Витрати фірми в довгостроковому періодіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати фірми в довгостроковому періодіУ довгостроковому періоді фірма може змінити масштаби своїх виробничих потужностей. Галузь у цілому може змінювати свої масштаби (нові фірми можуть вступити в галузь, а вже існуючі – залишити її). Усі витрати в довгостроковому періоді є змінними. Це пояснюється великими можливостями фірм. Фірма може розширити виробничі площі, залучити додаткові позикові засоби, перейти до більш прогресивних методів виробництва. На великих підприємствах у довгому періоді можливе застосування потокових і конвеєрних ліній, нових технологій (автоматизація виробництва).

Крива середніх сукупних витрат у довгостроковому періоді (LATC) так само, як і крива АТС у короткому періоді, має U-подібну форму. АТС у короткому періоді має U-подібну форму в результаті дії закону спадної граничної продуктивності фактору виробництва.

Кожна фірма в той чи інший момент має визначений масштаб виробництва. Цьому масштабу відповідає своя крива середніх витрат короткострокового періоду. Таких кривих існує стільки, скільки масштабів виробництва досліджується. Змінюючи ці масштаби, фірма переходить від однієї кривої АТС до іншої. При цьому переході середні витрати спочатку будуть зменшуватися, а потім будуть поступово зростати (на рис. 9.8 це видно при переході від АТС1 до АТС3, а потім від АТС3 до АТС5). З'єднавши точки мінімуму АТС1, АТС2, АТС3, АТС4, АТС5, одержимо середні витрати в довгостроковому періоді LATC (рис. 9.9).

 

 
 

Рисунок 9.9 – Криві короткострокових і довгострокових середніх витрат

 

Зменшення АТС у довгостроковому періоді (від АТС1 до АТС3) до обсягу Q3 пояснюється тим, що з розширенням виробництва темпи приросту готової продукції більші темпів приросту витрат. Це відбувається в результаті дії ефекту економії від масштабу (чи позитивна віддача від масштабу). На початковому етапі збільшення кількості використовуваних факторів виробництва дозволяє використовувати більш продуктивну техніку і технологію, знизити число зайнятих, заощадити на будівництві будинків, комунікацій, зменшити витрати на рекламу, навчання, маркетинг. Наприклад, виробництво їжі в одному ресторані "Макдональдс" неефективно. Тому ресторани поєднуються в систему, де діють централізована кухня, з якої обіди доставляються в усі ресторани.

Але подальше розширення виробництва приведе до того, що на фірмах зростуть витрати на додаткові структури керування – відділи, зміни, ділянки; відповідно – на адміністративний апарат; знизиться ефективність керування. Усе це викликає збільшення витрат виробництва і крива LATC стане зростати.

Ефективним масштабом виробництвавважаються такі розміри виробництва, коли при зростанні обсягу випуску (Q1, Q2, Q3) LATC знижуються. Неефективним масштабом виробництвавважаються такі розміри виробництва, коли фірма несе збитки від збільшення випуску (Q4, Q5). Оптимальним масштабом вважається той, при якому досягається мінімум витрат. При обсязі Q3 фірма оптимізує свою діяльність у довгостроковому періоді.

 

Трансакційні витрати

Аналіз фактичного стану справ показує, що у більшості галузей виробництва реальні масштаби діяльності фірм більше їх ефективного масштабу, обумовленого виробничими витратами. Виявляється, що реальні масштаби діяльності фірм можуть бути пояснені тільки наявністю іншого виду витрат, а саме, трансакційних витрат.

Трансакційні витрати – це витрати, що виникають у процесі обміну прав власності, іншими словами, витрати, що спостерігаються не у процесі виробництва, а у процесі обміну. Зрозуміло: якщо ефективний масштаб операцій обміну перевищує ефективний масштаб виробництва, то стає вигідним створення многозаводських фірм, що поєднують виробничу діяльність декількох підприємств.

Неокласична економічна теорія традиційно не звертала уваги на трансакційні витрати та ставила в центр свого аналізу виробничі витрати. Залучення їх до економічного аналізу дозволяє пояснити багато явищ, що не можуть бути пояснені у вузьких рамках традиційної неокласичної економічної теорії. Зокрема, засновник теорії трансакційних витрат Р.Коуз за їх допомогою пояснив необхідність існування окремих фірм, а як згадувалось вище, за їх допомогою можна пояснити і величину реальних розмірів фірм.

За винятком розходження сфер прояву, відмінність трансакційних і виробничих витрат не така вже велика. Як і виробничі, трансакційні витрати повинні визначатися за альтернативним принципом, тобто, як альтернативні витрати. Підприємці постійно здійснюють вибір з різних варіантів проведення трансакцій з метою скорочення витрат, що виникають, іншими словами, прагнуть мінімізувати свої альтернативні витрати.

Особливу роль при цьому грає скорочення трансакційних втрат. Втрати є складовою частиною не тільки трансакційних, але й виробничих витрат. Однак, в останньому випадку вони грають підлеглу, другорядну роль, виникають чи випадково, чи через особливості виробничого процесу і, у кінцевому рахунку, їх частка в загальній масі витрат звичайно не настільки вже велика. Навпроти, саме втрати є головною перешкодою на шляху здійснення трансакцій, тому їх прагнуть запобігти, здійснюючи трансакційні витрати, що забезпечують безперешкодне протікання трансакцій.

Відповідно до двох типів трансакційних витрат – втрат і витрат, усі види трансакційних витрат можна розділити на дві великі групи.

До трансакційних втрат відносяться витрати непередбачених подій: витрати непередбачених дій контрагентів; витрати, пов'язані із можливим різночитанням положень контракту; витрати неузгодженості законодавства та інших нормативних актів; витрати через відсутність дійового контролю та примусу до дотримання законодавчих норм; витрати опортуністичної (тобто спрямованої на порушення попередніх домовленостей) поведінки. До трансакційних витрат входять інформаційні витрати; витрати специфікації та захисту прав власності; витрати здійснення розрахунків; витрати укладання контрактів.

Наведений перелік показує, що хоч трансакційні витрати не завжди враховуються, тобто значною мірою носять неявний характер, вони грають дуже важливу роль в економічних процесах. До впливу трансакційних витрат на економічну ефективність ми ще повернемося при розгляді ринку досконалої конкуренції та монополії.

 

Основні поняття

 

Економічні (альтернативні) витрати economic (opportunity) cost
Явні и неявні витрати explicit and implicit cost
Нормальний і економічний прибуток normal and economic profit
Короткострокові та довгострокові періоди short run and long run
Постійні витрати fixed cost
Змінні витрати variable cost
Сукупні витрати total cost
Середні постійні витрати average fixed cost
Середні змінні витрати average variable cost
Середні сукупні витрати average total cost
Граничні витрати marginal cost

Практикум

 

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь.

1. Ізокоста – це:

а) бухгалтерські витрати підприємства; в) витрати втрачених можливостей;

б) економічні витрати підприємства; г) лінія рівних витрат підприємства.

2. Постійні витрати – це витрати на:

а) зарплату керуючого персоналу, відсотки по кредитах, амортизація устаткування;

б) зарплату робітників, охорони, вартість сировини й устаткування;

в) оплату праці працівників, амортизацію устаткування, рентні платежі;

г) сировину, устаткування, ренту, відсотки по кредиту

3. Фактори, що викликають збільшення витрат у короткостроковому періоді – це:

а) збільшення процентних ставок за банківські кредити;

б) збільшення місцевих податків;

в) збільшення цін на сировину;

г) збільшення орендної плати за устаткування.

4. Середні сукупні витрати – це:

а) витрати на будь-яку одиницю продукції;

б) змінні витрати на одиницю продукції;

в) постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції;

г) сума середніх постійних та середніх змінних витрат.

5. Граничні витрати розраховуються як:

а) ΔTVC : Q; б) ΔTVC : ΔQ; в) TVC : Q; г) ΔTFC : ΔQ.

6. У довгостроковому періоді:

а) усі витрати є змінними;

б) усі витрати є постійними;

в) змінні витрати ростуть швидше, ніж постійні;

г) постійні витрати ростуть швидше, ніж змінні.

7. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 дол., середні постійні – 0,5 дол., сукупні витрати складають:

а) 2,5; б) 1250; в) 750; г) 1100.

8. Середні сукупні витрати досягають мінімальної величини при тім обсязі виробництва, коли:

а) МС = AFC; в) MC = ATC;

б) МC = AVC; г) немає вірних відповідей.

9. Який з наступних видів витрат не приймається до уваги при виробленні рішень про оптимальний обсяг виробництва фірми:

а) середні змінні витрати; в) середні постійні витрати;

б) середні сукупні витрати; г) граничні витрати.

10. Яка з наступних кривих ніколи не приймає U-образної форми:

а) AVC; б) MC; в) AFC; г) ATC.

 

Вправа 2. Знайдіть правильні відповіді.

1. Економічні витрати містять у собі:

а) зовнішні грошові платежі власникам ресурсів виробництва та напівфабрикатів;

б) явні витрати, але не включають неявні витрати;

в) внутрішні витрата;

г) явні і неявні витрати, які зменшені на величину нормального прибутку.

2. Бухгалтерські витрати - це:

а) витрати на сировину, матеріали;

б) відсотки на позикові засоби;

в) витрати в грошовій формі на виробництво і реалізацію продукції;

г) зарплата робітників.

3. Рівновага виробника забезпечується, коли:

а) забезпечуються мінімальні витрати виробництва;

б) кут нахилу ізокванти збігається з кутом нахилу дотичної до неї із окости;

в) ;

г) немає вірних відповідей.

4. До трансакційних в трат відносяться витрати:

а) витрати неузгодженості законодавства;

б) витрати непередбачених дій контрагентів;

в) пов'язані із можливим різночитанням положень контракту;

г) немає вірних відповідей.

 

Вправа 3. Виконайте завдання.

1. Вкажіть до якого періоду належать дані. Заповніть наступну таблицю.

Кількість робітників Об’єм виробництва APL MPL Ставка заробіт-ної плати FC VC TC AFC AVC ATC MC
одиниць гривень
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

а) намалюйте криві ТР, АРL,МРL;

б) намалюйте криві TC, FC, VC;

в) намалюйте криві AFC, AVC, ATC, MC;

г) при якому загальному обсязі виробленого продукту граничний продукт труда зростає, залишається незмінним, убуває.

2. Фірма-випускник мікрохвильових печей працює в умовах конкуренції. Функція сукупних витрат фірми має вигляд ТС = 100 +Q2. Знайдіть: 1) скільки необхідно виробити печей, щоб отримати максимальний прибуток, якщо ціна печі дорівнює 60 грош. одиниць; 2) чому дорівнює максимальний прибуток.

3. Функція сукупних витрат фірми має вигляд ТС = 150 +5Q + 2Q2. Визначте: FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC. За якого обсягу випуску АТС прийме мінімальне значення.

 

Література

 

1. Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учебник. – М., 1998. – Гл.6.
2. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. – Харьков, 1993. – Гл.5.
3. Макконннел К., Брю С. Экономикс. – М.: Республика, 1999. – Гл.22.
4. Микро-, макроэкономика. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. – СПб., 1994. – Гл.7.
5. Микроэкономика/ Под ред. Е.Б.Яковлевой. – М., 1997. – Гл.4.
6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М., 2002. – Гл.5.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.007 с.)