Інструкція до практичного заняття №5. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інструкція до практичного заняття №5. 

Місце проведення:навчальний кабінет.

Тема:Вивчення факторів та показників, які характеризують змінення ринку товарів торгового підприємства.

Мета:Вивчити основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання. Навчитися визначати особливості цих факторів та їх вплив на покупну спроможність населення, товарну структуру попиту.

Студенти повинні вміти:визначати фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання., визначати особливості цих факторів та їх вплив на купівельну спроможність населення, товарну структуру попиту.

Методичне забезпечення:

1. Інструкційна карта

2.Схема: Основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання.(додаток А).

Хід роботи і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті про практичну роботу запишіть найменування теми, мети та хід роботи.

- Відповіді на питання завдання 1 занотуйте коротко у звіті.

- Ситуації не переписуйте, відповіді оформляйте лаконічно, коротко.

Завдання 1.

1.1.Повторіть за допомогою схеми основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання.

1.2.Занотуйте у звіті ці фактори.

Завдання 2.

2.1.Уважно ознайомтесь із змістом змінення ринку товарів народного споживання.

Наприклад, розглянемо, як рівень розвитку науки і техніки впливав на змінення ринку товарів народного споживання. Кожне нове відкриття у науці і техніці може викликати появу нової галузі і промисловості. Достатньо згадати транзистори, ксерографію, антибіотики, персональні комп'ютери. Але слід враховувати, що при цьому не лише створюються нові галузі, а й ліквідуються старі. Так, поява транзисторів негативно вплинула на виробництво радіоламп, створення автомобілів у багатьох країнах - на розвиток інших видів транспорту, а розвиток телебачення кіноіндустрії.

Кожне підприємство повинне уважно стежити за змінами у розвитку науки і техніки, які можуть призвести до зниження попиту на продукцію, що виробляється. Своєчасне врахування нових тенденцій і напрямів забезпечує підприємству нові можливості розширення його діяльності.

 

2.2.Вирішіть ситуації, пов'язані з вивченням факторів та показників, які характеризують змінення товарного ринку торгового підприємства.

Варіант 1.

1. На прикладі конкретної групи товарів (виберіть довільно) поясніть, як демографічні показники впливають на споживчий ринок.

2. Доведіть на прикладі конкретного ринку товарів, як соціально-психологічні показники впливають на ринкову ситуацію.

3. Як політико-правові показники впливають на змінення ринку алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Варіант 2.

1. Якщо темп приросту грошових доходів випереджає темп приросту продуктивності праці, то не забезпечений товарами грошовий попит "тисне" на ринок, загострюючи дефіцит і сприяючи зростанню цін. Доведіть це на конкретних прикладах.

2. Побутова та споживча культура населення суттєво впливає на об'єм та структуру споживання, формування критерії оцінки товарів та послуг, які пропонуються. Якщо ви згодні з цим ствердженням, то наведіть приклади з практики.

Варіант 3.

1. Яке значення має використання досягнень науки і техніки у виробництві споживчих товарів та послуг. Розкрийте сутність цього питання на прикладі конкретного підприємства.

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку товарів народного споживання

 

ВМІТИ:

l- користуватися нормативно – довідкового інформацією ,визначати особливості цих факторів та їх вплив на покупну спроможність населення, товарну структуру попиту.

 

Література:

1. Котляр Ф "Основи маркетинга" - Новосибирск, 1992, стр. 152.

2. Прауде Б.Р. "Маркетинг", К., Вища школа, 1994, стр.34.

3..Романов А.Н."Маркетинг", М., 1996, стр. 313.

4.Уткин Е.А. "Маркеитнг", М., 1998, стр. 20.

5.Ноздрева Р.Б. "Как побеждать на рьшке", М., 1999, стр. 31.

 

 

Додаток А

 

СХЕМА

"Основні фактори та показники, які характеризують змінення ринку

товарів народного споживання"

Географічні- клімат, рельєф, урбанізація

Демографічні- чисельність населення, рівень народжуваності, вікова піраміда, кількість чоловіків та жінок, густота населення, розподіл населення за сімейним станом, національність.

Економічні- рівень економічного розвитку країни, темпи росту ВНП, рівень доходів населення, рівень споживання, рівень заощаджень, рівень використання споживацького кредиту, житлові умови.

Соціальні та культурні- соціальне походження, соціальне положення, професія, освіта, соціальне оточення, релігійні віросповідання, звичаї.

Психографічні- риси характеру, звички, уявлення про самих себе, образ життя, життєва позиція, мотиви поведінки, особистісні характеристики, фактори споживацької поведінки.

 

 

 

Інструкція до практичного заняття № 6.

Місце проведення:навчальний кабінет.

Тема: Основні показники асортименту. Розробка асортиментного переліку товарів в магазині.

Мета:Навчитись формувати асортимент залежно від факторів, розробляти асортиментний перелік товарів, здійснювати контроль за виконанням асортиментного переліку

Студенти повинні вміти: навчитись формувати асортимент залежно від факторів, розробляти асортиментний перелік товарів, здійснювати контроль за виконанням асортиментного переліку.

Методичне забезпечення:

1. Інструкційна карта.

2. Додаток А:

> Фактори, що визначають асортимент товару в підприємстві.

> Принципи асортиментної політики.

> Види асортименту.

> Основні показники, що характеризують асортимент.

> Етапи формування асортименту.

3. Схема "Класифікація товарів широкого вжитку"(додаток Б).

4. Зразок асортиментного переліку торговельного підприємства(додаток В).

Хід роботи і методичні вказівки:

- Уважно прочитайте інструкційну карту.

- У звіті по практичній роботі запишіть найменування теми, мети та хід роботи.

- Відповіді на питання завдання 1 оформляйте коротко.

Завдання1.

1.1.Дайте відповіді на питання:

1. Що являє собою товарна номенклатура?

2. Наведіть приклади товарів народного споживання:

- виробничого асортименту,

- торгового асортименту.

3. За якими ознаками комплектують товари в споживчі комплекси (наведіть приклади)

4. Які товари відносять до простого асортименту, які - до складного?

5. Що розуміють під видом товару, різновидом?

6. Яке значення має групування товарів за споживацькими комплексами, мікрокомплексами?

Завдання 2.

2.1.Узагальнюючи вивчений теоретичний матеріал та практичні навички роботи в магазинах - базах практики, розробіть асортиментний перелік,оформіть його як на зразку. (магазин, товарний профіль візьміть довільно).

Примітка:Асортиментні переліки рекомендується розробляти на рік. При необхідності протягом року в них можна вносити відповідні зміни. У них слід передбачити групову і внутрішньо групову структуру, а також основні (артикул, модель і т.д.) і додаткові (розмір, повнота, зростання і т. д.) ознаки різновидів товарів.

Розробка асортиментних переліків включає три етапи:

на першому етапі визначається перелік асортиментних позицій, при цьому враховується номенклатура товарів, що пройшли через оптові підприємства в звітному році, і номенклатура товарів, вказаних в специфікаціях до договорів на поставку товарів в майбутньому році;

на другому етапі розраховується число різновидів кожного товару по основній ознаці, тобто визначається їх кількість по кожній позиції товарів, що поступили за рік;

на третьому, завершальному, етапі визначається кількість різновидів кожного товару для незнижуваного асортименту, що включає таку їх кількість, яка постійно повинна бути в запасах і яка у будь-який час може бути запропонована покупцю.

За допомогою асортиментного переліку комерційна служба оптового підприємства може здійснювати систематичний контроль за повнотою і стабільністю асортименту товарів на складах і постачанням ними оптових покупців свого цільового ринку.

Проект асортиментного переліку розробляють компетентні працівники магазину — завідувачі комплексів (відділів, секцій), товарознавці, досвідчені продавці-консультанти з залученням маркетологів. Асортиментний перелік магазину затверджує його керівництво.

Розроблення для магазинів обов'язкових асортиментних переліків товарів сприяють кращому задоволенню попиту покупців, підвищенню відповідальності окремих торгових працівників за постійну наявність у продажу необхідних населенню товарів

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ:

l поняття про асортимент і торгову кон’юнктуру, порядок формування асортименту, основні фактори формування асортименту на підприємствах торгівлі, принципи підбору асортименту.

 

ВМІТИ:

lкористуватися нормативно – довідкового інформацією, визначати потребу торгових підприємств в товарах;

Література:

1. Панкратов Ф.Г. «Комерційна діяльність», М. 1998, стор. 138.

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. «Коммерция и технология торговли»,
М, ИВЦ « Маркенинг», 2000.

3. Панкратов Ф.Г. "Коммерческая деятельность", издательско-коммерческая

корпорация "Дашков и К", 2004, стр. 91-94.

4. Половцева Ф.П. "Комерційна діяльність", М., ІНФРА, 2000, Р.7.

5. Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльніст, навчальний посібник, К.;2007р.

6. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, учебник, М.:2007.

 


Додаток № А

 

 

Асортимент- сукупність різних видів товарів, об'єднаних за сировинними, споживацькими та іншими ознаками.
      -    
         
  Види асортименту 1. Виробничий. 2. Торговий. 3. Видовий 4. Груповий. 5.Внутрішньогруповий. 6. Простий. 7. Складний. 8. Основний 9. Супутній.   Етапи формування асортименту 1. Визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізуються в магазинах 2. Здійснюється розподіл окремих груп та підгруп товарів в розрізі споживацьких комплексів. 3. Визначається кількість видів і різновидів товарів в межах окремих споживацьких комплексів та мікрокомплексів. 4. Розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазину, що пропонується для реалізації.  
               

Асортиментна політика— цілеспрямований підбір певних товарів для реалізації в пунктах продажу торговельного підприємства, що забезпечує задоволення попиту обслуговуючого контингенту покупців та рентабельну діяльність підприємства.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 230; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.005 с.)