ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Маркетинговий комплекс підприємств туристській індустрії та інструментарій у галузі туризмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Маркетинговий комплекс підприємств туристській індустрії та інструментарій у галузі туризму 

1. Навести основні теоретичні положення маркетингу турпродукту.

2. У чому полягає суть та специфіка маркетингу турпродукту?

3. Дати визначення життєвого циклу турпродукту.

4. Як здійснюють управління якістю турпродукту в туристській індустрії?

5. Навести параметри якісного обслуговування споживачів турпродуктів.

6. Визначити чинники конкурентоспроможності туристської компанії.

7. Дати визначення маркетингу готельного комплексу.

8. У чому полягає специфіка готельного продукту та його складових?

9. Як здійснюють управління маркетинговою діяльністю?

10. У чому полягає моніторинг і контроль програм маркетингу готельного комплексу?

11. Назвати функції, цілі і завдання служби маркетингу і продажів готельних комплексів.

12. Як здійснюють формування продуктово-ринкової стратегії?

13. Як формується асортиментна політика готельного комплексу?

14. Які особливості впровадження на ринок нових готельних послуг?

15. Дати визначення маркетингової стратегії просування готельних послуг.

16. Дати визначення посередницької діяльності.

17. У чому полягають функції посередників?

18. Дати визначення туроператора як посередника.

19. Навести класифікацію туроператорів.

20. У чому полягають проблеми туроператорів?

21. Охарактеризувати орієнтацію туроператорської діяльності.

22. Як здійснюють проектування, планування, організацію, просування і продаж турів?

23. У чому полягають функції приймаючих туроператорських компаній?

24. Охарактеризувати туристські агентства як посередників. Навести їхні функції і класифікацію.

25. Яким чином і навіщо створюється агентська мережа?

26. Охарактеризувати потенціал Інтернету в просуванні і продажі турпродукту.

27. У чому полягає посередницька діяльність екскурсійних компаній і бюро?

28. Наведіть теоретичні аспекти сегментації туристського ринку.

29. Дайте визначення сегментації туристського ринку.

30. Які ви знаєте концепції сегментації?

31. Що таке сегмент туристського ринку?

32. Що таке цільовий сегмент?

33. Дайте визначення сегментації туристського ринку за критеріями й ознаками.

34. Дайте визначення різних видів сегментації туристського ринку (географічна, демографічна, геодемографічна, психографічна, за стилем життя, за типом поведінки).

35. Як здійснюють сегментацію за відношенням до туристської фірми і її пропозицій?

36. Як здійснюють сегментацію туристського ринку за групами турпродуктів?

37. Як здійснюють сегментацію туристського ринку за конкурентами?

38. Наведіть принципи й етапи сегментації.

39. Дайте визначення диференціації турпродукту.

40. У чому полягають переваги сегментації ринку?

41. На підставі яких чинників здійснюють вибір стратегії охоплення ринку?

42. Назвіть принципи виведення диференційованих турпродуктів на ринок.

43. Як здійснюють розробку нового диференційованого турпродукту?

44. Як здійснюють пошук ідей диференційованих турпродуктів?

45. Назвіть основні етапи економічного аналізу ідей диференційованого турпродукту.

46. Розкрийте взаємозв’язок національної культури і розробки диференційованих турпродуктів.

47. Як здійснюють позиціонування турпродукту в цільовому сегменті, які його основні типи?

48. Наведіть основні концепції позиціонування в туристському маркетингу.

49. Дайте визначення стратегії позиціонування турпродукту. Які існують її типи і як здійснюють її розробку?

50. За допомогою чого здійснюють позиціонування турпродукту в свідомості споживача?

51. Як визначають простір для певного турпродукту?

52. Як здійснюють вибір цільових туристських ринків і позиціонування на них? Що визначає ефективність цих заходів?

53. Як здійснюється вибір найперспективніших конкурентних переваг?

54. Охарактеризуйте процес вибору і реалізації стратегії позиціонування.

55. Дайте визначення і наведіть помилкові способи позиціонування.

56. Які відмітні особливості турпродукту являють інтерес при його позиціонуванні?

57. Як здійснюють доведення і представлення вибраної позиції до споживачів?

58. У чому полягає роль диференціації в позиціонуванні?

59. Наведіть основні теоретичні положення щодо маркетингових комунікацій в туризмі.

60. Дайте визначення реклами в туризмі.

61. Наведіть види реклами в туризмі.

62. Дати визначення Паблік рилейшнз.

63. Наведіть методи і принципи PR у діяльності туристської компанії.

64 . У чому суть брендингу в туристській індустрії?

65. Які аспекти туристського брендингу ви знаєте?

66. Що таке розширення туристського брендингу?

67. Як досліджують сприйняття туристського бренду покупцями?

68. Назвіть методи дослідження образу туристського бренду.

69 Як проводять розробку туристського бренду?

70. З чого складаються рекламні витрати при розширенні туристського бренду?

71. Що таке «розмивання образу» туристського бренду і витіснення його зі споживання?

72. У чому полягає технологія створення туристського бренду?

73. Дайте визначення туристського бренду як основи маркетингу.

74. Назвіть етапи туристського брендингу.

75. Дайте визначення концепції туристського бренду.

76. Як здійснюють позиціонування туристського бренду?

77. Дайте визначення стратегії туристського бренду.

78. Яких основних помилок припускаються при позиціонуванні туристського бренду?

79. Дайте визначення стратегій туристського маркетингу.

80. Що таке стратегічне планування туристського маркетингу?

81. Що таке поточне планування туристського маркетингу?

82. Як здійснюють реалізацію стратегії туристського маркетингу?

83. Як формується ринкова стратегія туристської компанії?

84. Як здійснюють реалізацію концепції туристського маркетингу?

85. Дайте визначення сегментації за стилем життя.

86. Що таке стратегії відносно охоплення туристського ринку?

87. Перелічіть принципи стратегії туристського маркетингу.

88. Які існують методики оцінки й аналізу зовнішнього середовища туристської компанії?

89. Як здійснюють управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін туристської компанії?

90. Дайте визначення маркетингової цінової стратегії в туризмі.

91. Наведіть чинники ціноутворення які Ви знаєте.

92. Які чинники визначають метод ціноутворення на різних типах ринків?

93. Дайте визначення витрат, цін і пропозицій конкурентів.

94. Охарактеризуйте основні методи ціноутворення (на основі собівартості, на основі цінності турпродукту, засновані на врахуванні поведінки конкурентів).

95. Охарактеризуйте психологічні чинники ціноутворення.

96. Як здійснюють розрахунок оптимальної ціни?

97. Які застосовують стратегії встановлення цін на нові турпродукти?

98. Як встановлюють ціни на побічні турпродукти і послуги?

99. Дайте визначення методу встановлення цін із знижками і заліками.

100. Що таке дискримінаційні ціни?

Приклад побудови завдання для модульного контролю

Тести

1. На основі проведеного портфельного аналізу, відділом маркетингу було встановлено, що частка товару "А" фірми складає 40% серед товарів-конкурентів. На ринку товару "А" діють ще 7 фірм. Впродовж останнього періоду часу кількість конкурентів фірми повільно зменшувалась. Якою стратегічною господарською одиницею є товар "А" для фірми?

Варіанти відповіді:

a. "Дійні корови"
b. "Зірки"
c. "Знаки питання" (важкі діти)
d. "Собаки"

2. Підприємство виробник високоякісних електродвигунів уклало довготривалі комерційні договори з кількома виробниками побутової електротехніки. Яку базову (матриця М.Портера) стратегію було обрано?

Варіанти відповіді:

a. диференціювання
b. концентрація
c. концентрація на сегменті
d. цінове лідерство

3. Розробка та втілення довгострокового маркетингового плану передбачає послідовність таких етапів

Варіанти відповіді:

a. SWOT-аналіз
b. визначення місії підприємства
c. визначення цілей і стратегії організації в цілому
d. визначення цілей маркетингу
e. складання плану маркетингу та контроль за його виконаннямПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.016 с.)