Сучасні моделі обліку витрат та фінансових результатівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні моделі обліку витрат та фінансових результатівНа даний час можна виділити два підходи до рішення проблем розвитку управлінського обліку виробничої діяльності.

Перший підхідорієнтований на удосконалювання калькуляції і системи контролю за витратами в розрізі кожного виду продукції, робіт і послуг.Він характеризується розподілом усіх витрат на прямі і непрямі.

Другий підхідудосконалювання системи управління витратами, методики прийняття управлінських рішень у залежності від кон'юнктури ринку й інших зовнішніх факторів.Він характеризується розподілом витрат на перемінні і постійні.

Перший підхід орієнтований на виробництво, другий — на ринок.

На базі обліку повних витрат створені різні його варіанти:

- облік відносних індивідуальних витрат;

- облік витрат за факторами виробництва;

- функціональний облік витрат;

- структурний облік витрат;

- облік витрат, що постійно розподіляються.

Облік відносних індивідуальних витрат варіант, при якому за місцями виникнення, центрами відповідальності і на готову продукцію відносять тільки ті витрати, що мають до них пряму приналежність. У результаті цього зникають загальні непрямі витрати і усі витрати розглядаються як прямі. Така система дозволяє визначити,
яка частина доходів покриває витрати, а яка формує чистий прибуток.

Облік витрат за факторами виробництваваріант, за яким витрати групуються за факторами, що визначають виробничий процес, — витрати робочої сили, знарядь праці і матеріалів. Такий підхід не допускає включення до складу витрат, що викликані невикористанням яких-небудь ресурсів.

Функціональний облік витрат на виробництвоваріант, основна ідея якого полягає в повному використанні виробничого й організаційного потенціалу. Система припускає чітке розмежування функцій і вимір результатів їхнього виконання.

Витрати в цій системі групуються за кожною функцією (безпосередні функції підприємства, допоміжні й обслуговуючі), визначаються їхня залежність від обсягу продукції, що випускається, і зміна витрат у часі. Система функціонального обліку дозволяє інтегрувати планові і фактичні дані, установити контроль за використанням виробничих потужностей підприємства.

Структурний облік витрат на виробництвоваріант, за яким витрати групуються за трьома напрямками: 1) прямі; 2) загальні перемінні; 3) структурні.

Основною ознакою угруповання структурних витрат є мета управлінських рішень і час їхнього прийняття. Ця система обліку полегшує виявлення результатів за кожним прийнятим управлінським рішенням.

Облік витрат, що постійно розподіляються,на виробництво - варіант, що передбачає розподіл витрат у три етапи:

1) включення в собівартість прямих пропорційних витрат;

2) віднесення на собівартість перемінної частини загальних витрат;

3) розподіл за видами продукції загальних постійних витрат.

Відмітною рисою цієї системи є застосування способів розподілу постійних загальних витрат за видами продукції.

Багатоступеневий облік витрат на виробництвоваріант, при якому накопичують націнку (маржу) для покриття витрат на кожній ступені виробництва. Система використовується для оцінки окупності виробництва конкретних видів продукції, визначення рентабельності окремих підрозділів підприємства і перебування нижньої границі для відпускних цін. Основою системи послужив розподіл витрат на контрольовані і неконтрольовані.

Облік відшкодування постійних витрат на виробництво— варіант, основна суть якого — у з'єднанні обліку перемінних витрат з урахуванням повних витрат. Ця система обліку має багато загального з багатоступінчастим обліком. Особливість полягає в застосовуваних облікових процедурах. Так, спочатку порівнюють ринкову ціну із собівартістю, потім за кожною стадією виробничого процесу встановлюється, якою мірою ціна покриває витрати. Або при невідомій ціні беруть прямі перемінні витрати на одиницю продукції і на кожну наступну ступінь додають постійні витрати.

Облік відшкодування граничних стандартних витрат на виробництво— варіант, заснований на передумові, що між обсягом виробництва і витратами існує тверда лінійна залежність. У цьому випадку в обліку виділяють постійні і пропорційно перемінні витрати за місцями їхнього виникнення. Розрахунок відхилень виконують за методикою нормативного обліку, тобто за допомогою еластичного кошторису. Фактичні витрати розраховують додаванням до суми нормативних витрат виявлених відхилень.

Крім перерахованих варіантів сучасних систем обліку витрат на виробництво, використовується багато змішаних. Кожна з розглянутих систем має певні достоїнства і недоліки, що безумовно, повинне враховуватися при прийнятті управлінських рішень.

|затратами

 

Рекомендована література

І. Основна література

1. Атамас П.Й. Управлінський облік : [навч. посіб. - 2-ге вид] / П. Й. Атамас. — К. : "Центр учбової літератури", 2009. — 440 с.

2. Бухгалтерський управлінський облік : [підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] / Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В., за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 480 с.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік : [підручник] / С.Ф. Голов. - К.: Лібра, 2003.-704 с.

4. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у виробничих і торговельних підприємствах: [навчальний посібник] / Під ред. Н.В. Кужельного. – К.: "А.С.К.", 2002. – 624 с.

5. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі [навч. посіб.] / О. В. Карпенко - К.: "Центр учбової літератури", 2007 — 244 с.

6. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета: [учебное пособие] – М.: "Финансы и статистика", 2000 — 144 с.

7. Лень B.C. Управлінський облік : [навч. посіб.] / B. C. Лень. — 2-ге вид., випр. — К.: "Знання-Прес", 2006. — 317 с. — (Вища освіта XXI століття). - ISBN 966-311-028-7.

8. Нападовська Л.В. Управлінський облік : [підручник] / Л.В. Нападовська. - К.: Наука, 2004. – 550 с. ISBN 966-7191-18-0.

9. Партин Г.О. Управлінський облік: [навч. посіб.] / Партин Г. О., Загородній А. Г. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: "Знання", 2007. — 303 с.

10. Управлінський облік: [навчально-методичний посібник] / І.О. Лукашова, Е.О. Кудінов, О.А. Наумчук, Л.І. Тимчина, І.В. Риковська. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 155 с.

11. Шеремет А.Д. и др.. Управленческий учет: [учебн.пособие] – М.: ИД "Пресс", 2000 — 513 с.

ІІ. Додаткова література

12. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / Под ред. Я. В. Соколова [пер. с англ.]. - М. Финансы и статистика, 2002. - 952 с. - ISBN: 5-279-02251-9

13. Вдовічен А.А. Методи оцінки інвестиційних проектів[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/kenvdovichen-aa-chereshnovska-gm-metodi-otsinki-efektivnosti-investitsiynih-proektiv/

14. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет / С.Ф. Голов – К.: "Скарбы", 1998 — 384 с.

15. Друри К. Управленческий и производственный учет : [учебник] / К. Друри [пер. с англ.]. – М.: Москва, 2002. – 1071 с.

16. Івакіна І. Управлінський облік: стисло і доступно / І. Івакіна. — X.: "Фактор", 2007. - 320 с. - ISBN 978-966-312-567-1.

17. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры. / О.Д. Каверина. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 352 с.

18. Карпова Т.П. Управленческий учет : [учеб. для вузов по экон. спец-тям] / Т. П. Карпова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-350 с.

19. Карпова Т.П. Управленческий учет [учебн. пособие]. – М.:ЮНИТИ, 2003— 300 с.

20. Кочетов В.А., Кудинов Э.А. Управленческий учет: [учебное пособие] / В.А. Кочетов, Э.А. Кудинов. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003— 170 с.

21. Кузьмін О. Є. Бюджетування на підприємстві : [навч. посіб.] / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. - К., "Кондор", 2008. - 312 с. - ISBN 978-966-351-188-7.

22. Лень В.С. Управлінський облік: [навч. посібник] /В.С. Лень. - К.: "Знання", 2003. – 287 с.

23. Нападовська Л.В. Управлінський облік : [монографія] / Л.В. Нападовська. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.- 356 с.

24. Нападовська Л.В. Управлінський облік / Л.В. Нападовська. - Київ: КНЕУ. – 2001 р. - 544 с.

25. Нападовська Л.В. і ін. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу "Управлінський облік" для студентів магістратури спеціальності 8.050706 "Облік і аудит"/ Л.В. Нападовська. - Київ, 2004. - КНТЕУ. – 70 с.

26. Пушкар М.С. Контролінг: [монографія] – Тернопіль, 1997. – 146 с.

27. Пушкар М. С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

28. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В.П. Савчук. – К.: Издательский дом "Максимум", 2001

29. Ткач В.И. и др.. Управленческий учет: [учебн. пособие] – М.: "Финансы и статистика", 1994

30. Ткач В.И., Ткач В.М. Управленческий учёт: международный опыт / В.И. Ткач, В.М Ткач. – М.: "Финансы и статистика", 1994. – 138 с.

31. Тони Скоун. Управленческий учёт: как его использовать для контроля и бизнеса / Пер. с англ. под. ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: "Аудит", 1997. – 179 с.

32. Управлінський облік. Збірник задач і вправ для студентів спеціальності 7050106 “Облік і аудит” / Н.М. Малюга та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2001

33. Управленческий учет : [учебник] / В.Э. Керимов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2003.- 416 с.

34. Управленческий учет : [учеб. пособие] /Под ред. А.Д.Шеремета.- М.:ИДФБК-ПРЕСС,2000.-512 с.

35. Энтони А. Управленческий учет / Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг. [3-е издание]. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 560 с.

36. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)