Дія обставин непереборної сили 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дія обставин непереборної сили7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою сторо­ною за невиконання зобов'язань, спричинене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін, яких не можна передбачати або уникнути.

7.2. Сторона, котра не виконує своїх зобов'язань, має повідоми­ти іншу сторону про перешкоду та її вплив на виконання зобов'­язань за договором.

 

Порядок вирішення суперечностей між сторонами

8.1. Усі суперечності та розбіжності, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

8.2. У випадку неможливості вирішення суперечностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в арбітражному суді.

 

Порядок зміни і доповнення Договору

9.1. Зміни і доповнення до цього Договору будуть дійсними тільки у разі їх оформлення у письмовому вигляді і підписання обома сторонами.

9.2. Дострокове розірвання Договору є можливим тільки за зго­дою сторін.

 

Термін дії Договору та інші умови

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного його виконання, включаючи терміни погашення невиконаних зобов'язань.

10.2. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках що мають однакову юридичну чинність, по одному для кожної зі сторін.

10.3. У випадках, не передбачених Договором, сторони керують­ся чинним цивільним законодавством.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Глава 2

Договір міни (бартеру)

Згідно зі ст. 241 ЦК України за договором міни між сторона­ми проводиться обмін одного майна на інше. Причому кожний з учасників договору міни вважається продавцем майна, яке він дає в обмін, і покупцем майна, яке він одержує. Тому до догово­ру міни застосовуються відповідно правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не випливає зі змісту відносин сторін.

Відповідно до п. 1.19 статті 1 Закону України «Про оподат­кування прибутку підприємств» (у редакції від 22.05.97 р.) барте­ром (товарообмінною операцією) визнається господарська опе­рація, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, відмінній від грошової, включаючи будь-які види зарахування і погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачаються перерахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості зазначених товарів (робіт, послуг).

Слід зазначити, що правовідносини, які виникають між учасниками бартерного договору при здійсненні зовнішньоеко­номічної діяльності, додатково регулюються Законом України «Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98 р. № 351-XIV.

Згідно з цими законами до бартерних договорів у зовнішньо­економічних відносинах ставляться такі вимоги:

— у бартерному договорі зазначаються загальні вартості експортованих та імпортованих товарів, виражені в іноземній валюті, з обов'язковим вираженням їх у доларах США;

— товари, імпортовані за бартерними договорами, підляга­ють ввезенню на митну територію України в терміни, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати виписки вивізної митної декларації) товарів, фактично експортованих за бартерним договором. Цей термін не переривається і не відновлюється у разі зміни предме­та бартерного договору.

Порушення цих термінів спричиняє стягнення пені за кожен день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від вартості неодержаних товарів, імпортованих за бартерними договорами, в іноземній валюті, перерахованій у валюту України за офіційним курсом валюти України до долара США на день нарахування пені.


Договір

На проведення товарообмінної (бартерної) операції

м. ______________ «___» ________ ________ 200 _ р.

Сторона-1: ___________________________________________

в особі ______________________________________________,

що діє на підставі _____________________________________,

з одного боку, і

Сторона-2: ___________________________________________

в особі ______________________________________________,

що діє на підставі _____________________________________,

з іншого боку,

уклали цей Договір про таке:

 

Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є зустрічна поставка товарів рівної договірної ціни (обмін), що здійснюється без оплати грошима на компенсаційній основі.

1.2. Сторони, які беруть участь у цьому Договорі, наділені права­ми та обов'язками Продавця і Покупця відповідно до законодав­ства України.

 

Зобов'язання Сторони-1

Сторона-1 зобов'язується поставити Стороні-2 такий товар:

2.1. Найменування товару: ________________________________________________________.

2.2. Виготівник товару: ___________________________________________________________.

2.3. Місцезнаходження товару: _______________________________ (м. _________________).

2.4. Документи, що видаються на товар: ____________________________________________.

2.5. Одиниця виміру кількості товару: ______________________________________________.

2.6. Загальна кількість товару: _____________________________________________________.

2.7. Асортимент: згідно з додатком 1 до цього Договору.

2.8. Якість: _____________________________________________________________________.

(відповідність ГОСТ, ТУ, сертифікату виготівника, зразку тощо)

2.9. Підтвердження якості: _______________________________________________________.

(найменування відповідного документа)

2.10. Гарантійний термін _______________________________________________ з моменту

(виготовлення, передачі, експлуатації)

2.11. Комплектність: _____________________________________________________________.

(ГОСТ, ТУ, інші вимоги)

2.12. Додаток до комплекту: _______________________________________________________.

2.13. Виключення з комплекту: ____________________________________________________.

2.14. Термін поставки: ___________________________________________________ з моменту

_____________________________________________ із правом дострокової поставки.

2.15. Ціна за одиницю товару: _____________________________________________________.

2.16. Загальна ціна: ______________________________________________________________.

2.17. Умови поставки: ____________________________________________________________.

(франко-склад, франко-вагон тощо)

2.18. Пункт поставки: ____________________________________________________________.

2.19. Тара та упаковка: ___________________________________________________________.

2.20. Маркування: _______________________________________________________________.

2.21. Пункт відвантаження: _______________________________________________________.

2.22. Терміни відвантаження: _____________________________________________________.

2.23. Вид транспорту: ____________________________________________________________.

 

2.24. Мінімальна норма відвантаження: _____________________________________________.

(вагон, контейнер, інші норми)

Зобов'язання Сторони-2

Сторона-2 зобов'язується поставити Стороні-1 такий товар:

 

3.1. Найменування товару: ________________________________________________________.

3.2. Виготівник товару: ___________________________________________________________.

3.3. Місцезнаходження товару: _______________________________ (м. _________________).

3.4. Документи, що видаються на товар: ____________________________________________.

3.5. Одиниця виміру кількості товару: ______________________________________________.

3.6. Загальна кількість товару: _____________________________________________________.

3.7. Асортимент: згідно з додатком 1 до цього Договору.

3.8. Якість: _____________________________________________________________________.

(відповідність ГОСТ, ТУ, сертифікату виготівника, зразку тощо)

3.9. Підтвердження якості: _______________________________________________________.

(найменування відповідного документа)

3.10. Гарантійний термін _______________________________________________ з моменту

(виготовлення, передачі, експлуатації)

3.11. Комплектність: _____________________________________________________________.

(ГОСТ, ТУ, інші вимоги)

3.12. Додаток до комплекту: _______________________________________________________.

3.13. Виключення з комплекту: ____________________________________________________.

3.14. Термін поставки: ___________________________________________________ з моменту

_____________________________________________ з правом дострокової поставки.

3.15. Ціна за одиницю товару: _____________________________________________________.

3.16. Загальна ціна: ______________________________________________________________.

3.17. Умови поставки: ____________________________________________________________.

(франко-склад, франко-вагон тощо)

3.18. Пункт поставки: ____________________________________________________________.

3.19. Тара та упаковка: ___________________________________________________________.

3.20. Маркування: _______________________________________________________________.

3.21. Пункт відвантаження: _______________________________________________________.

3.22. Терміни відвантаження: _____________________________________________________.

3.23. Вид транспорту: ____________________________________________________________.

3.24. Мінімальна норма відвантаження: _____________________________________________.

(вагон, контейнер, інші норми)

Умови ціни за цим Договором

4.1. Умови ціни за цим Договором визначено для збалансова­ності взаємних поставок, а також для контролю за виконанням зобов'язань.

4.2. Оцінка товару не підлягає зміні і не може бути підставою при укладенні інших договорів між сторонами.

4.3. Вартість товару містить у собі вартість тари, упаковки і маркування.

 

Взаємні зобов'язання сторін за цим Договором

5.1. Документи на товар передаються сторонами у пункті постав­ки одночасно з передачею товару (може передбачатися інше).

5.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент:

 

 

5.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент:

 

5.4. Товар має бути затарено і упаковано сторонами так, щоб виключити пошкодження і/або знищення його на період постав­ки до прийняття товару відповідною стороною.

5.5. Кожна сторона повинна повідомити іншу сторону про відван­таження в термін _________ з моменту _________________________ шляхом _____________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс тощо.)

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер на­кладної, номер вагона (назва судна, номер автомашини, номер рейсу), номер і дата договору, найменування та кількість товару.

 

Передача товару

6.1. Передача (приймання-здавання) товару здійснюється в пункті поставки.

6.2. Приймання товару за-кількістю і якістю здійснюється сторо­нами у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.3. Одержавши товар, кожна зі сторін повинна телеграмою з повідомленням підтвердити одержання товару протягом

 

Термін дії цього Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту його повного виконання, але в будь-якому випадку до «____» _______________ 200 _ р.

7.2. Цей Договір може бути продовжено за згодою сторін.

 

Відповідальність сторін

8.1. За порушення умов цього Договору винна сторона сплачує завдані цим збитки, в тому числі утрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

_ за _____________________________________________ штрафна недодержка у розмірі

(конкретне порушення)

________ ____________ % від суми _______________________________________________;

(договору, боргу)

за __________________________________________ штрафна недодержка у розмірі

(конкретне порушення)

____________________________ % від суми ________________________________________.

(договору, боргу)

8.3. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом терміну дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ______________________

 

8.4. За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе таку відповідальність:_________________________________________________________________.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 199; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.025 с.)