Крива Лоренца” та проблеми соціальної справедливості

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Крива Лоренца” та проблеми соціальної справедливості 

Найбільш загальною причиною диференціації доходів населення у розвинутій ринковій економіці являється відчуження осіб найманої праці від засобів виробництва і праці. У випадку соціалізації капіталістичної економіки, пов’язаної з перерозподілом додаткового продукту, зменшується диференціація населення по доходах (наприклад, в Швеції, Японії).

Ступінь нерівномірності в доходах населення вимірюють за допомогою децильного коефіцієнту, коефіцієнту Джині, кривої Лоренца. Децильний коефіцієнт визначають шляхом відношення рівня доходів 10% найбільш багатого населення до 10% доходів найбільш бідних прошарків населення. Так, в Україні по деяким оцінкам децильний коефіцієнт складав в 2006 р. ~ 14, а з врахуванням покриття доходів ~ 40. В західноєвропейських країнах децильний коефіцієнт складає = 4÷7.

Для виміру фактичного розподілу доходів (вертикальний розподіл) використовують “криву Лоренца” і “коефіцієнт Джині”, що показують, яка доля сукупного доходу припадає на кожну групу населення. Це дозволяє мати уявлення про рівень економічної нерівності в даній державі.

 
 

“Крива Лоренца” – метод графічного зображення ступеня нерівномірності розподілу доходу – подана на рис. 11.4.

Рисунок 11.4 – “Крива Лоренца”

Лінія рівномірного розподілу прибутків подана на графіку діагоналлю. Якщо прийняти величину прибутку і кількість населення за 100%, то промінь ОА покаже абсолютно рівномірний розподіл сукупного прибутку між всіма групами населення.

Абсолютно нерівномірний розподіл співпав би з осями координат, але оскільки “понадбідні” і “понадбагатші” являють собою незначну частину ринкового суспільства, то перед нами буде деяка крива (“Крива Лоренца”), відходження якої від діагоналі показує ступінь розподілу прибутків.

Для обчислення конкретного рівня нерівності в розподілі прибутків поступають так: розмір ділянки, обмежену лініями рівномірного і нерівномірного розподілу прибутків, відносять до розміру ділянки трикутника ОАВ. Одержаний результат називають “коефіцієнт Джині”.

Якщо “коефіцієнт Джині” близький до нуля, суспільство знаходиться в стані рівноваги; при коефіцієнті, який дорівнює одиниці, – у ситуації “жебрачної більшості” та “понадбагатшої меншості”. Соціальна ринкова економіка виключає такі крайності завдяки державній політиці доходів. Перерозподіл прибутків уряд здійснює прямим та побічним методами через:

- трансфертні платежі, допомагаючи таким чином малозабезпеченим;

- “регулювання цін” на соціально важливу продукцію;

- індексацію фіксованих доходів і трансфертних платежів;

- “обов’язковий мінімум зарплати” як бази для оплати праці на підприємствах;

- “прогресивне оподаткування”, при якому податкова ставка збільшується із зростанням номінального прибутку.

Ринковий розподіл породжує зайву майнову диференціацію. Але він якоюсь мірою у змозі компенсувати цю несправедливість економічною ефективністю виробництва, яка задовольняє сукупний продукт у розмірах, достатніх для підтримання малозабезпечених за допомогою трансфертних платежів і значних соціальних програм.

“Справедливий” розподіл означає (і це доказала практика) підрив стимулів і ефективності в роботі, соціальне утримання, яке завершується звичайно тим, що справедливо розподіляти стає просто нема що.

З цих позицій доводиться визначити, що “несправедлива економічна ефективність” сьогодні має об’єктивну перевагу перед “неефективною соціальною справедливістю”. І хоча їх зближення складає зміст соціально-економічного прогресу, в найближчий історичний період названа альтернатива збереже свою жорстку однозначність. Принцип ринкової стратегії у сфері прибутків можна сформулювати так: “Всі не можуть бути багатими, але ніхто не повинен бути бідним”.

 

Основні поняття

Дохід income
Номінальний дохід nominal income
Реальний дохід real income
Функціональний розподіл доходів functional distribution of incomes
Персональний (вертикальний) розподіл доходів personal (vertical) distribution of incomes
Номінальна та реальна заробітна плата nominal and real wage
Мінімальна заробітна плата minimum wage
Прибуток profit
Відсоток (процент) interest
Рента rent
Трансфертні платежі transfer payments
Крива Лоренца Lorenz curve
Коефіцієнт Джині Jini coefficient

 

Практикум

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

1. Згідно поглядів Маркса суть економічних відносин між працею та капіталом – це:

а) експлуатація праці капіталом; в) взаємна експлуатація;

б) відсутність експлуатації; г) експлуатація капіталу праць.

2. Згідно неокласичному підходу суть економічних відносин між працею та капіталом – це:

а) експлуатація праці капіталом; в) взаємна експлуатація;

б) відсутність експлуатації; г) експлуатація капіталу праць.

3. Що не являється формою вираження додаткової вартості:

а) прибуток; б) заробітна плата; в) земельна рента; г) відсоток.

4. Реальна заробітна плата – це:

а) сума, нарахована за певний період;

б) заробітна плата за винятком податків;

в) сума, нарахована за визначену роботу;

г) сукупність товарів і послуг, яку можна купити за заробіток за винятком податків.

5. Соціальні трансферти – це:

а) одна з форм заробітної плати;

б) адресні виплати держави окремим верствам населення;

в) виплати держави населенню завжди в грошевій формі;

г) індексація фіксованих прибутків.

6. Рента – це:

а) плата за використання будь-якого ресурсу;

б) частина орендної плати;

в) плата за використання ресурсів, пропозиція яких обмежена;

г) правильні відповіді: б), в).

7. Передумовою стабільного суспільства в розвиненій державі певно є:

а) наявність великої кількості багатих людей;

б) наявність великої кількості бідних людей;

в) формування середнього класу;

г) правильні відповіді б) і в).

8. Крива Лоренца відображає:

а) абсолютну нерівність у розподілі доходів;

б) абсолютну рівність у розподілі доходів;

в) фактичний розподіл трансфертів;

г) фактичний розподіл доходів.

9. Збільшення нерівномірності розподілу доходів може бути показано за допомогою кривої Лоренца:

а) переміщенням кривої фактичного розподілу ближче до бісектриси;

б) переміщенням кривої фактичного розподілу доходів вліво від бісектриси;

в) переміщенням кривої фактичного розподілу далі вправо від бісектриси;

г) збігом кривої фактичного розподілу доходів вліво від бісектриси.

10. Державна політика доходів в умовах ринкової економіки націлена на:

а) обмеження зростання особистих доходів;

б) підтримку рівномірності розподілу доходів;

в) перерозподіл доходів через систему оподаткування та соціальних виплат;

г) регламентування рівня заробітної плати в усіх галузях народного господарства.

 

Вправа 2. Виконайте завдання

1. Уважно проаналізувавши графік, дайте відповідь на такі запитання:

а) як можна визначати рівень заробітної плати, користуючись теорією граничної продуктивності факторів виробництва;

б) що представлено на рисунку: попит і пропозиція на працю окремої конкурентної фірми або на конкурентному ринку праці?

 

MRC – граничні витрати на ресурс;

MRP – граничний продукт праці в грошовому вираженні;

W – ставка заробітної плати;

L – кількість праці;

E – точка рівноваги.

 

2. Очікувана норма прибутку при вкладі капіталу у виробництво нового класу відеомагнітофонів складає 12%. Чи буде здійснюватись цей проект інвестицій при став відсотка, який дорівнює 3%, 8%, 13%?

3. Ви володієте визначеною грошовою сумою. Перед Вами відкриваються альтернативні шляхи використання грошей: купити земельну ділянку, помістити на срочний вклад в банк. В якому випадку Ви зупините свій вибір на покупці землі? Які економічні показники Ви враховуєте при цьому? Яка теоретична формула для визначення ціни земельної частки?

4. Президент компанії, відомий співак можуть заробляти сотні тисяч доларів в рік, а звичайний службовець – в багато разів менше. Проаналізуйте ці відмінності в заробітній платі й сформулюйте відповідь на наступне запитання: які фактори лежать в основі диференціації ставок заробітної платні?

5. Що представляють собою осяжні і неосяжні форми капіталу: це – а) гроші? б) верстати? в) патенти? г) Ваші знання, здобутки за роки навчання в університеті?

6. П’ять осіб отримують дохід відповідно у розмірі 100, 150, 250, 500, 1000 доларів. Побудуйте криву Лоренцо для такої економіки з 5 осіб та дайте пояснення.

Література

 

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К., 2006. – Гл.13.

2. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. – М., 2004. – Гл.11.

3. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. – К., 2002. – Гл.12, 14, 18.

4. Політична економія: Навч. посіб. для студентів / За ред. проф. С.І. Архієреєва, доц. В.С. Духова, доц. Н.Б. Решетняк. – Харків, 2006. – Гл.13, 17.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 422; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)