Витрати в довгостроковому періоді. Мінімальний ефективний розмір підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати в довгостроковому періоді. Мінімальний ефективний розмір підприємства 

Довгострокові середні витрати, тобто витрати на одиницю продукції, формують ціну виробника, від рівня якої залежить результат діяльності фірми, її успіх на ринку. Якщо ціна виробника виявиться нижчою за ринкову ціну, фірма одержить економічний прибуток, в іншому разі вона матиме збитки і буде витіснена з ринку, тому мінімізація середніх витрат складає основне завдання виробничої діяльності фірми.

Між середніми сукупними витратами короткострокового і довгострокового періоду існує певний зв’язок. Крива довгострокових середніх витрат будується на основі кривих короткострокових середніх сукупних витрат . Відображаючи дію закону спадної віддачі, короткострокові мають U – подібну форму. Нижня точка кривої показує ефективний масштаб виробництва для підприємства з заданою технологією. Якщо фірма буде нарощувати обсяг випуску за межі цієї точки за незмінної технології, середні сукупні витрати почнуть зростати, ефективність виробництва втрачається. Тому в умовах стійкого підвищення попиту на продукцію фірмі потрібно змінити технологію і потужності. Витрати на основний капітал відповідно зростуть, а підприємство перейде на нові масштаби виробництва – з малого перетвориться на середнє, а потім – на велике.

За цих умов фірмі необхідно відшукати для кожного технологічного рівня такий обсяг випуску, за якого середні сукупні витрати були б мінімальними. Завдання ускладнюється наявністю постійного, зростаючого і спадного ефектів масштабу. Постійний ефект масштабу спричиняє незмінність довгострокових середніх витрат, зростаючий ефект масштабу дає економію витрат на масштабі, тобто витрати на одиницю продукції зменшуються з нарощуванням обсягів випуску, а у випадку спадного ефекту масштабу маємо втрати на масштабі, – середні витрати зі збільшенням обсягу випуску зростають. В кожній з цих тенденцій крива довгострокових витрат має іншу форму.

Рис. 9.3 ілюструє побудову довгострокової кривої середніх витрат для випадку постійного ефекту масштабу. Якщо фірма хоче випускати невеликий обсяг продукції, то їй треба будувати підприємство з рівнем виробництва , який відповідає мінімальним середнім витратам, що встановлюються в точці перетину кривих і . Якщо попит на продукцію зростає і фірма має намір розширити виробництво, то їй краще побудувати підприємство середнього розміру: за наявності постійного ефекту масштабу середні витрати залишаться тими ж самими лише для обсягу виробництва . Будь-який проміжний між і рівень виробництва дасть більші середні витрати. Так само для великого підприємства треба обрати рівень випуску , оскільки для будь-якого обсягу між і витрати будуть більшими.

Рис. 9.3. Крива довгострокових середніх витрат з постійним ефектом масштабу

Абсциси точок перетину кривих показують обсяги виробництва, за яких доцільно здійснити зміну його масштабу. Ламана лінія, що з’єднує криві довгострокових середніх витрат між точками перетину (позначена на графіку насічками), і є кривою довгострокових середніх витрат.

Ламана конфігурація пов’язана з дискретністю технологій і масштабів виробництва. Але якщо припустити, що масштаб виробництва змінюється безперервно, то крива довгострокових середніх витрат буде плавною. Її визначають мінімальні значення середніх сукупних витрат короткострокового періоду: . З’єднавши точки найменших витрат в кожному з розмірів підприємства, одержимо криву довгострокових середніх витрат. В умовах постійного ефекту масштабу це буде горизонтальна лінія .

Рис. 9.4 ілюструє випадок зростаючого ефекту масштабу, або економію на масштабі на низьких обсягах випуску, які на вищих обсягах виробництва переходять у спадний ефект масштабу, або втрати на масштабі. Крива тут має U – подібну конфігурацію. Причиною її є змінний характер ефекту масштабу.

Рис. 9.4. Крива довгострокових середніх витрат зі змінним ефектом масштабу

Крива довгострокових граничних витрат не огинає короткостроко­вих кривих . Кожна точка на кривій показує граничні витрати найекономнішого варіанту підприємства для всіх можливих розмірів. Крива перетинає криву в точці її мінімуму. Обидві криві пологіші, ніж аналогічні криві короткострокового періоду.

Існує декілька причин виникнення економії на масштабі, які сприяють підвищенню ефективності виробництва, отже, і зниженню витрат на одиницю продукції: спеціалізація праці; спеціалізація управлінського персоналу; технічний прогрес; виробництво побічної продукції з відходів основного виробництва; неподіль­ність виробництва. Втрати на масштабі, як правило, пов’язані з труднощами управління: ефективність рішень падає, а середні витрати виробництва зростають.

На основі вивчення ефекту масштабу вчені створили концепцію мініма­льного ефективного розміру , яка допомагає встановити оптимальні розміри підприємств в окремих галузях за різних випадків ефекту масштабу.

Мінімальний ефективний розмір – це той найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати.

Рис. 9.5 а) представляє ситуацію, коли зростаючий ефект масштабу незначний і швидко себе вичерпує, тому мінімальний ефективний розмір фірми від­повідає невеликим обсягам виробництва. В таких галузях існує значне число віднос­но дрібних виробників, а великі фірми не будуть більш ефективними. Це – типова галузь вільної конкуренції. Сюди можна віднести хлібопекарську, швейну, взуттєву і інші галузі легкої промисловості, а також багато видів роздрібної торгівлі.

Рис. 9.5. Ефект масштабу і розміри підприємств

Рис. 9.5 б) представляє ситу­ацію, коли економія на масштабі шви­дко наростає, а далі до значних об­сягів виробництва зберігаються незмінні витрати. В такій галузі фірма досягає мінімуму середніх витрат на відносно низьких обсягах виробництва , тому буде конкурентоспроможною поряд з середніми і великими підпри­ємствами, які мають такі ж середні витрати (на відрізку ). В галузях з такими умовами фор­мування середніх витрат можуть співіснувати підприємства різних роз­мірів, вони будуть однаково ефектив­ними. Такими є галузі, що виробляють меблі, книги та ін.

Рис. 9.5 в) ілюструє ситуацію тривалого зростаючого ефекту масштабу. Мінімальних витрат підприємство може досягти за дуже великих обсягів виробництва. Дрібні фірми не зможуть забезпечити таких низьких витрат, тому будуть неконкурентоспроможними і нежиттєздатними. В реальному житті такі тенденції можна спостерігати в автомобілебудівній, алюмінієвій, сталеплавильній і т.п. галузях важкої промисловості. В цих галузях виробництво може зо­середитись в одній фірмі, яка забезпечує весь попит з мінімальними ви­тратами. Така ринкова ситуація називається природною монополією.

Позитивний і негативний ефекти масштабу є найважливішими факторами, які визначають структуру кожної га­лузі і рівень розвитку конкуренції в ній.

Тестові завдання до теми 9

 

Під постійними витратами розуміються:

а) витрати на ресурси, згідно з цінами на момент придбання;

б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється;

в) неявні витрати виробництва;

г) витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами.

 

Змінні витрати виробництва – це витрати:

а) що можуть бути змінені при зміні випуску продукції;

б) що не залежать від зміни обсягу випуску продукції;

в) ціна яких нестабільна;

г) ціна на які контролюється державою.

 

У точці мінімуму середніх витрат граничні витрати повинні бути:

а) більшими за середні;

б) дорівнювати середнім витратам;

в) меншими за середні;

г) мінімальними.

 

Серед наведених тверджень знайдіть вірне:

а) середні витрати мінімальні, коли граничні витрати досягають своєї мінімальної точки;

б) через те, що постійні витрати не змінюються, середні постійні витрати залишаються незмінними при будь-якому обсязі продукції;

в) середні витрати зростають завжди, коли підвищуються граничні витрати;

г) середні сукупні і середні змінні витрати мінімальні, якщо вони дорівнюють граничним витратам.

 

У довгостроковому періоді для фірми:

а) всі витрати є змінними;

б) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні;

в) всі витрати є сталими;

г) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні.

 

Середні сукупні витрати (АТС) досягають мінімальної величини за обся­гом виробництва, який характеризується:

а) рівністю AVC та АТС;

б) рівністю МС та АТС;

в) максимальним прибутком;

г) рівністю МС та AVC.

 

Якщо середні змінні витрати (AVC) скорочується із зростанням обсягу виробництва, то:

а) МС повинні бути нижчим від AVC;

б) МС також повинні скорочуватись;

в) ТС також повинні скорочуватись;

г) повинні зростати AFC.

 

Яке з наступних тверджень характеризує сукупні витрати:

а) VC - FC;

б) FC + VC + MC;

в) FC + VC;

г) (FC + VC) / Q.

 

У короткотерміновому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 2 грн., а середні постійні – 0,5 грн. Сукупні витрати складуть:

а) 2,5 грн.;

б) 1250 грн.;

в) 750 грн.;

г) 1100 грн.

 

Яка з наступних формул характеризує граничні витрати:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

Які витрати можна віднести до змінних у короткотерміновому періоді:

а) орендна плата;

б) виплата на опалення адміністративного приміщення;

в) відсотки за кредит;

г) плата за електроенергію на виробничі потреби.

 

Контрольні питання до теми 9

 

1. Дайте визначення постійних витрат, перечисліть їх види.

2. Дайте характеристику змінним витратам, наведіть приклади.

3. Дайте визначення середніх постійних, середніх змінних і серед­ніх сукупних витрат, охарактеризуйте їх спільні риси та відмін­ності.

4. Проаналізуйте криві витрат виробництва, зробіть висновки.

5. Охарактеризуйте правило найменших витрат.

6. Дайте визначення сукупних та граничних витрат у довгостроко­вому періоді.

7. Проаналізуйте криві витрат виробництва в довгостроковому пе­ріоді.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 459; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)