Інструкція до практичного заняття № 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструкція до практичного заняття № 2Місце проведення:навчальний кабінет.

Тема: Організація виставок-продажу.

Мета:Навчитися організовувати і проводити виставки, ознайомитись із задачами оргкомітету, функціями науково-технічного центру виставки.

Студенти повинні вміти:організувати виставку-продаж,складати плани проведення виставок продажу з розподілом функцій та завдань оргкомітету .

Методичне забезпечення:

1. Інструкції та карти практичного заняття.

2. Додаток А. Договір на участь у комерційній виставці.

3. Додаток Б. План проведення виставки продажу.

4. Підручники по предмету.

Хід роботи і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мети та хід роботи.

- Відповіді на питання завдання 1 занотуйте коротко у звіті (відповіді на питання повинні бути короткими, чіткими, обґрунтованими).

- Умови ситуації не переписувати.

Завдання 1.

1.1.Дайте відповіді на питання:

1. Що являє собою процес організації виставки?

2. Які етапи включає в себе підготовка і проведення виставки?

3. Які головні задачі оргкомітету?

4. Основні функції науково - технічного центру виставки.

5. Назвати етапи процесу участі фірми в роботі виставки.

6. Як класифікуються виставки?


Завдання 2.

2.1.Скласти схему структури управління традиційною виставкою.(див. Л 6-8).

2.2.Ознайомитись з планом проведення виставки (див. Додаток Б).

2.3.Скласти договір на участь у комерційні виставці( див. додаток А).

Данні для складання договору візьміть з завдання 3.

Додаткову інформацію, яка необхідна для складання договору візьміть довільно.

Завдання 3.

3.1.Вирішити ситуацію.

Ви працюєте директором приватного магазину « Європа - стиль». У лютому поточного року планується проведення виставки-продажу нової колекції жіночого одягу від виробничої фірми «РЕМВІ ».

Алгоритм рішення:

1.Складіть план заходів по організації виставки-продажу.

2.Перерахуйте можливі види рекламних засобів інформації для проведення виставки.

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l основи професійної етики комерсанта;

lнормативні документи, які регламентують виробничу діяльність підприємств торгівлі;

lправові та законодавчі основи комерційної діяльності;

lпоняття виставки, організацію виставок – продажу та їх структури.

ВМІТИ:

l самостійно приймати відповідні рішення, зменшувати величину комерційного ризику;

l користуватися нормативно – технічною документацією, вирішувати ситуації по закупівлі та постачанню товарів;


l складати заявки на участь у виставці , проводити організаційні заходи щодо проведення ярмарок.

Література:

1.Дашков Л. П Комерційний договір Київ.: 1998,с. 143.

2.Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-
коммерческая корпорация "Дашков и К", 2004.

3.Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. «Комерційна справа» - Рівне,«Вертекс», 2002

4.Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология
торговли», М., ИВЦ « Маркенинг», 2000.

5.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007р, с.131-137.

 

Додаток А

ДОГОВІР
на участь у комерційній виставці

м. ____________ "____" ___________20 ___ р.

ОРГКОМІТЕТ: ____________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

УЧАСНИК: _______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № _______ від "_____" ___________ 20__ р.‚ з іншого боку ‚

уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

УЧАСНИК надає для експонування на комерційно-торговій виставці зразки своєї продукції і товарів, а ОРГКОМІТЕТ організує виставлення цих товарів та продукції, сприяє укладенню взаємовигідних угод між УЧАСНИКОМ та третіми особами, а також надає УЧАСНИКУ додаткові послуги.

ОБОВ'ЯЗКИ ОРГКОМІТЕТА

ОРГКОМІТЕТ за Даним Договором зобов'язаний:

- забезпечити умови для успішного функціонування заходу;

- надати учаснику необхідні приміщення________________________________________ _________;

(склад, сховище, демонстраційний майданчик, службове приміщення з телефоном)

- забезпечити умови для найбільш ефективного експонування зразків продукції та товарів УЧАСНИКА ___________________________________________________________________;

(освітлення, дизайн, доступ, покажчики та ін.)

- включити відомості про УЧАСНИКА та його продукцію і товари до каталогів і проспектів заходу;

- організувати відповідне рекламне оформлення демонстраційних майданчиків УЧАСНИКА із власних матеріалів;

- надати користування телексним та телефаксним зв'язком;

- гарантувати збереження зразків продукції і товарів УЧАСНИКА, а також іншого майна на території ОРГКОМІТЕТА.

ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

УЧАСНИК зобов'язується:

- у термін ______________ до початку функціонування заходу надати ОРГКОМІТЕТУ відомості, необхідні для його участі в заході, розмір потрібних демонстраційних майданчиків, умови експонування, зберігання, а також іншу інформацію на вимогу ОРГКОМІТЕТА;

- у термін до _______ надати в розпорядження ОРГКОМІТЕТА зразки продукції і товарів;

- забезпечити під час роботи виставки супровід демонстрації експонатів поясненнями своїх фахівців.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ОРГКОМІТЕТА

УЧАСНИК здійснює наступну оплату:

- внесок на право участі __________________________________________________ грн.

- оплата за оренду приміщення ____________________________________________ грн.

- оплата за охорону й зберігання зразків продукції і товарів ____________________ грн.

Усього ............................................... (з урахуванням ПДВ).

УЧАСНИК оплачує ОРГКОМІТЕТУ _________________ від суми всіх угод, укладених під час заходу.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Термін оплати: ____________________________________________________________.

Форма розрахунків: ________________________________________________________.

ТЕРМІНИ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

6.1. Даний Договір діє з моменту його підписання до завершення заходів - до "___" ______20 __ р.

6.2. Експонати повинні бути вивезені з території ОРГКОМІТЕТА в термін _________.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Сторони за Даним Договором несуть наступну відповідальність:

ОРГКОМІТЕТ _____________________________________________________________.

УЧАСНИК ________________________________________________________________.

ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "__" ________ 20__ р.

8.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

8.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 

 


Додаток Б

ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ-ПРОДАЖУ ЛІТНЬОГО ВЗУТТЯ В МАГАЗИНІ

«КОНКОРДІЯ»

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.014 с.)