Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь1. Глобалізація – це:

а) поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими;

б) загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем;

в) процес лібералізації торгівлі та ринків капіталу, приватизації та дерегулювання економічної активності;

г) процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами.

2. Глобалізація економіки пов’язана з:

а) формуванням сукупності взаємопов’язаних та взаємозалежних економік;

б) становленням цілісного всесвітнього господарського організму;

в) зменшенням економічної залежності країн та регіонів;

г) формуванням міжнародної валютної системи.

3. Важливим чинником економічного росту держав в умовах глобалізації є:

а) інтернаціоналізація досягнень НТП; в) індексація власного доходу;

б) розвиток монополій; г) розвиток фіскальної системи.

4. Офшорна зона – це:

а) вільна економічна зона із сприятливим для підприємців валютно-фінансовим та фіскальним режимом;

б) банківська мережа, що надає послуги «тіньовому бізнесу»;

в) екологічна зона видобутку газу чи нафти;

г) сектор у міжнародній фінансовій системі, де важливу роль відграють транснаціональні банки.

5. Важливою умовою розповсюдження глобалізації економік є:

а) політика протекціонізму;

б) урахування абсолютних та порівняльних переваг;

в) відкритість національних економічних систем;

г) співпраця із слаборозвинутими країнами.

6. Негативним наслідком глобалізації є:

а) жорстка диференціація країн; в) міграція робочої сили;

б) поліпшення інвестиційного клімату; г) міграція капіталу.

7. Що відображає фінансова глобалізація:

а) рух фінансових активів;

б) поширення влади Міжнародного валютного фонду;

в) процес руху фінансових ресурсів за межами державних кордонів;

г) всі варіанти не вірні.

8. Глобалізація змінює зміст світових господарських зв’язків таким чином, що:

а) темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва;

б) темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної торгівлі;

в) зростає міжнародний обмін сировиною та напівфабрикатами;

г) темпи торгівлі цінними паперами нижче за темпи міжнародної торгівлі товарами та послугами.

9 Передумовою розв’язання глобальних проблем є:

а) стримування науково-технічного прогресу та зростаючої відкритості національних економік;

б) об’єднання зусиль та ресурсів людства і перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей;

в) підпорядкування інтересів країн, що розвиваються, потребам соціально-економічного прогресу високо розвинутих країн;

г) підпорядкування інтересів високо розвинутих країн потребам соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються.

10. Екологічний неоколоніалізм – це:

а) політика держави, спрямована на заборону екологонебезпечного виробництва;

б) спроби розвинутих країн розв’язати власні економічні проблеми за рахунок менш розвинутих країн;

в) глобальне порушення природної рівноваги і деградація природного середовища;

г) контроль за забрудненням до тих пір, доки граничні вигоди перевищують граничні витрати.

11. Конверсія – це:

а) зростання мілітаризації економіки;

б) перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей;

в) переведення військового виробництва на випуск мирної продукції.

г) зменшення видатків бюджету на утримання військово-промислового комплексу.

12. До глобальних проблем не відносяться:

а) забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством;

б) прискорення економічного розвитку країн;

в) мирне освоєння космічного простору;

г) охорона прав людини.

13. До негативних наслідків мілітаризації слід віднести:

а) збільшення рівня безробіття;

б) втрату інтелектуального потенціалу;

в) поглиблення диспропорцій в економіці.

г) зменшення валового внутрішнього продукту.

14. Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є:

а) регіоналізація міжнародної торгівлі;

б) зростання відкритості економік провідних країн світу;

в) зростання світового фінансового ринку;

г) розвиток багатонаціонального підприємництва.

 

Вправа 2. Виконайте завдання

1. Чи вірне твердження? Обґрунтуйте.

А. Глобалізація в умовах відкритості національних економічних систем сприяє посиленню могутності найрозвиненіших країн світу, з одного боку, та відносному послабленні економічного потенціалу слаборозвинутих країн.

Б. Головними чинниками, які визначають поняття економічної глобалізації, є торгівельний та фінансовий протекціонізм.

В. Падіння Бреттон-Вудської системи прискорило процес глобалізації.

Г. Транснаціональні корпорації виконують головну роль в глобалізації сучасного економічного життя.

Д. Беручи участь в процесі глобалізації економіки, країна має відкритий тип економічної системи, тим самим послаблює свій суверенітет.

2. Наукові проекти, спрямовані на оздоровлення довкілля, застосовуються з позицій порівняльного аналізу граничних суспільних вигод і граничних суспільних витрат. Дві фірми з вироблення синтетичних миючих засобів, які розташовані на протилежних берегах озера, скидають у нього шкідливі відходи (в умовних одиницях забруднення — викидах). На даний період у воду потрапило 10 одиниць викидів, по 5 від кожної фірми. Міський екологічний центр підрахував суспільні витрати на нейтралізацію цих викидів для кожної фірми і суспільної корисності цієї нейтралізації. Аналізи довели, що здоров'ю не загрожують лише 4 одиниці викидів у воді. За умов командної економіки центральний орган управління містом ухвалив рішення: кожній фірмі слід зменшити викиди до З одиниць. Яке рішення має ухвалити орган управління за умов змішаної економіки. Скористайтеся даними таблиці 1. Для прийняття рішення заповніть таблицю 2.

Таблиця 1

Одиниці викидів Фірма І Фірма ІІ
Сумарні суспільні витрати на нейтралізацію викидів Сумарні суспільні вигоди від нейтралізації викидів Сумарні суспільні витрати на нейтралізацію викидів Сумарні суспільні вигоди від нейтралізації викидів

 

Таблиця 2

Одиниці викидів Фірма І Фірма ІІ
Граничні витрати Граничні вигоди Порівняльний аналіз MR>MC Граничні витрати Граничні вигоди Порівняльний аналіз MR>MC
           

 

Література

 

1. Белоус О. Императивы стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. – 2001. – № 11.

2. Герасимчук З.В.. Голян В.А. Екологічні вектори економічної глобалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4.

3. Лазебник Л.Л. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку країни // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №11.

4. Лукашевич В.М. Глобалістіка.– Львів, 2004.

5. Міжнародна економіка / За ред. Румянцева А.П. – Київ, 2003.-Гл.

6. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка. – Київ, 2005. – Гл.

7. Погосов П. Соціально- економічні аспекті глобалізації // Економіка України. – 2001. – № 10.

8. Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системі України // Фінанси України. – 2005. – № 5.

9. Чувардинський О.Г. Зовнішня політика в умовах світової економічної інтеграції й глобалізації // Економіка та держава. – 2006. – № 2.

10. Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2.

11. Щекин Г. Цивилизационный аспект глобалізації і місце в ній України // Персонал. – 2005. – № 6.

12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. – К., 2002.


Навчальне видання

 

АРХІЄРЕЄВ Сергій Ігоревич РЕШЕТНЯК Наталя Борисівна
Вініцька Софія Григорівна РЕШЕТНЯК Олена Володимирівна
Двінських Володимир Миколайович РЯБОВА Тетяна Веніаминівна
Демьохіна Олена Олександрівна СОБОЛЕВА Олена Петрівна
Деркач Марина Миколаївна ТИМЧЕНКО Ірина Євгенівна
Єгорова Юлія Валеріївна ЧОРНА Тетяна Іванівна
КІР’ЯНОВА Олена Анатоліївна ШАША Людмила Іллінічна
КЛИМОВА Світлана Олегівна ШИБАЄВА Наталія Володимирівна
КУШНІР Василь Семенович ШИМПФ Карін
Максименко Яна Анатоліївна ШКОДІНА Ірина Віталіївна
ПОПАДИНЕЦЬ Олена Василівна ШКОДІНА Любов Григорівна

 

Курс економічної теорії

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

Роботу до друку рекомендував В.А.Міщенко

 

В авторській редакції

 

 

План 2007, поз. 10/

 

Підп. до друку Формат 60х84 1/16. Папір офсет.№2

Riso-друк. Гарнитура Таймс. Ум. друк. арк. 18,8

Обл.-вид.арк.15,5 Наклад 500 прим. Зам № Ціна договірна

__________________________________________________________________

Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №116 від 10.07.2000 р.

____________________________________________________________________________________________________________________

Друкарня НТУ “ХПІ”

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.007 с.)