Тема: Основні вимоги до укладання документівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Основні вимоги до укладання документівМета:

освітня (навчальна)

- закріпити поняття про нормативний документ;

- ознайомити курсантів з вимогами, до укладання та оформлення документів; розкрити їхнє практичне значення для укладання документів;

- ознайомити курсантів з поняттям про документний текст;

- формувати системне уявлення про становлення і основні етапи розвитку документознавства;

Розвивальна

- застосовувати теоретико-інформаційні положення щодо аналізу, оцінки, організації реальних інформаційних документів, процесів та систем;

- розширити набуті знання про текст як головний елемент документа, його типи і види;

- розвивати навички практичної роботи з документним текстом;

Виховна

- формувати переконання необхідності вдосконалення україномовної культури писемного спілкування.

Основні поняття:документ, реквізит, документний текст, юридична техніка.

Наочність:інструкції, таблиці, зразки документів.

Питання для контролю знань

1. Вимоги до оформлення документів (правові, логічні, лінгвістичні, технічні).

2. Текст як основний елемент документа. Вимоги, ознаки, властивості. Типи та види текстів.

3. Документний текст як складний лінгвістичний об’єкт.

4. Юридична техніка.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Відредагуйте текст характеристики з дотриманням логічних, технічних та лінгвістичних вимог, з’ясуйте, який тип тексту застосовується при укладанні документа, аргументуйте.

2. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості укладання характеристики (див. методичны рекомендації). Складіть характеристику на будь-якого курсанта вашого взводу.

3. Користуючись алгоритмічним приписом і таблицею сталих мовних зворотів (див. Методичні рекомендації), укладіть звіт про проходження практики.

Зразок службової характеристики для редагування:

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Петрова Віктора Юрієвича

1984 р. н. українця,

рядового міліції, курсанта ІІ курсу,

освіта середня, в університеті

з 25.07.2008 року

Рядовий міліції Петров Віктор Юрієвич на навчання направлений УМВС України у Луганській області з числа громадських осіб у 2008 році. Бере активну участь у житті курса та університета, накази та статути ОВС знає, їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує добре, вчасно прибирає недоліки.

Рядовий міліції Петров Віктор Юрієвич навчається переважно на відмінно та добре. За час навчання зарекомендував себе позитивно як здатний, дисциплінованний, старанний, наполегливий курсант. Безпідставних пропусків і запізнень недопускає.

До разових доручень ставиться відповідально, якісно, добросовісно, своєчасно. Працює над підвищенням професіонального та наукового рівню, приймає участь в наукових конференціях. Багато читає, володіє англійською мовою.

Має добре розвинуті коммунікаційні та організаційні здібності, цілеспрямованність і працелюбність, оптимізм стійкість у життєвослужбових умовах. За характером скромний, стриманний, урівноваженний, ввічливий, спокійний. Користується авторитетом серед викладачів та товарищів, виявляє культуру у спілкуванні, вміє переконати та відстоювати власну точку зору.

Має охайний зовнішній вид. Займається спортом. Фізично підготовленний, на практичних заняттях показує відмінні результати. Володіє вогнепальною зброєю та спеціальними предметами захисту. Характеристика курсанта Петрова Віктора Юрієвича, з урахуванням ділових й моральних якостей подається на присвоєння спеціального звання „сержант міліції”.

Начальник ІІ курсу

полковник міліції(підпис) Власенко О.С.

«____»_________ 2006 р.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. З історії розвитку документознавства. Оформлення договірних відносин дописемної доби.

2. Роль наскальних малюнків, клинописного письма та фінікійського алфавіту в процесі розвитку діловодства.

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Кушнерук С.П. Документна лингвітика. – М., 2008.

8. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

9. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган– К., 2002.

Додаткова

1. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

2. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

3. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

4. Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-ге вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

6. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

9. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник / С. В. Шевчук, О. О, Кабиш. – К. : Атіка, 2007.

Практичне заняття № 4

Тема: Основи документування організаційно-розпорядчої документації

Мета:

освітня (навчальна)

-закріпити поняття про нормативний документ, з’ясувати різницю між органiзацiйними та розпорядчими документами;

- навчити курсантів визначати види документів залежно від їхнього функціонального призначення;

Розвивальна

- виробити у курсантів уміння правильно проектувати, укладати, оформлювати й редагувати органiзацiйно-розпорядчу документацію;

- розвивати навички інформаційного аналізу та синтезу органiзацiйно-розпорядчої документації;

Виховна

- формувати переконання в необхідності якісного україномовного спілкування у праводіловій сфері.

 

Основні поняття: органiзацiйнi документи, розпорядчі документи, iнструкцiя, правила, статут, наказ, розпорядження.

Наочність:інструкції, таблиці, зразки документів.

Питання для контролю знань

1. Органiзацiйно-розпорядча документація як провідна в управлiнськiй дiяльностi.

2. Основні види органiзацiйно-розпорядчої документації: статут, правила, iнструкцiя, наказ, розпорядження, вказівка.

3. Правила складання та оформлення органiзацiйно-розпорядчих документів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості укладання інструкції, розпорядження, наказу, правил, плану (див. метод. рекомендації).

2. Відредагуйте розпорядження з дотриманням логічних, технічних та лінгвістичних вимог.

3. Користуючись формуляром-зразком і таблицею мовних зворотів, укладiть наказ з фрагментом тексту: „Звільнити: Лук’янчук Ганну Миколаївну з посади ст. лаборанта кафедри кримінального права з 01 липня 2012 року у зв’язку з виходом на пенсію. Підстава: заява Лук’янчук Г.М.”.

4. Користуючись алгоритмічним приписом і формуляром-зразком, укладіть правила роботи курсантів у комп’ютерному класі під час практичних занять з іноземної мови.

5. Охарактеризуйте один з видів органiзацiйно-розпорядчих документів за всіма ознаками класифікації документів.

 

Зразок розпорядження для редагування:

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

№230 м. Луганськ 20.11.09р.

 

про перевід особового складу

на посиленний варіант несення служби

 

У відповідності з планом заходів МВС по забезпеченню порядку і громадянської беспеки підчас передвиборчої компанії та виборів президента України від 13. 10. 2011 року

 

ВИМАГАЮ:

 

1. Проректору зі службової підготовки О.С. Новакову забеспечити ціло добове чергування відповідальних від керівництва університета.

2. Начальникам структурних підрозділів забезпечити перевід особового складу на посиленний варіант несення служби з 1 грудня 2011 р. і по завершення голосування та відвезення виборної документації.

3. Розпорядження довести до відома зацікавлених осіб.

4. Контроль по виконанню покласти на проректора по службі.

 

Ректор (підпис) Комарницький В. М.

Таблиця. Лексико-граматичні засоби для складання наказу

 

Констатуюча частина Відповідно до Указу Пре­зидента України від...№..., З метою усунення недоліків..., Згідно з наказом... № ... від..., За підсумками першого кварталу цього року в ...» тощо. На виконання...
Розпорядча частина Наказую: Начальникам структурних підрозділів... забезпечити... створити комісію... Контроль за виконанням покласти на... Контроль за виконанням наказу залишаю... Наказ оголосити...

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС ДО УКЛАДАННЯ ПРАВИЛ

1. Визначте мету і адресат укладання документа.

2. Пригадайте перелік реквізитів, характерних для цього документа, правила їх оформлення та розміщення.

3. Продумайте структуру тексту документа

4. З’ясуйте вимоги до вибору мовних кліше.

5. Оформіть згідно з вимогами правила роботи курсантів у комп’ютерному класі.

6. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи.

7 Відредагуйте (у разі потреби) тексти укладених документів.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Ознаки діловодства у язичницьких писемних пам’ятках на території сучасної України.

2. Документування за часів Київської Русі.

3. Значення літописів для розвитку діловодства.

 

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

8. Ларин М.В. Управление документацией в организациях. – М., 2002.

9. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган – К., 2002.

Додаткова

1. Кушнерук С.П. Документная лингвистика. – М., 2008.

2. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

3. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

4. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

6. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

9. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник / С. В. Шевчук, О. О, Кабиш. – К. : Атіка, 2007.

 

Практичне заняття № 5Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)