Особливості побудови та організації управлінського обліку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості побудови та організації управлінського обліку.Розглядаючи питання побудови та організації управлінського обліку, слід розуміти, що в сучасних умовах господарювання обсяг інформації, який виникає як всередині підприємства, так і за його межами має тенденцію росту. Так, безупинно збільшується потік інформації про попит на продукцію, що випускається, можливості її збуту, технічну підготовку виробництва, про витрати на виробництво й ефективність випуску окремих виробів і т.п. Власників же підприємства, постачальників, покупців, кредиторів, податкові органи, акціонерів цікавить інформація іншого роду: про зміну частки власного капіталу, ефективність інвестицій, доходи та ефективність використання ресурсів і т.п.

Стосовно конкретного підприємства це може бути різноманітна інформація, однак у цілому інформаційні потреби більшості підприємств приблизно однакові і їх можна згрупувати наступним чином (таблиця 1.4):

таблиця 1.4 - Види інформації на підприємстві

Вид інформації Характеристика
Планова Містить дані для вибору дій, які можуть бути використані в майбутньому
Техніко-економічне планування - складання кошторисів для підприємства в цілому на конкретний період часу Оперативно-виробниче планування містить планові роботи з уточнення, деталізації й конкретизації показників виробничої програми
Нормативно-довідкова Визначається типом виробництва, номенклатурою й складністю виробів, що випускаються, технологією виробництва
Облікова Проходить наступні стадії: збір – зміна первинних даних – реєстрація – передача для обробки – формування зведеної інформації – складання внутрішньої й зовнішньої звітності
Первинна Забезпечує вихідними даними фінансовий і управлінський облік

 

Це види інформації, що використовується управлінським обліком. Так, наприклад, управлінський облік використовує оперативну (первинну) інформацію незалежно від її кількісного виміру, наприклад, відгуки покупців про якість продукції. Однак, значна частина первинної інформації не задовольняє всім запитам керівників. Так, головного механіка не займають питання про те, скільки підприємство заборгувало, наприклад, органам соціального страхування. Він зацікавлений у підсумкових даних: чи цілком задоволена його заявка щодо закупки обладнання, яка сума виділена бюджетом підприємства на роботи, пов'язані з його монтажем тощо. Таким чином, облікова інформація, що спеціально підготовлена для керівників різних рівнів управління, називається управлінською обліковою інформацією. можна визначити три основних види інформації управлінського обліку:

1. Оцінна інформація. Показує стан справ на підприємстві

2. Інформація, що направляє увагу.

3. Вказує на відхилення від запланованих операцій, що вимагають коригувального впливу.

Кожна організаційна система управлінського обліку характеризується певним обсягом інформації, поставленими перед нею цілями, критеріями і засобами досягнення цих цілей. Класифікація систем управлінського обліку представлена в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 - Класифікація систем управлінського обліку

Ознаки класифікації Види і системи управлінського обліку
1. За широтою охоплення інформацією видів діяльності підприємства 1.1 Систематичний обліквитрат - це фінансовий облік витрат на виробництво з його регламентацією за складом витрат, способам реєстрації, ідентифікації й угруповання, представлення в звітності. 1.2 Проблемний облік - формує інформацію про економічну, технологічну, конструкторську й організаційну підготовку виробництва; про ціни і реалізацію продукції; про управління виробничими запасами і раціоналізацію витрат виробничих ресурсів. Крім того, розрізняють повні системи, що складаються із сукупності систематичного і проблемного обліку і системи з цільовим набором їхніх складових частин.
2. За ступенем взаємозв’язку між фінансовим і управлінським обліком 2.1 Моністична система — інтегрована система, що поєднує систематичний і проблемний облік на основі прямого і зворотного зв'язку на рахунках бухгалтерського обліку. 2.2 Автономна система — відособлене створення систематичного і проблемного обліку. Зв'язок між фінансовим і управлінським обліком здійснюється за допомогою так званих контрольних рахунків.
3. За оперативністю обліку витрат 3.1 Система обліку фактичних (минулих) витрат полягає у формуванні інформації для розрахунку собівартості реалізованої продукції і прибутку, для визначення фактичної собівартості і доходу від реалізації одиниці готової продукції конкретного найменування. 3.2 Система обліку стандартних витрат включає: розробку стандартів на витрати з придбання і використання матеріалів, основних фондів, на витрати праці, накладні витрати; складання калькуляцій собівартості за нормативними витратами і облік фактичних витрат з виділенням відхилень від нормативів і кошторисів.
4. За повнотою включення витрат у собівартість 4.1 Система обліку повних витрат представлена традиційним обліком витрат на виробництво і калькулюванням собівартості. Основним групуванням витрат є їхній розподіл на прямі і непрямі (що розподіляються між об'єктами калькулювання пропорційно будь-якій базі). 4.2 Система часткових витрат - підхід, коли витрати, що носять прямий характер, включаються в собівартість окремих видів продукції, а частина витрат, що носять непрямий характер, але мають відношення до всієї продукції, відшкодовуються з загальної суми виторгу.

 

Щодо класифікаційної ознаки за ступенем взаємозв'язку між фінансовим і управлінським обліком: у практиці управлінського обліку на Заході є два варіанти зв'язку управлінської й фінансової бухгалтерії. Цей зв'язок здійснюється за допомогою контрольних рахунків, якими є рахунки видатків і доходів фінансової бухгалтерії. При наявності прямої кореспонденції рахунків управлінської бухгалтерії з контрольними рахунками має місце інтегрована (моністична) підсистема обліку на підприємстві. Якщо підсистема управлінського обліку автономна, замкнута, використовуються парні контрольні рахунки того самого найменування, тобто дзеркальні рахунки, або рахунки-екрани.

Застосування тієї або іншої системи управлінського обліку визначають, як правило, економічні, юридичні, організаційні і техніко-технологічні аспекти. Організаційні варіанти побудови управлінського обліку відрізняються великою розмаїтістю і залежать від безлічі факторів. До основних з цих факторів можна віднести:

- характер виробництва та його галузеві особливості;

- склад продукції, що випускається, технологія виготовлення, масштаб і тип виробництва;

- рівень технічної оснащеності підприємства;

- форми організації управління: лінійна, лінійно-функціональна, матрична;

- співвідношення між централізованою і децентралізованою формами управління;

- рівень автоматизації обліково-управлінського процесу, кваліфікація працівників, ефективність їхньої праці.

Наявність і вплив цих факторів на кожнім підприємстві
досить індивідуальні, тому кожна організаційна структура визначає свій склад і співвідношення різних рівнів управління підприємством і форми цієї організації. Зрозуміло, що саме від цього буде залежати побудова управлінського обліку на окремо взятому підприємстві та особливості його організації.

Змістовий модуль ІІ.

Доходи і витрати в системі управлінського обліку

Тема 2. Доходи і витрати в системі управлінського обліку, класифікація

Та поведінка витрат

Доходи і витрати в системі управлінського обліку

Групування витрат за цілями обліку

3.Склад і класифікація витрат зі створення|створінню| і збереження запасів

Класифікація витрат на виробництво

5. Класифікація витрат|затрат| фінансово – збутовій діяльності

Класифікація витрат, пов'язаних з організаційною діяльністю

7. Поведінка та функції витрат|урахування|

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.01 с.)