Місцеве самоврядування в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-Юрінком Інтер.- 2002.-№ 10-403 с 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцеве самоврядування в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-Юрінком Інтер.- 2002.-№ 10-403 сДодаткова література

Архіпова О. В. Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№ 2.-С 62-64.

Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-Харків, 2003.- 19 с

Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподаткування // Право України.- 2000.- № 12.- С 77-80.

Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 1.- С. 12-15.

Беляневич О. А. Відокремлені підрозділи підприємства як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду України,- 1998.- № 2.- С 248-251.

Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография,- К.: Наукова думка, 2003,-160 с.

Бондаренко І. Особливості державного регулювання господарської діяльності казенних підприємств // Право України.- 2000,- № 12.

Васильєв А. С, Кузнецов Э. А. Формирование системы корпоративного права в Украине // Рыночная экономика: современная теория и практика управления: Научн. сб. / Под общ ред. Кузнецова Э. А,- Одесса, 1998,- С. 213-228.

Васильева В. До питання про поняття корпоративного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р,).- Львів,- С. 247-248.

Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность.- М,- Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

Вінник О. Організаційно-правові форми підприємств державного сектора економіки // Юридичний вісник України - 27.12.95.- 10.01.96 (№ 26). і

Вінник О. Характерні риси господарських організацій // Предпринимательство, хозяйство и право.-1998,- № 2.- С. 3-8, № З,- С. 3-6, № 5.- С. 14-17, № 6,- С. 9-11. м

Вінник О. Правове становище дочірніх підприємств // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000,- № 1.- С. 3-7. и

Вінник О. Юридичне значення класифікації господарських товариств // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000,-№ Ю.-С. 10-14. її

Вінник О. М. Господарське товариство однієї особи (про доцільність його запровадження в Україні) // Вісник господарського судочинства.- 2001.- № 2.- С. 147-156. я

Вінник О. М. Закрите акціонерне товариство в царині вдосконалення акціонерного законодавства // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Юридичні науки. Випуски 45-48.- 2002.- № 46,- С 120-124,

Вінник О. М„ Щербина В. С, Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В. С- К.: Атіка, 2000. і»


Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.- К.: Атіка, 2003.

Волгин В. В. Защита интересов индивидуального предпринимателя: Практическое пособие.- 2-е изд., доп.- М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.- 244 с.

Гринюк Р. Ф. Правовой режим имущества коммунальных предприятий // Вестник Донецкого университета. Серия В.: Экономика и право.-2000,-№ 1.-С. 148-151.

Гринюк Р. Ф. Правовые основы управления коммунальными предприятиями // Вестник Донецкого университета. Серия В.: Экономика и право.- 2000.- № 2.- С. 275-277.

Гринюк Р. Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-Донецьк, 2001.-20 с.

Грудницкая С. Формирование объединений предприятий: структура и компетенция органов объединения // Предпринимательство, хозяйствои право.- 1996.- № 9.- С. 9-13; №12.-С. 17-19.

Грудницъка С. М. Правовий статус об'єднань підприємств у промисловості. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-Донецьк, 1997.-24 с.

Дойников И. В. Государственное предпринимательство. Учебник.- М.: ПРИОР,2000.-240 с.

Дорошенко Л. Н. Правовое регулирование прекращения деятельности хозяйствующих субъектов // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк:ЮПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 35-38.

Духневич А. В. Правове регулювання діяльності кредитних спілок в Україні: історія і сучасність // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів,- Івано-Франківськ,2003.-С. 92-94.

Загнітко О., Хахулін В.Законодавче забезпечення розвитку кооперації в Україні // Право України.- 2000.- № 11- С 66.

Ионцев М. Г. Акционерные общества: Правовые основы. Имущественные отношения. Управление и контроль. Защита прав акционеров.- М.: «Ось-89», 2002.-512 с.

Ершова И. В, Проблемы правового статуса государственной корпорации // Государство и право.- 2001.- № б.- С. 35-41.

Кашанта Т. В. Корпоративное право. Учебник для вузов.- М.: НОРМА, 1999.

Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие,- X.: Эспада, 1999.

Коваль Е. Особенности правового статуса физического лица как субъекта предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 5,-С. 18-21.

Комах Е. Право на ведение торговой деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- № 4.- С. 32-35.

і Кооперативне право. Підручник/ За ред.чл.-кор. НАН України В. I. Семчика.- К.: 1н Юре, 1998.

Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов'язаної зі створенням юридичних осіб // Право України.- 1996.- № П.— С 21-24.

Кравчук В. Органи юридичних осіб: порівняльний аналіз європейського і українського законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право.-1999.- № 8.- С. 18—22.

і Кравчук В., Красовська А. Право на вихід з господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.-9- С. 39-41.

1 Кравчук В., Красовська А. Відступлення частки в статутному фонді господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- Nt 10.- С. 53-55.

Красько И. Юридические проблемы компании одного лица // Предпринимательство, хозяйство и право- 1998-№ 11.

Красько И. Некоторые проблемы юридических лиц и их прикладное значение (классификация, корпоративные права, ответственность участников) // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998,- № 10.


Кубко Є. Б., Мартинюк Ю. В. Правові проблеми державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності // Реферативний огляд чинного законодавства України / За ред.

B. В. Цвєткова, Є. Б. Кубко-К.: Салком, 2000.-С 75-87.

Кузнецов Э. Организационно-экономические проблемы формирования промышлеино-финансовых групп в Украине // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: 36. наукових праць. Т. З- Одеса: «Астропринт», 2000.- С. 3-12.

Кузнецова Н. С. Правовий статус суб'єктів підприємництва в Проекті Цивільного кодексу України // Реферативний огляд чинного законодавства України / За ред. В. В. Цвєткова, Є. Б. Кубко-К.: Салком, 2000-С 57-74.

Кучеренко І. Правове положення колективних підприємств // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 12.- С. 32-35.

Кучеренко I. Підстави для ліквідації юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 2.- С. 3-6.

Кучеренко І. Сучасна історія розвитку українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльності державних підприємств // Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№ 8.- С 25-28.

Кучеренко І. М. Види підприємницьких юридичних осіб за новими Цивільним та Господарським кодексами // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 20-22.

Лаптев В. В. Правовое положение предприятий в новых условиях хозяйствования // Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты).-М., 1991.-С. 4-13.

Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.- М.: Юристъ, 1997.

Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности // Государство и право.- 1999- №11- С. 80-89.

Лаптев В. В. Законодательство о предприятиях (критический анализ) // Государство и право.- 2000.-№ 7.- С. 22-28.

Мамутов В. К. Предприятие и вышестоящий орган- М.: Юридическая литература, 1969.

Мамутов В. К., Хахулин В. В. Проект нового Гражданского кодекса нуждается в постатейном рассмотрении // Юридичний вісник України.- 2000.- № 44 (2-8 листопада). ,

Мамутов В. К., Хахулин В. В. Дефекты нормативно-правового закрепления статуса субъектов хозяйствования в проекте Гражданского кодекса. // Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования (Сб. научных трудов).-Донецк: ЮПИ НАН Украины, 2000.- С. 137-149.

Медведева Л., Гончарова Н. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб // Право України.- 2004.- № 4.- С. 125-130.

Мельник С Б. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2- С. 56-58.

Михайлов Н. И. Совершенствование правовой организации финансово-промышленных групп // Государство и право.- 2002.- № 1- С. 63-70. .

Муратова Д. А. Проблемы правового регулирования холдингов как объединений юридических лиц // Конституционные основы гражданского законодательства: Материалы межвузовской научной конференции студентов и аспирантов, посвященной десятилетия. Конституции Российской Федерации (9 декабря 2003 г.) - М: МГСУ, 2004.-

C. 100-104.

Нагребельний В. П. Правовое регулирование создания и деятельности промышленно-финансовых групп в Украине // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-1998.- № 2 (Реферативний огляд чинного законодавства України).- С. 121-129.

Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах.- X.: Эспада, 2002- 88 с.

Онуфриенко А. Эмиссия акций при создании открытого акционерного общества: некоторые аспекты // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.-№ 5.- С. 17-20.

Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України.-2000.-№5.-С 33.


Пастух I. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності //Право України-2000.- №9-С. 37.

Песков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України.- 1999.-№10.- С 22-23.

Петриченко О. П. Організаційно-правові форми державних підприємств за законодавством України //Право України-2000.-№ 4.

Петриченко О. Правовий режим майна державних унітарних підприємств: актуальні питання //Право України-2000.-№ 12-С 97-101.

Пипипенко А. Создание и правовое положение дочерних предприятий // Бизнес-1994.- 12 апреля.

Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Украины.- К., 1995.

Платонов С. Холдинговые компании: понятие и примеры деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.-№ 1.- С. 16-18.

Поляков Б., Замойский И. Проблемы реорганизации юридических лиц // Предпринимательство, хозяйство и право- 1997.-№ 5-С. 3-6.

Порошенко П. Правове регулювання управління корпоративними правами в Україні (адміністративно-правові засади) // Право України.- 2000.- №11.- С 102.

Потюк М. Дочірні підприємства як юридичні особи // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999- № 1- С. 124-125.

Пронсъка Г. В. Компетенція господарських міністерств і відомств Української РСР.-К.: Наукова думка, 1973- 126 с

Пронская Г. В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем.- К.: Вища школа, 1985.

Пронсъка Г. В. Правове становище орендного підприємства в Україні // Реферативний огляд діючого законодавства України та практики його застосування.- К., 1996.-С. 59-76.

Пронская Г. В. Современные тенденции развития основного производственного звена в отраслевом управлении народным хозяйством республики // Отраслевое управление в республике.- К.: Наукова думка, 1991.- С. 87-115.

Самойленко А. Суб'єкти господарського права: поняття та класифікація // Право України- 1998- № 6- С. 98.

Самойленко А. В. Приватний підприємець як одна з форм участі фізичних осіб у господарській діяльності // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № 2.

Саніахметова Н. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності // Право України.-2001.-№9.-С 27-33.

Снісаренко Л. Ю. До питання про поняття корпоративних прав в законодавстві України // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № 4.- С. 120-125.

Снісаренко Л. Ю. До питання про захист прав дрібних акціонерів // Вісник господарського судочинства- 2001.- № З- С 194-198.

Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Монография-X.: Право, 1998.-251 с.

Спасибо-Фатеева І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин. Автореферат дис.... докт. юрид. наук.- X., 2000.- 35 с.

Спасибо-Фатеева І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).- X.: Видавничий дім «Райдер», 2002.

Сумський Д. Правовий статус акціонера: поняття і зміст // Предпринимательство, хозяйство и право-2000-№ 10-С. 15-19.

Сумской Д. А. Статус акціонера по континентальному праву.- М.: Издательство МГСУ «Союз», 2001- 167 с.

Татъков В. І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 2003.- 20 с

Тенькав С. О. Ліквідація підприємств: деякі юридичні та податкові аспекти // Вісник вищого арбітражного суду України- 2000- № З- С 153-156.

Уманиів Ю., Уманців Г. Промислово-фінансові групи в Україні: державне регулювання,


стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10-С. 101-104.

Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність і правова регламентація // Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№ 1.- С 69-73.

Устішенко В. А. Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб'єктами підприємництва. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- К., 1995.- 27 с

Хахулин В. В. Правовое положение управления промышленного объединения.- Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1981.-147 с.

Хахулин В. В. Непрозрачность законодательства о статусе субъектов хозяйствования: причины и следствия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ИЭПИНАНУкраины, ООО «Юго-Восток, Лтд»,2002-С. 3-11.

Хахулина Ю. В. Особенности правового статуса аффилированного лица // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 42-45.

Щербакова Н. В. Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С 65-68.

Щербина В. Некоторые проблемы учреждения совместных предприятий // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 3.- С. 25-28.

Щербина В. С. Припинення підприємств як суб'єктів господарювання // Правосуддя -гарант законності у сфері економічних правовідносин. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А. І. Комарової, Д. М. Притики, В. В. Медведчука, М. О. Потебенька та ін.- К., 2000. Том 21 (2).- С 201-206.

Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-К., 2001.-С. 15.

Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.- К.: Юрін-ком Інтер, 2001.- 160 с

Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.).- М.: Изд-во СПАРК, 1994.

Яворська О., Сивий Р. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання корпоративних відносин // Юридична Україна.-2004-№ 4-С 40-47.

Янкова О. С До питання про дієздатність громадян-підприємців // Українське право.-1997.-№3.-С.91-93.

Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.-Донецьк, 2000.-20с

Янкова Е. С. Сроки прекращения предприятий и особенности окончания реорганизационных процедур // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України. Тези виступів учасників «Круглого столу» (17-18 квітня 2001 p., м. Київ).- С 42-45.

Янкова Е. С. Гарантийная функция уставного фонда предприятия // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).-Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 14-18.

ОН

О ПІ

эи

jus


Розділ З

МНЙНОВП OCHOBRГОСПОДЯРЮВНННЯ

-------------------------------------

[тема 11-1Загальні засади майновим відносин у сфері господарювання

 

1. Майно у сфері господарювання:

1.1. Поняття та види майна.

1.2. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства.

1.3. Облік майна та звітність щодо його використання при здійсненні господарської діяльності.

2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

3. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання.

Н

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)