Доходи і витрати в управлінському облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Доходи і витрати в управлінському облікуДоходи і витрати|затрати|, що виникають в процесі діяльності підприємства, є|з'являються,являються| одним з основних об'єктів управлінського обліку|урахування|. Інформація про доходи і витрати|затрати|, що сформована в системі управлінського обліку|урахуванні|, є важливою|поважна| для організації ефективного управління ними.

Для вирішення тих чи інших завдань в управлінському обліку використовують різноманітні дефініції витрат, доходів та результатів діяльності:

- затрати|затрати|, витрати, стаття затрат|затрат|, цільові затрати|затрати|, специфічні затрати|затрати|, вичерпані затрати|затрати|, невичерпані|невичерпні| затрати|затрати|, місце|місце-миля| виникнення затрат|затрат|, функція затрат|затрат|, метод візуального пристосування;

- альтернативні доходи, маржинальний| дохід|доход|, маржа постійна (напівмаржа), економічний| прибуток| (збиток|);

- втрачені| можливості|, втрачена| вигода|.

Мета|ціль| управління витратами|затратами| на підприємстві полягає у встановленні їх раціональності, оптимізації суми та відповідного рівня|затрат|, що забезпечує досягнення передбачених обсягів доходів|обсягів| та, відповідно, прибутку підприємства.

З метою ефективного управління доходами та витратами підприємства слід не лише достовірно визначати їх величину, а й встановлювати цільове призначення. Формування інформації про доходи та витрати|затрати| в системі управлінського обліку|урахуванні| засновано на розробці відповідної їх класифікації, аналізі поведінки витрат|затрат|, контролі і визначенні способів зниження витрат та підвищення доходів.

Метою|ціллю| класифікації є|з'являється,являється| впорядкування витрат|затрат|, доходів і результатів діяльності відповідно до завдань|задач|, які підлягають вирішенню|розв'язанню,вирішенню,розв'язуванню|.

Доходи в управлінському обліку|урахуванні| класифікуються: за видами діяльності, періодами формування, за видами.

Прибуток - це один із основних показників діяльності підприємства, що характеризує ефективність та стабільність його роботи. В управлінському обліку для прийняття оптимальних рішень слід здійснювати розрахунок економічного прибутку, так як балансовий прибуток не враховує величини втрачених можливостей та вигід підприємства.

 


На основі економічного прибутку з урахуванням втрачених можливостей визначаються всі варіанти рішень певної ситуації з метою вибору найбільш доцільного та ефективного управлінського рішення.

Використання різних видів доходів та результатів діяльності в управлінському обліку для завдань, що підлягають рішенню представлені на рис. 2.1.

 

 

 


Рис. 2.1 - Використання різних видів доходів та результатів діяльності в управлінському обліку для завдань, що підлягають рішенню

Витрати|затрати|, як об'єкти управлінського обліку|урахування|, розглядаються|розглядують|, за цілями обліку, а також за видами господарської діяльності підприємства: постачальницько-заготовчою|заготівельна|, виробничою, фінансово-збутовою, організаційною. На сучасному етапі існує декілька підходів у стратегії управління (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 - Підходи у стратегії управління витратами

№ з/п Стратегія Характеристика Примітки
Стратегія зменшення витрат Базується на постійному скороченні витрат. Основна увага надається калькулюванню собівартості продукції та обліку витрат. Характерна орієнтація на виробника
Стратегія диференціації Базується на збільшенні цінності до рівня, який готові заплатити покупці за продукцію, товари, послуги, що пропонуються підприємством. Характерна орієнтація на покупці
Використовуються обидві стратегії у взаємозв’язку Існування даного підходу пов’язано з використанням методу аналізу взаємозв’язку "витрати-обсяг-прибуток" Найефективніший підхід

 

Класифікаційними ознаками витрат|затрат| є|з'являються,являються|: види діяльності, економічний зміст|вміст,утримання|; спосіб віднесення витрат|затрат| на собівартість продукції, склад, місця|місце-милі| виникнення, центри відповідальності, відповідні обсяги|обсяги| діяльності, доцільність використання, ступінь|міру| обхвату|охоплення,охвату| планом, вплив керівника на величину витрат|затрат|.

2. Групування витрат за цілями обліку|урахування|

Облік|урахування| витрат - це процес віддзеркалення|відображення,відбиття| використання тих або інших витрат і результатів минулої, справжньої|теперішньої,даної| і майбутньої діяльності відповідної моделі управління, орієнтованої на досягнення основної мети|цілі| підприємства.

Об'єкт обліку|урахування| (віднесення) витрат – вид діяльності, продукт, виробничий підрозділ або завдання|задача|, поставлене для вирішення керівництвом, на яку відносять витрати.

Характеристика конкретного об'єкту обліку|урахування| витрат визначає метод оцінки і види систем обліку|урахування| на виробництво.

Таблиця 2.2 - Класифікація витрат з метою обліку|урахування|

Мета обліку витрат з/п Класифікація витрат
1 2 3
1.Оцінка запасів і визначення фінансового результату| 1.1 Минулі витрати (витрати звітного періоду) – це збільшення зобов'язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання|здобуття| доходу звітного періоду. Відображаються в Звіті про Фінансові результати. Неминулі витрати (що капіталізуються) -це збільшення зобов'язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання|здобуття| доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.
1.2 Витрати на продукцію– витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням|надбанням| товарів для реалізації. Витрати періоду– витрати, які не включаються в собівартість запасів і розглядаються|розглядують| як витрати того звітного періоду, в якому вони були здійснені (витрати на управління, маркетинг, розробки).
1.3 Прямі витрати –витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкту витрат (витрати матеріалу, заробітна плата виробничих робочих|робітників,робітник-трелювальників|). Непрямі витрати –витрати, що вимагають додаткового розподілу ( загальновиробничі витрати, витрати на утримання|вміст,утримання| і експлуатацію устаткування|обладнання|).
1.4 Основні –сукупність прямих витрат на виробництво продукції. Накладні –витрати на обслуговування і управління виробництва, управління підприємством і так далі
2. Прийняття|прийняття,приймання| рішень 2.1 Релевантні –витрати, які можуть бути змінені унаслідок|внаслідок| ухвалення|прийняття,приймання| рішення. Нерелевантні –витрати, які не залежать від ухвалення|прийняття,приймання| рішення. Диференційовані– витрати|затрати|, які складають різницю між декількома рішеннями|розв'язаннями,вирішеннями,розв'язуваннями|.
2.2 Інкрементні– додаткові витрати, які виникають у випадках виготовлення додаткових партій продукції Маржінальні- додаткові витрати|затрати| на виробництво однієї одиниці продукції
2.3 Дійсні витрати|затрати|– витрати|затрати|, які вимагають виплати грошових коштів. Альтернативні витрати|затрати|– це вигода, яка втрачається при відмові від альтернативного рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.
2.4 Постійні –витрати, величина яких не залежить від зміни об'єму|обсягу| діяльності (прямолінійна амортизація, орендна плата, зарплата персоналу офісу).Постійні витрати поділяють наобов'язкові та дискреційні. Змінні -витрати, величина яких змінюється прямо пропорційно зміні об'єму|обсягу| діяльності (прямі матеріальні витрати|затрати|, електроенергія). Змішані– витрати, які містять|утримують| елементи як змінних так і постійних витрат (плата за телефон: абонплата – постійні; плата за міжміські переговори – змінна). Напівпостійні - витрати залежать від обсягів виробництва, але не змінюються прямо пропорціонально йому.
3. Контроль виконання 3.1 Нормативні –плановані|планерувати| витрати|затрати| на одиницю продукту. Використовують для складання кошторисів і оцінки виконання запланованих результатів. Порівнюються з|із| фактичними для виявлення Регульовані – витрати, зареєстровані по центах відповідальності, і величина яких залежить від ступеня|міри| регулювання з боку менеджера. Нерегульовані– витрати, на які не впливає менеджер даного центру відповідальності.
3.2 Ефективні– витрати, в результаті|унаслідок,внаслідок| яких отримують|одержують| доходи від реалізації тієї продукції, на випуск якої були здійснені витрати. Неефективні (втрати виробництва) – витрати невиробничого характеру|вдачі|, в результаті|унаслідок,внаслідок| здійснення яких не будуть отримані|одержувати| доходи.
3.3 Контрольовані– витрати, які суб'єкт управління може безпосередньо контролювати або робити на них значний вплив. Неконтрольовані– витрати, незалежні від діяльності суб'єкта управління.

З метою створення|створіння| ефективної системи управління витратами|затратами| необхідно здійснити їх класифікацію залежно від мети|цілі|, поставленої перед менеджерами. Класифікація витрат|затрат| для вирішення різних завдань|задач| не може бути однаковою, а повинна відповідати принципу управлінського обліку|урахування|: "різна класифікація - для різних цілей".

3. Склад і класифікація витрат зі створення|створінню| і збереження запасів

Мета|ціль| виробничої діяльності підприємствавипуск продукту, його реалізація і отримання|здобуття| прибутку. Виробничі процеси складаються з господарських операцій: постачальницько-заготовчих|заготівельною|, виробничих, фінансово-збутових, організаційних видів діяльності. Отже, процес управління діяльністю підприємства ґрунтується на постійному зіставленні витрат і доходів.

Управління постачальницько-заготовчою|заготівельною| діяльністю— це регулювання щорічної загальної|спільної| суми транспортно-заготівельних витрат|затрат| та збереження|вміст,утримання| матеріальних запасів, які забезпечують безперебійну роботу підприємства, суми матеріальних витрат|затрат| на виробництво.

Таблиця 2.3 - Класифікації витрат зі створення|створінню| і збереження запасів

Класифікаційна ознака Характеристика
1 2
За відношенням до обсягу|обсягу| постачань
1. Релевантні витрати які міняються залежно від рівня запасів. Наприклад, витрати|затрати| на складське зберігання і вартість зберігання запасів складаються тільки|лише| з тих витрат, які мінятимуться із|із| зміною кількості замовлених одиниць запасу. Заробітна плата комірника, амортизація устаткування|обладнання| і постійна орендна плата за устаткування|обладнання| і будівлі не відносяться до релевантних витрат|затрат|, тому що|бо| на них не робить вплив зміна рівня запасів.
2. Нерелевантні - які не залежать від прийняття рішення.
3. Часові витрати - інвестиції в запаси. До них відносяться витрати, які залежать від кількості куплених одиниць запасу.
За ступенем впливу на загальну|спільну| суму витрат
Регульовані - витрати, величина яких знаходиться|перебуває| в прямій залежності від впливу на них менеджера, зав. складом.
Нерегульовані - витрати, на величину яких не можуть вплинути менеджери (на склад|вміст,утримання| персоналу управління складом, амортизація складських приміщень|помешкань| та ін.).
За компонентами:
1. Витрати|затрати| на підтримку запасів, тобто пов'язані з володінням запасами загальна|спільна| щорічна сума цих витрат|затрат| приблизно відповідає величині вкладень капіталу в запаси: - комерційні |затрати|(відсотки|проценти|; страхування) - |затрати|на збереження: (утримання|вміст,утримання| складів; операції по переміщенню запасів). - |затрати|пов'язані з ризиком втрат унаслідок|внаслідок|: (застарівання|старіти|; псування; заміни одного виду матеріалу на складі іншим; уповільнення темпів споживання|вжитку| даного продукту.) - можливості|спроможності| отримання|здобуття| прибутку шляхом вкладення засобів|коштів| в наступних|слідуючих| альтернативних напрямках|направленнях|: (збільшення виробничої потужності; зниження вартості продукції; капіталовкладення в інші підприємства; виплата дивідендів).
2. Витрати|затрати|, пов'язані з кількістю замовлених партій продукції, що випускається загальна|спільна| річна сума вказаних витрат з розрахунку на|розраховуючи на| одиницю матеріалів пропорційна|пропорціональна| кількості виданих замовлень - видача і закриття замовлень; - ведення переговорів; - підготовка виробництва:(наладка устаткування|обладнання|; випробування першого зразка|взірця| виробу; втрати часу на період освоєння операцій); - втрата потужності при зміні видів робіт; - витрати|затрати| на переміщення партій, оперативне планування |планерування|і витрати, пов'язані з прискоренням обороту|звороту,оберту| оборотних коштів; - ризик вичерпання запасів.
3. Витрати|затрати|, пов'язані з дефіцитом запасів: загальна|спільна| річна сума цих витрат пропорційна|пропорціональна| кількості товарів, запаси яких вичерпані повністю|цілком| або майже повністю: - прискорення доставки матеріалів: (витрати на зв'язок, на роз'їзди; оплата агента); - прискорення руху замовлень на підприємстві: (витрати|затрати| на зміну графіка черговості замовлень; - витрати|затрати|, пов'язані з дробленням партій); - комерційні збитки і витрати: зростання|зріст| частки|долі| накладних витрат, які пов'язані з скороченням об'єму|обсягу| продажів через відсутність необхідних матеріалів; - витрати|затрати|, пов'язані з дробленням партій; - комерційні збитки і витрати: зростання частки
  |зріст||долі| накладних витрат, які пов'язані з скороченням об'єму|обсягу| продажів через відсутність необхідних матеріалів.
4. Витрати|затрати| на управління запасами: - витрати|затрати| на навчання|вчення| технічного персоналу і управлінського апарату; - витрати|затрати| на утримання|вміст,утримання| персоналу (щорічна загальна|спільна| сума приблизно пропорційна|пропорціональна| об'єму|обсягу| капіталовкладень в запаси).
За видами робіт закладається|заставляє| в основу побудови|шикування| кошторисів витрат|затрат| і системи контролю за витратами і доповнюється групуванням за місцями|місце-милях| виникнення витрат|затрат|. класифікують відповідно до технології збереження запасів.
Відповідно до технології збереження запасів: - навантажно-розвантажувальні, транспортні, сортування, складування, фізико-хімічні|фізико-хімічні| аналізи і ін.
За місцями|місце-милях| виникнення Класифікація витрат|затрат| залежить від організаційної структури управління і тому на кожному підприємстві розробляється своя номенклатура статей.

 

4.Класифікація витрат на виробництво

Економічно обґрунтована класифікація виробничих витрат|затрат| є|з'являється,являється| основою організації обліку|урахування| виробничої діяльності. Практика організації управлінського обліку|урахування| в економічно розвинених країнах передбачає різні варіанти класифікації витрат залежно від їх цільової установки та напрямів|направлень| обліку|урахування||затрат|.

Перш за все|передусім| в обліку|урахуванні| накопичується інформація про прямі та виробничі накладні витрати|затрат|. Потім узагальнені витрати|затрати| розподіляються за напрямками|направленнях| обліку|урахування|. Кожен з напрямків|направлень|, у свою чергу|своєю чергою,в свою чергу|, вимагає деталізації обліку|урахування|, тобто своєї класифікації (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4- Класифікації виробничих витрат|затрат| за цілями управління

цілі управління |затрат| Фактори цілей управління|затрат| Класифікація витрат|затрат|
1 2 3
1. Витрати|затрати| для калькуляції і оцінки готової продукції - розміри підприємства; - особливості технології, техніки і організації виробництва; - номенклатура продукції, що виробляється; аналітичність і контроль; прогностичність; Склад фактичних витрат|затрат|: - матеріальні (основні і допоміжні матеріали); - трудові; |затрати| - виробничі накладні.  
2. Витрати|затрати| на виробництво, дані про які є|з'являються,являються| підставою|основою,заснуванням| для прийняття|прийняття,приймання| управлінських рішень роль в процесі виробництва; чинники|фактори| зниження; важливість в плануванні; доцільність виділення витрат; питома| вага в загальних|спільних| витратах; обґрунтованість розподілу за продуктами; трудомісткість|трудомісткий| обліку.|урахування|   Поведінка витрат|затрат|: постійні, умовно-постійні, змінні, умовно-змінні|змінні|. Витрати|затрати| майбутнього періоду: що приймаються і не враховуються при оцінках. Для прийняття|прийняття,приймання| рішень: безповоротні|затрати|, поставлені, інкрементні, маржинальні|
3. Витрати|затрати|, що використовуються в системі планування|планерування|, контролю і регулювання Центри відповідальності: регульовані і нерегульовані витрати|затрати|. Місця|місце-милі| виникнення витрат|затрат|, нормативні (кошторисні) витрати|затрати| і відхилення від них

5. Класифікація витрат|затрат| фінансово – збутової діяльності

Важливим|поважним| моментом узагальнення інформації про діяльність підприємства є|з'являється,являється| спостереження за безперервністю прямого зв'язку між виробничою і фінансово збутовою діяльністю. Це спостереження ведеться в управлінському обліку|урахуванні| за допомогою групування і виділення із|із| загальної|спільної| системи витрат|затрат| безпосередньо витрат фінансово – збутової діяльності, класифікація яких представлена у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Класифікація витрат фінансово – збутової діяльності

Класифікаційна група Види витрат
1. Пов'язані зі збутом продукції: послуги допоміжних цехів, пов'язаних з виготовленням, ремонтом і складом|вмістом,утриманням| тари; вартість тари, придбаної|набутої| на стороні; утримання|вміст,утримання| складів готової продукції, амортизації приміщень|помешкань|, на вантажно-розвантажувальних машин і устаткування|обладнання|, заробітної плати працівників складів; транспортні витрати з доставки продукції і так далі.
2. Комісійні збори (відрахування): сплачуються оптовим збутовим або іншим посередницьким підприємствам відповідно до договорів для розширення ринків збуту і об'єму|обсягу| продажів
3. Витрати|затрати| на збір|збирання| і розповсюдження|поширення| поточної маркетингової інформації: послуги сторонніх організацій із збору|збирання| зовнішньої інформації; витрати на зміст|вміст,утримання| дистриб'юторів, час (заробітна плата), витрачений на читання книг, журналів|часописів| і інших спеціалізованих видань, на бесіди з|із| клієнтами, постачальниками і ін.; матеріальне стимулювання за надання важливих|поважних| відомостей.
4. Витрати|затрати| по маркетингових дослідженнях витрати|затрати| по дослідженню: ефективності реклами, проблем інформування споживачів, реакції на новий товар, потенційних можливостей|спроможностей| ринку, визначення каналів збуту
5. Витрати з реклами: вартість рекламних звернень|звертань,обігу|; вартість конкретних носіїв реклами; вартість засобів|коштів| стимулювання збуту — зразки|взірці|, упаковки за пільговою ціною; участь у виставках, ярмарках, організація і участь в професійних зустрічах, експозиціях, демонстраціях товарів і ін.
6. Представницькі витрати витрати на проведення офіційних прийомів, переговорів; відвідини|відвідування| культурно-видовищних заходів;транспортне забезпечення під час заходів
7. Інші витрати витрати|затрати| на утримання|вміст,утримання| фінансово-збутового відділу (заробітна плата працівників, поштові, телефонні витрати на відрядження і інші); утримання|вміст,утримання| торгових|торгівельних| представництв (заробітна плата з|із| нарахуваннями співробітників, оренда приміщень|помешкань|, телефаксні і інші витрати); витрати по сертифікації продукції; знос нематеріальних активів і ін.

Специфіка фінансово-збутової діяльності висуває як основну ознаку класифікацію витрат|затрат| для ухвалення|прийняття,приймання| рішень і планування|планерування|. Витрати|затрати| в цьому випадку підрозділяють на релевантні, що враховуються, і не релевантні. Таке ділення|поділка,розподіл,поділ| витрат|затрат| необхідне для ухвалення|прийняття,приймання| рішень про ціну реалізації, розформування сегментів ринку, про збільшення об'ємів|обсягів| продажів.

Релевантні фінансові витрати|затрати| є майбутнім приростом грошової маси, величина якого залежить від даного рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)