Методичні вказівки щодо самостійної підготовки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки щодо самостійної підготовкиЗ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

2.1. Завдання та методичні поради щодо відпрацювання лекційного модуля з теми (10 балів):

♦ Опрацювання навчально-методичних матеріалів з лекційного курсу, конспекту лекції, підготовка опорного конспекту лекції та виконання завдань для експрес-контролю якості засвоєння знань лекційного матеріалу з теми (10 завдань (усних вправ/питань) з теми згідно програми дисципліни)

Методичні поради щодо відпрацювання лекційного модуля теми.

За матеріалами тексту лекції, її конспекту та переліку основної рекомендованої літератури:

- чітко осмислити, усвідомити та засвоїти головні елементи теоретичних знань, що формують відповідні навички та вміння;

- підготувати та проаналізувати опорну схему (таблицю) головних елементів теоретичних знань і навичкових вправ;

- відпрацювати систему завдань (усні вправи і запитання) для експрес-контролю якості засвоєння лекційного матеріалу.

Діагностування якості відпрацювання лекційного модуля проводиться на практичному занятті за результатами проведення експрес-контролю, перевірки конспекту лекцій і опорних схем (таблиць) (10 балів).

2.2. Завдання та методичні поради з модуля самостійної роботи з теми (10 балів):

♦ Вивчення та конспектування питань для самостійного опрацювання з теми (10 питань для самостійного опрацювання з теми згідно програми дисципліни).

Методичні поради щодо відпрацювання модуля самостійної роботи.

За матеріалами переліку додаткової рекомендованої літератури:

- відпрацювати запропоновані питання для самостійного вивчення;

- підготувати конспекти з самостійно опрацьованих питань обсягом не менше однієї сторінки тексту на кожне з питань;

- підготувати та проаналізувати опорну схему (таблицю) головних елементів теоретичних знань і навичкових вправ з питань самостійного опрацювання.

Діагностування якості відпрацювання модуля самостійної роботи проводиться на практичному занятті за результатами обговорення і контролю знань з відповідних питань, перевірки підготовленого конспекту обсягом до 10 сторінок тексту і опорних схем (таблиць) (10 балів).

2.3. Завдання та методичні поради з модуля індивідуальної роботи з теми (20 балів):

♦. Аналіз одного із ключових понять термінологічного словника з теми (вибір поняття для аналізу – за останньою цифрою номера залікової книжки або за вказівкою викладача/комп’ютера) (одне з 10 ключових понять з теми згідно програми дисципліни і варіанту завдання).

Методичні поради щодо аналізу ключового поняття термінологічного словника.

За матеріалами переліку основної та додаткової рекомендованої літератури:

- знайти всі визначення ключового поняття згідно варіанту;

- виконати порівняльний аналіз визначень ключового поняття;

- запропонувати власний варіант визначення ключового поняття та дати його обґрунтування;

- розробити опорну схему (таблицю) запропонованого варіанту ключового поняття.

Діагностування якості аналізу ключового поняття проводиться на практичному занятті за результатами перевірки матеріалів аналізу обсягом до 10 сторінок тексту із розробленою опорною схемою (таблицею) як одного із завдань домашньої контрольної роботи (10 балів).

♦ Виконання індивідуального завдання (аналітичний огляд, анотація, аналіз, тематичний реферат, розробка схеми, моделі, структури тощо) з теми (вибір варіанта завдання – за передостанньою цифрою номера залікової книжки або за вказівкою викладача/комп’ютера) (одне з 10 індивідуальних завдань з теми згідно програми дисципліни і варіанту завдання).

Методичні поради щодо виконання індивідуального завдання (уточнюються з урахуванням специфіки навчального курсу та його вивчення і виду індивідуального заняття).

За матеріалами переліку основної та додаткової рекомендованої літератури, періодичних видань, Інтернет, інших інформаційних джерел:

- провести інформаційний пошук з теми індивідуального завдання згідно варіанту;

- систематизувати та проаналізувати інформацію з теми завдання, отриману з різних джерел;

- викласти систематизовану аналітичну інформацію в структурованому вигляді;

- охарактеризувати отримані результати і зробити відповідні висновки.

Діагностування якості виконання індивідуального завдання проводиться на практичному занятті за результатами перевірки завдання обсягом до 10 сторінок тексту як однієї із складових домашньої контрольної роботи (10 балів).

2.4. Завдання та методичні поради з модуля науково-дослідної роботи з теми (20 балів):

♦ Реферування наукових статей за проблематикою теми 1 (вибір теми дослідження – за третьою з кінця цифрою номера залікової книжки або за вказівкою викладача/комп’ютера) (одна з 10 тем реферування наукових статей з теми згідно програми дисципліни і варіанту завдання).

Методичні поради щодо реферування наукових статей:

- прийняти участь в науковій роботі у складі наукового гуртка, проблемної науково-дослідної групи за відповідною проблематикою;

- проаналізувати матеріали наукових статей для реферування згідно варіанту;

- реферативну інформацію як результати відповідного аналізу за матеріалами заданих наукових статей викласти в структурованому вигляді;

- зробити висновки за отриманими результатами.

Діагностування якості реферування заданих наукових статей проводиться на практичному занятті за результатами перевірки реферативних матеріалів обсягом до 10 сторінок тексту як одного із завдань домашньої контрольної роботи (10 балів).

♦ Підготовка наукової роботи (доповіді, тез доповіді на конференцію, наукової статі, роботи на конкурс) з теми (вибір теми – за четвертою з кінця цифрою номера залікової книжки або за вказівкою викладача/комп’ютера) (одна з 10 тем доповідей/статей…з теми згідно програми дисципліни і варіанту завдання).

Методичні поради щодо підготовки наукової роботи.

За матеріалами переліку основної та додаткової рекомендованої літератури, періодичних і наукових видань, Інтернет, інших наукових та інформаційних джерел:

- провести інформаційний пошук з проблематики наукової роботи згідно варіанту;

- проаналізувати отриману інформацію, поставити проблему дослідження, визначити її актуальність, новизну та практичну значимість, охарактеризувати сучасний стан її вивчення;

- запропонувати підходи та обґрунтувати шляхи вирішення відповідної наукової проблеми;

- зробити висновки та окреслити перспективи подальшого вивчення та вирішення проблеми дослідження.

Діагностування якості підготовки наукової роботи проводиться на практичному занятті за результатами її перевірки обсягом до 10 сторінок тексту як одного із завдань домашньої контрольної роботи (10 балів).

♦♦ Виконання елементів індивідуального науково-дослідного завдання (навчального проекту) (при наявності) (вибір теми – за сумою чотирьох останніх цифр номера залікової книжки, при цьому 37 темі відповідає сума цифр, що дорівнює 0, або за вказівкою викладача/комп’ютера)(одна з 37 тем ІНДЗ/НП з курсу згідно програми дисципліни і варіанту завдання).

♦♦ Методичні поради щодо виконання елементів індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту) ІНДЗ (НП).

- ІНДЗ (НП) виконується за наступною структурою:

• вступ – тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

• теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

• методи – вказуються і коротко характеризуються;

• основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, модулі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз;

• висновки;

• список використаної літератури.

- З кожної теми навчального курсу виконуються певні елементи ІНДЗ (НП), визначені викладачем пропорційно кількості тем курсу.

- Конкретизується методика виконання завдання/проекту з урахуванням специфіки навчального курсу та його вивчення і теми ІНДЗ (НП).

♦♦ Діагностування якості виконання елементів ІНДЗ (НП) проводиться на практичному занятті за результатами перевірки елементів завдання/проекту обсягом до 10 сторінок тексту як альтернативи 2 завдань домашньої контрольної роботи (20 балів).

2.5. Підготовка до практичного заняття з теми: діагностування навчальної діяльності за лекційним модулем (2.1) і модулем самостійної роботи (2.2) (20 балів).

2.6. Завдання та методичні поради з підготовки до практичного заняття з теми: виконання поточної контрольної роботи(40 балів).

♦ Підготовка до проведення поточної контрольної роботи з теми з використанням відповідних засобів діагностики якості навчання:

- перелік контрольних питань з теми (10 контрольних питань з теми згідно програми дисципліни).

Методичні поради щодо підготовки до поточного письмового опитування з теми.

Відпрацювати контрольні питання з метою забезпечення максимальної повноти відображення системи головних елементів та структури теоретичних знань відповідного навчального матеріалу, що формують відповідні навички і вміння.

Поточне письмове опитування проводиться на практичному занятті в процесі виконання першого завдання поточної контрольної роботи та оцінюється за результатами відповіді на одне із контрольних питань теми (10 балів.)

­- тестові завдання з теми (10 тестових завдань з теми згідно програми дисципліни).

Методичні поради щодо підготовки до поточного діагностичного тестування з теми.

Відпрацювати тестові завдання закритої форми із запропонованими відповідями, яких вибирають правильні з множини вибору (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною).

Поточне діагностичне тестування проводиться на практичному занятті в процесі виконання другого завдання поточної контрольної роботи та оцінюється за результатами виконання всіх тестових завдань теми (10 балів.)

- комплект типових задач/ситуаційних вправ з теми (10 задач/вправ з теми згідно програми дисципліни).

Методичні поради щодо підготовки до вирішення типових задач/ситуаційних вправ з теми.

Відпрацювати запропоновані типові задачі/ситуаційні вправи, використовуючи наведені алгоритми їх еталонного рішення (покрокові алгоритми, форми робочих таблиць, основні формули розрахунків, індикативні числові відповіді, зразки форм документів тощо).

Алгоритми розв’язання 10 типових задач/ситуаційних вправ з теми:

- Алгоритм вирішення задачі/ситуаційної вправи(тип 1):

1.

2.

Розв’язання типових задач/ситуаційних вправ проводиться на практичному занятті в процесі виконання третього завдання поточної контрольної роботи та оцінюється за результатами рішення однієї із задач/вправ теми (10 балів.)

- комплекту творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ) з теми (10 творчих завдань з теми згідно програми дисципіни).

Методичні поради щодо підготовки до вирішення творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ) з теми.

Відпрацювати запропоновані творчі завдання, використовуючи наведені алгоритми їх еталонного вирішення (покрокові алгоритми, форми робочих таблиць, основні формули розрахунків, індикативні числові відповіді, зразки форм документів тощо для можливих альтернативних варіантів рішення).

Алгоритми вирішення 10 творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ) з теми:

- Алгоритм вирішення творчого завдання (тип 1):

1.

2.

Виконання творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ) проводиться на практичному занятті в процесі виконання четвертого поточної контрольної роботи та оцінюється за результатами вирішення одного із творчих завдань теми (10 балів.)

2.7. Виконання домашньої індивідуально-творчої контрольної роботи за індивідуальними видами самостійної підготовки (40 балів): завданнями модуля індивідуальної роботи (2.3) – 20 балів і завданнями модуля наукової роботи (20 балів).

2.8. Підготовка до проведення модульного (підсумкового) контролю з модуля (курсу): виконання модульної (підсумкової) контрольної роботи за всіма темами модуля (курсу) (за методикою підготовки до практичних занять 2.6) (40 балів).

Додаток 18Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.031 с.)