ТОП 10:

ТЕМА 9 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТІПлан

9.1 Поняття якості в контексті проектного менеджменту

9.2Система управління якістю проекту

9.3Витрати на забезпечення якості проекту

 

Основні терміни та поняття: ключові аспекти якості; основні елементи якості проекту; основні принципи сучасного менеджменту якості проекту, система управління якістю проекту; планування, забезпечення та контроль якості; діаграма Парето; організаційне забезпечення управління якістю проекту; класифікація витрат на забезпечення якості проекту.

9.1 Поняття якості в контексті проектного менеджменту

У вітчизняній і російській практиці управління проектами за­ведено виділяти чотири ключових аспекти якості:

1. Якість продукту проекту як відповідність ринковим потре­бам і сподіванням споживачів. Цей аспект якості досягається за­вдяки точному та ефективному визначенню потреб і очікувань замовників з метою їх задоволення.

2. Якість розробки і планування проекту. Цей аспект якості досягається завдяки детальній і ретельній розробці самого проек­ту і його продукту.

3. Якість виконання робіт за проектом відповідно до планової документації. Цей аспект забезпечується завдяки дотриманню відповідності реалізації проекту його плану, а також забезпеченню розроблених характеристик продукції проекту і самого проекту.

 

4. Якість ресурсів, що залучаються до виконання проекту. До­сягається завдяки якісному матеріально-технічному забезпечен­ню проекту упродовж усього його життєвого циклу.

У зарубіжній практиці стосовно якості проекту виділяють два основних елементи:

1. Відповідність цілям проекту.

2. Відповідність вимогам споживачів.

Відповідність цілям

Концепція відповідності цілям проекту часто інтерпретується як засіб визначення рівня якості і може використовуватися під час реалізації проектів, пов'язаних з організаційними змінами, змінами в інформаційних системах чи проектах створення нових продуктів. Відповідність цілям передбачає відповідь на таке за­питання: чия думка береться до уваги? Відповіддю на нього є вимоги, що пред'являються споживачем до якості згідно з спе­цифікацією або технічним завданням.

Відповідність вимогам споживачів

Якість визначається як сукупність властивостей і характери­стик продукту, що якнайповніше задовольняють вимоги спожи­вачів. Це потребує від останніх здатності викласти свої вимоги щодо якості в офіційних документах; ними можуть бути перелік вимог споживачів до проектів організаційного розвитку, специ­фікація вимог споживачів до проектів створення нових продук­тів тощо.

Але такий підхід має два суттєвих недоліки:

1. Проекти унікальні, відповідно, існує ризик непередбачених змін і невизначеності. Споживач не завжди може сформулювати свої вимоги повною мірою на початковому етапі проекту.

2. Складність у визначенні споживача. Хто є «споживач» — замовник проекту чи кінцевий користувач продукту проекту?

Як головний параметр якості проекту постає якість проду­кту (послуги), що є результатом виконання проекту. Якість продукту проектуозначає відповідність вимогам споживача (цілям замовника). Щоб забезпечити якість продукту, необ­хідно:

• мати чітку специфікацію;

• використовувати відповідні стандарти і норми;

• залучати людські ресурси необхідної кваліфікації;

• провадити аудит якості продукту і проекту загалом;

• здійснювати гнучкий контроль якості;

• мати певний досвід у галузі управління проектами.

• Чітка специфікація

Без чіткого уявлення про те, що має бути досягнуто, команда проекту дезорієнтована. Специфікація — це документ, у якому зафіксовані всі технічні параметри і вимоги споживачів до якості продукту проекту. Можна специфікувати кінцевий і проміжний продукти. Що нижче рівень, за яким продукт специфікований, то легше здійснювати контроль.

Використання певних стандартів і досвіду

Чим більше досвіду накопичено компанією, тим адекватнішими є стандарти і специфікації за проектом. Американським інсти­тутом проектного менеджменту (РМІ) розроблені стандарти про­ектів і робочих пакетів, які пройшли випробування на практиці і відомі своєю здатністю забезпечити відповідний результат згідно з вимогами специфікації.

Залучення кваліфікованих ресурсів

Якщо люди, які працюють над здійсненням проекту, мають відповідний досвід і навики, лише тоді вони можуть забезпечити досягнення вимог специфікації відповідно до встановлених стан­дартів. Це стосується й основного персоналу, зайнятого у реалі­зації проекту, й обслуговуючого. Звичною практикою має бути проведення строгого відбору членів команди проекту.

Аудиторські перевірки

Використання аудиторських перевірок може забезпечити впе­вненість у тому, що створений за проектом продукт чи надані по­слуги відповідають вимогам споживачів. Але це може мати й протилежний ефект у тому разі, якщо кількість аудиторських пе­ревірок і аудиторів буде завеликою.

9.2 Система управління якістю проекту

Сучасний менеджмент якості проекту базується на таких ос­новних принципах:

• якість — це не самостійна функція управління, а невід'єм­ний елемент проекту в цілому;

• якість — це те, чого очікує споживач;

• відповідальність за якість проекту має бути адресною;

• підвищувати якість можна лише зусиллями всіх працівників;

• контролювати завжди ефективніше процес, аніж результат (продукт);

• політика в галузі якості і програма забезпечення якості ма­ють бути частиною загального плану проекту.

Управління якістю проекту включає всі роботи, які належать до загальної функції управління, визначають політику у сфері за­безпечення якості, завдання та відповідальність і реалізують їх такими засобами, як планування якості, контроль та вдоскона­лення в межах системи забезпечення якості. На рис. 9.1 подані основні складові управління якістю проекту.

Рис. 9.1.– Структура системи управління якістю проекту.

Планування якості— це визначення того, які стандарти яко­сті потрібно застосувати до даного проекту і як домогтися відпо­відності їм.

Забезпечення якості— це оцінка загального виконання проекту на регулярній основі для підтвердження того, що проект задовольняє стандарти якості.

Контроль якості— це відслідковування певних результатів з по проекту для встановлення того, чи відповідають вони стандар­там якості, і для визначення шляхів усунення причин незадовіль­ного виконання.

Планування якості проекту

Планування якості включає визначення того, які стандарти якості потрібно застосовувати до даного проекту і як забезпечити дотримання цих стандартів. Команда проекту повинна чітко усві­домлювати один із фундаментальних принципів сучасного упра­вління якістю — якість планується, а не перевіряється. Тому пла­нування якості передбачає формування вимог до якості проекту і його продукту та визначення шляхів їх забезпечення.

Для планування якості проекту потрібно мати:

• політику у сфері якості;

• описання змісту проекту;

• описання продукту у вигляді конкретних специфікацій, отриманих від споживачів;

• стандарти, норми і вимоги до якості;

• результати інших процесів планування.

Політика у сфері якості— це загальні цілі й напрями діяль­ності організації з наголосом на якість, формально виражені ме­неджментом вищого рівня.

Політика у сфері якості повинна відбивати рівень якості, який має бути досягнутий у здійсненні проекту, та шляхи його досяг­нення. Вона має розкривати такі основні питання:

• рівень якості продукту/послуг проекту;

• відповідальність за продукт;

• відносини з клієнтами/споживачами;

• відносини з постачальниками;

• відносини з персоналом (командою проекту).

Політику якості треба сформулювати стисло і чітко, вона має бути зрозумілою кожному і доведеною до відома всіх учасників проекту. Команда менеджерів проекту відповідає за те, щоб усі учасники і зацікавлені сторони були ознайомлені з нею.

Політика у сфері якості виконавчої організації часто може пристосовуватися для використання у проекті. Але якщо в орга­нізації, яка виконує проект, відсутня офіційна політика у сфері якості або до проекту залучено багато виконавчих організацій, то команді управління проектом потрібно розробити політику у сфері якості для даного проекту.

Описання змісту проекту— один із основних документів при плануванні якості, оскільки в ньому фіксуються головні цілі учасників проекту, зацікавлених сторін і споживачів та результа­ти проекту для них.

Описання продукту— це задокументовані характеристики продукту (послуги) у вигляді специфікацій, технічних завдань, які має забезпечити проект, аби вважатися виконаним. Описання продукту є менш детальним на ранніх фазах і більш детальним — на пізніх у міру поступового уточнення характеристик продукту.

Відповідно до визначення ISO 9000:

стандарт— це «документ загального та багаторазового вико­ристання, затверджений відповідною організацією, в якому зве­дені правила, керівництва та характеристики для продуктів, про­цесів або послуг і який не є обов'язковим для дотримання»;

норма— «документ, який лежить в основі необхідних влас­тивостей продукту, процесу чи послуги, включаючи застосовува­ні адміністративні процедури, причому цей документ є обов'яз­ковим для дотримання».

Команда управління проектом повинна визначити, які стан­дарти й норми стосуються даного проекту і можуть впливати на його виконання, а також розробити необхідні заходи для того, щоб забезпечити відповідність цим нормативним документам.

На планування якості можуть впливати і результати інших процесів планування за проектом. Зокрема, під час планування ресурсів, що залучаються до здійснення проекту, та закупівель їх визначаються вимоги до підрядчика, які мають бути відображені в загальному плані управління якістю.

Для планування якості використовують такі методи та засоби:

• аналіз прибутків і витрат;

• порівняння із зразком;

• графіки потоків;

• експерименти.

Процес планування якості передбачає розгляд співвідношення прибутків і витрат. Прибуток від дотримання вимог якості по­лягає у тому, що в майбутньому знадобиться менше переробок, а це означає більш високу продуктивність, менші витрати, більш повне задоволення вимог споживачів і всіх зацікавлених сторін. В основному витрати, або вартість дотримання вимог якості, — це витрати на роботи з управління якістю при виконанні проекту.

Аксіомою для менеджера проекту має бути те, що завдяки правильному управлінню якістю прибутки перевищать витрати.

Порівняння із зразком— це встановлення бажаного рівня показників якості продукту проекту, виходячи із порівняння з відповідними параметрами аналогічних проектів. Порівняння може бути з проектами, які належать або тій самій виконавчій організації, або іншій.

Графік потоків— це будь-яка діаграма, що відображає зв'я­зок між різними елементами системи. В управлінні якістю найча­стіше використовують такі графіки:

причинно-наслідкові діаграми,або діаграми Ісікави,які показують, як різні причини та субпричини пов'язані з виник­ненням реальних і потенційних проблем або наслідків (рис. 9.2);

графіки потоків у вигляді блок-схем,які відображають взаємодії між різними елементами систем і процесів (рис. 9.3).

Постановка експериментів— аналітичний метод, який до­помагає визначити, які чинники найбільшою мірою впливають на загальний результат проекту. Цей метод найчастіше використо­вують для планування якості продукту проекту.

 

Рис. 9.2. – Причинно-наслідкова діаграма

Рис. 9.3. – Приклад процесу, зображеного на графіку потоків

Результатом планування якості проекту є план управління якістю, операційні визначення, контрольні переліки.

План якості проекту,або програма забезпечення якості проекту,включають заходи щодо реалізації політики у сфері якості із зазначенням термінів виконання, відповідальних за ви­конання, критеріїв оцінки та бюджету. В цьому плані чи програмі відображається стратегія забезпечення якості здійснення проекту, яка визначається на початковій стадії його виконання.

Програма має передбачати організаційну структуру, в межах якої вона реалізовуватиметься, а також чіткий розподіл відпові­дальності й рівень повноважень окремих осіб, груп і організацій, які беруть участь у реалізації проекту, щодо вирішення проблеми якості. План якості може також включати технологічні карти окремих складних процесів та листки перевірки виконання конк­ретних процедур чи процесів.

За термінологією ISO 9000, у плані має бути описана система якості проекту,тобто «організаційна структура, відповідальні, процедури, процеси та ресурси, необхідні для здійснення управ­ління якістю».

У межах управління окремо взятого проекту, як правило, спе­ціальної системи управління якістю не створюється, але при цьому основні організації-учасники повинні мати системи управління якістю і задокументовану угоду, де визначається, як взаємодія­тимуть їхні системи управління якістю між собою. Система уп­равління якістю базується на політиці в галузі якості.

Система управління якістю повинна включати перелік керів­них документів, заходів і визначення порядку їх здійснення, які зводяться до такого:

• керівництво з якості, де описується система якості в цілому;

• методичні інструкції по елементах системи якості;

• робочі інструкції, які описують окремі комплексні техноло­гічні процеси (технологічні карти);

• контрольні інструкції, які описують окремі процедури про­ведення контрольних і випробувальних заходів (вхідний конт­роль проектної документації, матеріалів, деталей, обладнання, контроль якості виробничих процесів тощо);

• нормативну документацію.

Операційні визначенняописують у специфічних термінах «що є що», а також спосіб вимірювання якості в процесі контро­лю. Наприклад, недостатньо стверджувати, що дотримання за­планованих термінів виконання робіт є показником якості вико­нання проекту. Потрібно вказати, чи контролюватимуться дати початку і закінчення, а чи тільки дати закінчення кожної роботи, чи будуть контролюватися індивідуальні роботи, чи ж тільки певні результати, і якщо так — то які, тощо.

Контрольний перелік— це структурований перелік питань, зазвичай специфічний для певної роботи і певних проектів, який використовується для перевірки виконання необхідних дій, кро­ків. Вони здебільшого виражаються наказовим способом («Зро­біть це!») або питальними реченнями («Ви зробили це?»). Багато організацій мають стандартні контрольні переліки для забезпе­чення якості виконання повторюваних робіт.

 

Забезпечення якості проекту

Забезпечення якості — це система послідовних запланованих і реалізованих робіт для підтвердження того, що проект задоволь­няє відповідні стандарти. Цей процес триває упродовж усього часу здійснення проектних робіт. Роботи із забезпечення якості зазви­чай виконуються службою якості або організаційною одиницею з подібною назвою.

Для забезпечення якості проекту потрібно мати:

• план управління якістю;

• результати контролю показників якості;

• операційні визначення.

Результати контролю показників якостіподаються у ви­гляді записів з тестування та перевірки показників у форматі, прийнятному для порівняння й аналізу даного проекту.

Щоб забезпечити якість, використовують такі методи:

методи та засоби планування якості, які можуть також використовуватися і для забезпечення якості;

• аудит якості.

Відповідно до стандарту ISO 8402 аудит якості— це систе­матичне і незалежне дослідження, яке проводиться для того, щоб встановити, чи відповідає діяльність щодо якості запланованим вимогам, наскільки ефективно ці вимоги реалізуються і чи будуть досягнуті поставлені цілі. Завданням аудиту якості є виявлення і усунення недоліків, які виникли під час виконання проекту, з ме­тою поліпшення його показників.

Розрізняють аудит системи управління якістю, аудит процесів і аудит продукту. Аудиторські перевірки можуть проводитися спеціально підготовленими внутрішніми аудиторами або зовніш­німи аудиторами: другою стороною, тобто перевірки, які прово­дяться замовниками у постачальників чи підрядчиків, або незалежною третьою стороною (наприклад, організаціями з сертифі­кації систем якості).

Результатом процесу забезпечення якості проекту є визна­чення заходів для поліпшення якості.

Заходи для поліпшення якостіпередбачають дії з підвищен­ня ефективності виконання проекту для надання додаткових пе­реваг зацікавленим сторонам проекту (замовникам, підрядчикам, споживачам і т. ін.). Здебільшого реалізація заходів для поліп­шення якості вимагає підготовки запитів на дозвіл проведення змін у проекті й різних коригуючих дій, що вимагатиме від ко­манди проекту управління цими змінами і їх контролю.

 

Контроль якості проекту

Контроль якості включає відслідковування конкретних ре­зультатів за проектом для встановлення того, чи відповідають вони стандартам і вимогам щодо якості, а також для визначення шляхів усунення причин незадовільного виконання робіт. Конт­роль повинен здійснюватися упродовж усього часу виконання проекту. Результати виконання проекту включають результати як за продуктом проекту, так і за менеджментом проекту (такі показники, як виконання проекту за календарним планом і за бюджетом).

Контроль якості виконується службою якості (відділом якості, відділом контролю якості, відділом технічного контролю). Ко­манда управління проекту повинна сьогодні мати практичні знання в галузі статистичного контролю якості для полегшення оцінки результатів контролю якості.

Для контролю якості проекту потрібно мати:

• план управління якістю;

• операційні визначення;

• контрольні переліки;

• результати реалізації проекту, що включають як результати виконання процесів за проектом, так і результати за продуктом.

Для контролю якості проекту використовують такі методи та засоби:

інспекція (перевірка);

• графіки контролю (контрольні карти);

• діаграми Парето;

• статистичні методи;

• графіки потоків;

• аналіз тенденцій.

Інспекціявключає такі дії, як вимірювання, перевірка, тестування, що виконуються для визначення того, чи відповідають І отримані результати встановленим вимогам. Інспекція може здійснюватися на будь-якому рівні: на рівні окремих робіт, комплексу робіт чи проекту загалом; інспекції може піддаватися кінцевий і проміжний продукт проекту.

Графіки контролю, або контрольні карти— це графічне зображення результатів процесу у часі (рис. 9.4). їх використо­вують для визначення того, чи перебуває процес «під контро­лем», тобто чи відмінності у результатах спричинені випадкови­ми відхиленнями, а чи виникли непередбачені події, які мають бути ідентифіковані та скориговані. Якщо процес контролюється, він не повинен змінюватися.

Графіки контролю можуть використовуватися для відстежу-вання вихідних змінних будь-якого типу. їх можна використову­вати для моніторингу вартісних і планових відхилень, змін обся­гу і частоти змін змісту проекту, похибок у проектній докумен­тації або в інших процесах проекту, аби визначити, чи перебуває під контролем управління проектом.

Рис. 9.4. – Контрольна карта виконання процесу

Діаграма Парето— це діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за частотою (рангом) виникнення певної причини (рис. 9.5). Упорядкування за рангом використовують для здійснення коригуючих дій: команда проек­ту повинна на основі відомого правила 80 : 20 вживати заходи, спрямовані насамперед на усунення проблем, які спричиняють найбільшу кількість дефектів.

Рис. 9.5. – Діаграма Парето

Статистичні методи(статистичні вибірки, аналіз динамічних рядів, кореляційно-регресійний аналіз тощо) передбачають ство­рення статистичних вибірок і моделей для проведення перевірки, щоб значно скоротити витрати і час на контроль якості. Тому по­трібно, щоб команда управління проекту була обізнана з різними технологіями статистичного моделювання.

Графіки потоків використовують під час контролю­вання якості як допоміжний засіб в аналізі проблем, що виникають.

Аналіз тенденційпередбачає використання математичних методів для прогнозування майбутніх результатів. Аналіз тенден­цій часто використовують для відстежування:

• технічних показників виконання (скільки похибок або дефек­тів було визначено і скільки з них залишилося невиправленими);

 

• вартісних і планових показників виконання (скільки робіт за період було завершено зі значними відхиленнями).

Результатом контролю якості мають бути рішення щодо:

• прийняття робіт, продукції;

• ідентифікації браку і розробки та реалізації заходів для уп­равління продукцією, яка не відповідає встановленим вимогам, нормам і стандартам;

• переробки продукції;

• введення змін у процеси;

• заходів для поліпшення якості.

Переробка— це дії, які застосовують для приведення дефек­тного або такого, що не відповідає стандартам, елементу у відпо­відність із встановленими вимогами чи специфікаціями. Пере­робки, особливо непередбачені, часто спричиняють перевитрати, тому команда проекту має докласти всіляких зусиль, аби мінімі­зувати процеси переробки.

Зміни процесувключають негайні коригуючі або запобіжні дії як результат контролю якості. У деяких випадках потрібно, щоб процес змін здійснювався відповідно до процедур загально­го контролю за змінами по проекту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.017 с.)