ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА СТРОКИ (ПЕРІОДИ) ПОСТАВКИ ТОВАРУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБСЯГ (КІЛЬКІСТЬ) ТА СТРОКИ (ПЕРІОДИ) ПОСТАВКИ ТОВАРУN з/п Найме-нування Періоди поставки   Од. виміру Усього
I кв. ____ р. / кількість ІI кв. ____ р. / кількість ІІI кв. ____ р. / кількість
             
             
             

АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

3.1. Асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначається у специфікації, яка додається до Договору (додаток N 1).

3.2. У випадку необхідності для Покупця змінити деякі позиції з асортименту товару, що є предметом поставки за цим Договором, Покупець зобов'язаний подати Постачальникові нову специфікацію для її узгодження останнім в строк _______________ до настання нового строку поставки за цим Договором.

3.3. Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачальник протягом _________________________________ після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Якість та комплектність товару, що є предметом поставки за цим Договором, повинна відповідати ___________________________________________.

(ДСТУ, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку та ін.)

4.2. Підтвердженням якості та комплектності з боку Постачальника є _______ _______________________________________________________________________.


(найменування документа про якість та комплектність товару)

4.3. Додаткові до комплекту вироби ____________________________________ _______________________________________________________________________.

4.4. З комплекту товару виключаються наступні вироби, що не потрібні Покупцю: ______________________________________________________________.

4.5. Узгодження між Сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог з якості та комплектності, не передбачених у пунктах 4.1, 4.3, 4.4 цього Договору, здійснюється Сторонами в окремому порядку шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

5.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що є предметом поставки за цим Договором, протягом ___________________________________ з моменту __________________.

5.2. При виявленні виробничих дефектів у товарі при його прийманні, а також при монтажі, налагоджуванні та експлуатації в період гарантійного строку виклик представника Постачальника є обов'язковим.

5.3. Строк для усунення недоліків або заміни товару (доукомплектовування) складає ______________________________________ з моменту виявлення дефектів.

СТРОК ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

6.1. Товар, що є предметом поставки за цим Договором, повинен бути поставлений Постачальником Покупцю не пізніше ______________ числа першого місяця відповідного періоду поставки, якщо такий період визначений у цьому Договорі.


6.2. Постачальник має право на дострокову поставку кожної партії товару з обов'язковим повідомленням Покупця про це в строк ____________________ з моменту її відвантаження (може бути передбачена інша підстава).

ЦІНА

7.1. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар, що є предметом поставки за цим Договором, за ціною, передбаченою у специфікації, яка додається до цього Договору (додаток N 1).

7.2. Ціни в специфікації за цим Договором зазначені без врахування ПДВ.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковій формі протягом _____________________________________з моменту _______________________________________________________________________.

8.2. Вид розрахунків: ________________________________________________.

(платіжне доручення, вимога-доручення, чек, акредитив)

УМОВИ ПОСТАВКИ

9.1. Поставка здійснюється на умовах: _________________________________.

9.2. Перехід права власності на товар, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент: ________________________________________.

МІСЦЕ ПОСТАВКИ

10.1. Пунктом поставки товару за цим Договором є: ______________________

_______________________________________________________________________.

ТАРА І ПАКУВАННЯ

11.1. Товар повинен бути затарений і упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та (або) знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем.

11.2. Товар повинен бути затарений і спакований наступним чином: _______________________________________________________________________.

11.3. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.

11.4. Порядок, строки та умови розрахунків при поверненні тари: _______________________________________________________________________.

МАРКУВАННЯ

12.1. Товар повинен бути промаркований наступним чином: _______________________________________________________________________.

(зазначається текст та малюнок маркування на тарі або робиться посилання на ДСТУ, стандарт)

ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Пункт відвантаження: __________________________________________.

13.2. Строк відвантаження: протягом _________________________ з моменту

_______________________________________________________________________.

13.3. Вид транспорту: _______________________________________________.

13.4. Мінімальною нормою відвантаження _____________________________ транспортом є _________________________________________________________.

(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)

13.5. Особливості відвантаження: _____________________________________.

13.6. Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в строк ______________________ з моменту _________________________________ шляхом _______________________________________________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

13.7. У повідомленні про відвантаження зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону (назва судна, N автомашини, N рейсу), номер і дата договору, найменування та кількість товару.

ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ

14.1. Передання і приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

14.2. Отримавши товар, Покупець повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом ___________________________ з моменту _______________________________________________________________________.

 

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

15.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

15.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

15.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

15.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

15.2. Покупець за цим Договором несе наступну відповідальність: за ______________________________ сплачує неустойку в розмірі _______________ .

(конкретне порушення)

15.3. Постачальник за цим Договором несе наступну відповідальність: за ______________________________ сплачує неустойку в розмірі _______________ .

(конкретне порушення)

15.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань за цим Договором протягом строку цього Договору Сторона сплачує іншій Стороні неустойку у розмірі _________________________________________.

15.5. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

15.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

15.7. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

16. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

16.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

16.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 16.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

16.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

16.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

16.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

16.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

16.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

16.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 16.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом _______________________________________________________________________.

16.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

16.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

16.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 16.4 цього Договору.

16.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

16.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 16.6 та 16.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

16.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 16.6 та 16.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

 

17. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

17.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

18. ДІЯ ДОГОВОРУ

18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

18.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 18.1 цього Договору, та закінчується _______________________________________.

18.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

18.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

18.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

18.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

18.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

19.2. На момент укладення цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

19.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

19.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

19.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

19.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

19.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

19.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.021 с.)