Бюджети: їхні види, значення і порядок складанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бюджети: їхні види, значення і порядок складанняСкладання бюджетів переслідує наступні цілі:

1. Розробка концепції ведення бізнесу:

- планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;

- оптимізація витрат і прибутку підприємства;

- координація — узгодження діяльності різних підрозділів підприємства.

2. Комунікація — доведення планів до відома керівників різних рівнів;

3. Мотивація керівників на місцях на досягнення цілей організації;

4. Контроль і оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом;

5. Виявлення потреб в грошових ресурсах і оптимізація фінансових потоків.

Існують наступні етапи розробки бюджетів;

- повідомлення основних напрямів розвитку підприємства особам, відповідальним за розробку бюджетів;

- розробка першого варіанту бюджетів;

- координація і аналіз першого варіанту бюджетів, внесення корективів;

- затвердження бюджетів керівництвом підприємства;

- подальший аналіз і коректування бюджетів відповідно до умов, що змінилися.

Існують два підходи до складання бюджетів: при­рістне бюджетування і бюджетування "з нуля".

Бюджети в широкому сенсі підрозділяються на два основні види:поточні (операційні) бюджети, що відображають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий бюджет,що є прогнозом фінансової звітності.

Залежно від поставлених завдань розрізняють також бюджети: а) генеральні і приватні; б) гнучкі і статичні.

Мета генерального бюджету – підсумовувати кошториси і плани різних підрозділів підприємства (приватні бюджети). Генеральний бюджет складається з двох частин – операційного і фінансового бюджетів.

Залежно від цілей порівняння і аналізу показників діяльності підприємства бюджети діляться на статичні (жорсткі) і гнучкі.

Всі бюджети, що входять до генерального бюджету статичні. При порівнянні статичного бюджету з фактично досягнутими результатами не враховується реальний рівень діяльності підприємства, тобто всі фактичні результати порівнюються з прогнозованими незалежно від досягнутого об'єму реалізації.

Гнучкий бюджет враховує зміни витрат залежно від зміни обсягу виробництва та рівня реалізації, він є динамічною базою для порівняння досягнутих результатів із запланованими показниками. У основі складання гнучкого бюджету лежить розділення витрат на змінні і постійні. Якщо в статичному бюджеті витрати плануються, то в гнучкому бюджеті вони розраховуються. У ідеальному випадку гнучкий бюджет складається після аналізу впливу змін обсягу виробництва та реалізації на кожен вид витрат.

Для змінних витрат визначають норму з розрахунку на одиницю продукції, тобто розраховують розмір питомих змінних витрат. На основі цих норм в гнучкому бюджеті визначають загальну суму змінних витрат залежно від рівня реалізації. Суми постійних витрат залишаються незмінними як для статичного, так і для гнучкого бюджетів, оскільки не залежать від обсягів виробництва і реалізації.

Операційний і фінансовий бюджет утворюють генеральний бюджет підприємства. Існують і інші взаємозв'язки; зокрема, бюджет потреб в матеріалах впливає на план грошових потоків, але ця залежність на схемі не показана.

Бюджет реалізації.У бюджеті реалізації вказується прогноз збуту за видами продукції в натуральному і вартісному виразі. Цим бюджетом є прогноз майбутніх доходів і є основою для решти всіх бюджетів: зрештою витрати залежать від об'єму випуску, а об'єм випуску встановлюється на основі об'єму реалізації. Зразковий вид бюджету реалізації (табл. 6.1.):

Таблиця 6.1 – Бюджет реалізації

Найменування продукції Кількість, шт. Ціна без ПДВ грн. Виручка без ПДВ, грн. ПДВ грн. Виручка з ПДВ, грн.
А          
Б          
В          
Разом      

 

Прогноз кількості реалізованої продукції кожного виду, а також цін на них розробляється у відділі маркетингу підприємства. Об'єм реалізації залежить як від попиту на продукцію, так і від виробничої потужності підприємства. Оскільки проведення реалізації завжди містить в собі деякий елемент невизначеності, корисно вказати максимально можливе, мінімально можливе і найбільш вірогідне значення.

Бюджет виробництва (виробнича програма) і бюджет перехідних запасів.Перехідні запаси включають запаси готової і незавершеної продукції. Запаси необхідні підприємству для безперебійного функціонування. Необхідні перехідні запаси можна визначити на основі бюджету реалізації і інформації, що є на підприємстві, про швидкість оборотності кожного з цих видів оборотних активів підприємства (табл. 6.2; 6.3.).

Таблиця 6.2 - Виробнича програма і бюджет перехідних запасів готовій продукції

Найменування продукції Обсяг реалізації, шт. Термін збереження запасів на складі, діб. Запас готової продукції, шт. Товарна продукція, шт.
на кінець періоду на початок періоду
А          
Б          

Таблиця 6.3 - Виробнича програма і бюджет перехідних запасів незавершеного виробництва

Найменування продукції Товарна продукція, шт. Тривалість виробничого циклу, діб. Коефіцієнт готовності % Запас незавершеного виробництва, шт. Валова продукція, шт.
на кінець періоду на початок періоду
А            
Б            

Необхідний запас готової продукції розраховують за формулою:

 
 

 


де Гпki - запас готової продукції i-го вигляду на кінець періоду;

Si — обсяг реалізації i-го виду продукції в майбутньому періоді,

ti — середній термін зберігання готової продукції i-го вигляду на складі (у днях);

Т— тривалість майбутнього періоду (у днях).

Запас готової продукції залежить від ti — середнього терміну зберігання готової продукції. Але слід орієнтуватися не стільки на ту ситуацію, яка склалася на підприємстві до теперішнього часу, скільки на оптимальний час зберігання запасів на складі.

У бюджеті виробництва визначається кількість продукції, яку передбачається провести виходячи з наміченого об'єму продажів і потреб в запасах готової продукції. Виробничий бюджет складається по видах продукції на основі співвідношення:

 
 

 


де Тпi — обcяг товарної продукції, який повинен бути вироблений в планованому періоді;

Рпi — передбачуваний обcяг реалізації продукції;

Гпнi — запаси готової продукції на початок періоду.

Але для забезпечення безперервності виробничого процесу підприємству необхідний деякий запас незавершеної продукції. Запаси незавершеної продукції розраховують аналогічно запасам готової продукції, за тим виключенням, що замість терміну зберігання враховують тривалість виробничого циклу:

 
 

 


де Нзпki — запас незавершеної продукції i-го вигляду на кінець періоду;

Вi — обcяг випуску i-го виду продукції за майбутній період;

tiтривалість виробничого циклу (і днях);

кг — коефіцієнт готовності незавершеного виробництва (зазвичай приймають рівним 50%).

Отже, обcяг випуску валової продукції (ВП) i-го вигляду рівний обcягу випуску товарної продукції, скоректованому на зміну запасів незавершеного виробництва:

 
 

 


Бюджет потреб в матеріалах.Бюджет потреб в матеріалах складають в натуральному і вартісному виразі. Його мета — визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва запланованого об'єму продукції і кількості матеріалів, які необхідно купити протягом планованого періоду.

Заздалегідь розраховують витрату матеріалів за видами продукції (табл. 6.4.).

Таблиця 6.4 – Розрахунок витрат матеріалів за видами продукції

Матеріал Продукція А ……. Разом потреба на витрату
на 1 шт. на обcяг на 1 шт. на обcяг
X          
Y          
Z          

Переважно витрати на матеріали є змінними, а тому потреба в матеріалах в натуральному виразі можна розрахувати за наступною формулою:

 
 

 

 


де Н — норма витрати на одиницю продукції;

Q об'єм виробництва;

Мк — запас матеріалів на кінець періоду.

Проте існують матеріали, витрата яких залежить не від обсягу випуску, а від тривалості планованого періоду Т (наприклад, допоміжні матеріали, каталізатори і ін.). В цьому випадку застосовується наступна формула:

 
 

 


Обсяг покупок рівний різниці між потребою в матеріалах і запасом, що є на підприємстві на початок планового періоду:

 
 

 


Вартість покупок:

 
 

 


де З — обсяг покупок (у натуральному виразі);

Ц — ціна.

Виходячи із стандартного розміру партії, періодичності закупівель і середнього терміну оплати складається графік оплати Кредиторської заборгованості перед постачальниками матеріалів (це важливо для прогнозування грошових потоків і складання фінансового плану).

Таблиця 6.5 – Бюджет потреби в матеріалах

Матеріал Потреба на витрату, кг Запас матеріалу на кінець періоду, кг Разом потреба в матеріалі, кг Запас матеріалу на початок періоду, кг Обсяг закупівель, кг Ціна за 1 кг, грн. Вартість закупівель, тис. грн.
X              
Y              
Z              
Разом  

Бюджет прямих витрат на оплату праці.Бюджет прямих витрат на оплату праці складайся на базі виробничої програми. Для визначення планових витрат на оплату праці очікуваний об'єм виробництва кожного виду продукції умножають на трудомісткість одиниці продукції, а потім отриману трудомісткість випуску умножають на вартість 1 чіл.-г (тобто середню годинну тарифну ставку). Витрати на оплату праці також розраховують по центрах витрат (видам робіт, ділянкам), а потім зводять в єдину форму. Важливо, щоб при цьому збереглося розділення на постійні і змінні витрати (табл. 6.6).

Таблиця 6.6 –Бюджет прямих витрат на оплату праці

Найменування продукції Трудомісткість одиниці продукції, годин. Середня годинна тарифна ставка, грн. Прямі витрати на оплату праці на 1 шт., грн. Валова продукція, шт. Реалізована продукція, шт. Прямі витрати на оплату праці, грн.
на валову продукцію на реалізовану продукцію
А              
Б              
Разом    

 

Бюджет загальновиробничих витрат.Загальновиробничі витрати включають цехові витрати і витрати на утримання і експлуатацію обладнання. Ці витрати можуть бути як змінними, так і постійними (табл. 6.7.).

Таблиця 6.7 –Бюджет загальновиробничих витрат

Стаття витрат Сума, грн.
1 2
Змінні витрати– всього, в т.ч.  
Допоміжні матеріали  
Заробітна плата допоміжних робочих  
Преміальний фонд  
Рухова електроенергія  
Витрати на зміст і експлуатацію устаткування  
Постійні витрати– всього, в т.ч.  
Амортизація  
Заробітна плата контролерів, майстрів, начальників цехів  
Електроенергія на освітлення  
Ремонт, техобслуговування  
Разом  

 

Бюджет цехової собівартості продукції.Бюджет цехової собівартості продукції зводить воєдино витрати на матеріали, зарплату, організацію і підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів незавершеного виробництва. Структура бюджету цехової собівартості продукції залежить від методу управлінського обліку собівартості, вживаного на підприємстві, тобто від того, чи включаються постійні витрати в собівартість продукції. У будь-якому випадку необхідно зберегти розділення на постійні і змінні витрати, причому змінні витрати необхідно вказати окремо для кожного виду продукції.

Витрати на матеріали є добуток норм витрати матеріалів на ціну цих матеріалів: початкові дані беруть з бюджету потреби в матеріалах. Витрати на оплату праці визначають з бюджету прямих витрат на оплату праці. Загальновиробничі витрати переносять з відповідного бюджету, причому якщо на підприємстві застосовується директ-костинг (облік за змінними витратами), то на види продукції ці витрати не розподіляють, а включають загальною сумою в собівартість продукції, реалізованої за даний період (табл. 6.8.).

Таблиця 6.8 - Бюджет цехової собівартості продукції

Стаття витрат Продукція А _ Разом
на одиницю на обсяг на одиницю на обсяг
1 2 3 4 5 6
Змінні витрати
X          
Y          
Z          
Разом матеріали          
Прямі витрати на оплату праці          
Відрахування на соцпотреби          
Разомзмінні витрати          
Постійні витрати
Допоміжні матеріали * * * *  
Енерговитрати * * * *  
Фонд оплати праці * * * *  
Відрахування * * * *  
Ремонт, техобслуговування * * * *  
Амортизація * * * *  
Разомпостійні витрати          
Разомцехова собівартість  
               

 

Бюджет комерційних витрат.До бюджету комерційних витрат включають витрати поточного характеру, пов'язані з реалізацією продукції, маркетинговою діяльністю (дослідження ринку, заходи щодо стимулювання збуту, реклама, укладення договорів із споживачами і тому подібне). Ці витрати необхідно підрозділити на постійні і змінні (табл. 6.9).

Таблиця 6.9 - Бюджет комерційних витрат

Стаття витрат Продукція А ….. Разом
на одиницю на обсяг на одиницю на об'єм
Змінні витрати
Транспортування          
Упаковка          
Комісійні (5% від варт-ті)          
Разомзмінні витрати          
Постійні витрати
Реклама і стимулювання збуту Фонд оплати праці відділу маркетингу і збуту Відрахування Послуги сторонніх організацій і інші витрати Разомпостійні витрати  
 
 
 
 
Разомкомерційні витрати  

Наприклад, витрати на комісійні є змінними і розраховуються за формулою:

Комісійні = Відсоток комісійних х обсяг реалізації

Витрати на рекламу є постійними.

Бюджет загальногосподарських витрат.Бюджет загальногосподарських (адміністративних) витрат складають за тим же принципом, що і бюджет загальновиробничих витрат (табл. 6.10).

Таблиця 6.10 - Бюджет загальногосподарських витрат

Стаття витрат Сума, грн.
Амортизація  
Фонд оплати праці  
Відрахування  
Представницькі витрати  
Енерговитрати, комерційні послуги  
Послуги сторонніх організацій  
Податки у складі собівартості  
Інші  
Разом  

Бюджет про фінансові результати.Бюджетом про фінансові результати є прогноз звіту про прибутки і збитки, він акумулює в собі інформацію зі всіх інших бюджетів: відомості про виручку, змінні і постійні витрати, а отже, дозволяє проаналізувати, який прибуток підприємство отримає в планованому періоді.

На підставі бюджету про фінансові результати проводять аналіз і роблять висновки про оптимальність представленої системи бюджетів і необхідності коректувань (табл. 6.11).

Таблиця 6.11 - Бюджет про фінансові результати

Показники Продукція А ….. Разом, грн. У % до виручки
на 1 шт., грн. на обсяг, грн. на 1 шт., грн. на обсяг, грн.
1 2 3 4 5 6 7
Виручка            
ПДВ            
Виручка без ПДВ            
Змінні витрати
Матеріали            
Прямі витрати на оплату праці            
Відрахування на соцпотреби            
Змінні комерційні витрати            
Разомзмінні витрати            
Маржинальний дохід            
Постійні витрати
Допоміжні матеріали * * * *    
Енерговитрати * * * *    
Фонд оплати праці * * * *    
Відрахування * * * *    
Ремонт, техобслуговування * * * *    
Амортизація * * * *    
Постійні комерційні витрати * * * *    
Адміністративні * * * *    
Разомпостійні витрати * * * *    
Разомвитрати * * * *    
Прибуток * * * *    

 

Складання фінансового бюджету. Мета фінансового бюджету – розробити прогнозний баланс підприємства, який є результатом фінансових і нефінансових операцій підприємства. Він складається з використанням плану прибутків і збитків, бюджету капітальних вкладень і прогнозу руху грошових коштів.

Бюджет капітальних вкладень.Визначення напрямів капітальних вкладень і отримання інвестиційних ресурсів для них є комплексним завданням всього управлінського обліку. Проблема полягає в тому, щоб вирішити, які довгострокові активи придбати або побудувати на основі вибраного критерію, що пов'язане з визначенням рентабельності інвестицій. Інформація, що стосується довгострокових капіталовкладень, впливає на бюджет готівки, піднімаючи питання виплати відсотків за кредити, прогнозний звіт про прибуток і збитки, прогнозний баланс, змінюючи сальдо на рахунках основних засобів і інших довгострокових активів. Отже, всі рішення по капітальних витратах повинні плануватися і включатися до загального бюджету.

Бюджет грошових коштів.Для цього необхідно проаналізувати дебіторську і кредиторську заборгованість. Умови погашення дебіторської заборгованості: скільки відсотків складає надходження грошових коштів від загального об'єму реалізації поточного місяця; скільки % дебіторської заборгованості поточного місяця буде ліквідоване в наступному періоді; куди поступають кошти в касу або на поточний рахунок.

Умови погашення кредиторської заборгованості: як часто проводиться виплата заробітної плати і за який місяць; чи виникає велика заборгованість по заробітній платі; як регулярно оплачуються рахунки кредиторів; як оплачуються накладні витрати і так далі.

Необхідно врахувати мінімальне сальдо грошових коштів на поточному рахунку і в касі підприємства. Аналізується зовнішнє фінансування: розміри необхідних кредитів для покриття дефіциту оборотних коштів. Чи плануються капітальні вкладення (табл. 6.12).

Таблиця 6.12 - Бюджет грошових коштів

Показники За рік Зокрема по кварталах
1 2 3 4
1. Залишок грошових коштів на початок періоду          
2. Надходження коштів від продажів (сума)          
3. Всього грошових коштів (сума)          
4. Виплати: - за матеріали          
- заробітна робота          
- податок на прибуток          
- покупка устаткування          
- інші          
5. Всього виплат          
6. Мінімальне сальдо          
7. Потреба в грошових коштах (5+6)          
8. Надлишок (недолік) грошових коштів (3-5)          
9. Залучення позикових коштів          
10. Погашення кредиту          
11. Виплата відсотків по кредиту          
12. Залишок грошових коштів на кінець періоду          

Прогнозний баланс будується на основі балансу на початок періоду з урахуванням передбачуваних змін.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.013 с.)