Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибуткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибуткуТеоретична частина

1. Мета й методи аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

2. Аналіз поведінки доходу, витрат і обсягу

3. Аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг - прибуток" в умовах асортиментів

Перелік рекомендованої літератури: 1 -11, 15-19, 22, 24, 25, 29-36.

 

4.1. Опорний конспект лекції

1. Мета й методи аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

Аналіз "витрати – обсяг – прибуток" (CVP-аналіз) – це аналіз поведінки витрат, в основі якого лежить взаємозв'язок витрат, виручки, обсягу виробництва і прибутку. Це інструмент управлінського планування і контролю. Такий аналіз здійснюється з метою визначення:

- обсягу|обсягу| реалізації (продажу), необхідного для відшкодування всіх витрат|затрат| і одержання|отримання| запланованого прибутку;

- величини прибутку при певному обсязі|обсязі| реалізації (продажів);

- впливу змін розміру витрат|затрат|, обсягу|обсягу| і цін реалізації на прибуток підприємства;

- оптимальної структури витрат|затрат|.

Базисом вибору критеріїв методів для такого аналізу є кількість видів продукції (послуг), що виробляються підприємством: один або декілька.

У підприємствах, що виробляють|справляють| один вид|вид| продукції (послуг), аналіз взаємозв'язку "витрати|затрати| – обсяг|обсяг| - прибуток" базується на аналізі беззбитковості|, аналізі запасу міцності, а також аналізі структури витрат|затрат|. У підприємствах, що виробляють|справляють| декілька видів продукції (послуг), такий аналіз базується на комбінації продажів.

аналіз беззбитковості ґрунтується на розділенні витрат на змінні і постійні, на розрахунку точки беззбитковості, при якій доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток, відповідно, дорівнює нулю, тобто визначає критичний обсяг продажу.

Засновано такий аналіз на розподілу витрат на змінні і постійні і визначенні критичного обсягу реалізації, при якому підприємство буде беззбитковим. чинниками взаємозв'язку при такому аналізі є: ціни продукту, змінні витрати на одиницю продукту, загальні постійні витрати, склад продажів, маржинальний дохід.

точка беззбитковості – це такий розмір обсягу продажів, при якому підприємство має витрати на рівні виручки від реалізації всієї продукції, немає ні прибутку, ні збитків, маржинальний дохід дорівнює постійним витратам. Прибуток у підприємства виникає після точки беззбитковості (критичної точки). Точка беззбитковості може бути виражена в одиницях натуральних (кількість продукції), грошових (виторг) або у відсотках до нормальної потужності.

У міжнародній практиці для визначення критичної точки використовують методи рівняння (або за допомогою використання спеціальних формул), метод маржинального доходу і графічний метод.

Метод рівняння заснований на розрахунку операційного прибутку (прибутку до оподаткування) із застосуванням наступної формули:

 

Різновид цього рівняння:

Термін досягнення точки беззбитковості, це відношення добутку обсягу беззбитковості на кількість днів у звітному періоді до планового обсягу реалізації продукції. Оскільки прибуток в точці беззбитковості дорівнює нулю (витрати підприємства на рівні виручки від продажу), то шляхом перетворення цього рівняння, маємо:

Метод маржинального доходу – різновид методу рівняння,| заснований на формулі:


Для розрахунку маржинального доходу на одиницю виробу підприємства використовується наступна формула:


Маржинальний дохід|доход| відображує|відображає| внесок сегменту (продукту, підрозділу і тому подібне|тощо|) в покриття постійних витрат|затрат| і формування прибутку:

 

 

Маржинальний метод визначення точки беззбитковості| – це різновид методу рівняння, заснований на формулі:

 

Перетворимо рівняння чинниками|факторами| взаємозв'язку:

 


|затрати|

при аналізі беззбитковості підприємства застосовуються спеціальні формули і методу маржинального доходу для розрахунку точки беззбитковості.|

Таблиця 4.1 - спеціальні формули і методи для розрахунку точки беззбитковості|

спеціальні формули і методи формули
Точка беззбитковості в грошових одиницях
Змінні витрати + Постійні витрати 4.9
Постійні витрати ׃ (Маржинальний дохід на одиницю ׃ Ціна за одиницю) 4.10
4.11
Точка беззбитковості в натуральних одиницях  
4.12
4.13
4.14

Маржинальний метод визначення точки беззбитковості| передбачає використання коефіцієнта маржинального| доходу, який визначається як загальний|спільний|, так і на одиницю.

Коефіцієнт маржинального доходу- це відношення маржинального доходу та доходу від продажів, або маржинального доходу на одиницю продукції до її ціни:

 

 


або

 

Використовуючи маржинальний| метод визначення точки беззбитковості| можна визначити розмір прибутку при запланованому обсязі реалізації, а також обсяг реалізації, необхідний для одержання запланованого прибутку, як в грошових, так і в натуральних одиницях за допомогою відповідних формул (рівнянь).

Таблиця 4.2 - спеціальні формули і методи, що застосовуються при аналізі

беззбитковості для розрахунку обсягу реалізації при запланованому прибутку, обсягу прибутку при запланованому обсягу реалізації|

спеціальні формули і методи формули
обсяг реалізації, необхідний для одержання запланованого прибутку у грошових одиницях
Змінні витрати + Постійні витрати + Операційний прибуток 4.17
4.18
обсяг реалізації, необхідний для одержання запланованого прибутку у натуральних одиницях  
4.19
Розмір прибутку при запланованому обсязі реалізації у грошових одиницях  
(Дохід від реалізації х Коефіцієнт маржинального доходу) - Постійні витрати 4.20
Розмір прибутку при планованому обсязі реалізації у натуральних одиницях  
Дохід від реалізації = Змінні витрати + Постійні витрати + Чистий прибуток ׃ (1 - t), де t -ставка податку на прибуток 4.21

Перетворивши рівняння 4.17 і 4.18 можна отримати|одержувати| формулу розрахунку операційного прибутку при певному обсягу|обсязі| продажу. Взаємозв'язок операційного прибутку й чистого прибутку виражений через ставку оподатковування.

Таблиця 4.3 - спеціальні формули і методи, що застосовуються при аналізі

беззбитковості підприємства для розрахунку операційного прибутку та чистого прибутку

спеціальні формули і методи формули
операційний прибуток
Обсяг продажу – (Змінні витрати +Постійні витрати) 4.22
(Обсяг продажу х Коефіцієнт маржинального доходу - Постійні витрати) 4.23
4.24
Чистий прибуток  
Операційний прибуток - (Операційний прибуток х Ставу податку) 4.25
Операційний прибуток х (1 - Ставка податку) 4.26

Для розрахунку обсягу|обсяг| продажів в натуральних одиницях|, необхідного для отримання запланованого|планерувати| чистого| прибутку використовується формула, перетворена з|із| формули 4.21:

 

 


Таким чином, при маржинальному| підході менеджер отримує|одержує| інформацію про постійні витрати|затрати|; чи відшкодовуються вони загальною|спільною| маржею чи ні|або ні|; про величину маржинального| доходу від кожного виду продукції; про маржинальність| кожного продукту.

Взаємозв'язок "витрати|затрати| – обсяг|обсяг| – прибуток" може бути виражений|виказувати| також графічно за допомогою графікумаржинального доходу. Графік показує взаємозв'язок виручки, витрат|затрат|, обсягу|обсягу| продукції, прибутку або збитків. Якщо ціна одиниці продукції, витрати|затрати|, ефективність або інші умови зміняться, то модель має бути переглянута.

Графічний метод ілюструє|виявляє| теоретичну залежність сукупного доходу від реалізації, витрат|затрат| і прибутку від обсягу виробництва на основі побудови|шикування| графіків економічної і бухгалтерської моделей беззбитковості|.

Економічна модель поведінки витрат|затрат|, обсягу виробництва і прибутку представляє|уявляє|, наскільки і за яких умов підприємство може реалізувати зростаючу кількість продукції, що випускається. На її підставі|заснуванні| можна визначити позитивний і негативний вплив на збільшення обсягу|обсягу| продажів, отже, на обсяг виробництва.

Бухгалтерська модель беззбитковості| - це графік лінійної залежності сукупного доходу і сукупних витрат|затрат| від зміни обсягу виробництва.

Метод аналізу беззбитковості зазвичай|звично| використовується в наступних|слідуючих| випадках: при введенні|вступі| у виробництво нового продукту; при модернізації виробничих потужностей; при створенні|створінні| нового підприємства; при зміні виробничої або адміністративної діяльності підприємства.

2. Аналіз поведінки прибутку, витрат|затрат| і обсягу

аналіз поведінки прибутку, витрат і обсягу |безубыточный| є важливим елементом аналізу "витрати – обсяг - прибуток" з метою визначення впливу змін обсягу виробництва, ціни, сукупного доходу від реалізації, витрат на прибуток. Ґрунтується на використанні показників: коефіцієнт маржинального доходу, запас міцності (маржа безпеки, точка безпеки, кромка безпеки, запас рентабельності), операційний важіль (операційний леверидж).

Зміна обсягу|обсягу| продажів на прибуток з використанням коефіцієнта маржинального| доходу визначається за формулою:

 


Для визначення впливу на прибуток зміни обсягу реалізації продукції розраховується запас фінансової міцності, що відображає граничну величину можливого зниження обсягу реалізації продукції без ризику зазнати шкоди, тобто величину, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує його критичний обсяг. Для його визначення використовується формула:


Показник запасу міцності може бути використаний також для визначення суми операційного прибутку за формулою:

 


Поряд з|поряд з| абсолютним значенням показника запасу міцності широко використовують коефіцієнт запасу міцності|, як відношення запасу міцності до фактичного (або запланованого|) обсягу|обсягу| реалізації.

 

 


Коефіцієнт запасу міцності є мірою ризику нерентабельної роботи підприємства. Чим більше значення має коефіцієнт запасу міцності, тим менша ймовірність того, що підприємство буде мати збитки у випадку зменшення обсягів реалізації.

Більша питома вага постійних витрат|затрат| у їхній загальній|спільній| структурі забезпечує більший вплив на прибуток при зміні обсягу|обсягу| реалізації.

Міра використання постійних витрат у їхній загальній структурі - це структура витрат, яка забезпечує більший відсоток приросту прибутку, чим відповідний відсоток зростання обсягу реалізації і називають її операційним важелем (операційним левериджем). Якщо в підприємства високий рівень операційного важеля, то його прибуток дуже чутливий до змін в обсягу реалізації. Кількісним показником операційного важеля є його фактор, що розраховується за формулою:

Фактор|фактор| операційного важеля показує відсоток|процент| зміни прибутку при визначеному відсотку|проценті| зміни обсягу|обсягу| реалізації. Якщо помножити відсоток|процент| зміни обсягу|обсягу| реалізації на фактор|фактор| операційного важеля, то отримаємо|одержуватимемо| відсоток|процент| зміни величини прибутку.

Оптимальна структура витрат|затрат| залежить від багатьох причин і, в першу чергу, від динаміки зміни обсягу|обсягу| реалізації. Поліпшення|покращання| структури витрат|затрат| можливо, перш за все|передусім|, при тенденції постійного зростання|зросту| обсягу|обсягу| реалізації, оскільки більший коефіцієнт маржинального| доходу забезпечує і вищий відсоток|процент| зростання|зросту| прибутку.

Коефіцієнт маржинального| доходу, запас міцності, фактор|фактор| операційного важеля дозволяють здійснити аналіз поведінки прибутку при зміні лише|тільки| одного фактору|фактору| - обсягу|обсягу| реалізації. Комбінований вплив зміни витрат|затрат|, ціни і (або) обсягу|обсягу| реалізації на прибуток може бути визначений за|із| допомогою: порівняльних звітів про прибуток; диференціального аналізу; порівняння маржинального| доходу.

В основі розрахунку впливу зміни витрат, ціни і (або) обсягу реалізації на прибуток за допомогою порівняльних звітів про прибуток лежить коригування на відсоток змін: доходу від продажів (з врахуванням зміни ціни і обсягу реалізації); змінних витрат, які змінюються прямо пропорційно обсягу реалізації, постійних витрат і маржинального доходу. Такий аналіз показує прибуток до і після додаткових витрат і доходів.

Диференціальний аналіз прибутку передбачає вивчення лише|тільки| релевантних показників, які змінюються під впливом прийнятого рішення|вирішення|: зміна обсягу|обсягу| реалізації (з врахуванням|з урахуванням| зміни ціни і обсягу|обсягу| продажів) і змінних витрат|затрат| (внаслідок|внаслідок| зміни обсягу|обсягу| реалізації) і маржинального| доходу. Порівняння маржинального| доходу передбачає зіставлення досягнутого його результату з|із| величиною маржинального| доходу, що обчислений з урахуванням прогнозованих змін. У результаті|внаслідок| такого порівняння розраховуються показники: диференціальний дохід|доход| від продажу, диференціальні витрати|затрати|, диференціальний прибуток.

3. аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг - прибуток" в умовах асортименту

У підприємствах, що виробляють декілька видів продукції (послуг) аналіз взаємозв'язку "витрати – обсяг - прибуток" базується на комбінації продажів. Комбінація продажів може бути показана у відсотках або в пропорціях виробів. Для ілюстрації аналізу беззбитковості в умовах асортиментного виробництва розглянемо такий приклад.

Розрахунок точки беззбитковості| для багатопродуктового виробництва передбачає два етапи:

1) визначення долі|частки| кожного продукту в загальному|спільному| обсязі реалізації;

2) розрахунок сумарного зваженого доходу.

Узагальнена точка беззбитковості|(УТБ) для всіх продуктів у вартісному вираженні|виразі| визначається за формулою:

Далі визначається точка беззбитковості| для кожного продукту шляхом помноження узагальненого значення точки беззбитковості на частку в обсязі реалізації відповідного продукту.


Для розрахунку точки беззбитковості| кожного виду продукції використовуючи маржинальний| метод необхідно визначити величину середньозваженого маржинального| доходу.

Середньозважений маржинальний дохід- це сума величин маржинального доходу різних виробів, що зважені за допомогою комбінації їх продажів, тобто:

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 322; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.011 с.)