Стаття 21. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 21. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами1. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобо­в’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.
2. Відповідальність працівника по фінансових обов’язках підприєм­ства визначається часткою його участі у фінансових ресурсах підпри­ємства.
3. Порядок поставки продукції для державних потреб визначається законодавством України.

 

Додаток В

ДОГОВІР

 

м. Кривий Ріг "11" січня 200___Р.

СПД «Григоренко», іменоване надалі "Замовник", в особі директора Григоренко Вікторії Вікторівни, що діє на підставі закону про підприємницьку діяльність, з одного боку, і ВАТ "Дніпропетровська тютюнова фабрика" в особі регіонального менеджера Ранових Сергія Борисовича, іменоване надалі "Постачальник", що діє на підставі свідоцтва - доручення, з іншого боку, спільно іменовані "Сторони", окремо "Сторона", уклали цей Договір (далі по тексту "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставляти окремими партіями, а Замовник забезпечувати приймання та оплату продовольчої продукції, а саме тютюнових виробів (далі по тексту "Товар") в асортименті, кількості та за цінами, погодженими попередньо в Заявці і зазначених у накладних.


1.2. Право власності на Товар переходить до Замовника з моменту його прийому - передачі і подальшого підписання, оформлених відповідно до чинного законодавства, накладних уповноваженим представником Замовника.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1. Постачальник і Замовник перед кожною поставкою погоджують у Заявці асортимент, кількість і вартість кожної товарної позиції, а так само інші необхідні умови. Замовник може подати Заявку в письмовому вигляді, по телефону, а також використовуючи засоби факсимільного зв'язку або електронної пошти. Узгоджені в Заявці ціна і асортимент товару не підлягають зміні в односторонньому порядку.

2.2. Доставка товару здійснюється силами Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів після узгодження Заявки за адресою: м Кривий Ріг, вул. Нова, 11., Якщо у Заявці не вказано іншу адресу.

2.3. Постачальник зобов'язується надати Замовнику в момент передачі товару всі необхідні супровідні документи, документи підтверджують якість даного Товару (Сертифікати), а також забезпечити наявність на Товарі всієї необхідної інформації російською мовою.


2.4. Замовник зобов'язується забезпечити розвантаження, приймання та оплату Товару у строки, передбачені цим Договором. Дострокова поставка Товару, відвантаження Товару без Заявки, або в більшому обсязі, може проводиться тільки з попередньої письмової згоди Замовника.

2.5. Замовник зобов'язується здійснювати перевірку Товару за кількістю, якістю й асортиментом в момент його приймання. Товар вважається зданим Постачальником і прийнятим Замовником

- по кількості і асортименту - відповідно з даними, зазначеними в накладній і фактичною наявністю Товару (про що робиться відмітка в накладній);

- по якості шляхом зовнішнього огляду товару.

2.6. У разі виявлення в процесі приймання розбіжностей у кількості, асортименті чи якості Товару, Замовник має право на повернення або обмін Товару не пізніше 2-х (двох) робочих днів з моменту пред'явлення Замовником зазначених вимог.

2.7. У разі виявлення в процесі зберігання або реалізації прихованих дефектів товару Замовник зобов'язаний будь-яким доступним засобом зв'язку повідомити про це Постачальнику, Постачальник зобов'язаний протягом 24 годин направити уповноваженого представника до Замовника для складання Акта, вказавши в акті характер виявлених дефектів, Замовник має право зажадати обміну або повернення Товару неналежної якості. У разі неявки уповноваженого представника Постачальника в зазначений час Замовник складає Акт в односторонньому порядку. Постачальник зобов'язаний перевірити відомості, заявлені в Акті, не пізніше 2-х (двох) днів з моменту отримання Акту і погодити умови обміну або повернення. Обмін або повернення неякісного товару проводиться Постачальником протягом 2 (двох) робочих днів з дати складання Акта.

3. УМОВИ ПРО ТОВАР

3.1. Постачальник гарантує, що поставляється за цим Договором Товар відповідає за якістю чинним в Україні ГОСТам, ТУ, медико-біологічним вимогам і санітарним нормам якості продовольчої сировини і харчових продуктів.

3.2. Якість поставлених за цим Договором Товарів підтверджується наступними діючими сертифікатами: сертифікатом відповідності вимогам нормам безпеки, із зазначенням реквізитів гігієнічного сертифіката (висновку), виданого незалежною уповноваженою на це організацією, акредитованої Держспоживстандартом України, та іншими документами, що підтверджують відповідність якості Товару чинним в Україні вимогам. Термін дії Сертифікату відповідності повинен мати силу протягом всього терміну придатності / реалізації, зазначеного на упаковці товару. Сертифікати відповідності повинні входити до складу комплекту товаросупровідної документації на товар, який в обов'язковому порядку передається Замовникові.

3.3. Товар повинен бути належним чином упакований, маркований, у відповідності з ГОСТами, технічними умовами; тара повинна забезпечувати його збереження при транспортуванні і зберіганні, і виключати вільний доступ до нього. Всі товарно-супровідні документи оформляються російською або українською мовою і повинні містити необхідний і достатній обсяг інформації про товар.

 

3.4. Постачальник зобов'язаний поставити товар із залишковим терміном придатності / реалізації не менше 50%. Замовник зобов'язується зберігати отриманий товар у спеціально обладнаному для зберігання подібного товару місці.

4. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна на Товар зазначається у гривнях в накладних і включає в себе ПДВ і транспортні витрати на доставку товару Замовнику.

4.2. Розрахунки за прийнятий відповідно до п. 2.5. цього Договору Товар виробляються безпосередньо між Замовником та Постачальником, на підставі виставленого рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з моменту прийняття Товару Покупцем (оформлення накладних).

4.3. Постачальник зобов'язується за станом на 01.01.2014 року за наявності запиту від Замовника надати Замовнику двосторонній Акт звірки взаємних розрахунків

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність, згідно умов цього Договору, а також відповідно до чинного законодавства України.

5.2. При порушенні термінів поставки / поставки неякісного Товару Замовник має право у письмовій формі вимагати від Постачальника оплати неустойки у розмірі 0,1% від вартості не поставленого в строк (недопоставленої) продукції за кожен день прострочення. Оплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за Договором.

5.3. Сторона звільняється від відповідальності, за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто непередбаченими, надзвичайними і невідворотними за даних умов обставинами, такими як стихійні лиха, пожежі, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, рішення органів державної влади та інші обставини, за умови, що сторона, що зазнає форс-мажорні обставини непереборної сили, повідомить про це іншу сторону в 5-денний термін. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), строки виконання зобов'язань відсуваються на час дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і усунення їх наслідків.

5.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців, цей Договір може бути розірваний будь якою із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли у сторін у процесі реалізації умов цього Договору, сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

6.2. У разі якщо шляхом переговорів Сторони не дійшли згоди, спори і розбіжності передаються на вирішення в Арбітражний суд м. Києва

6.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома Сторонами.

7.СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до "31" грудня 2015р.

7.2. Цей Договір може бути розірваний Сторонами до закінчення терміну його дії тільки при наявності двостороннього письмової угоди про це. Дострокове розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли на момент розірвання.

7.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

 

8. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

«Замовник» «Покупець»

СПД Григоренко ВАТ "Дніпропетровська тютюнова фабрика".

ИНН/КПП 22 93865768799 ИНН/КПП37578679790801

р/с 154675870-789 04575687 в ПИБ БИК р/с2204069698г в РФБ «Аваль»

ОКПО 47Н57ГШ-687887 ОКПО 17142067

 

9. ПІДПИСИ СТОРІН

 

__________________ /____________/ ________________ / ___________

 

Додаток Г
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.014 с.)