Місцезнаходження і реквізити сторін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Місцезнаходження і реквізити сторін 

Постачальник ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Підписи   За постачальника Керівник ____________ /__________/   м. п.   Покупець _____________________________ _____________________________ _____________________________ ____________________________ сторін   За Покупця Керівник ____________ /__________/   м. п.  

 

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток N 1 на _______________________________________________ стор.

 

 

Постачальник Покупець
________________________________ ________________________________ ________________________________   ________________________________ ________________________________ ________________________________
М. П. М. П.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
ДО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
(ПОСТАВКИ,КОНТРАКТАЦІЇ

N _______ от ________________
між ______________________________________________________________
(найменування юр. особи П І Б. підприємства)
та__________________________________________________________________
(найменування юр. особи П І Б. підприємства )

N п/п Найменування товару Документ про якість од. вимір. (г, кг, шт.) кількість Ціна Сума Терміни поставки
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Продавець ________________ Покупець ___________________
(Постачальник) підпис (Заготівник) підпис
(Виробник) печатка печатка

 

Інструкція до практичного заняття № 8.

 

Місце проведення: навчальний кабінет.

Тема: Розбір і вирішення ситуацій з питань пов’язаних з порядком укладання договорів, їх узгодження.

Мета: Вивчити зміст, форму, структуру договорів, специфікації та всіх необхідних документів при вирішенні договірних суперечок.

Студенти повинні вміти:користуватися нормативними документами, які регламентують відносини сторін з поставки товарів. володіти навичками вирішення ситуацій та оформлення необхідних документів при укладенні та розірванні договорів поставки.

Методичне забезпечення:

1. Витяг з ЦК України ( Додаток А).

2. Зразки документів, необхідних при укладенні договорів та вирішенні договірних суперечок:

- Протокол розбіжностей ( Додаток Б)

- Протокол розірвання договору(Додаток В)

- Протокол узгодження ціни (Додаток Г).

Хід роботи і методичні вказівки:

1.Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мети та хід роботи

- Відповіді на запитання завдання 1дайте усно.

- Ситуації не переписуйте, відповіді оформляйте коротко.

- Необхідні документи згідно змісту ситуації, складіть та прикладіть до звіту по
практичній роботі

Завдання 1.

1.1. Дайте відповіді на питання:

1.Що Ви розумієте під структурою договору?

2.Що таке специфікація, та яке її призначення?

3.Назвіть порядок укладення договорів згідно з нормативними документами.

4.Які договірні суперечки можуть виникнути у підприємств при укладенні
договорів?

5.Назвіть порядок розгляду заперечень по тексту договору.

6.Коли договір можна рахувати укладеним?

Завдання 2.

2.1.Вирішіть ситуації:
Ситуація 1.

Дирекція приватного підприємства торгівлі " Продукти" розглянула запропонований Дніпропетровським м'ясокомбінатом проект договору зі специфікацією.
По деяким питанням у них виникли заперечення. Як повинна діяти дирекція
магазину в даній ситуації? Складіть необхідні документи (дані візьміть довільно).
Ситуація 2.

Дирекція роздрібного торговельного підприємства розглянула запропонований Криворізьким Міськмолокозаводом №2 проект договору зі специфікацією. З незадовільних позицій було складено протокол розбіжностей і направлений проект договору з протоколом розбіжностей постачальнику .

Через 25 днів Міськмолокозавод №2 повідомив, що пропозиції протоколу розбіжностей задовольнити не може. Проаналізуйте ситуацію, відповідь обґрунтуйте.

Завдання 3.

3.1. За даними зразками вивчити зміст та структуру протоколів розірвання договорів, додаткових погоджень про визначення змін та доповнень по договору та інше.

3.2.Дайте відповіді на питання:

1.Назвіть порядок внесення змін та доповнень до договорів та порядок розірвання
договорів поставки згідно з нормативними документами.

2.Назвіть умови та порядок одностороннього розірвання договорів.

3.2. Вирішіть ситуації:

Ситуація 1.

Ви працюєте директором салону - магазину "Роксолана". У січні поточного року на ярмарку був укладений договір на поставку жіночого взуття з торгово-посередницькою фірмою "Взуття". У травні поточного року надійшла чергова партія взуття, але ціни були підвищені (без узгодження з Вами) на 30%.

Ваші дії в даній ситуації. Відповідь обґрунтуйте. Складіть необхідні документи (дані візьміть довільно).

Ситуація 2.

Ви працюєте комерційним директором ТОВ " Продукти". При укладенні договору на виставці - ярмарці з ТОВ "Промінь" на поставку макаронних виробів було обговорено про щомісячне постачання продукції з 50%-ю частковою сплатою за товар. Але в березні поточного року ТОВ "Промінь" виставив рахунок на 100%- ну сплату за товар.

Ваші дії в даній ситуації? Відповідь обґрунтуйте. Складіть необхідні документи (дані візьміть довільно).

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l порядок укладання договорів, їх види, зміст у відповідності з ЦЙК України ;порядок виконання господарчих договорів;порядок пред’явлення претензій та позовів;порядок розірвання договорів.

 

ВМІТИ:

l укладати договори про поставку товарів;складати протоколи розбіжностей; протоколи узгодження ціни, протоколи розірвання договору

Література:

 

1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне, «Вертекс», 2002, стр. 69-78.

2.Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология
торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000, стр. 39-52.

3.Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-
коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004, стр. 94-95.

5.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007р.

6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, учебник, М.:2007.

 

Додаток А

ВИТЯГ з ЦК України

Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів

1. Договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань може здійснюватися учасниками господарських відносин як на основі вільного волевиявлення сторін, так і на основі примірних договорів, якщо укладання таких договорів передбачено відповідними нормативно-правовими актами. Спрощений спосіб укладання організаційно-господарських договорів не допускається.

Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду

1. Спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.

2. День набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укладення відповідного господарського договору, якщо рішенням суду не визначено інше.

Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

1. Зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

 

 

Додаток Б

ПРОТОКОЛ

УЗГОДЖЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

№___ВІД «___» «_______»_____р.

 

Редакція продавця Редакція покупця Узгоджена редакція пункту договору Примітка
       

Продавець Покупець

«___»________»200___р. «___»________»200___р.

М.П. М.П.

Додаток В

УГОДА
про розірвання договору

№ ________ від "____" ______________ р.

_______________________________________________________________________

 

м. ____________ "____" ______________ р.

 

 

ЗАМОВНИК: _________________________________________________________________________,

в особі ______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: _______________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

 

уклали Дану Угоду про наступне:

 

 

1. ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ у зв’язку з _________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(мотиви, причини, з яких сторони вирішили розірвати договір)

прийшли до згоди розірвати договір № ______ від "____" _______________ р.

 

2. З моменту набуття чинності Даної Угоди сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та обов’язками.

 

3. Зобов’язання, припинені Даною Угодою, виконання яких сторонами вже почалося, повинні бути виконані в наступному порядку:

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________.

ВИКОНАВЕЦЬ:___________________________________________________________.

 

4. Дану Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

 

5. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

 

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

Додаток Г

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ЦІНЫ № _____

до Договору поставки товару № ИБ / 10 від « » 20__р.

Дніпропетровська область,

м. Кривий Ріг « » 20__р.

ВАТ « Інвест Папір», в подальшому «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі Генерального директора Скороходова Михайла Олександровича, що діє на підставі СТАТУТУ підприємства з однієї сторони та _____________________________________________________що іменується в подальшому «ПОКУПЕЦЬ», в особі Генерального директора що діє на підставі СТАТУТУ підприємства з іншої сторони у клали дійсний Протокол узгодження ціни № _______ :

  1. Сторони узгодили відпускну ціну на наступні види товару :
№ п\п Найменування товару Одиниця вимірювання Ціна за одиницю вимірювання в грн.
             

 

  1. Вказані в цьому Протоколі ціни є діючими до закінчення дії вказаного вище Договору поставки товарів.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

__________________ (Скороходов М.О.) ________________ ( )

м.п. м.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 336; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.52.167 (0.014 с.)