Структура англійського розповідного речення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура англійського розповідного реченняЗалежно від мети висловлювання речення поділяються на такі види:

1) розповідне, наприклад:

І am a defence lawyer. – Я адвокат.

2) питальне, наприклад:

Are you a judge? – Ви суддя?

3) спонукальне, наприклад:

Please, tell me your address. – Скажіть мені, будь ласка, Вашу адресу.

4) окличне, наприклад:

What a lovely thing! – Яка чудова річ!

Основні відмінності в структурі речень в українській та англійській мовах полягають у тому, що українське речення має вільний порядок слів, у той час як в англійському зміни суворої послідовності основних членів речення (підмета, присудка, додатка) можуть привести до порушення змісту. Так, в англійському розповідному реченні слова розміщуються у такому порядку:

 

Підмет Присудок Прямий додаток
Tom sees Ann
Том бачить Ганну

 

Принципово важливим є те, що слово, яке стоїть попереду присудка, сприймається як суб’єкт дії, а слово, яке стоїть після присудка, як об'єкт дії.

Зміст англійського речення зміниться на протилежний, якщо слова Тоm і Ann поміняти місцями. Проте у відповідному українському реченні порядок слів може змінюватися без шкоди для змісту висловлювання. Наприклад: Том Ганну бачить. Ганну бачить Том.

В англійському розповідному реченні обставини часу й місця стоять, як правило, в кінці речення. Проте обставина часу може бути й на початку речення, перед підметом:

 

Обставина часу Підмет Присудок Прямий додаток Обставина місця
Now Tom sees Ann in the park

 

Перед і після підмета й прямого додатка можуть стояти означення. Наприклад: Tom sees pretty Ann in the old park.

Таким чином, ядром речення є присудок, перед яким обов’язково стоїть підмет і його означення (група підмета), а іменник або займенник, що стоїть після, виконує роль додатка, що відповідає такій послідовності: діяч – дія – об’єкт дії.

 

Види і структури питальних речень

 

1. Загальне питання, тобто питання, яке вимагає відповіді “так” або “ні”, будується за такою схемою:

 

Допоміжне або модальне дієслово Підмет та означення до нього Смислове дієслово у формі інфінітива Інші члени речення  
Will Did May Does they you І she cоmе like use go tomorrow? the film? your phone? to the kindergarten?

 

На загальне запитання дається стисла відповідь, до складу якої входять слова “yes” або “no”, особовий займенник, який відповідає підмету питання, і допоміжне дієслово у стверджувальний або заперечній формах:

Do you speak German? — Yes, I do. — No, I don't.

Will they come tomorrow? — Yes, they will. — No, they won't.

2. Спеціальні питання, поставлені до будь-якого члена речення (крім підмета та його означення), мають ту саму будову що і загальні, але до їх складу входить ще і питальне слово, з якого починається питання.

Питальні слова у спеціальних запитаннях:

what? – що? який? which? – котрий? який?

whose? – чий? when? –коли?

where? – де? куди? how? – як?

why? – чому?

how many? – скільки? (з обчислюваними іменниками)

how much? – скільки? (з необчислюваними іменниками)

 

Питальне слово   Допоміжне або модальне дієслово Підмет та означення до нього Смислове дієслово у формі інфінітива Інші члени речення  
e.g. What Where When Where do did will have you he your sister you do go return been in the evening? yesterday? home? recently?

 

У питаннях, які поставлені до підмета або його означення, повністю зберігається порядок слів розповідного речення.

Who knows his address?

Whose father works as an investigator?

На спеціальне запитання дається повна відповідь:

What language did you study at school? — I studied English.

What will they do after work? — They will go home.

Where does your mother work? — She works in court.

На спеціальне запитання до підмета, як правило, дається стисла відповідь:

Who will help them? — I shall.

Who saw her yesterday? — They did.

Whose mother came here yesterday? — Her mother.

 

3. Альтернативні питаннябудуються як і загальні з пропозицією вибору й містять сполучник or (або).

 

Допоміжне або модальне дієслово Підмет та означення до нього Смислове дієслово у формі інфінітива Інші члени речення  
Will they come tomorrow or today?
Did you go to the cinema or to the theatre?
Do you walkor drive to the University?
Does sheor her sister work in court?

 

4. Розділові питанняскладаються з двох частин. Перша частина являє собою стверджувальне або заперечне розповідне речення. Друга частина – коротке загальне питання, яке включає допоміжне дієслово або модальне, або to be та займенник, що заміщує підмет основного речення.

Якщо перша частина питання – стверджувальне речення, то коротке питання стоїть у заперечній формі:

You are free, aren’t you?

He must write this document, mustn’t he?

He works here, doesn’t he?

Якщо в першій частині питання – заперечне речення, то коротке питання ставиться у стверджувальній формі:

It is not late yet, is it?

They never appeal to the high court, do they?

Структура заперечних речень

 

Заперечна частка not додається до допоміжного дієслова. Однак слід пам'ятати, що в англійському заперечному реченні може бути тільки одне заперечне слово. Якщо у реченні вживаються такі слова, як never, nobody, nothing або no, то заперечна частка not не вживається, на відміну від української мови. Наприклад:

І have never been to Britain. Я ніколи не був у Великобританії.

Nobody can do it. Ніхто не може це зробити.

No woman could be more beautiful. Жодна жінка не могла б бути красивішою.

Sorry, I can do nothing about it. Вибач, я нічого не можу з цим зробити.

 

Конструкція there +to be

Конструкція there + to be вживається в тому разі, якщо необхідно повідомити про наявність або відсутність предмета в певному місці. Вона є одним із способів уведення нової інформації, тому наступний іменник вживається з неозначеним артиклем в однині (у множині і з необчислюваними іменниками артикль відсутній), наприклад:

There is an unusually clear photograph of the missing man there. – Там є надзвичайно чітка фотографія зниклого чоловіка.

There are vacancies in our police station at the moment. – У нашій поліцейській дільниці зараз є вакансії.

There was silence in the court-room. – У залі суду була тиша.

Форма дієслова визначається числом наступного іменника і може співвіднести конструкцію з теперішнім (there is, there are), минулим (there was, there were) і майбутнім часом (there will be).

Питальні речення зі зворотом there + to be утворюються за загальними правилами: на початку речення ставиться дієслово to be у Present чи Past Indefinite, або will у Future Indefinite:

Is there a photograph of the missing man?

Are there any vacancies in your police station?

Заперечення утворюється за допомогою заперечної частки not, ужитої після дієслова, наприклад:

There are not vacancies in our police station.

Проте частіше вживається частка no як означення іменника, і в цьому разі артикль відсутній, наприклад:

There is no photograph of the missing man.

SIMPLE TENSES

Simple Tensesописуютьдію, що відбувається в теперішньому, минулому або майбутньому часі, але не вказує на її характер, тривалість, завершеність чи передування іншій дії або певному моменту в минулому чи майбутньому. Можуть вживатися індикатори часу: usually, often, regularly, sometimes, every day, every month, once a week, last (next) week та ін. Наприклад:

He works in court.

He worked in court in 1999.

He will work in court next month.

The Present Simple

 
 

 


Індикатори часу: often, usually, always, regularly, as a rule, every day

 

1) повторювана дія: I usually go to the Academy in the morning.

2) постійний стан: She lives in Ukraine.

3) незмінна істина, загальновідомий факт: The Earth goes round the Sun.

4) дія за розкладом: The train arrives at 5 p.m.

 
 


· to the Academy every day.

 

 

У третій особі однини до інфінітива (без частки to) додається закінчення -s, -es (якщо дієслово закінчується на -s, -ss, sh, -ch, -tch, -x).

TO BE – am, are, is You are a lawyer. Are you a lawyer?
Наприклад: I studyshe studies

I wash she washes

 
 


?go to the Academy every day?

 
 


- not go to the Academy every day.

The Past Simple

 
 

 


Індикатори часу: yesterday, the day before yesterday, last year, a month ago

 

1) разова чи постійна дія в минулому: I studied Law at the Academy.

2) дії, що відбувалися в минулому одна за She sealed the letter, put a

одною stamp on it and posted it.

       
   
TO BE was, were I was in Kiev. Was I in Kiev? DID
 
worked
 


I in court 2 years ago.

 

 
 

 

 


Past Indefinite правильних дієслів (Regular Verbs) утворюється додаванням закінчення -ed.

Past Indefinite неправильних дієслів (Irregular Verbs) утворюється за допомогою II форми дієслова.

       
   
work
 
Did
 


?I, we, you, they, she, he, it in the court 2 years ago?

 
 
did


I, we, you, they, he, she, itnot work in the court 2 years ago.

The Future Simple

 
 

 


Індикатори часу: tomorrow, the day after tomorrow, in 5 minutes, in a year, soon

1) разова чи постійна дія в майбутньому: I shall turn on the light since it’s rather dark here.

2) дії, які (не)можуть відбутися в майбутньому: He’ll probably be late.

 

shall will
I, we You, they, he, she, it

become a lawyer.

·

 

 
 


I’ll be glad if you will come. We’ll go home when I will finish the task.
?become a lawyer?

shall will
I, we You, they, he, she, it  
-

not become a lawyer.

CONTINUOUS TENSES

Continuous Tensesописують дію, що триває в момент мовлення або в теперішній період часу, тривала в якийсь момент чи період часу в минулому, триватиме в певний момент чи період часу в майбутньому. Дія в розвитку. Можуть вживатися індикатори часу: now, at this moment, at that moment. Наприклад:

I am writing a law report now.

I was writing a law report at the moment you phoned.

I will be writing a law report at this time tomorrow.

Щоб висловити намір здійснити дію або висловити впевненність у її здійсненні у майбутньому, поряд із Present Continuous дуже часто використовується Present Continuous від дієслова to go у сполученні із інфінітівом і має значення „ збиратися, мати намір зробити щось”:

I am going to visit you. – Я збираюся вас відвідати.

The Present Continuous

 

Індикатори часу: now, at the moment

1) дія, що виконується в момент

мовлення: He is discussing the matter.

2) запланована дія в найближчому

майбутньому: I am leaving for Kyiv tomorrow.

3) дії з always тощо, що виражають

роздратування та критику: You are always interrupting me!

 
 


· discussing the matter now.

·

lie- lying die – dying  
I we, you, they she, he, it
am are is
? discussing the matter now?

 
 


not discussing the matter now.

 

The Past Continuous

 
 

 

 


Індикатори часу: at five o’clock yesterday, at that moment, at midnight

 

1) дія, що відбувалася в певний момент He was discussing the matter at

у минулому: that time yesterday.

2) минула дія в процесі, яка була I was speaking on the phone when

перервана іншою дією: my mother came.

 

 
 


· discussing the matter from 5 till 6 yesterday.

 

 

we, you, they I, she, he, it
were was
? discussing the matter from 5 till 6 yesterday?

 

 
 


-not discussing the matter from 5 till 6 yesterday.

The Future Continuous

 
 

 

 


Індикатори часу: all day long, all day tomorrow, the whole evening, from five till six

 

Дія в процесі в певний час I shall be discussing the matter all day

у майбутньому: tomorrow.

 
 


· bediscussing the matter at this time

tomorrow.

 

 

I, we You, they, he, she, it  
shall will
?

bediscussing the matter at this time

tomorrow?

shall will
I, we You, they, he, she, it  
-

not be discussing the matter at this time

tomorrow.

 

 

PERFECT TENSES

 

Perfect Tensesописують дію, що відбувалася до певного моменту чи періоду в теперішньому часі, минулому чи майбутньому; завершена дія. Можуть вживатися індикатори часу: already, just, before, by that time, ever, never, lately та ін. Наприклад:

The investigator has already questioned prisoners.

The investigator had questioned prisoners before the doctor submitted his report.

The investigator will have questioned prisoners by 7 o’clock tomorrow.

 

 

The Present Perfect


Індикатори часу: just, already, yet, ever, never, since, for

1) завершена дія: I have already discussed the matter.

2) дія, що почалася в минулому

та має результат на момент мовлення: She has changed a lot since last year.

 

 
 


· the matter.

have has
I/we/you/they He/she/it  
? discussed the matter?

 
 
I/we/you/they He/she/it  


have has
- not discussed the matter.

The Past Perfect

 
 


Індикатори часу: by, by the time, after

Минула дія, що була завершена до іншої дії

або до певного моменту в минулому: He had discussed the matter by the time I got there.

 

 

 
 


· the matter by the time I got

there.

 

 
 


? discussed the matter by the time I got there?

 
 


not discussed the matter by the time I got there.

The Future Perfect

 

 
 


Індикатори часу: by, by the time, by then, before

Дія, яка буде завершена до певного He will have discussedthe matter моменту в майбутньому: by 8 p.m. tomorrow.

 

 
 


· the matter by 8 p.m.

tomorrow.

 
 


? have discussed the matter by8 p.m. tomorrow?

 
 


_ not have discussed the matter by8 p.m. .

tomorrow.

PERFECT CONTINUOUS TENSE

Perfect Continuous Tensesозначає дію, початок якої відбувається до моменту мовлення, і у момент мовлення дія або ще не закінчується, або закінчена безпосередньо перед моментом мовлення. Якщо дія все ще триває у момент мовлення, то обовязковим є зазначення періоду тривання дії. Можуть вживатися індикатори часу: since 5 o’clock, for a month, for a long time, by the 23rd of June 2004. Наприклад:

 

I have been studying Criminology for a few years.

I had been studying Criminology for two hours when you came home.

I will have been studying Criminology for two years by the end of the year.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 380; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.31.206 (0.005 с.)