Правила проведення торгів у вигляді аукціонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила проведення торгів у вигляді аукціону(ВИТЯГ)

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України та законодавства України, яким регулюються відносини, пов'язані з проведенням торгів.
2. Терміни та визначення
2.1. «Аукціон» - публічний продаж Об'єкту нерухомості, що належить власнику майна, на торгах з встановленими заздалегідь умовами. Об'єкт нерухомості купується особою, що запропонувала найбільшу ціну за нього.
2.2. «Торги» - аукціон, діє протягом певного Організатором торгів періоду часу, протягом якого Учасники роблять ставки способом, встановленим умовами аукціону.
2.4. «Комісія з проведення торгів» - орган, відповідальний за організацію та проведення аукціону, що формується Організатором торгів на підставі видаваного наказу.
2.5. «Аукціоніст» - фізична особа, притягнуте Організатором торгів для проведення аукціону.
2.6. «Початкова (стартова) ціна» - початкова ціна об'єкта нерухомості, з якої починаються торги на Аукціоні.
2.7. «Резервна ціна» - найнижча ціна, за яку продавець згоден продати об'єкт нерухомості.
2.8. «Аукціонна ціна» - найвища ціна Об'єкта нерухомості, досягнута в ході проведення Аукціону, рівна або перевищує резервну ціну (у випадках її встановлення) і фіксується у протоколі про результати торгів.
2.9. «Лот» - об'єкт (об'єкт нерухомості) торгу на аукціоні.
2.11. «Ставка» - пропозиція учасником нової аукціоні ціни Об'єкту нерухомості, що збільшує поточну ціну на будь-яку величину, але не менш кроку аукціону.
2.13. «Форма торгів» - Аукціон, відкритий за складом учасників і за формою подачі пропозицій про ціну Об'єкту нерухомості.
2.14. «Умови аукціону» - визначається Організатором набір правил проведення аукціону та обов'язкових параметрів кожного аукціону, таких, як: об'єкт нерухомості, його порядковий номер та детальний опис, початкова (стартова) ціна об'єкта нерухомості, час проведення аукціону, початку і закінчення торгів, крок аукціону , обмеження по колу і кількості Учасників, та інші.
2.15. «Продавець» - юридична або фізична особа, виставили об'єкти нерухомості на продаж з аукціону.
2.16. «Зареєстрований Агент» - фахівець ринку нерухомості, що має професійний досвід роботи не менше 3-х років, що відповідає вимогам Організатора торгів і пройшов реєстрацію у Організатора торгів.
2.17. «Уповноважений Агент» - фахівець ринку нерухомості, що має професійний досвід роботи не менше 3-х років, що входить у схвалений Організатором торгів список і рекомендований Продавцю нерухомого майна (за відсутності власного агента) для представлення його інтересів при продажу нерухомого майна на аукціоні.
2.18. «Заявник» - юридична або фізична особа, яка подала Організатору аукціону заявку на участь в аукціоні й додані до неї документи, перелік яких передбачений повідомленням про проведення аукціону.
2.20. «Учасник аукціону» - юридична або фізична особа, яка виявила бажання про участь у торгах і подала заявку та необхідні для участі в аукціоні документи, що оплатили завдаток і визнане організатором торгів як Учасник аукціону.
2.21. «Переможець аукціону» - Учасник аукціону, який запропонував у ході проведення Торгів найвищу аукціонну ціну (за умови, що Аукціонна ціна не нижче резервної ціни, якщо резервна ціна була встановлена), отримує право придбання об'єкту нерухомості.
2.23. «Протокол про результати торгів» - документ, який підписують Комісією з проведення торгів і Переможцем аукціону, в якому фіксується наступне: дата опублікування повідомлення, дата проведення торгів, предметом торгів, Аукціонна вартість та інші основні дані про проведені торги.
2.24. «Основний Договір купівлі-продажу» - угод, що укладаються між Продавцем об'єкта нерухомості та Переможцем аукціону з передачі Об'єкту нерухомості, що належить Продавцю на праві власності, у власність Переможця аукціону.
3. Формування Комісії з проведення торгів
3.1. Склад Комісії з проведення торгів затверджується Організатором торгів
3.2. Організатор торгів формує Комісію з проведення торгів у кількості 3 (трьох) членів. Члени Комісії з проведення торгів беруть участь у її роботі на підставі Наказу про формування Комісії з проведення торгів.
3.3. Комісія з проведення торгів правомочна вирішувати всі питання, віднесені до її компетенції, якщо на засіданні присутні не менше половини її членів.
3.4. Рішення Комісії з проведення торгів приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії з проведення торгів.
3.5. Члени Комісії з проведення торгів простою більшістю голосів обирають Голови комісі
3.6. У разі, коли присутність члена Комісії з проведення торгів на засіданні неможливо з поважних причин (хвороба, відрядження тощо), проводиться його заміна з внесенням відповідної зміни до складу Комісії з проведення торгів.
3.7. Комісія з проведення торгів має право за погодженням з керівництвом Організатора аукціону залучати до своєї роботи аукціоністів, а також незалежних експертів, консультантів, юристів та аудиторів.
3.8. Рішення Комісії з проведення торгів, у тому числі рішення про результат розгляду заявок Претендентів та про результати торгів з визначенням його переможця, оформляються відповідними протоколами, які підписуються всіма членами Комісії, що прийняли участь у засіданні. При підписанні протоколів думку членів Комісії виражається словами «за» і «проти».
4. Опції Комісії
4.1. Комісія виконує наступні основні функції:
4.1.1. Приймає і розглядає заявки та документи, що надійшли від претендентів до Організатора аукціону, на участь у торгах і встановлює факт своєчасного надходження завдатку.
4.1.2. Приймає рішення про допуск або про відмову в допуску до участі у торгах на підставах, передбачених умовами участі претендентів у торгах.
4.1.3. Веде журнал про прийом заявок на участь в Аукціоні.
4.1.4. Повідомляє претендентів або їхніх повноважних представників про допуск або про відмову в допуску до участі в торгах.
4.1.5. Оформляє і підписує протокол про зменшення ціни реалізації Об'єкту нерухомості або зняття його з торгів.
4.1.6. Оформляє і підписує Протокол про аукціон, який не відбувся.
4.1.7. Визначає переможця торгів.
4.1.8. Оформляє і підписує протокол про результати торгів.
5. Повідомлення про проведення Аукціону
5.1. Повідомлення про проведення Аукціону (далі - повідомлення) публікується Організатором торгів в засобах масової інформації ЗМІ та / або на офіційному сайті Організатора торгів не менш ніж за 30 днів до дня проведення аукціону.
Зазначений термін обчислюється починаючи з дня, наступного за днем публікації повідомлення.
5.2. Повідомлення про проведення аукціону повинно містити такі відомості:
дата (день), час, місце проведення аукціону;
дата (день), час, місце підбиття підсумків аукціону;
найменування, адреса місцезнаходження, основні суттєві характеристики Об'єкту нерухомості;
початкова ціна Об'єкта нерухомості;
наявність резервної ціни;
перелік документів, які повинні бути включені до заявки на участь в аукціоні та вимоги до їх оформлення;
місце і час ознайомлення з документами на об'єкт нерухомості та його огляд;
порядок внесення завдатку, а також його розмір;
порядок визначення особи, який виграв аукціон;
реквізити Організатора аукціону, Комісії з проведення аукціону;
строк і порядок підписання протоколу про результати аукціону;
інші відомості, про об'єкт нерухомості або порядку проведення аукціону.
6. Порядок прийому заявок на участь в аукціоні
6.1. Організатор торгів здійснює прийом заявок на участь в аукціоні у встановлений термін повідомленням.
6.2. Прийняті заявки реєструються Організатором торгів в Журналі реєстрації заявок.
6.3. Заявник має право подати заявку і направити додані до неї документи Організатору торгів як особисто, так і через уповноваженого представника.
6.4. Для участі в аукціоні допускаються заявники, які надали заявку та додані до неї документи в оригіналі до дати закінчення прийому заявок.
6.5. При прийомі заявок Організатор торгів перевіряє відповідність заявки на участь в аукціоні встановленою формою і відповідність доданих до неї документів встановленому в повідомленні переліку документів.
6.6. Організатор торгів приймає заходи по забезпеченню збереження поданих заявок і документів, а також конфіденційних відомостей про осіб, які подали їх.
6.10. Заявки та додані до них документи Претендентів розглядаються Комісією з проведення торгів, яка також засвідчує факт надходження завдатку на рахунок, вказаний у договорі завдатку.
6.11. Комісія з проведення торгів відмовляє заявнику в прийомі та реєстрації заявки на участь в аукціоні, претендентові в участі в аукціоні в наступних випадках:
заявка подана після закінчення терміну прийому заявок, зазначений у повідомленні,;
заявка подана особою, не уповноваженою діяти від імені заявника;
представлені не всі документи, перераховані в повідомленні про проведення аукціону;
подані документи за формою не відповідають вимогам, зазначеним у повідомленні про проведення аукціону, або вони оформлені неналежним чином;
особа не може бути покупцем відповідно до законодавства України;
в інших випадках, передбачених нормами чинного законодавства України та повідомленням про проведення аукціону.
6.12. Рішення Комісії з проведення аукціону про допуск і про відмову в допуску претендентів до участі в аукціоні оформляється протоколом, в якому вказується:
перелік усіх прийнятих заявок на участь у торгах із зазначенням П.І.Б. (Найменувань) претендентів, дати і часу прийняття заявки;
перелік відкликаних заявок;
П.І.Б. (Найменування) претендентів, визнаних учасниками торгів;
П.І.Б. (Найменування) претендентів, яким було відмовлено в допуску до участі у торгах із зазначенням підстав для відмови.
Протокол про визнання претендентів учасниками торгів складається в трьох примірниках.
6.13. Після підписання Протоколу претенденти, визнані учасниками торгів, а також претенденти, не допущені до участі у торгах, повідомляються про відповідне рішення Комісії шляхом вручення їм або їх повноважним представникам під розписку повідомлення, або шляхом направлення такого повідомлення поштою рекомендованим листом.
6.14. Претендент набуває статусу учасника аукціону з дати підписання Комісією з проведення торгів Протоколу про визнання претендентів учасниками торгів.
6.15. Учаснику аукціону комісія присвоює унікальний реєстраційний номер, який вказується в який надається йому квитку (картці) учасника аукціону.
7. Порядок проведення торгів
7.1. Торги проводяться у формі аукціону, відкритого за складом учасників і відкритого за формою подачі пропозиції за ціною.
7.2. Перед початком аукціону учасники аукціону зобов'язані мати при собі та пред'явити Комісії з проведення торгів наступні документи:
Документ, що засвідчує особистість відповідно до законодавства України;
довіреність на вчинення дій щодо участі в аукціоні (для юридичних осіб - підписану керівником організації і завірену печаткою організації, для представників фізичних осіб - нотаріально засвідчену).
7.3. Починається аукціон з оголошення Об'єкту нерухомості, його основних характеристик, початкової (стартової) ціни Об'єкту нерухомості, про наявність резервної ціни та кроку аукціону.
7.4. Аукціоніст має право самостійно встановлювати, а також в ході аукціону змінювати крок аукціону, інформуючи про це Учасників.
7.5. Учасник аукціону шляхом підняття квитка учасника погоджується купити виставлений на аукціон Об'єкт нерухомості.
7.6. При досягненні резервної ціни (у випадках її встановлення) аукціоніст оголошує про досягнення резервної ціни.
7.7. Учасник аукціону шляхом підняття квитка учасника може збільшити аукціонну ціну на будь-яку суму (але не менше Кроку Аукціону), пропонуючи свою ціну за Об'єкт нерухомості.
7.8. Аукціон завершується якщо після триразового оголошення найвищої аукціоні ціни жоден з учасників не підняв квиток учасника.
7.9. Переможцем торгів за конкретним лотом визнається Учасник аукціону, який запропонував у ході проведення Торгів найвищу аукціонну ціну, (за умови, що Аукціонна ціна не нижче резервної ціни, якщо резервна ціна була встановлена), отримує право придбання об'єкту нерухомості.
7.10. Підведення підсумків проводиться в день і годину, вказаний в інформаційному повідомленні про проведення торгів за місцезнаходженням Комісії з проведення торгів.
7.11. Голова Комісії оголошує переможця.
7.12. За підсумками торгів Комісією оформляється протокол про результати торгів (аукціону).
7.13. У протоколі вказується:
дата проведення торгів;
складу Комісії;
найменування Продавця;
відомості про виставленому на продаж об'єкт нерухомості;
початкова (стартова) ціна;
резервна ціна (у разі її встановлення);
критерій визначення переможця;
розмір внесеного завдатку;
сума грошових коштів, яка підлягає внесенню в якості оплати проданого об'єкта нерухомості;
П.І.Б. (Найменування) переможця;
порядок передачі об'єкта нерухомості;
інші необхідні відомості.
7.14. Протокол про результати торгів складається в 3-х примірниках, підписується присутніми на засіданні членами Комісії, і Переможцем аукціону в день проведення торгів.
7.15. Протокол про результати торгів з моменту його підписання здобуває юридичну силу попереднього договору і є документом, що засвідчує право Переможця на укладення договору купівлі-продажу об'єкта нерухомості.
7.16. Комісія з проведення торгів приймає рішення про оголошення аукціону не відбувся у випадках, коли:
для участі в аукціоні не подано жодної заявки;
для участі в аукціоні подана тільки одна заявка;
ні один з учасників аукціону після триразового оголошення початкової (стартової) ціни Об'єкту не підняв квиток;
Аукціонна ціна не досягла резервної ціни.
7.17. Рішення Комісії про оголошення аукціону не відбувся, а так само про зняття об'єкта з аукціону оформляється Протоколом про результати торгів.
9. Витрати учасників на участь в Аукціоні
9.1. Продавець Об'єкту нерухомості несе всі витрати, пов'язані з виставленням Об'єкту нерухомості на торги і розміщенням інформації про об'єкт нерухомості на сайті Організатора торгів і виплачує Організатору торгів винагороду у розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень (ПДВ не обкладається).
9.2. Зазначені в п. 9.1.настоящіх Правил грошові кошти підлягають оплаті протягом 3-х днів з моменту підписання Продавцем і Організатором торгів договору доручення про продаж що належить Продавцю Об'єкту нерухомості на торгах.
9.3. У разі укладення Основного договору купівлі-продажу Об'єкта нерухомості, виставленого на торги, а також укладення іншого договору, що став предметом аукціону, Продавець виплачує Організатору торгів винагороду у розмірі:
3% від початкової (стартової) ціни Об'єкту нерухомості і 10% від різниці між резервної та аукціонів ціною Об'єкту нерухомості при наявності Резервної ціни;
3% від аукціоні ціни або 3% від початкової (стартової) ціни і 10% від різниці між початковою ціною і аукціонів ціною (умова визначається договором доручення), у разі відсутності (за вибором Продавця) Резервної ціни;
9.4. Оплата Грошових коштів зазначених у п. 9.3. цих Правил повинна бути здійснена протягом 5-ти днів з моменту укладення основного договору купівлі-продажу (або іншого договору, що став предметом аукціону) шляхом оплати на розрахунковий рахунок Організатора торгів або шляхом проведення заліку коштів завдатку, що знаходиться у Організатора торгів.
10. Терміни підписання основного договору купівлі-продажу
10.1. Основний Договір купівлі-продажу укладається на умовах, про які домовляються Продавець об'єкта нерухомості та Переможець аукціону.
10.2. Основний договір підписується Продавцем і Переможцем аукціону протягом 5 - днів з дати підбиття підсумків Аукціону.
11. Забезпечення захисту прав і законних інтересів учасників Аукціону
11.1. Дії (бездіяльність) Організатора аукціону, Комісії з проведення торгів можуть бути оскаржені в порядку, встановленому чинним законодавством України.
12. Врегулювання спорів
12.1. У разі виникнення будь-яких протиріч, претензій, розбіжностей і суперечок, пов'язаних з проведенням Аукціону, учасники Аукціону роблять зусилля для врегулювання таких протиріч, претензій і розбіжностей у добровільному порядку.
12.2. Будь-які спори, що залишаються неврегульованими в позасудовому порядку вирішуються у судовому порядку за місцем знаходження Організатора аукціону.
13. Заключні положення
13.2. Справжні правила поширюються у формі електронного документа за адресою: http://www.zagorodna.com
13.3. Припинення дії цих Правил або визнання їх недійсними не звільняє Сторони, які беруть участь у процесі проведення аукціону, від виконання зобов'язань, що виникли до дня припинення дії Правил або їх визнання недійсними, і не звільняє від відповідальності за його невиконання (неналежне виконання).
13.4. Внесення змін (доповнень) до чинних Правил, включаючи додатки до них, проводиться Організатором торгів.
13.7. Всі зміни (доповнення), що вносяться Організатором торгів на справжні Правила у зв'язку із зміною чинного законодавства України набувають чинності одночасно з набранням чинності змін (доповнень) у зазначених актах.
13.8. Будь-які зміни і доповнення з моменту вступу в силу одно поширюються на всіх осіб, що приєдналися до цих Правил, в тому числі приєдналися до цих Правил раніше дати вступу змін (доповнень) в силу.

До проекту Закону УкраїниПро аукціони”( не прийнятий)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.007 с.)