Класифікація маркетингових дослідженьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація маркетингових дослідженьОзнака класифікації Види досліджень
Спосіб проведення дослідження Кабінетні; польові
Характер і цілі дослідження Пошукові; описові; аналітичні
Вид зібраної інформації Кількісні; якісні

Наступним етапом проведення маркетингового дослідження є вибір джерела інформації. Збиратися можуть первинні або вторинні дані.

Первинні дані — це інформація, зібрана вперше з якоюсь конкретною метою.

Вторинні дані — це інформація, яка вже десь є, зібрана раніше для інших цілей.

Як правило, дослідження починається зі збору вторинних даних. Вони слугують відправною точкою дослідження, оскільки є дешевшими і доступними.

Залежно від напряму і характеру досліджень інформацію беруть з найрізноманітніших джерел. Дослідження можна поділяти на внутрішньофірмові і дослідження зовнішнього середовища.

Джерелами інформації для внутрішньофірмових досліджень є перш за все різні звітні документи, що характеризують діяльність фірми. Вони складаються в основному працівниками фірми.

Інформація під час досліджень зовнішнього середовища зазвичай береться із трьох основних джерел:

1) власні джерела — інформація, одержана під час досліджень зовнішнього середовища, що проводяться фірмою;

2) замовлена інформація — інформація, надана замовнику спеціалізованими фірмами;

3) незалежні джерела — звіти, огляди, підбірки тощо, опубліковані різними науково-дослідницькими, маркетинговими й іншими фірмами.

Розглянемо три методи маркетингових досліджень — спостереження, експеримент, опитування.

Спостереження — один із способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми й обстановкою відповідно до заданих цілей за процесом спостереження.

Інший спосіб збору даних — експеримент, який підходить для виявлення причинно-наслідкових зв'язків.

Якщо спостереження найкраще підходить для пошукових досліджень, то опитування — один з найбільш трудомістких способів збору первинної інформації та найзручніший під час проведення описових досліджень. Опитування проводяться, як правило, для виявлення переваг клієнтів про якість або асортимент послуг, що надаються. Це дає змогу фірмі визначити вибір маркетингових дій.

Опитування, спостереження й експеримент можуть проводити агенти зі збуту або інші співробітники фірми, які поєднують їх зі своєю основною роботою або займаються цим у спеціально визначений час.

Основні вимоги проведення маркетингових досліджень, закріплених в кодексі, можна сформулювати так:

- дослідження повинні проводитися чесно, об'єктивно, без заподіяння шкоди особам, які надають інформацію, і базуватися на встановлених наукових принципах;

- якщо використовуються пристрої спостереження або устаткування для запису (але не в громадському місці), то респонденти мають бути проінформовані про це;

- громадськість повинна бути впевнена, що під час маркетингових досліджень не порушується право особи. Зокрема інформацію, одержану в результаті дослідження, повинні використати лише за призначенням;

- досліднику потрібно повідомити клієнта, що робота, яка проводиться для нього, має бути об'єднаною або синдикативною в рамках того самого проекту з роботою для інших клієнтів, але дослідник не повинен розкривати замовникові їх ідентичність;

- під час проведення досліджень принципи добросовісної конкуренції не повинні порушуватися;

- клієнт (замовник) і дослідник (виконавець) мають будувати свої відносини лише на основі контракту. Це, зокрема, потрібно для запобігання розбіжностей стосовно права власності на результати маркетингового дослідження;

- результати дослідження належать клієнтові. У контракті робиться застереження про відповідальність за несанкціоновані копіювання, тиражування і розповсюдження результатів маркетингового дослідження, а також про право замовника на перевірку достовірності одержаної інформації;

- виконавець надає замовникові лише фактичні результати дослідження: цифровий матеріал та його аналіз. Він не повинен оцінювати результати або тлумачити їх на власний розсуд, оскільки це може призвести до втрати достовірності результатів маркетингового дослідження;

- клієнт не має права без попередньої угоди між залученими сторонами на ексклюзивне використання в цілому або частково послуг дослідника та його організації.

Є стандарти якості маркетингових досліджень Європейської федерації асоціації маркетингових досліджень, які визначають вимоги щодо планування збору первинної інформації, їх проведення, аналізу й обробки отриманих результатів, накопичення даних. На стадії планування дослідження ініціатива переходить до агентства-виконавця.

Основними дослідницькими прийомами є: спостереження, експеримент, групові дослідження, якісні дослідження, оглядові дослідження.

Маркетинг послуг — це дії, завдяки яким послуги доходять до клієнтів. Цей процес покликаний допомогти іншим оцінити послуги, що надаються компанією. Головною метою маркетингу послуг є допомога клієнту вигідно оцінити організацію та її послуги і зробити правильний вибір. Ключовими поняттями в маркетингу послуг є цільовий ринок, користь для клієнтів, просування послуг.

Специфіка маркетингу послуг визначається особливостями як ринку послуг, так і самих послуг. Важливо чітко визначити свої позиції на цільовому ринку для проведення ефективної політики просування послуг і формування сприятливих умов для продажу.

Є така класифікація послуг:

1) надані на основі використання устаткування або роботи;

2) що вимагають присутності клієнта;

3) що задовольняють особисті потреби або потреби бізнесу;

4) приватних або суспільних підприємств.

Для диференціації пропозиції продавці послуг можуть поліпшити якість надання послуг, підвищуючи чисельність персоналу та пропонуючи покупцям привабливе матеріальне оточення, розробити незвичайний спосіб надання послуги.

Маркетинг туризму означає якісно новий підхід в управлінні туристичним бізнесом, задоволенні ринкового споживчого попиту. Маркетингові служби туристичних компаній повинні досліджувати різні аспекти ринку, з якими має справу туристична компанія в процесі свого функціонування.

Особливості маркетингу туризму значною мірою зумовлені специфікою ринку, яка має складну структуру. Він є відкритою системою, елементи якої взаємодіють із зовнішнім середовищем. Туристичні пакети — це товар, що пропонується туристичними компаніями на ринку. Поряд з цим, туристичні компанії пропонують на ринку широкий спектр послуг для задоволення додаткових потреб, пов'язаних з відпочинком туристів. Обсяг цих послуг є досить великим і повинен враховуватися при оцінюванні потенційного попиту на туристичному ринку.

Маркетингові дослідження туристичної послуги або її ринкового оточення є систематичними заходами щодо отримання оперативної інформації стосовно даних, які описують поточну або перспективну (прогнозну) сутність самої послуги чи її маркетингового оточення, а також аналіз і відображення даних у формі, необхідній для вирішення стратегічних і тактичних завдань, поставлених перед фірмою.

Проведені в плановому порядку маркетингові дослідження дають можливість здобувати конкурентні переваги, знижувати фінансові й комерційні ризики підприємницької діяльності, визначати відношення покупців до послуги, що надається, давати оцінку стратегічній і тактичній діяльності фірми, підвищувати ефективність комунікаційних ринкових заходів, визначати оптимальні сегменти позиціонування послуг і характер життєвого циклу послуг.

Асортиментна політика послуг дає змогу провести оцінку попиту і пропозиції, характеру зміни попиту за збільшення або зниження ціни, характеру зміни обсягу продажу за зміни чинників, що на неї впливають (ціна, комплекс послуг тощо).

Канали розподілу дають можливість оцінити обсяги продажу в регіонах за часом купівельної спроможності; відмінності структури збуту і каналів розподілу нашої фірми і фірм-конкурентів; можливі форми вдосконалення каналів збуту і залучення покупців за кожним каналом.

За допомогою цінової політики визначаються структура собівартості послуг, співвідношення "якість — ціна", оптимальний ціновий сегмент.

Післяпродажний сервіс з'ясовує життєвий цикл послуги, характер кривої життєвого циклу, співвідношення кількості грошей у післяпродажний сервіс фірми і, відповідно, купівельної віддачі.

Маркетингова інформація — це систематизований набір кількісних і якісних характеристик стосовно певного ринкового параметра або групи параметрів, що описують ринкову ситуацію. Маркетингова інформація за способом її отримання, аналізу і передачі класифікується відповідно до чотирьох типів інформаційних потоків, відображаючи її поточний стан щодо відділу маркетингу (відділу маркетингової інформації):

1) вхідна інформація — семантичний ряд, що підлягає обробці, аналізу або зберіганню;

2) інформація, що аналізується, — семантичний ряд, який кодується, декодований, математично або логічно змінний для досягнення певного результату;

3) вихідна інформація — семантичний ряд, перетворений на коди діалогового спілкування користувача інформації;

4) інформація, що зберігається, — семантичний ряд, перекодований для зберігання на певному носії.

Вторинна класифікація маркетингової інформації ґрунтується на принципах отримання інформації і, відповідно, побудована як система послідовного пошуку джерела в порядку збільшення його вартості.

На підприємствах, що успішно функціонують, маркетингова інформація збирається, аналізується і розподіляється в межах маркетингової інформаційної системи (МІС), що є частиною інформаційної системи управління підприємством.

МІС — це сукупність персоналу, устаткування, процедур і методів, призначених для збору, обробки, аналізу і розподілу своєчасної та достовірної інформації, необхідної для підготовки й ухвалення маркетингових рішень.

Звичайне дослідження має містити такі стадії:

- визначення проблеми;

- планування дослідження;

- аналіз вторинної інформації;

- отримання первинної інформації;

-комплексний аналіз даних;

- інтерпретація результатів;

- розробка рекомендації;

- складання звіту.

До основних дослідницьких прийомів належать: спостереження, експериментальні дослідження, якісні дослідження, оглядові дослідження.

Спостереження здійснюються, наприклад, за тимчасовими коливаннями потоків туристів за вибраними напрямками та, відповідно, вивчається порівняльна динаміка потоку туристів за пріоритетними напрямами у зазначений період часу.

Експериментальні дослідження можуть застосовуватися під час тестування нових продуктів і послуг, зміни методів торгівлі, просування товарів і послуг. За наслідками експерименту вибирається оптимальний варіант дій. В основі методики експерименту — порівняння за умов, що контролюються. Основними підходами є:

1) "До і після";

2) дослідження різносторонніх потоків;

3) "Різниця";

4) "Латинський квартал".

Організація досліджень у діалоговому режимі вимагає попереднього ретельного планування, але результати відображаються практично миттєво. Також немає розбіжностей у швидкості та вартості проведення досліджень усередині і за межами країни.

Для успішного проведення маркетингових досліджень й отримання достовірних і коректних результатів необхідно звернути увагу на низку обов'язкових умов, серед яких можна виокремити такі.

Вибір репрезентативної групи впливає як на якість отриманих результатів, так і на можливість розумної економії на витратах, оскільки грамотно підібравши репрезентативну групу респондентів, можна отримати істотні та достовірні результати в групах меншого обсягу.

У плані проведення маркетингових досліджень туристична галузь на сьогодні не є найрозвиненішою. Навіть отримуючи статистичні дані щодо в'їзних і виїзних потоків, постійно доводиться зазнавати чималих труднощів. Але й поява більшої кількості видань з публікаціями досліджень у галузі ринку туристичних послуг все-таки принципово не може змінити ситуації та не вирішує проблеми недоліку інформаційних ресурсів у туристичному бізнесі. Істотні зміни в цьому питанні можуть настати за умови, коли основні рішення ухвалюватимуться не на основі загальної думки експертів (нехай навіть провідних, досвідчених фахівців), а на основі даних про реальну ситуацію на ринку.

Таким чином, до особливостей проведення маркетингових досліджень у туристичному бізнесі належать такі:

потреба проведення маркетингових досліджень пов'язана, як правило, із ситуацією на ринку, коли проблема вже постала і необхідно терміново вжити конкретні заходи для її локалізації (що часто буває вже пізно);

під час проведення маркетингових досліджень туроператори нерідко розраховують лише на свої сили, хоча обсяг поставлених завдань часто надто перевищує можливості одного маркетингового відділу, який повинен також виконувати і свої поточні, щохвилинні завдання;

необхідність забезпечення конфіденційності інформації (як на рівні постановки проблеми, так і на рівні аналізу одержаних під час досліджень даних) викликає у замовників досліджень певні побоювання щодо можливого витоку відомостей до конкурентів і передчасного інформування громадськості про свої інтереси (а вони в багатьох туроператорів на сьогодні, як правило, значно перетинаються);

робота з респондентами — клієнтами, агентствами — у сфері туризму має свої особливості як із погляду делікатності змісту досліджуваних питань, так і з погляду доступу до джерела інформації. Складність полягає в тому, що спочатку необхідно знайти потрібного респондента для проведення опитування, а потім "примусити" його видати потрібну інформацію.

Простим способом прогнозування ринкової ситуації є екстраполяція, тобто поширення тенденцій, які склалися в минулому, на майбутнє. Сформовані об'єктивні тенденції зміни економічних показників певною мірою визначають їх величину в майбутньому.

Прогнози ринкової ситуації показників фірми можуть бути одержані в одній із трьох форм:

1) "точкового" прогнозу;

2) інтервального прогнозу;

3) прогнозу розподілу вірогідності.

Важливими є не тільки проведення маркетингового дослідження, а і його результати. Отже, необхідно зіставити завдання маркетингового дослідження та його результати: чи використовувалися результати маркетингового дослідження? чи в повному обсязі? Фактично, на цьому етапі можна виявити як недоліки, так і позитивні моменти дослідження, що може бути корисним надалі під час проведення інших маркетингових досліджень.

Істотне місце у стратегії розвитку туристичної компанії посідає конкурентна позиція туристичної компанії, тобто визначення и місця в рейтингу туристичних фірм за конкретним напрямом діяльності. Під час визначення конкурентної позиції туристичної фірми серед інших фірм-конкурентів аналіз показників здійснюється за такими напрямами:

· спектром та якістю туристичних пропозицій і послуг;

· рівнем туристичних тарифів па основні послуги;

· прибутковістю туристичної фірми;

· вартістю туристичних пакетів за різними туристичними напрямами;

· ефективністю маркетингової підтримки;

· географічним охопленням;

· кількістю ринкових сегментів;

· часткою ринку за розмірами і масштабами діяльності за окремими напрямами.

Порівняльний аналіз конкурентної позиції здійснюється шляхом порівняння відповідних показників, які характеризують кожен напрям із середніми показниками в туристичному сегменті і показниками окремих туристичних фірм-конкурентів. При цьому виокремлюють ті напрями, за якими фірма займає провідні позиції...

Важливим аспектом визначення можливостей того або іншого конкурента є величина частки ринку, якою володіє туристична фірма, порівняно з іншими конкурентами. Частка туристичної фірми на ринку визначає її справжній вплив на туристичний ринок. Дуже важливо зрозуміти структуру туристичного ринку та відносний вплив конкурентів. Для цього необхідно поділити ринок на сегменти відповідно до видів туристичної діяльності й досліджувати частку ринку в межах цих сегментів.

Аналізуючи стабільність конкурентної позиції туристичної фірми, слід враховувати такі питання: Наскільки є стабільною конкурентна позиція туристичної фірми? Чи є реальні можливості поліпшення конкурентної позиції туристичної фірми? Наскільки ефективною є діюча стратегія? У чому сила і слабкість туристичної фірми, які п можливості та що є для неї загрозою? Чи конкурентоспроможні ціни туристичної фірми на туристичні пропозиції та послуги? З якими стратегічними проблемами стикається туристична фірма?

Щоб відповісти на ці питання, експерти використовують такі аналітичні інструменти, як SWOT-аналіз, аналіз ланцюжка цінностей, аналіз витрат і аналіз конкурентоспроможності. Ці основні інструменти стратегічного аналізу дають можливість визначити переваги і недоліки стану туристичної фірми, вказують, наскільки є надійним перебування туристичної фірми на ринку, чи потребує модифікації стратегія. Рівень конкурентоспроможності туристичної фірми визначається впливом взаємопов'язаних чинників.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві.

2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі.

3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень.

4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг.


Практичне заняття 2

Питання для обговорення

1. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень.

2. Сутність маркетингової інформаційної системи.

3. Основні дослідницькі прийоми під час проведення маркетингових досліджень у туристичній компанії.

4. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях.

5. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі.

 

Завдання 1

Проаналізувати споживачів готельних послуг згідно зразку в наступній таблиці:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 490; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.012 с.)