ТОП 10:

Пахвова артерія (arteria axillaris)Пахвова артерія (arteria axillaris) є безпосереднім продовженням підключичної артерії (a. subclavia), топографічно починається від рівня зовнішнього краю I ребра (margo externus costae primae [I]). Вона проходить у глибині пахвової ямки (fossa axillaris) і оточена стовбурами плечового сплетення (trunci plexus brachialis).

поділяють на три відді-ли:

- на рівні груднино-ключичного трикутника (trigonum clavipectorale);

- на рівні грудного трикутника (trigonum pectorale);

- на рівні підгрудного трикутника (trigonum subpectorale).

груднино-ключичному трикутнику(trigonum clavipectorale)від пахвової артерії(arteria axillaris)

відходять:

 

- верхня грудна артерія (a. thoracica superior), яка розгалужується в міжребрових м’язах (mm. intercostales) І-ІІ міжребрових просторів (spatia intercostalia);

- груднино-надплечова артерія (a. thoracoacro-mialis), яка здійснює кровопостачання:

- надплечового відростка лопатки (acromion scapulae);

- надплечово-ключичного суглоба (art. acromioclavicularis);

- підключичного м’яза (m. subclavius);

- дельтоподібного м’яза (m. deltoideus);

- великого грудного м’яза (m. pectoralis major);

- малого грудного м’яза. (m.pectoralis minor).

- грудному трикутнику (trigonum pectorale)від пахвової артерії(a. axillaris)відходить:

- бічна грудна артерія (a. thoracica lateralis),яка постачає кров до переднього зубчастого м’яза(m.serratus anterior) і віддає гілки до грудної залози (glandula mammaria).

У підгрудному трикутнику (trigonum subpectorale) від пахвової артерії відходять:

- підлопаткова артерія (a. subscapularis),яка розгалужується на:

 

- передня огинальна артерія плеча (a. circumflexa humeri anterior),що проходить попе-реду

хірургічної шийки плечової кістки (collum chirurgicum humeri) і забезпечує кровопостачання:

  • плечового суглоба (art.humeri);
  • дельтоподібного м’яза (m.deltoideus);

 

задня огинальна артерія плеча (a. circumflexa humeri posterior),що проходить через

чотиристорон-ній отвір (foramen quadrilaterum) і, анастомозуючи з передньою огинальною артерією плеча (a. circumflexa humeri anterior), забезпечує кровопо-стачання:

  • плечового суглоба (art.humeri);
  • м’язів, що знаходяться навколо плечового суг-лоба (art. humeri).

 

Плечова артерія (arteria brachialis) Плечова артерія є безпосереднім продовженням пахвової артерії (a. axillaris) і, починаючись на рівні нижнього краю великого грудного м’яза (m. pectoralis major), проходить у присередній двого-ловій борозні (sulcus bicipitalis medialis), а в ліктьо-вій ямці (fossa cubitalis) розгалужується на свої кін-цеві гілки – променеву артерію (a. radialis) та ліктьо-ву артерію (a. ulnaris). Від плечової артерії (arteria brachialis) відходять:

- глибока артерія плеча (a. profunda brachii),що починається від верхньої третини плечової арте-рії

 

(a. brachialis), проходить разом з променевим нервом (n. radialis) через канал променевого нерва

(canalis nervi radialis), де розгалужується на гілки:

- до задньої групи м’язів плеча (musculi brachii);

- до дельтоподібного м’яза (m. deltoideus).

 

Глибока артерія плеча (a. profunda brachii) роз-галужується на:

- середню обхідну артерію (a. collateralis media);

 

- променеву обхідну артерію (a. collateralis radialis).

Ці артерії беруть участь в утворенні суглобової сі-тки ліктя (rete articulare cubiti);

- верхня ліктьова обхідна артерія (a. collateralis ulnaris superior)починається від пле-чової артерії

(a. brachialis) нижче глибокої артерії плеча (a. profunda brachii) і йде до задньоприсеред-ньої поверхні ліктьового суглоба (facies posteromedialis articulationis cubiti), де анастомозує із задньою гілкою ліктьової поворотної артерії (ramus posterior arteriae recurrentis ulnaris);

- нижня ліктьова обхідна артерія (a. collateralis ulnaris inferior)починається від плечо-вої артерії

(a. brachialis) в нижній її третині, йде до передньоприсередньої поверхні плечового суглоба (facies anteromedialis articulationis humeri), де анас-томозує з передньою гілкою ліктьової поворотної артерії

Усі названі вище обхідні артерії (arteriae collaterales), анастомозуючи із поворотними артері-ями (arteriae recurrentes), формують ліктьову сугло-бову сітку (rete articulare cubiti), від якої постачється кров до:

- ліктьового суглоба (art. cubiti);

- м’язів навколо ліктьового суглоба (art. cubiti).

АРТЕРІЇ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА КИСТІ (arteriae antebrachii et manus)

Передпліччя (antebrachium) і кисть (manus) за-безпечують кровопостачання кінцеві гілки плечової артерії (a. brachialis) – променева артерія (a. radialis) та ліктьова артерія (a.ulnaris).

Променева артерія (arteria radialis) Вона лежить у променевій борозні передпліччя (sulcus radialis antebrachii) і, огинаючи шилоподіб-ний відросток променевої кістки (processus styloideus radii), переходить на тильну ділянку кисті (regio dorsalis manus), а потім через перший міжкіс-тковий простір (spatium interosseum primum) захо-дить на долоню (palma), де її кінцевий відділ, анас-томозуючи з глибокою долонною гілкою (r. palmaris profundus) від ліктьової артерії (a. ulnaris), утворює глибоку долонну дугу (arcus palmaris profundus).

Ліктьова артерія (arteria ulnaris) Вона лягає в ліктьову борозну передпліччя (sulcus cubitalis antebrachii) і через канал зап’ястка (canalis carpi) виходить на долоню (palma), де своєю кінце-вою частиною анастомозує з поверхневою долонною гілкою (r. palmaris superficialis) від променевої артерії (a. radialis) і утворює поверхневудолонну дугу (arcus palmaris superficialis).

Від ліктьової артерії відходять:

Від задньої міжкісткової артерії (a. interossea posterior) відходить поворотна міжкісткова артерія (a. interossea recurrens),яка анастомозує із се-редньою обхідною артерією(a. collateralis media)ібере участь у формуванні ліктьової суглобової сіт-ки (rete articulare cubiti);

 

Анастомози артерій верхньої кінцівки

Для артерій верхньої кінцівки характерна наяв-ність анастомозіу в системі:

- підключичної артерії (a. subclavia);

- пахвової артерії (a. axillaris);

- плечової артерії (a. brachialis);

- променевої артерії (a. radialis);

- ліктьової артерії (a. ulnaris), які забезпечують обхідний (колатеральний) кровотік артеріальної крові та кровопостачання суглобів.

 

Вони розміщуються:

1) навколо плечового суглоба (art. humeri): в ді-лянці надостьової ямки (fossa supraspinata) та підос-

тьової ямки (fossa infraspinata) анастомозує надло-паткова артерія – a. suprascapularis (із

підключич-ної артерії – a.subclavia), з огинальною артерією лопатки – a. circumflexa scapulae (із

підлопаткової артерії – a. subscapularis);

2) у ділянці надплечового відростка (acromion): надлопаткова артерія – a. suprascapularis (із

підк-лючичної артерії – a. subclavia) анастомозує з груд-нино-надплечовою артерією – a. thoracoacromialis (із пахвової артерії – a. axillaris);

3) біля шийки плечової кістки (collum humeri): передня огинальна артерія плеча (a. circumflexa humeri anterior) і задня огинальна артерія плеча (a. circumflexa humeri posterior) анастомозуютьміж собою та з гілками глибокої артерії плеча – a. profunda brachii (від плечової артерії);

4) навколо ліктьового суглобa в утворенні лік-тьової суглобової сітки (rete articulare cubiti)

беруть участь:

- променева обхідна артерія (a. collateralis radialis) від глибокої артерії плеча (a.profunda brachii) та

 

променева поворотна артерія (a. recurrens radialis) від променевої артерії (a. radialis);

- середня обхідна артерія (a. collateralis media) із глибокої артерії плеча (a.profunda brachii) та поворо-

 

тної міжкісткової артерії (a. interossea recurrens) від ліктьової артерії (a. ulnaris);

- верхня ліктьова обхідна артерія (a.collateralis ulnaris superior) із плечової артерії (a. brachialis) та

 

задня гілка ліктьової поворотної артерії (r. posterior a. recurrens ulnaris) від ліктьової артерії (a. ulnaris);

- нижня ліктьова обхідна артерія (a.collateralis ulnaris inferior) із плечової артерії (a. brachialis) та

 

передня гілка ліктьової поворотної артерії (r. anterior arteriae recurrentis ulnaris);

5) навколо зап’ястка (carpus) такі анастомози:

- долонна зап’ясткова сітка (rete carpale palmare),яку утворюють:

- долонні зап’ясткові гілки –rr. carpeipalmares (від променевої артерії– a. radialisта ліктьової артерії – a.ulnaris);

 

- поверхнева долонна дуга (arcus palmaris superficialis),утворена:

- кінцевим відділом ліктьової артерії (a. ulnaris);

- поверхневою долонною гілкою променевої ар-терії(ramus palmaris superficialis arteriae radialis);

 

- глибока долонна дуга (arcus palmaris profundus),утворена кінцевим відділом променевої артерії(a.radialis) та глибокою долонною гілкою лік-тьової артерії (ramus palmaris profundus arteriae ulnaris).

 

На всякий случай ВЕНИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ Вени верхньої кінціки (vv. membri superioris) по-діляються на поверхневі та глибокі. Поверхневі вени на значному протязі знаходяться у підшкірному прошарку ззовні власної фасції. Глибокі вени, як правило, подвійні та супроводжують артеріальні су-дини (вени-супутниці). Поверхневі вени починаються на тилі кисті, де утворюються широкопетлиста венозна сітка (rete venosum dorsale manus), котра приймає кров із вен пальців. Із цієї сітки формуються дві поверхневі вени верхньої кінцівки: головна та основна.

Головна вена починається в ділянці великого па-льця на тилі кисті.Вона прямує по променевому боціпередпліччя, потім в ділянці плеча залягає в бічній борозні (sulcus bicipitalis lateralis), переходить в sulcus deltoideopectoralis, пронизує фасцію і впадає в пахвову вену.

 

Основна вена (v. basilica),починається на ліктьо-вому боці тилу кисті,потім переходить на передню

поверхню передпліччя (v. basilica antebrachii), роз-ташовуючись на його присередньому краї. Потім

 

через ліктьову ямку вона продовжується на плече і залягає в sulcus bicipitalis medialis. Тут вена прони-

зує фасцію і вище середини плеча впадає в одну із плечових вен. Нерідко ця вена буває розвинена

 

значно краще, ніж плечові, тому що вона фактично продовжується у пахвову вену.

Середня вена ліктя представляє собою короткий,але значний анастомоз міжv. basilicaіv. cephalicaв

 

ділянці ліктьової ямки. Вона розташована косо і з’єднується з глибокими венами ліктьової ямки. Фо-рма анастомозу індивідуально вариює. Цю вену ви-користовують для забору крові та для внутрішньо-венних ін’єкцій.

 

Глибокі вени у кількості двох супроводжують від-повідні артерії. Вони починаються на кисті подвій-

ними глибокими і поверхневими дугами і на перед-пліччі формують дві ліктьові та дві променеві вени.

По передній та задній поверхням m. interosses antebrachii розташовані відповідні вени. У верхній

третині плеча дві плечові вени зливаються в одну плечову. Остання, об’єднавшись з v. basilica продо-

вжується в одиноку пахвову вену.

Глибокі вени мають численні анастомози між со-бою та з поверхневими венами. Як у глибоких, так і в

поверхневих венах верхньої кінцівки є клапани.

Білет №19.

1.Скелет верхньої кінцівки

КІСТКИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ (ossa membri superioris)

Вони поділяються на:

 

- грудний пояс (cingulum pectorale), або пояс верхньої кінцівки (cingulum membri superioris);

- вільну частину верхньої кінцівки (pars libera membri superioris).

Грудний пояс;пояс верхньої кінцівки

 

(cingulum pectorale; cingulum membri superioris)

 

Грудний пояс складається з:

- ключиці (clavicula);

 

- лопатки (scapula).

 

Ключиця (clavicula)

Ключиця є парною (трубчастою) короткою кісткою (os breve) S-подібної форми, яка має:

 

- груднинний кінець (extremitas sternalis);

- надплечовий кінець (extremitas acromialis);

 

- тіло ключиці (corpus claviculae);

- верхню поверхню (facies superior);

 

- нижню поверхню (facies inferior).

 

На нижній поверхні грудниного кінця (facies inferior extremitatis sternalis) розташоване втиснення

 

реброво-ключичної зв’язки (impressio ligamenti costoclavicularis).

 

На нижній поверхні надплечового кінця (facies inferior extremitatis acromialis) розташовані:

 

- конусоподібний горбок (tuberculum conoideum);

- трапецієподібна лінія (linea trapezoidea).

 

Груднинний кінець (extremitas sternalis) має вигин допереду і закінчується грудниною суглобовою

 

поверхнею (facies articularis sternalis) для з’єднання з ключичною вирізкою груднини (incisura clavicularis sterni).

 

Надплечовий кінець (extremitas acromialis) має вигин дозаду і закінчується надплечовою суглобо-вою поверхнею (facies articularis acromialis) для з’єднання з надплечовим відростком лопатки

(acromion).

 

Лопатка (scapula)

 

Лопатка є парною плоскою кісткою (os planum) трикутної форми, що має:

- реброву поверхню; передню поверхню (facies costalis; facies anterior);

 

- задню поверхню (facies posterior);

- верхній край (margo superior);

 

- присередній край (margo medialis);

- бічний край (margo lateralis);

 

- верхній кут (angulus superior);

- нижній кут (angulus inferior);

 

- бічний кут (angulus lateralis);

- шийку лопатки (collum scapulae).

 

На задній поверхні лопатки (facies posterior scapulae) вгорі проходить горизонтально ость лопатки (spina scapulae), яка поділяє її на надостьову ямку (fossa supraspinata) і підостьову ямку (fossa infraspinata).

 

Ость лопатки (spina scapulae) збоку переходить у надплечовий відросток (acromion), на якому роз-ташована ключична суглобова поверхня (facies articularis clavicularis) для з’єднання з ключицею

(clavicula).

 

На верхньому краї лопатки (margo superior scapulae) міститься вирізка лопатки (incisura scapulae).

 

Реброва поверхня лопатки (facies costalis scapulae) зайнята підлопатковою ямкою (fossa subscapularis), в якій розташовується однойменний м’яз.

 

На бічному куті лопатки (angulus lateralis scapulae) розташована суглобова западина (cavitas glenoidalis) для з’єднання з головкою плечової кістки (caput humeri).

Над та під суглобовою западиною розташовані:

 

- надсуглобовий горбок (tuberculum supraglenoidale);

- підсуглобовий горбок (tuberculum infraglenoidale).

 

Над суглобовою западиною (cavitas glenoidalis) нависає дзьобоподібний відросток (processus coracoideus).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.016 с.)