Практичне застосування теорії еластичностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне застосування теорії еластичності 

Концепція еластичності має численні сфери практичного застосування. Однією з них є визначення цінової стратегії продавців: яку ціну призначити, щоб отримати найбільший виторг, чи варто її знижувати або підвищувати. Сукупний виторг продавців (TR = P Q), одночасно є видатками покупців, тому зв’язок між показником еластичності і зміною видатків представляє інтерес для обох сторін.

Обсяг виручки підприємець може регулювати, збільшуючи або зменшую­чи ціну послуги. Звичайно, при зміні ціни буде змінюватись і обсяг попиту, тому менеджерів подібного бізнесу цікавить чутливість ве­личини попиту до зміни ціни їх товару на 1 %, а це і є не що інше як еластичність попиту. При цьому всі менеджери повинні знати, що не обов'язково повинен бути аншлаг у залі або повністю запов­нена дитяча карусель, щоб отримати найбільшу грошову виручку. Адже, якщо попит на квитки відомої футбольної команди нееластичний, то це означає, що збільшення ціни на ці квитки призведе до зменшення попиту, але з менш відчутною силою, ніж підвищення цін, тобто виручка зростатиме. Саме через це ми часто можемо ба­чити не заповнені стадіони, зали, каруселі, вагони потягу класу “люкс”, літаки і т. д.

На рис. 6.6. зміни видатків покупця (виторгу продавця) зображені прямокутниками (+,–). На верхньому відрізку кривої попиту, де попит на товар еластичний, зростання виторгу за рахунок збільшення обсягу продажу (+) перевищує його втрати від зниження ціни з до . У нижній частині кривої, де попит нееластичний, втрати виторгу від зниження ціни (–) перевищують приріст (+), отже, знижувати ціну нема сенсу.

Рис. 6.6. Зв’язок між еластичністю попиту і видатками (виторгом)

Таким чином, якщо попит на товар еластичний, ціна і виторг змінюються у протилежних напрямках, якщо попит нееластичний, виторг і ціна змінюються в одному напрямку. У випадку одиничної еластичності видатки покупців і виторг продавців не змінюються зі зміною ціни. У точці одиничної еластичності ( ) виторг досягає максимальної величини, що ілюструє крива TR на рис. 6.7.

Рис. 6.7. Еластичність попиту і динаміка виторгу

Отже, цінова еластичність впливає на обсяг загальної виручки від реалізації товару наступним чином:

– зниження ціни при еластичному попиті зумовлює зростання виручки;

– зниження ціни при нееластичному попиті зумовлює зменшення виручки;

– максимальна виручка досягається при .

Теорія еластичності і пристосування ринку також має важливе практичне значення для аналізу і прогнозування наслідків зміни ринкових умов. Наприклад, якщо через посуху очікується скорочення пропонування будь-якого сільськогосподарського продукту на світовому ринку, то для визна­чення впливу цієї події на світову ціну товару можна зобразити криві фактичного попиту і пропонування, а потім розрахувати їх зміщення і визначити зміну рівноважної ціни.

Ще один важливий аспект застосу­вання теорії еластичності – визначення наслідків державного втручання у ціноутворення. У разі відхилення цін від рівноваж­них внаслідок державного регулювання величини дефіцитів та надлишків, що виникають в результаті цього, прямо залежать від еластичності попиту та пропонування. Чим менш еластичними є попит і пропонування, тим меншими будуть величини дефіциту і надлишку, і навпаки.

Важливою сферою застосування концепції еластичності є політика оподаткування. Звичайно податки встановлюються на товари та послуги, попит на які нееластичний, що дозволяє збільшити податкові надходження. Якщо попит на товар еластичний, встановлення чи підвищення податку може призвести до скорочення податкових надходжень.

Відносна еластичність попиту і пропонування визначає розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями (рис. 6.8). Якщо попит на товар відносно нееластичний порівняно з пропонуванням (рис. 6.8.а), більшу частину податкового тягаря будуть нести покупці (площа А), меншу частину будуть сплачувати продавці. І навпаки, якщо попит на товар еластичніший за його пропонування (рис. 6.8.б), з встановленням податку більшу частину податкового тягаря будуть нести про­давці (площа В), а меншу частину – покупці.

Рис. 6.8. Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями в залежності від еластичності попиту та пропонування

 

Тестові завдання до теми 6

 

Якщо еластичність попиту на товар становить -2,5 і ціна знижується від 2 грн. до 1,8 грн., то:

а) обсяг попиту підвищився на 2,5 відсотка;

б) обсяг попиту знизився на 2,5 відсотка;

в) обсяг попиту підвищився на 25 відсотків;

г) вірна відповідь відсутня.

 

Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує;

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) як бізнесмени можуть повертати свої фіксовані витрати.

 

Ціна товару Х знизилась з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар Х:

а) знизився;

б) має одиничну еластичність;

в) нееластичний;

г) еластичний.

 

Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо:

а) коефіцієнт еластичності за модулем менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності за модулем більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту.

 

На цінову еластичність попиту не впливає:

а) наявність товару-субституту;

б) час пристосування до цінових змін;

в) ціни на інші товари;

г) доля споживацького бюджету, що витрачається на даний товар.

 

Які параметри коефіцієнту еластичності по доходу характеризують неякісний товар:

а) ;

б) ;

в) ;

г)

 

Базова формула для обчислення коефіцієнта цінової еластичності попиту – це відношення:

а) абсолютного зниження обсягу попиту до абсолютного підвищення ціни;

б) відносної зміни обсягу попиту до відносної зміни ціни;

в) абсолютного зниження ціни до абсолютного підвищення обсягу попиту;

г) відносної зміни ціни до відносної зміни обсягу попиту.

 

Який з поданих далі виразів не характеризує еластичний попит:

а) відносна зміна обсягу попиту більша за відносну зміну ціни;

б) покупці чутливі до зміни ціни;

в) загальна виручка знижується, якщо ціна зростає;

г) коефіцієнт еластичності менший від одиниці.

 

Якщо попит на товар А нееластичний, то підвищення ціни товару А на 3% приведе до таких наслідків:

а) зниження обсягу попиту на товар А більш, ніж на 3 відсотки;

б) зниження обсягу попиту на товар А менш, ніж на 3 відсотки;

в) підвищення обсягу попиту на товар А більш, ніж на 3 відсотки;

г) підвищення обсягу попиту на товар А менш, ніж на 3 відсотки.

 

Абсолютно еластичний попит описується лінією:

а) спрямованою вгору і праворуч;

б) розміщеною паралельно вертикальній осі;

в) розміщеною паралельно горизонтальній осі;

г) яка не може бути показана у двох вимірах.

 

Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорівнює нулю:

а) товарів-субститутів;

б) товарів, що не мають замінників;

в) доповнюючих товарів;

г) товарів розкоші.

 

Укажіть область зміни коефіцієнта еластичності попиту за доходами для предметів розкоші:

а) ;

б) ;

в) ;

г) Ed = 1

 

Еластичність попиту за доходами залежить від:

а) ціни;

б) смаків споживачів;

в) рівня грошового доходу;

г) пропонування даного товару.

 

Якщо зменшення ціни на 10 відсотків приведе до підвищення величини попиту на 16 відсотків, то такий попит:

а) нееластичний;

б) одиничної еластичності;

в) еластичний;

г) абсолютно еластичний.

 

Якщо, незважаючи на зміну ціни товару, загальна виручка не зміниться, коефіцієнт цінової еластичності:

а) більше 1;

б) менше 1;

в) рівний 0;

г) рівний 1

 

Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при високому врожаї доходи фермерів:

а) зростуть, так як збільшиться обсяг проданої продукції;

б) скоротяться, так як відносне зниження цін буде більшим, ніж відносне збільшення обсягу продаж;

в) зростуть, так як відбудеться зростання цін на продукцію, викликане збільшенням попиту;

г) залишаться незмінними, так як відносне збільшення обсягу продаж буде дорівнювати відносному зниженню цін.

 

У міру того, як ціна знижується, а обсяг попиту зростає (припускаючи, що функція попиту лінійна):

а) еластичність попиту за доходом скорочується;

б) загальний виторг збільшується до точки, в якій еластичність за модулем дорівнює одиниці, після чого виторг зменшується;

в) коефіцієнт еластичності не змінюється;

г) стимулюється споживання товарів-замінників.

 

Контрольні питання до теми 6

1. Дайте визначення еластичності попиту за ціною.

2. Охарактеризуйте фактори, що впливають на еластичність попи­ту за ціною.

3. Поняття та порядок розрахунку коефіцієнтів еластичності попи­ту за доходами, їх інтерпретація.

4. Перехресна еластичність попиту, поняття та порядок розрахунку.

5. Дайте визначення еластичності пропонування.

6. Поясніть вплив часового періоду на зміну еластичності попиту та пропонування.

7. Поясніть важливість застосування теорії еластичності в реальному ринковому середовищі.

8. Значимість застосування концепції еластичності в політиці оподаткування.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)