Контроль Замовника за ходом виконання робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль Замовника за ходом виконання робіт9.1. Підрядник зобов'язується в термін _____________ інформувати про хід виконання робіт.

9.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Підрядника для перевірки ходу і якості виконуваних робіт.

Порядок здавання-приймання робіт предмета підряду

10.1. Здавання-приймання виконаних робіт здійснюється сторо­нами за актом протягом __________________________ з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.

10.2. Пункт здавання-приймання: __________________________________________.

10.3. Предмет підряду має бути надано Замовнику у вигляді

10.4. Доставляння предмета підряду здійснюється _____________________________________

( Замовником або Підрядником)

за рахунок ___________________ у такому порядку:

10.5. У термін _____________ після підписання акта про приймання Підрядник зобов'язаний передати Замовнику залиш­ки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також переда­ти останньому всю документацію і креслення, зазначені в п. 4.6 цього Договору.

 

Гарантійні терміни

Гарантійний термін за цим Договором становить ____________________ з моменту передачі предмета підряду.

 

Термін дії цього Договору

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту його повного виконання, але в будь-якому разі до «___» ______________ 200 _ р.

12.2. Цей Договір може бути пролонговано за згодою сторін.

Відповідальність сторін

13.1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшко­довує заподіяні цим витрати, в тому числі втрачену вигоду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13.2. Підрядник за цим Договором несе таку відповідальність:

13.3. Замовник за цим Договором несе таку відповідальність:

13.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _______________________________.

13.5. За порушення інших умов цього Договору винна сторона несе таку відповідальність: ________________________________________________.

 

 

Забезпечення зобов'язань за цим Договором

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування або поручництво з боку як Замовника, так і Підрядника)

 

Порядок вирішення розбіжностей

15.1. Усі розбіжності між сторонами, щодо яких не було досягну­то згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в арбітражному суді (третейському суді із зазначенням якого кон­кретного третейського суду або порядку формування цього тре­тейського суду).

15.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором мають бути розглянуті сторонами протягом __________________ днів з моменту одержання претензії.

 

Зміна умов цього Договору

16.1. Умови цього Договору мають однакову зобов'язуючу силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'яз­ковим складанням письмового документа.

16.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

 

Умови погодження зв'язку між сторонами

Повноважними представниками сторін за цим Договоромє:

Підрядник: _______________________ телефон _______________________.

Замовник: ________________________ телефон _______________________.

Особливі умови цього Договору

Інші умови

19.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках,поодному для кожної зі сторін.

19.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

19.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди і протоколи про на­міри з питань, що так або інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

19.4. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридич­ну силу тільки при взаємному їх засвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

19.5. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво тільки до дотримання вимог, що містять­ся в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

 

Додатки до цього Договору

20.1. До цього Договору додаються:

1. Додаток 1 «Приблизна вартість» на _______________________________________ с.

20.2. Додаток до цього Договору є його невід'ємною частиною.

Юридичні адреси,

Банківські реквізити і підписи сторін


Глава 6

Договір позики

Відповідно до ст. 374 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) у власність (оперативне управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцю таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості.

Слід звернути особливу увагу, що договір позики вважається укладеним не з моменту його підписання сторонами, а з моменту передачі грошей або речей. Саме з цього моменту виникають права та обов'язки сторін за договором.

Договір позики має бути укладено у письмовій формі. Згідно з чинним законодавством при одержанні прибутку від позикових операцій (у разі відсутності ліцензії на проведення таких операцій) ця операція може бути визнана невідповідною статутним цілям, а все отримане за нею може бути вилучене в дохід бюджету. Отже, у відносинах між юридичними особами (які не мають відповідних ліцензій) можлива тільки безвідсоткова або безмитна позика (кредитування), тобто без одержання будь-якого прибутку.

Договір позики

м.______________ «__»______________ 200_ р.

Гр.______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який проживає ____________________________________________________________,

(повна адреса за місцем проживання)

який іменується надалі Позикодавець,

ігр.______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який проживає ____________________________________________________________,

(повна адреса за місцем проживання)

який іменується надалі Позичальник, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Позикодавець передає Позичальнику у власність ________________ гривень на зазначений нижче термін, а Позичальник зобов'я­зується повернути зазначену суму в застережений термін.

2. Повернення зазначеної в цьому договорі суми може мати місце за бажанням Позичальника протягом _____________ рівновеликими частками, проте останній внесок має бути зроб­лено не пізніше «___»_________________ 200_ р.

3. У разі прострочення внеску останньої суми Позичальник виплачує Позикодавцю штраф у розмірі ___ % від суми заборго­ваності, що залишилася, за кожний день прострочення.

4. Зміст ст. ____ Цивільного кодексу України сторонам відомий.

5. Цей договір вважається укладеним з моменту фактичної пере­дачі Позикодавцем Позичальнику застереженої суми.

6. Складений у _____ примірниках, кожен з яких має однакову силу.

Юридичні реквізити сторін

 

Позикодавець:

Паспорт:

Серія ____ № __________________, виданий «___»____________ 200_ р.

________________________ відділенням міліції м. ___________________________ (району)

_____________________________________ області

 

 

Позичальник:

Паспорт:

Серія ____ № __________________, виданий «___»____________ 200_ р.

________________________ відділенням міліції м. ___________________________ (району)

_____________________________________ області

 

Підписи сторін

Позикодавець підпис

Позичальник підпис

Примітка. При фактичному одержанні або поверненні зазначеної суми сторони можуть обмінюватися розписками.


Зразок розписки

Розписка

м.____________ «___»_____________ 200_ р.

Я,________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові Позичальника)

одержав від _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові Позикодавця)

за договором позики від «___»__________________ 200__ р. у борг

грошову суму __________________________________________________________ грн.

(сума прописом)

Підпис Позичальника

Розписка

м. _______________ «____»____________ 200__ р.

Я,____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові Позикодавця)

одержав від ___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові Позичальника)

суму в розмірі _______________________________________________________________ грн.,

(сума прописом)

раніше дану мною за договором позики від «___»__________________ 200_ р.

Претензій не маю.

 

Підпис Позикодавця


Договір безвідсоткової цільової позики

м. _____________ «____» ______________ 200 _ р.

Кредитор: ______________________________________________________________

(повна фірмова назва підприємства)

в особі директора ________________________________________________________

(п.і.б.)

що діє на підставі ________________________________________________________,

з одного боку, і

Позичальник: ____________________________________________________________,

(повна назва підприємства)

в особі __________________________________________________________________

(посада, п.і.б.)

що діє на підставі _____________________________________,

з іншого боку,

уклали цей Договір про таке:

 

Предмет Договору

1.1. Кредитор зобов'язується надати Позичальнику безвідсоткову цільову позику, а останній зобов'язується використовувати її за цільовим призначенням і повернути позику у встановлений цим Договором термін.

1.2. У зв'язку з тим, що між сторонами за цим Договором установлюються тісні взаємовигідні ділові відносини, позика Позичальнику видається на безвідсотковій (безоплатній) основі.

 

Мета надання позики

2.1. Мета надання позики Позичальнику:

 

 

2.2. Позичальник у термін ______ з моменту видачі позики зобов'язаний подати Кредитору документи, які свідчать про цільовий характер використання позики.

Розмір позики

Сума позики становить за цим Договором ____________________________________________________________________________ грн.

 

Порядок надання позики

4.1. Кредитор зобов'язаний надати позику протягом ___________ з моменту підписання цього Договору.

4.2. Позика дається в безготівковому порядку платіжним дору­ченням шляхом перерахування необхідних коштів на розрахун­ковий рахунок Позичальника.

4.3. Кредитор протягом ______ після перерахування суми позики Позичальнику зобов'язаний повідомити останнього про перерахування грошей шляхом ___________________________.

(телеграфом, факсом тощо)

5. Термін позики

5.1. Термін надання позики Позичальнику складає з моменту

 

(надходження грошей на банківський рахунок Позичальника, переказ грошей Кредитором)

5.2. Термін, зазначений у п. 5.1 цього Договору, може бути продовжено за згодою сторін.

 

Порядок повернення позики

6.1. Після закінчення терміну, зазначеного в п. 5.1 цього Догово­ру, Позичальник зобов'язується протягом _____________________________________ по­вернути суму позики.

6.2. Позика повертається в безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом перерахування необхідних грошей на бан­ківський рахунок Кредитора.

6.3. Позичальник протягом ____________ після перерахуван­ня суми позики Кредитору зобов'язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом _______________________.

(телеграфом, факсом тощо)

6.4. Кредитор протягом ______________ після надходження суми позики на свій банківський рахунок зобов'язаний повідомити Позичальника про це_____________________________.

(телеграфом, факсом тощо)

7. Термін дії цього Договору

Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його сторо­нами і є дійсним до моменту його повного виконання, проте у будь-якому випадку до «__» ___________________ 200 _ р.

Відповідальність сторін

8.1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшко­довує заподіяні збитки, в тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Позичальник несе таку відповідальність за цим Договором:

 

 

8.3. Кредитор несе таку відповідальність за цим Договором:

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)