Якщо інше не встановлено договором факторингу, клієнт не відповідає за 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо інше не встановлено договором факторингу, клієнт не відповідає за1) обмеження відступлення права вимоги перед боржником;

2) заборону відступлення права вимоги перед боржником;

3) невиконання боржником грошової вимоги;

4) дійсність прав фактора;

5) прострочку виконання боржником грошової вимоги;

6) дійсність грошової вимоги;

Неналежне виконання боржником грошової вимоги

#357

 

№ 646, 7, 2, 1, 99

Фінансові послуги надаються

1) страховими компаніями;

2) товарними складами;

3) ломбардами;

4) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

5) аудиторами;

6) фізичними особами –суб’єктами підприємницької діяльності, якщо це прямо передбачено законом;

7) іпотекодавцями

#136

 

№ 647, 7, 2, 1, 95

Банки в Україні створюються у формі

1) товариства з обмеженою відповідальністю;

2) благодійної організації;

3) акціонерного товариства;

4) повного товариства;

5) командитного товариства;

6) кредитної спілки;

7) споживчого кооперативу

#13

 

№ 648, 7, 2, 1, 103

Якщо фізична особа-резидент не має рахунків у цьому банку, то для відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку вона має пред’явити

1) паспорт;

2) копію податкової декларації;

3) податкову декларацію;

4) довідку про присвоєння їй ідентифікаційного номера;

5) дозвіл органу опіки та піклування;


6) письмову згоду другого з подружжя;

7) ощадну книжку

#14

 

№ 649, 7, 2, 1, 87

Видами акредитивів є

1) комерційний;

2) покритий;

3) нульовий;

4) іпотечний;

5) частковий;

6) відкличний;

7) неповний

#26

 

№ 650, 7, 2, 1, 97

За договором управління майном можуть вчинятися управителем

1) дії по догляду за установником;

2) фактичні дії;

3) лише дарування майна;

4) лише договори купівлі-продажу щодо майна;

5) дії, визначені в довіреності;

6) юридичні дії;

7) дії від імені вигодонабувача

#26

 

№ 651, 7, 2, 1, 98

Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, без згоди виконуючого банку

1) може бути змінений;

2) не може бути змінений;

3) може не виконуватися банком-емітентом;

4) не може бути анульований;

5) може бути анульований;

6) може закриватися;

7) може скасовуватися

#24

 

№ 652, 7, 2, 1, 94

В якості банківського вкладу можуть бути передані

1) будь-які рухомі речі;

2) національна валюта;

3) будь-які речі, визначені родовими ознаками;

4) банківські метали;

5) іноземна валюта;

6) сервітути;

7) лише майнові права

#245

 

№ 653, 7, 2, 1, 89

Видами банківських вкладів є

1) комерційні;

2) заставні;

3) строкові;

4) відкличні;

5) універсальні;

6) вклади на вимогу;

7) безвідкличні

#36

 

№ 654, 7, 2, 1, 92

Предметом договору факторингу може бути


1) речове право;

2) наявна грошова вимога;

3) сервітут;

4) нерухомість;

5) майбутня грошова вимога;

6) будь-яка річ;

7) будь-яке майнове право

#25

 

№ 655, 7, 2, 1, 87

Видами кредитів є

1) іпотечні;

2) речові;

3) кспедиторські;

4) поживчі;

5) онсульські;

6) консорціумні;

7) комісійні

#146

 

№ 656, 7, 2, 1, 94

Підставами списання грошових коштів з рахунку клієнта можуть бути

1) вирок суду;

2) розпорядження клієнта;

3) постанова прокурора;

4) постанова слідчого;

5) постанова НБУ;

6) рішення суду;

7) постанова податкової служби

#26

 

№ 657, 7, 2, 1, 91

Ощадні сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку

1) привілейованими;

2) іменними;

3) майновими;

4) відкличними;

5) строковими;

6) на пред’явника;

7) безвідкличними

#256

 

№ 658, 7, 2, 1, 92

Ощадні сертифікати можуть бути номіновані

1) в національній валюті;

2) в майнових правах;

3) лише в євро;

4) в будь-якому майні;

5) в іноземній валюті;

6) в речах;

7) в банківських металах

#15

 

№ 659, 7, 2, 1, 87

Видами факторингу є

1) повний;

2) споживчий;

3) іпотечний;

4) неповний;

5) безвідкличний;

6) відкритий;

7) відкличний

#146

 

№ 660, 7, 2, 1, 94

Банк може сплачувати суму вкладу і нараховані за ним проценти

1) будь-яким майном;

2) національною валютою;

3) нерухомістю;

4) іноземною валютою;

5) банківськими металами;

6) будь-якими майновими правами;

7) сервітутами

#245

 

№ 661, 7, 3, 1, 161

У договорі про іпотечний борг можуть бути зазначені

1) гарантійні строки;

2) умови страхування фінансових ризиків щодо невиконання основного зобов’язання;

3) інфляційні застереження;

4) обов’язок боржника повідомити про придбання ним будь-якої нерухомості;

5) строки та розміри платежів;

6) строки будівництва;

7) підстави для зміни умов договору після включення іпотечного боргу до консолідованого іпотечного боргу;

8) право кредитодавця відчужувати основне зобов’язання;

9) згода боржника на приєднання його основного зобов’язання до консолідованого іпотечного боргу та включення іпотечного боргу до іпотечного пулу;

#23589

 

№ 662, 7, 3, 1, 135

Умова про комерційний кредит може передбачати надання

1) відстрочення оплати;

2) цінних паперів в заставу;

3) банківських гарантій;

4) податкового кредиту;

5) авансу;

6) субсидій;

7) попередньої оплати;

8) делькредере;

Розстрочення оплати

#1579

 

№ 663, 7, 3, 1, 147

У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються

1) право дострокового повернення кредиту;

2) права споживача на передачу йому продукції належної якості;

3) сума кредиту;

4) сума, яка не може бути витрачена;

5) податковий режим сплати відсотків;

6) строк дії кредитного договору;

7) державні субсидії, на які має право споживач;

8) річна відсоткова ставка за кредитом;

9) обов’язок дострокового повернення кредиту;

#1368

 

№ 664, 7, 3, 1, 144

Управитель відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок

1) непереборної сили;

2) умислу управителя;

3) еобережності управителя;

4) умислу установника;

5) мислу вигодонабувача;

6) еобережності вигодонабувача;

7) алежної турботливості управителя про інтереси установника;

8) еобережності установника;

9) яжкого матеріального становища управителя

#14568

 

№ 665, 7, 3, 1, 155

Договір управління майном припиняється у разі

1) визнання установника управління недієздатним;

2) обмеження цивільної дієздатності установника управління;

3) визнання установника управління безвісно відсутнім;

4) загибелі майна, переданого в управління;

5) дострокового припинення управління майном за рішенням суду;

6) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв’язку із закінченням його строку;

7) смерті управителя;

8) визнання фізичної особи – установника управління банкрутом;

9) визнання вигонабувача недієздатним

#45678

 

№ 666, 7, 3, 1, 138

В ощадній книжці вказуються

1) суми, списані з рахунка;

2) найменування банку;

3) суми, зараховані на рахунок;

4) ліміт книжки;

5) місцезнаходження банку;

6) порядок погашення ощадного сертифіката;

7) розмір пені в разі невчасної оплати відсотків;

8) номер рахунка;

9) код

#12358

 

№ 667, 7, 3, 1, 129

Видами акредитивів є

1) частковий;

2) покритий;

3) поточний;

4) депозитний;

5) відкличний;

6) повний;

7) відкритий;

8) безвідкличний;

Непокритий.

#2589

 

№ 668, 7, 3, 1, 139

Безготівкові розрахунки проводяться із застосуванням таких розрахункових документів

1) платіжні доручення;

2) розрахункові чеки;

3) ощадні книжки;

4) іпотечні сертифікати;

5) казначейські білети;

6) ощадні сертифікати;

7) платіжні вимоги-доручення;

8) талони;

9) складські свідоцтва-квитанції.

#127

 

№ 669, 7, 3, 1, 147

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки

1) соби, визнані недієздатними;

2) соби, цивільна дієздатність яких обмежена;

3) ноземці;

4) особи без громадянства, які постійно проживають на території України;

5) особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі;

6) еодружені особи;

7) соби, які не працюють;

8) соби, які не мають нерухомості;

Соби, які мають непогашену судимість за корисливі злочини

#1259

 

№ 670, 7, 3, 1, 150

Кредитна спілка має право самостійно встановлювати

1) иди кредитів, які надаються нею;

2) облікову ставку НБУ;

3) розмір плати за кредит;

4) мови надання кредитних послуг для осіб, які не є членами спілки;

5) вимоги щодо ліцензування діяльності кредитної спілки;

6) ціни (тарифи) на свої послуги;

7) пособи забезпечення кредитних зобов’язань;

8) падкоємців вкладів членів кредитної спілки;

Озмір плати (проценті3), які розподіляються на пайові членські внески

#13679

 

№ 671, 7, 3, 1, 151

Майно кредитної спілки формується за рахунок

1) ступних, обов’язкових внесків членів кредитної спілки;

2) рошових пожертвувань;

3) ержавного бюджету;

4) доходів від лізингової діяльності;

5) доходів від придбаних спілкою державних цінних паперів;

6) доходів від діяльності по веденню поточних рахунків клієнтів;

7) плати за надання своїм членам кредитів;

8) оходів від надання в оренду сейфів для зберігання цінностей;

9) оходів від діяльності в сфері роздрібної купівлі-продажу

#1257

 

№ 672, 7, 3, 1, 153

Кредитна спілка відповідно до свого статуту

1) займається факторинговою діяльністю;

2) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в банках;

3) риймає обов’язкові пайові внески від членів спілки;

4) надає кредити своїм членам;

5) займається лізинговою діяльністю;

6) адає кредити кожному, хто до неї звернеться;

7) адає послуги по зберіганню цінностей в сейфах;

8) алучає на договірних умовах кредити банків;

Иступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами

#23489

 

№ 673, 7, 3, 1, 135
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.044 с.)