Стратегії, якими може скористатися підприємстві на основі аналізу розвитку товару або ринку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стратегії, якими може скористатися підприємстві на основі аналізу розвитку товару або ринкуВаріанти відповіді:

a. глибокого проникнення
b. диверсифікації
c. диференціації
d. концентрованого маркетингу
e. лідерства за витратами
f. розвитку ринку
g. розвитку товару

Стратегії, якими може скористатися підприємстві на основі аналізу конкурентних переваг

Варіанти відповіді:

a. глибокого проникнення
b. диверсифікації
c. диференціації
d. концентрованого маркетингу
e. лідерства за витратами
f. розвитку ринку
g. розвитку товару

6. Маркетинговий контроль проходить у декілька етапів (означити послідовність):

Варіанти відповіді:

a. вибір системи контролю
b. визначення завдань контролю
c. визначення об'єктів контролю
d. визначення обсягів, відповідних дій, а також засобів контролю
e. визначення ступеня важливості рішень, допусків і похибок, способів оцінювання відхилень
f. конкретизація способів повідомлення
g. призначення контролерів, їхнє ознайомлення з методами контролю

Завдання

На основі дослідження сильних та слабких сторін фірми “Гамалій”, данні в таблиці, необхідно визначити стратегічні напрями фірми щодо кожного виділеного в таблиці показника та обґрунтувати пріоритетний стратегічний напрям для фірми, який визначає її конкурентні переваги.

Таблиця

Вихідні дані

Показник Позиції фірми “Х” (1-5) Позиції конкурента (1-5) Важливість показника для споживача Можливість фірми “Гамалій” щодо поліпшення показника Можливість конкурента щодо поліпшення показника
Різноманітність послуг середня низька середня
Витрати висока середня середня
Якість середня низька висока
Сервіс висока висока низька

 

Дайте пояснення (обґрунтування) визначеної вами стратегії фірми відносно кожного показника.

Примітка:кожне питання тесту оцінюється в 0,5 балів, а задача – в 2 бали.

Загальне підсумкове оцінювання знань з дисципліни

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається за кількістю балів, які студент набрав протягом семестру та нараховується за наступною шкалою:

Шкала та критерії оцінювання знань студентів

Кількість набраних балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS Критерії оцінювання
86-100 5 «відмінно» А Глибокі теоретичні знання з дисципліни, повні, логічно обґрунтовані відповіді на поставлені питання, вільне володіння методами виконання практичних завдань та їх безпомилкове вирішення, чітка аргументована позиція щодо можливостей вирішення проблем пов’язаних з поведінкою споживачів.
79-85 4 «добре» В Вільне володіння програмним матеріалом та методами виконання практичних завдань, правильні відповіді на поставлені питання, однак з недостатньо повним їх обґрунтуванням та порушенням логіки викладення. Мають місце незначні помилки при вирішенні практичних завдань.
71-78 4 «добре» C Достатні теоретичні знання з дисципліни та вміння виконувати стандартні практичні завдання. Мають місце окремі помилки у відповідях на поставлені питання. Відсутність чіткої аргументованої позиції при вирішенні нестандартних практичних завдань.
66-70 3 «задовільно» D Достатні теоретичні знання з дисципліни, наявність певних навичок щодо вирішення практичних завдань. Відповіді на поставлені питання недостатньо аргументовані з наявністю окремих суттєвих помилок.
60-65 3 «задовільно» Е Мінімально допустимий рівень теоретичних знань. Володіння основним понятійним апаратом. Можливість вирішення окремих завдань
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання FX Недостатні знання, слабо засвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст
0-34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F Невміння осмислити зміст теми і публічно чи письмово представити його

Результати поточного контролю знань студентів (числом кратним 5) вноситься до екзаменаційної відомості та враховуються при виставленні підсумкового балу з курсу «Маркетинг туристичного бізнесу».

Питання для підготовки до ПМК

1. Види туристичної діяльності.
2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення
3. Процес укладення туристичного договору
4. Розробка туристичного продукту
5. Формування туристичного продукту
6. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі
7. Канали збуту туристичних послуг
8. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві
9. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі
10. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень
11. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг
12. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень
13. Сутність маркетингової інформаційної системи
14. Основні дослідницькі прийоми
15. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях
16. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі
17. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків
18. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів
19. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів
20. План маркетингового дослідження туристичних послуг
21. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі
22. Класифікація послуг
23. Наявні моделі маркетингу послуг
24. Диференційований підхід до маркетингу послуг
25. Типи наявних послуг
26. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг
27. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків
28. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента
29. Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній
30. Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі
31. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі
32. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму
33. Диференціація стратегій туристичних послуг
34. Розроблення конкурентних стратегій туристичної компанії
35. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства
36. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми
37. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми
38. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі
39. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг
40. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми
41. Управління каналами збуту туристичної фірми
42. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. Києві
43. Інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії
44. Розрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищі
45. Визначення конкурентоспоможності туристичних компаній на національному ринку
46. Поняття ціноутворення в туристичній галузі та види цінових методів
47. Особливості укладення договору між туроператором і турагентом.
48. Особливості методів ціноутворення
49. Види методів ціноутворення в діяльності туристичних компаній
50. Розрахунок ціни туристичного пакета
51. Рівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичної компанії та потенційними туристами
52. Функції та принципи міжнародного маркетингу
53. Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності
54. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму
55. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок
56. Основні принципи реклами в туристичному бізнесі
57. Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії
58. Розроблення рекламної кампанії просування туристичного продукту
59. Дослідження ефективності реклами
60. Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі
61. Критеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компанії
62. Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія
63. Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесі
64. Визначення поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формування
65. Розрахунок бюджету туристичної компанії
66. Особливості калькуляції різних видів турів
67. Розрахунок обсягу беззбиткової діяльності туристичної фірми
68. Сутність стратегічного планування маркетингу
69. Технологія розроблення маркетингової стратегії фірми
70. Сутність стратегічної бізнес-одиниці
71. Розроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компанії

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.225.48.56 (0.007 с.)