Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені до плати за зберігання. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені до плати за зберігання.#13579

 

№ 1188, 6, 3, 1, 195

Зазначте правильні законодавчі положення, що стосуються спеціальних видів зберігання:

1) до договору про надання особі банківського сейфа без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються положення про договір зберігання;

2) до договору зберігання у камерах схову загального користування, що перебувають у віданні підприємств транспорту, застосовуються положення про майновий найм.

3) особа, якій передана на зберігання річ, що є предметом спору бере на себе обов’язок після вирішення спору повернути річ особі, за погодження усіх осіб, між якими є спір;

4) прийняття автотранспортного засобу на зберігання посвідчується жетоном;

5) договір зберігання речі, прийнятої ломбардом від фізичної особи, оформляється видачею охоронної квитанції;

6) банк має право вчиняти правочини з цінними паперами, прийнятими на зберігання;

7) ломбард зобов’язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки;

8) якщо річ здана в гардероб організації, зберігачем є ця організація;

9) річ, яка є предметом спору, передається на зберігання призначеній особі виключно за рішенням суду.

#3478

 

№ 1189, 6, 3, 1, 196

Зазначте правові наслідки, що наступають у разі, якщо поклажодавець не забрав річ із ломбарду:


1) річ переходить у власність ломбарду;

2) ломбард зобов’язаний зберігати річ три місяці від дня закінчення строку договору зберігання;

3) ломбард зобов’язаний страхувати на користь поклажодавця за його рахунок речі, прийняті на зберігання, виходячи з повної суми їх оцінки;

4) ломбард зобов’язаний продати річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду, після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання;

5) річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом;

6) річ передається в бюро знахідок для розшуку її власника з віднесенням на нього всіх витрат;

7) річ, яку поклажодавець не забрав із ломбарду після спливу шести місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може перейти у власність ломбарду, якщо таке передбачено договором зберігання;

8) ломбард не зобов’язаний зберігати річ після закінчення дії договору зберігання;

9) до вимог про повернення речі із ломбарду застосовується спеціальна позовна давність – один рік.

#25

 

№ 1190, 6, 3, 1, 222

Зазначте правильні законодавчі положення, встановлені у ЦКУ, що стосуються зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту:


1) якщо сторона не забрала річ із камери схову у встановлені строки, камера схову зобов’язана зберігати її до моменту витребування;

2) до договору зберігання у камерах схову загального користування, що перебувають у віданні підприємств транспорту, застосовуються положення про майновий найм;

3) якщо сторона не забрала річ із камери схову у встановлені строки, камера схову зобов’язана зберігати її протягом трьох місяців;

4) у разі втрати квитанції або номерного жетона річ, здана до камери схову організацій, підприємств транспорту може бути продана в порядку, встановленому законом;

5) до договору про зберігання речі в автоматичних камерах схову застосовуються положення про майновий найм;

6) у разі втрати квитанції або номерного жетона річ, здана до камери схову організацій, підприємств транспорту видається поклажодавцеві після надання доказів належності йому цієї речі;

7) збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються у розмірі, виходячи з вартості речі;

8) збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речі, зданої до камери схову, відшкодовуються протягом доби з моменту пред’явлення вимоги про їх відшкодування;

9) камери схову загального користування, що перебувають у віданні підприємств транспорту, приймають на зберігання речі пасажирів при наявності в них проїзних документів.

#3568

 

№ 1192, 7, 3, 1, 210

Зазначте правильні законодавчі положення, встановлені Законом України „Про страхування”, що стосуються порядку і умов здійснення страхових виплат та страхового відшкодування:

1) страховик зобов’язаний здійснювати страхові виплати за умови настання срахового випадку;

2) здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком на підставі заяви страхувальника і страхового акта;

3) страховик зобов’язаний не розголошувати відомостей про страховий випадок;

4) страхувальник має право залучати за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку;

5) страхувальник має право залучати за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку зі згоди страховика;

6) страховик зобов’язаний ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхуавння;

7) у разі необхідності страхувальник має право робити запити до правоохоронних органів , банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;

8) у разі необхідності страховик має право робити запити до правоохоронних органів , банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;

9) здійснення страхових виплат та виплата страхового відшкодування є безумовним обов’язком страховика.

#248

 

№ 1193, 7, 3, 1, 212

Зазначте правові наслідки зміни страхувальника – фізичної особи в договорі майнового страхування, визначені Законом України „Про страхування”:

1) договір майнового страхування припиняється;

2) у разі смерті страхувальника – фізичної особи, який уклав договір майнового страхування, права і обов’язки страхувальника переходять до осіб, які одержали майно в спадщину;

3) у разі смерті страхувальника – фізичної особи, який уклав договір майнового страхування, права і обов’язки страхувальника переходять до осіб, які одержали майно в спадщину за їх згодою;

4) у разі зміни страхувальника – фізичної особи права і обов’язки можуть перейти до іншої фізичної особи чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування;

5) у разі зміни страхувальника – фізичної особи права і обов’язки можуть перейти до іншої фізичної особи чи юридичної особи лише за взаємною згодою страховика і страхувальника, якщо інше не передбачено договором страхування;

6) зміна страхувальника в договорі майнового страхування не допускається;

7) зміна страхувальника в договорі майнового страхування допускається лише у разі реорганізації юридичної особи-страхувальника;

8) страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про зміну страхувальника в договорі;

9) у разі визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права і обов’язки за договором страхування припиняються.

#24

 

№ 1194, 7, 3, 1, 181

Зазначте підстави припинення дії договору страхування, встановлені Законом України „Про страхування”:

1) відмова страховика від договору;

2) ліквідація страховика в порядку, встановленому законодавством;

3) вчинення страхувальником – фізичною особою умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

4) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки;

5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку;

6) якщо перший страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику;

7) якщо черговий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом місяця з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику;

8) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування;

Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.

#2469

 

№ 1198, 8, 3, 1, 139

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта є:

1) розпорядження банку

2) розпорядження державного органу

3) вимоги банку

Розпорядження клієнта

5) факторинг

Рішення суду

Інші випадки, передбачені у договорі між банком та клієнтом

Платіжна вимога-доручення

Платіжне доручення

#46789

 

№ 1199, 8, 3, 1, 139
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.014 с.)