РОЗДІЛ V. Господарсько-правова відповідальність (Тема 16).

РОЗДІЛ VI. Правове регулювання економічної конкуренції та монополістичної діяльності (Тема 17).

РОЗДІЛ VII. Правове регулювання банкрутства (2 теми).

Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності.

Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство.

Спеціальна частина господарського права як навчальної дисципліни містить матеріал щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях і сферах господарського життя, а саме:

РОЗДІЛ VII. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН (10 тем):

Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання.

Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання.

Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва.

Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності.

Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності.

Тема 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії.

Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування.

Тема 29. Спеціальні режими господарювання.

Контроль знань, що їх набувають студенти з навчальної дисципліни (курсу) «Господарське право», здійснюється у формах: тестування (проміжний контроль), залік (половина курсу), іспит (весь курс), а також написання та захисту курсової роботи.


Контрольні запитання до розділу І

1. Які ознаки господарської діяльності?

2. У результаті яких суспільних процесів виникла потреба в господарській діяльності?

3. Чим відрізняється господарська діяльність від трудової?

4. Як класифікується господарська діяльність? Які застосовуються при цьому критерії класифікації?

5. Які основні відмінності підприємництва від некомерційної господарської діяльності?

6. У чому полягає роль держави у сфері економіки?

7. За допомогою яких правових форм, методів та із застосуванням яких засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу?

8. Які види господарських правовідносин Ви знаєте?

9. За допомогою яких методів регулюються відносини у сфері господарювання?

10. У чому полягає відмінність між поняттям господарського права - як правової науки, як галузі права, як навчальної дисципліни?

11. Якої точки зору щодо поняття господарського права як галузі права Ви дотримуєтесь і чому?

12. Яке місце посідає Господарський кодекс України в системі господарського законодавства? Яке його співвідношення з Цивільним кодексом та спеціальними законами?

13. Ваша точка зору щодо основних проблем господарського законодавства.

14. У чому виявляється специфіка господарсько-правових норм?

15. Чим зумовлена необхідність вдосконалення господарського законодавства? Назвіть основні напрями вдосконалення господарського законодавства.

16. Яку роль відіграє судова практика в системі господарського законодавства (правового регулювання господарських відносин)?

Нормативно-правові акти

Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

Закон України від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України.-1994.-№ 10.- Ст. 45.

Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України.-1991.-№ 47.-Ст. 646.

Закон України «Про статистику» від 17.09.1992 р. (в редакції Закону від 13.07.2000 р.) // ВВР України.- 2000.- № 43.- Ст. 362).

Закон України від 08.10.1992 р. «Про основи містобудування» // ВВР України.-1992.-№52.-Ст.683.

Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону від 15.12.1993 р.) // ВВР України.- 1994.-№ І.-Ст. 1.

Закон України від 16.12.1993 р. «Про державну службу» // ВВР України- 1993-№ 52.- Ст. 490.

Закон України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну діяльність» // Урядовий кур'єр.-1999- 1 липня.

Закон України від 21.09.1999 р. «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» // Урядовий кур'єр,- 1999.- 17 листопада.


Закон України від 13.01.2000 р. «Про економічний експеримент щодо стабілізації підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області» // Голос України.- 2000- 17 лютого.

Закон України від 16.03.2000 р. «Про правовий режим надзвичайного стану» // Голос України.-2000-25 квітня.

Закон України від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 28 квітня.

Закон України від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 2 серпня.

Закон України від 19.10.2000 р. «Про державну підтримку малого підприємництва» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 22 листопада (Орієнтир.- С. 1-3).

Закон України від 21.06.2001 р. «Про народні художні промисли» // ВВР України.-2001.-№ 41.-Ст. 199.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Голос України.- 2001.- 22 серпня.

Закон України від 21.11.2002 р. «Про Концепціяю Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Урядовий кур'ер.-2002.- 18.12 (Орієнтир-С 1-5).

Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» // Офіційний вісник України.-2002.-№ 31.-Ст. 1447.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України.- 2003.- 14 березня.

Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України.-2003.- 12-13 березня.

Закон України від 15.05.2003 р. «Про особисте селянське господарство» // ВВР України.-№ 9.-Ст. 79.

Закон України від 10.07.2003 р. «Про кооперацію» //ВВР України.-2004.-№ 5-Ст. 35.

Закон України від 11.09.2003 р. «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // ВВР України.- 2004.- № 9.- Ст. 79.

Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою Української РСР 01.11.1990 р. // ВВР УРСР. - 1990.- № 48 - Ст. 631.

Постанова Верховної Ради України від 12.09. 1991р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР»//ВВР України.- 1991.-№46.-Ст. 621.

Концепція судово-правової реформи в Україні. Схвалена Постановою Верховної Ради України від 28.04. 1992 р. // ВВР України.- 1992.- № ЗО.- Ст. 428.

Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Бюлетень нормативних актів України.- 1995.-№ 1.-С. 3-4.

Указ Президента України від 19.06.1995 р. № 458/95 «Про заходи щодо здійснення правової реформи в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1995.- 26 червня.

Указ Президента України від 10.06.1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С. Е. Донський; відлов, ред. С. П. Павлюк- К.: Юрінком Інтер, 2001.- С. 356-357.

Указ Президента України від 30.12.1997 р. «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»// Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С. Е. Демський; відлов, ред. С. П. Павлюк.- К.: Юрінком Інтер, 2001- С. 354-355.

Положення про Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва: Затверджено Указом Президента України від 25.05.2000 р. № 721/2000 // Офіційний вісник України.- 2000.- № 22.- Ст. 888.


Указ Президента України від 30.08.2000 р. «Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Урядовий кур'ер-2000-20 вересня.

Указ Президента України від 14.09.2000 р. «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 39.- Ст. 1648.

Указ Президента України від 16.11.2001 р. «Про Основні напрямки конкурентної політики на 2002-2004 роки» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 28 листопада.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» // Урядовий кур'єр.- 2000- 1 грудня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур'єр.-2000- 23 листопада.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Бюлетень нормативних актів.- 1995.- № 1.- С 5-11.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 502 «Про створення Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України» // Офіційний вісник України.-1999.-№ 14.

Положення про порядок підготовки регуляторних актів: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.2000 р. № 1182 // Офіційний вісник України- 2000-№31.-Ст. 1310.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 4 травня.

Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29.01.1999 р. № 54/3347 // Офіційний вісник України- 1999.-№ 5.

Положення про Центр європейського та порівняльного права: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2003 р. № 68/5 // Юридичний вісник України.-2003.-№27 (5-11 липня).

Матеріали судової практики

Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / Уклад. Д. Притика- К.: Ін-Юре, 2003.- 304 с

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2002 / Відп. ред. П. Б. Євгра-фов- К.: Юрінком Інтер, 2001-2002-У 3-хкн.

Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у господарських справах. Вип. 1.-К.: Ін-юре, 2003.- 176 с

Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у господарських справах. Вип. 2.- К.: Ін-Юре, 2003- 212 с

Збірники нормативних актів Науково-практичні коментарі

d

Господарське законодавство України: правове регулювання господарської діяльності. Збірник нормативних актів / Упоряд. Камлик М. І.- К.: Атіка, 2004 (до всіх розділів).

Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію- К.: Юрінком Інтер, 2003.-448 с

Правовий захист вітчизняного товаровиробника в Україні: Збірник нормативних актів- К.: Юрінком Інтер, 2000-446 с


Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України (За ред. В. К. Ма-мутова).- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 688 с. (до всіх розділів).

Бюджетне законодавство України: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.-416 сПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.008 с.)