Права Комісіонера щодо виконання дорученняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права Комісіонера щодо виконання доручення9.1. У разі якщо Комісіонер, незважаючи на всі вжиті ним заходи, у термін ______________ не зможе реалізувати про­дукцію, передану Комітентом на комісію, і це відбудеться через дуже високу призначену Комітентом ціну, то Комісіонер має право без згоди Комітента знизити його ціну на ______________________________________ %.

9.2. Якщо подібні обставини повторяться протягом _____________з моменту ___________, то Комісіонер має право в тому ж порядку знизити ціну на _______ %.

9.3. У всіх випадках Комісіонер зобов'язаний інформувати Комі­тента про зниження ціни негайно.

 

Відповідальність сторін

10.1. Якщо Комісіонер реалізує майно за ціною, нижчою при­значеної йому Комітентом, останній, якщо він не бажає прийня­ти таку ціну, зобов'язаний заявити про це Комісіонеру в _________________ термін після одержання повідомлення про укладання угоди з Покупцем. У противному разі угода визнаєть­ся прийнятою Комітентом.

10.2. Якщо Комісіонер сповістить, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не має права відмовитися від укладеної для нього угоди.

10.3. Відповідальність Комісіонера: _______________________________________________

 

10.4. Відповідальність Комітента: __________________________________________________

 

10.5 За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом дії цього Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ________________________•

 

Забезпечення зобов'язань за цим Договором

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування або поручництво з боку як Комітента, так і Комісіонера)

 

Порядок вирішення спорів

12.1. Усі спори між сторонами, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в арбіт­ражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду або визначенням порядку формування цього третейського суду).

12.2. Сторони визнають, що всі можливі претензії за цим Дого­вором мають бути розглянуті сторонами протягом ___________________днів з часу одержання претензії.

 

Зміна умов цього Договору

13.1. Умови цього Договору мають однакову зобов'язуючу силу для сторін і можуть бути замінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

13.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової зголи іншої сторони.

 

Умови узгодження зв'язку між сторонами

Повноважними представниками сторін за цим Договором є:

Комісіонер: ______________ телефон __________________

Комітент: ________________ телефон __________________

 

Особливі умови цього Договору

 

 

Інші умови

16.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

16.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

16.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому, листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

16.4. Усі виправлення по тексту цього Договору мають юридичну силу тільки при взаємному їх підтвердженні представниками сторін у кожному окремому випадку.

16.5. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво тільки до виконання вимог, що містяться в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

16.6. Сторони зобов'язуються негайно письмово повідомити одна одну в разі зміни відомостей, зазначених у п. 17 цього Договору.

 

Доповнення до цього Договору

17.1. До цього Договору додається:

додаток 1 на ____________ с.

17.2. Додаток до цього Договору складає його невід'ємну частину.

 

Юридичні адреси,

Банківські реквізити і підписи сторін


Договір консигнації на продаж продукції

м. ______________ «___» _______________ 200 р.

Консигнант: _________________________________________________________,

(найменування підприємства)

в особі директора _____________________________________________________,

що діє на підставі _____________________________________________________,

з одного боку, і Консигнатор: ___________________________________________,

(найменування підприємства)

в особі директора _____________________________________________________,

що діє на підставі _____________________________________________________,

з іншого боку,

уклали цей Договір про таке:

 

Предмет Договору

1.1. Консигнант поставляє товари на склад Консигнатора для їхньої реалізації останнім на своєму ринку від свого імені.

1.2. Кількість, номенклатура, якість, ціна, періодичність поста­чань та інші характеристики товарів, що поставляються на кон­сигнацію, визначаються в додатку 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною.

2. Договірна територія

2.1. Консигнатор має право здійснювати реалізацію консигна­ційних товарів на такій території: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(визначається регіон (регіони) виходячи з адміністративно-територіального або національно-державного поділу)

2.2. Консигнатор не має права продавати товари за межами договірної території без згоди Консигнанта.

2.3. Консигнатор зобов'язаний у договори купівлі-продажу з третіми особами включати умови про те, що останні також не мають права продавати консигнаційні товари за межами договір­ної території без згоди Консигнанта.

 

Обов'язки Консигнатора

Консигнатор зобов'язується:

— суворо виконувати вказівки Консигнанта, передбачені цим Договором, а також дані йому останнім додатково в письмовій формі;

— вживати всіх необхідних заходів і здійснювати дії для безпе­решкодного постачання товарів Консигнанта на договірній те­риторії;

— здійснювати безперебійне приймання продукції Консигнанта на своїх складах;

— підготувати складські приміщення для прийняття і відповід­ного зберігання товарів;

— забезпечити повне збереження якості товарів на складі на час перебування їх на консигнації;

— провести рекламну кампанію товарів у засобах масової інфор­мації договірної території такими методами, які він вважає за необхідні;

— надавати Консигнантові повну інформацію про хід реалізації товарів і про їх наявність на складі;

— _____________________________________________________________________________

— _____________________________________________________________________________

Обов'язки Консигнанта

Консигнант зобов'язується регулярно поставляти на склад Кон­сигнатора продукцію в асортименті та в терміни, визначені у додатку 1 до цього Договору.

 

 

Термін консигнації

5.1. Термін консигнації становить ____________________________________________.

5.2. Термін починається з моменту поставки на склад Консигна­тора товарів і закінчується у момент передачі його Покупцю. Термін консигнації — час, протягом якого поставлений на кон­сигнацію товар має бути продано Покупцю.

 

Термін дії цього Договору

6.1. Цей Договір укладено на термін з «__» __________200_р. до «___» ___________ 200 _ р.

6.2. По закінченні вищезазначеного терміну умови договору продовжують діяти стосовно всіх партій товару, які до цього моменту перебувають на консигнації і розрахунок щодо яких не довершено.

 

Право власності на консигнаційні товари

7.1. Товари, передані Консигнаторові, є власністю Консигнанта до моменту їх передачі Покупцю.

 

Умови встановлення цін на консигнаційні товари

8.1. Консигнатор має право самостійно визначати ціни на това­ри, передані йому на консигнацію, виходячи з ринкової кон'юн­ктури у межах мінімальних і максимальних цін, зазначених Консигнантом у додатку 1 до цього Договору.

 

Винагорода Консигнатора

Винагорода Консигнаторові виплачується у розмірі ________від суми угоди з продажу товарів Консигнанта.

Право на винагороду Консигнатор одержує з моменту одержан­ня грошей від Покупця.

 

Порядок розрахунків

Консигнатор одержує винагороду шляхом утримання належних йому сум із грошей, отриманих після продажу товару, поставле­ного на консигнацію.

Консигнатор зобов'язується перерахувати грошові кошти Кон­сигнантові в термін ________ після одержання грошей від Покупця.

 

Звіт Консигнатора

Консигнатор зобов'язаний щомісяця до __________________________ числа подавати Консигнантові письмовий звіт про здійснені операції з його товаром і про понесені витрати.

Консигнант зобов'язаний розглянути звіт у термін _______________і подати Консигнаторові свої заперечення.

У разі відсутності заперечень з боку Консигнанта протягом вищезазначеного терміну звіт вважається прийнятим.

 

Відшкодування витрат

Консигнант відшкодовує Консигнаторові такі витрати, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором: _____________________________________________________

Інші витрати Консигнатора відшкодовуються останнім з отрима­ної винагороди.

В усіх випадках відшкодовуються витрати Консигнатора, поне­сені ним з відома і за згодою Консигнанта, а також ним без провини першого за непередбачених обставин. Відшкодування витрат здійснюється Консигнантом у термін після закінчення терміну подання заперечень щодо звіту.

 

Відповідальність сторін

Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

 

Консигнант: _______________________________.

Консигнатор: ______________________________

 

Інші умови

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридичні адреси,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)