Загальне майно сторін за цим ДоговоромМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальне майно сторін за цим Договором7.1. Грошові та майнові внески сторін, а також майно, створене або придбане сторонами в результаті спільної діяльності, склада­ють їхню загальну власність.

7.2. Загальне майно сторін враховується на окремому балансі Сторони-2, що ведеться в порядку, погодженому зі Стороною-1.

 

Розподіл результатів спільної діяльності

8.1. Продукція, що є результатом спільної діяльності, буде реалі­зовуватися в такому порядку:

8.2. Усі доходи, отримані за цим Договором у результаті спільної Діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних витрат.

8.3. Прибуток, отриманий сторонами від спільної діяльності, підлягає розподілу пропорційно часткам, визначеним у п. 6 Цього Договору.

8.4. Підведення підсумків спільної діяльності та розподіл при­бутку між сторонами здійснюються в термін_________ на підставі окремого балансу, який складає Сторона-2.

Баланс має бути подано Стороні-1 не пізніше _________________ числа кожного _______________________.

8.5. Жодна зі сторін не має права розпоряджатися своєю часткою в загальному майні без згоди інших учасників цього Договору до затвердження балансу, складеного Стороною-2, за винятком тієї частини продукції та доходів від спільної діяльності, що надхо­дить у розпорядження кожного з учасників після фактичного розподілу.

8.6. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перера­хування відповідної частини прибутку Стороні-1 та утримання відповідної частини прибутку Стороною-2. Порядок і термін розподілу спільної продукції визначаються сторонами згідно з окремими угодами.

8.7. Оподаткування прибутку від спільної діяльності сторін здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Витрати та збитки сторін за цим Договором

9.1. Спільні витрати та збитки сторін покриваються за рахунок загального майна сторін, отриманого в результаті спільної діяль­ності.

9.2. У разі недостатності загального майна для відшкодування витрат і збитків, що виникли у результаті спільної діяльності, це відшкодування здійснюється між сторонами пропорційно їхнім часткам.

9.3. Витрати на утримання загального майна (в тому числі і майнові податки) враховуються при визначенні часток участі сторін у спільній діяльності.

9.4. Фактичний обсяг спільної діяльності з його розподілом за видами витрат між сторонами визначається в балансі, складено­му Стороною-2.

 

Термін дії цього Договору

10.1. Термін дії Договору складає з моменту підписання до «___»_______________ 200 _ р.

10.2. Цей Договір може бути пролонговано (продовжено) сторо­нами за взаємною згодою на визначений або невизначений термін.

10.3. Сторони усвідомлюють, що їхня спільна діяльність здійснюється у складних умовах нестабільного ринку, що підви­щує ступінь ризику їх бізнесу. Тому сторони залишають за собою право на дострокове розірвання цього Договору з мотивів зміни економічної ситуації в країні, безперспективності та недоцільності ведення спільного господарювання, а також у випадку неможли­вості здійснення своєї діяльності на засадах самооплатності та самофінансування.

У цьому випадку кожна зі сторін зобов'язана повідомити іншу сторону за ________________. Взаємини сторін припиняються шляхом

укладання окремої угоди чи акта про розірвання договору.

10.4. У випадку призупинення дії цього Договору, після сплати сторонами у встановленому порядку боргів гроші та майно, що залишилися розподіляються між сторонами пропорційно їх част­кам у загальному майні.

 

Відповідальність сторін

11.1. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

Сторона-1: ________________________________________________________

Сторона-2: ________________________________________________________

11.2. Цей Договір може бути розірвано за заявою однієї зі сторін у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань. У цьому випадку всі невигідні наслідки розірвання відносяться на винну сторону.

11.3. За порушення умов цього Договору винна сторона відшко­довує заподіяні цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Порядок розгляду спорів (арбітражне попередження)

12.1. Усі спори між сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в арбіт­ражному суді (третейському суді з визначенням конкретного третейського суду і порядку формування цього третейського суду).

12.2. Сторони визнають, що всі претензії за цим Договором мають бути розглянуті сторонами протягом ____________________ днів з моменту одержання претензії.

 

Зміна умов цього Договору

13.1. Умови цього Договору мають однакову зобов'язуючу силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'яз­ковим складанням письмового документа.

13.2. Жодна зі сторін не повноважна передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

 

Умови узгодження зв'язку між сторонами

Повноважними представниками сторін за цим Договором є:

Сторона-1: _______________ телефон ________

Сторона-2: _______________ телефон ________

 

Особливі умови цього Договору

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші умови

16.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

16.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

16.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди і протоколи про на­міри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

16.4. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво тільки до дотримання вимог, що містять­ся в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

 

Доповнення до цього Договору

17.1. До цього Договору додається:

додаток 1 «Програма робіт» на ________ с.

17.2. Додаток до цього Договору є його невід'ємною частиною.

 

Юридичні адреси,

Банківські реквізити і підписи сторін


Договір страхування майна

м ________________ «__» __________ 200 _р.

Страховик: ___________________________________________________,

в особі _______________________________________________________

що діє на підставі ______________________________________________,

з одного боку, і

Страхувальник: ________________________________________________,

в особі ________________________________________________________,

що діє на підставі _______________________________________________

з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. Страховик зобов'язаний відшкодувати Страхувальнику в ме­жах страхової суми збитки, які він поніс, від пошкодження, знищення, втрати в результаті пожежі, крадіжки зі зломом, пограбування, розбою такого майна Страхувальника:

Перелік майна Страхувальника Страхова сума Страховий платіж Страхове відшкодування
       
       
Усього      

 

2. Страхувальник зобов'язується:

а) заплатити Страховику в __________________________ термін з дня підписання цього Договору застережений страховий платіж;

б) повідомляти Страховику негайно про всі обставини, що впли­вають на ступінь ризику настання страхового випадку (зміни у належності майна, тобто здавання в оренду, на зберігання, в заставу, переобладнання тощо);

в) Дотримуватися встановлених правил експлуатації майна, за­безпечувати його збереження;

г) при пошкодженні, знищенні або втраті майна внаслідок стра­хового випадку: негайно (не пізніше трьох діб, рахуючи з дня, коли він довідався або повинен був довідатися про зазначені обставини) повідоми­ти про це Страховика;

вжити всіх можливих заходів для попередження і зменшення збитків, рятування майна; повідомляти компетентні органи (міліцію, Держпожежнагляд, аварійні служби тощо) про страхові випадки, у результаті на­стання яких проводиться страхування за цим Договором; зберігати майно, яке постраждало , якщо це не суперечить без­пеці, до огляду його представником Страховика у тому вигляді, у якому воно опинилося після страхового випадку.

3. При невиконанні зобов'язань, визначених підпунктами «а» — «в» пункту 2 цього Договору, Страхувальник має право достроко­во розірвати договір або призупинити його дію, а якщо невико­нання зобов'язань виявиться після настання страхового випадку і це вплине на виникнення збитків або збільшення їх розміру — відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування.

4. При невиконанні зобов'язань, визначених у підпункті «г» пунк­ту 2 цього Договору, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо стане неможливим установлення факту, причин або інших обставин настання страхового випадку, розміру збитків.

5. Страховик зобов'язується виплатити Страхувальнику страхове відшкодування відповідно до умов цього Договору.

6. Термін дії цього Договору: від ________________ до

 

Юридичні адреси,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.019 с.)