Інструкція до практичного заняття № 9. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструкція до практичного заняття № 9.Місце проведення:навчальний кабінет.

Тема: Розбір і вирішення ситуацій, пов’язаних з відносинами сторін по поставці товарів.

Мета:Оволодіти навичками вирішення ситуацій пов’язаних з відносинами сторін з поставки товарів. оформлювати необхідні документи та розраховувати штрафні санкції.

Студенти повинні вміти:користуватися нормативними документами з поставки, оформлювати документи, пов’язані з відносинами сторін по поставці та розраховувати штрафні санкції.

 

Методичне забезпечення:

1Інструкційна карта заняття.

2.Нормативні документи з поставки товарів:

Господарський кодекс України (далі – ГК України) параграф 1 «Поставка» (статті 264-271) глави 30 «Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності»,

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), параграф 3 «Поставка» (ст. 712) глави 54 «Купівля-продаж» ,

Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положення про поставки товарів народного споживання (затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 25 липня 1988 року № 888) (Додаток А).,

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 року № П-6),

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7)

.3. Майнова відповідальність вразі порушення умов договору (штрафи, неустойка, пеня) (Додаток Б)

4. Лічильна техніка.

 

Хід роботи і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мету та хід роботи.

- Відповіді на запитання завдання 1 оформляйте стисло.

- Ситуації не переписуйте, відповіді оформляйте коротко.

Завдання 1.

Дайте відповіді на питання:

1. Назвіть нормативні документи, які регулюють виконання договорів поставки.

2. Назвіть основні принципи виконання договорів.

3. Яким чином повинно оформлюватися виконання договірних зобов’язань?

4. Назвіть види забезпечення виконання зобов’язань за договором. Дайте визначення претензій, позовної заяви. Назвіть порядок їх пред'явлення.

Завдання 2.

Вирішіть ситуації:

Варіант 1.

Ситуація 1. Торгово-посередницька фірма "Аква" м. Одеса недопоставили в III кварталі поточного року торговому підприємству "Юлія" м. Кривого Рогу згідно умовам договору, товар на суму 5 тис. грн. У зв'язку з цим підприємство "Юлія" направило претензійний лист, на який постачальник не відповів.

Проаналізуйте ситуацію. Зробіть висновки.

Ситуація 2. Згідно договору поставки молочної продукції ТОВ універсам "Фреш" повинен був відгрузити 10 квітня поточного року тару у кількості 10 контейнерів на суму 1тис.грн. Криворізькому орендному Міськмолокозаводу №2. Але повернення тари було здійснено лише 18 травня поточного року.

Проаналізуйте ситуацію, розрахуйте майнові санкції.

Ситуація 3. Згідно договору поставки швейного об'єднання "Сизиф" м. Одеса універмагу "Дивоцвіт" м. Кривого Рогу, Одеське швейне об'єднання повинне було поставити у III кварталі поточного року швейних виробів на суму 9 тис. грн. Фактична поставка склала 7 тис. грн.

Проаналізуйте ситуацію, розрахуйте майнові санкції.

Варіант II.

Ситуація 1. Згідно договору поставки Львівського науково-промислового комерційного об'єднання та Криворізької промислово-комерційної фірми Львівське підприємство повинно поставити у І кварталі поточного року комплектуючі деталі на суму 100 тис. грн. Фактична в поставка склала 40 тис.грн.

Проаналізуйте ситуацію, розрахуйте майнові санкції.

Ситуація 2. Ви працюєте директором ПП продовольчий магазин "Жасмін". Криворізький Міськмолокозавод №1 протягом січня поточного року 4 рази порушив графік завозу молочних виробів, сума разового завозу склала 430 грн.

Проаналізуйте ситуацію, розрахуйте майнові санкції.

Ситуація 3. Згідно договору поставки постачальник ЗАТ "Криворізький суриковий завод" зобов'язаний був поставити фарби у тарі-обладнанні ТОВ магазину "Мегос".

15 травня поточного року ТОВ магазин "Мегос" отримав фарби на суму 10 тис. грн., але на суму 2 тис. грн. товар надійшов не у тарі-обладнанні.

Проаналізуйте ситуацію, розрахуйте майнові санкції. Відповідь обґрунтуйте.

Після виконання практичної роботи студент повинен:

ЗНАТИ:

l джерела закупівлі товарів, стабілізацію споживчого ринку, методи стабілізації;

завдання комерційних служб по вивченню використання джерел закупівлі товарів;

порядок укладання договорів, їх види, зміст; порядок виконання господарчих договорів;порядок пред’явлення претензій та позовів.

ВМІТИ:

lаналізувати постачальників з метою виявлення найбільш ефективних для свого підприємства; вирішувати виробничі ситуації які виникають в торгівлі в процесі укладання та виконання договорів про поставку товарів.

Література:

1. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне, «Вертекс», 2002, стр. 76-77.\

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология
торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000, стр. 52-54.

3. Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-
коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004, стр. 101-102

4. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), параграф 3 «Поставка» (ст. 712) глави 54 «Купівля-продаж» ,

5..Господарський кодекс України параграф 1 «Поставка» (статті 264-271) глави 30 «Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності»,

 


Додаток А

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання і Основних умов регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій" від 25.07.1988 р. № 888

.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Совета Министров СССР

от 25 июля 1988 г. N 888

ПОЛОЖЕНИЕ

О поставках товаров народного потребления

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения по поставкам товаров народного потребления (далее именуемых товарами) исходя из требований Закона СССР о государственном предприятии (объединении), Закона СССР о кооперации в СССР и иных решений о коренной перестройке управления экономикой.

2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения между государственными, кооперативными и иными общественными предприятиями* по поставкам товаров по рыночному и внерыночному назначению, продукции производственно-технического назначения по рыночному назначению (включая поставку импортных товаров на внутреннем рынке, если иное не предусмотрено законодательством), кроме сельскохозяйственной продукции, реализуемой по договорам контрактации.

При поставках внутри страны товаров, изготовленных совместными предприятиями, созданными на территории СССР советскими организациями с участием иностранных партнеров, применяются нормы настоящего Положения, кроме случаев, когда иное предусмотрено законодательством о порядке деятельности этих предприятий, межгосударственными и межправительственными договорами СССР.

Договорные отношения предприятий с внешнеэкономическими организациями при экспорте и импорте товаров регулируются утвержденными Советом Министров СССР Основными условиями регулирования договорных отношений при осуществлении экспортно-импортных операций, а по вопросам, не предусмотренным ими, применяются соответствующие нормы настоящего Положения.

3. Поставка товаров производится по договорам. Договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставке всех видов товаров.

4. Поставка товаров покупателям (получателям), находящимся в других союзных республиках, районах Крайнего Севера и иных районах досрочного завоза, а также в других случаях, установленных законодательством, производится в первую очередь, независимо от уровня выполнения плана производства и поставки товаров другим покупателям (получателям).

5. Министерство торговли СССР разрабатывает с участием министерств и ведомств примерные договоры, отражающие специфику поставки отдельных видов товаров или хозяйственных связей, которыми стороны вправе руководствоваться при заключении договоров.

6. Министерства и ведомства, оптовые торговые предприятия (организации) проводят работу по обеспечению своевременного и правильного заключения договоров и организуют контроль за их исполнением, разрабатывают и осуществляют мероприятия по совершенствованию договорных отношений и повышению эффективности заключаемых договоров.

---------------------

* В этом и последующих пунктах под предприятиями понимаются предприятия, объединения, организации и учреждения.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.03 с.)