Змістовий модуль 1. Сучасний діловий документ як носій інформаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 1. Сучасний діловий документ як носій інформаціїПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Сучасний діловий документ як носій інформації

Практичне заняття № 1

Тема: ДОКУМЕНТ ТА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Мета:

освітня (навчальна)

- ознайомити курсантів з роллю і місцем документа в системі документної комунікації; розкрити його значення для практичної дiяльностi;

- навчити курсантів використовувати у практичній діяльності нормативно-правову базудокументознавства;

- навчити курсантів класифікувати документи відповідно до їхнього функціонального призначення; виокремлювати загальні та спецiальнi функції документа;

Розвивальна

- застосовувати теоретико-інформаційні положення щодо аналізу, оцінки, організації реальних інформаційних документів, процесів та систем;

Виховна

- формувати переконання необхідності різнобічного особистісного мовного вдосконалення й розвитку.

Основні поняття:нормативно-правова база діловодства, юридична техніка, документ, документування, документний текст, реквізит документа (постійний i змінний), формуляр, бланк, класифiкацiя документів.

Наочність: схеми, таблиці, інструкції.

Питання для контролю знань

1. Поняття про документ, його значення для практичної дiяльностi.

2. Нормотивн-правова база, що регулює процеси створення, документообігу та зберігання документів.

3. Поняття класифікації документів, її призначення.

4. Критерії класифікації документів та види документів згідно з класифікаційними групами.

5. Загальні та спеціальні функції документа. Основні ознаки документа та його властивості.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте довідку, наказ, характеристику, скаргу за ознаками класифікації документів.

2. Проілюструйте прикладами документів класифікацію:

- за походженням,

- за терміном виконання,

- за терміном зберігання,

- за ступенем гласності,

- за рівнем стандартизації.

3. Складіть схему „Класифікація документів за призначенням”.

4. Прочитайте текст документа, поділивши його на абзаци. Виявіть порушення логічної послідовності викладу тексту, аргументуйте. Відредагуйте текст, враховуючи лінгвістичні вимоги, випишіть мовні кліше та терміни.

Складання та оформлення службових документів

Вітповідальність за сенс добру підготовку і офорленя службових документів кладеться на кирівників структурованих підрозділів установи. Бланки будьякого вида мають виготовлятись на підставі кутового, або подовжного розміщеня риквізитів. Для зкладання службових документів повинен використовуватися папір формату А1, А2 та А3. Так бланки мають виготовлятись друкованим способом на білому паперу з фарбами яскравого колору. Довільний формат не дозволяється. Якправило усі службові документи треба оформляти на бланках установи. Бланки виготовляють згідно до вимог держстандартів с обовьязковим дотриманям цих правил. Де-які внутрішні документи і документи від імені кількох організацій оформляються не на бланці. Текст документа має містити якусь аргументаціну інформацію що викладається стисло граматно зрозуміло і об’єктивно бес повторів й вживаня слів й зворотів ненесущих змістовного навантаження.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Сучасний документ і його особливості.

2. Соціальні функції документа.

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

8. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган– К., 2002.

Додаткова

1. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

2. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

3. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

4. Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-ге вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

6. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

9. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник / С. В. Шевчук, О. О, Кабиш. – К. : Атіка, 2007.

 

Практичне заняття № 2

Тема: Загальні вимоги до розташування реквізитів у допоміжних та службових процесуальних документах

Мета:

освітня (навчальна)

-закріпити поняття про нормативний документ;

- ознайомити курсантів з основними правилами розташування реквізитів при укладанні документа;

- з’ясувати роль реквізитів, формулярів, бланків під час укладання та оформлення документів;

Розвивальна

- розвивати вміння застосовувати отримані знання при виконанні практичних завдань;

Виховна

- виховувати україномовного фахівця праводілової сфери.

Основні поняття: документний текст, реквізит (постійний, змінний), формуляр, бланк, робоча площа, береги документа.

Наочність: схеми, таблиці, інструкції.

Питання для контролю знань

1. Поняття реквізиту, види реквізитів.

2. Вимоги та правила оформлення постійних і змінних реквізитів.

3. Робоча площа, береги, інтервали формуляра документа.

4. Правила розташування реквізитів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. КористуючисьФормуляром-зразком розташування реквізитів (формату А4) (див. Методичні рекомендації),укладіть таблицю „Реквізити документів та правила їх оформлення”, у якій необхідно відобразити правила оформлення усіх 32 реквізитів за наступним зразком:

 

3№ Реквізити Правила оформлення
  Державний герб Розташовується посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації
  Емблема організації

 

2. Укладіть бланк організації з поздовжнім і кутовим розміщенням його реквізитів.

3. Користуючись укладеною таблицю „Реквізити документів та правила їх оформлення”, визначте спільні та відмінні реквізити заяви і рапорта, особливості їх розміщення.

4. Ознайомтесь з наведеним алгоритмічним приписом та усвідомте мету і зміст кожного „кроку” в підготовці до укладання заяви та рапорту. Опрацюйте подані в таблиці сталі мовні звороти, характерні для заяви і рапорту. Укладіть заяву (про прийняття на роботу) або рапорт (про звільнення), спираючись на зразок оформлення рапорта (див. методичні рекомендації).

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС ДО УКЛАДАННЯ ЗАЯВИ І РАПОРТУ

1. Визначте мету укладання документа (які питання службового чи особистого характеру можуть бути вирішені у заяві, а які у рапорті).

2. Пригадайте правила оформлення постійних і змінних реквізитів заяви і рапорту (у чому полягають особливості їх розміщення).

3. З’ясуйте, вимоги до укладання тексту (які спільні та відмітні риси структури тексту, які мовні кліше характерні для кожного з аналізованих документів).

4. Оформіть згідно з вимогами заяву і рапорт.

5. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи.

6. Відредагуйте (у разі потреби) тексти укладених документів.

Таблиця. Лексико-граматичні засоби для складання заяви та рапорту.

Мовні кліше Заява Рапорт
Адресат Директорові ... Заступникові директора ... Інспекторові... Методисту ... Ректорові... полковнику міліції Начальникові ... факультету ... Заступникові начальника ... факультету Начальникові ... курсу Заступникові начальника ... курсу
Адресант Студента (тки)... курсу... групи... факультету..., який (а) проживає за адресою ... Курсанта... курсу взводу... факультету ..., рядового міліції ...
Текст Порошу дозволити... Порошу надати (відпустку)... Порошу призначити мене (на посаду)... Порошу звільнити мене (з посади)... У зв’язку з... (сімейними обставинами)   Порошу дозволити... Порошу надати (звільнення)... З правилами поведінки ... ознайомлений... У зв’язку з... (сімейними обставинами)  

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 – законодавча база щодо складу реквізитів.

2. Нормотворча база системи МВС.

 

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

8. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган– К., 2002.

Додаткова

1. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

2. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

3. Ковшикова Е.В. Способи достижения информационной точности в деловых текстах // Вестник ВГУ Вып. 1. – Волгоград, 2001. – С. 46– 53.

4. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

5. Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-ге вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с.

6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

7. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

8. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

9. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

Практичне заняття № 3

Розвивальна

- застосовувати теоретико-інформаційні положення щодо аналізу, оцінки, організації реальних інформаційних документів, процесів та систем;

- розширити набуті знання про текст як головний елемент документа, його типи і види;

- розвивати навички практичної роботи з документним текстом;

Виховна

- формувати переконання необхідності вдосконалення україномовної культури писемного спілкування.

Основні поняття:документ, реквізит, документний текст, юридична техніка.

Наочність:інструкції, таблиці, зразки документів.

Питання для контролю знань

1. Вимоги до оформлення документів (правові, логічні, лінгвістичні, технічні).

2. Текст як основний елемент документа. Вимоги, ознаки, властивості. Типи та види текстів.

3. Документний текст як складний лінгвістичний об’єкт.

4. Юридична техніка.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Відредагуйте текст характеристики з дотриманням логічних, технічних та лінгвістичних вимог, з’ясуйте, який тип тексту застосовується при укладанні документа, аргументуйте.

2. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості укладання характеристики (див. методичны рекомендації). Складіть характеристику на будь-якого курсанта вашого взводу.

3. Користуючись алгоритмічним приписом і таблицею сталих мовних зворотів (див. Методичні рекомендації), укладіть звіт про проходження практики.

Зразок службової характеристики для редагування:

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Петрова Віктора Юрієвича

1984 р. н. українця,

рядового міліції, курсанта ІІ курсу,

освіта середня, в університеті

з 25.07.2008 року

Рядовий міліції Петров Віктор Юрієвич на навчання направлений УМВС України у Луганській області з числа громадських осіб у 2008 році. Бере активну участь у житті курса та університета, накази та статути ОВС знає, їх дотримується. На критику з боку керівництва реагує добре, вчасно прибирає недоліки.

Рядовий міліції Петров Віктор Юрієвич навчається переважно на відмінно та добре. За час навчання зарекомендував себе позитивно як здатний, дисциплінованний, старанний, наполегливий курсант. Безпідставних пропусків і запізнень недопускає.

До разових доручень ставиться відповідально, якісно, добросовісно, своєчасно. Працює над підвищенням професіонального та наукового рівню, приймає участь в наукових конференціях. Багато читає, володіє англійською мовою.

Має добре розвинуті коммунікаційні та організаційні здібності, цілеспрямованність і працелюбність, оптимізм стійкість у життєвослужбових умовах. За характером скромний, стриманний, урівноваженний, ввічливий, спокійний. Користується авторитетом серед викладачів та товарищів, виявляє культуру у спілкуванні, вміє переконати та відстоювати власну точку зору.

Має охайний зовнішній вид. Займається спортом. Фізично підготовленний, на практичних заняттях показує відмінні результати. Володіє вогнепальною зброєю та спеціальними предметами захисту. Характеристика курсанта Петрова Віктора Юрієвича, з урахуванням ділових й моральних якостей подається на присвоєння спеціального звання „сержант міліції”.

Начальник ІІ курсу

полковник міліції(підпис) Власенко О.С.

«____»_________ 2006 р.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. З історії розвитку документознавства. Оформлення договірних відносин дописемної доби.

2. Роль наскальних малюнків, клинописного письма та фінікійського алфавіту в процесі розвитку діловодства.

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Кушнерук С.П. Документна лингвітика. – М., 2008.

8. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

9. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган– К., 2002.

Додаткова

1. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

2. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

3. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

4. Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-ге вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

6. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

9. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник / С. В. Шевчук, О. О, Кабиш. – К. : Атіка, 2007.

Практичне заняття № 4

Розвивальна

- виробити у курсантів уміння правильно проектувати, укладати, оформлювати й редагувати органiзацiйно-розпорядчу документацію;

- розвивати навички інформаційного аналізу та синтезу органiзацiйно-розпорядчої документації;

Виховна

- формувати переконання в необхідності якісного україномовного спілкування у праводіловій сфері.

 

Основні поняття: органiзацiйнi документи, розпорядчі документи, iнструкцiя, правила, статут, наказ, розпорядження.

Наочність:інструкції, таблиці, зразки документів.

Питання для контролю знань

1. Органiзацiйно-розпорядча документація як провідна в управлiнськiй дiяльностi.

2. Основні види органiзацiйно-розпорядчої документації: статут, правила, iнструкцiя, наказ, розпорядження, вказівка.

3. Правила складання та оформлення органiзацiйно-розпорядчих документів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості укладання інструкції, розпорядження, наказу, правил, плану (див. метод. рекомендації).

2. Відредагуйте розпорядження з дотриманням логічних, технічних та лінгвістичних вимог.

3. Користуючись формуляром-зразком і таблицею мовних зворотів, укладiть наказ з фрагментом тексту: „Звільнити: Лук’янчук Ганну Миколаївну з посади ст. лаборанта кафедри кримінального права з 01 липня 2012 року у зв’язку з виходом на пенсію. Підстава: заява Лук’янчук Г.М.”.

4. Користуючись алгоритмічним приписом і формуляром-зразком, укладіть правила роботи курсантів у комп’ютерному класі під час практичних занять з іноземної мови.

5. Охарактеризуйте один з видів органiзацiйно-розпорядчих документів за всіма ознаками класифікації документів.

 

Зразок розпорядження для редагування:

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

№230 м. Луганськ 20.11.09р.

 

про перевід особового складу

на посиленний варіант несення служби

 

У відповідності з планом заходів МВС по забезпеченню порядку і громадянської беспеки підчас передвиборчої компанії та виборів президента України від 13. 10. 2011 року

 

ВИМАГАЮ:

 

1. Проректору зі службової підготовки О.С. Новакову забеспечити ціло добове чергування відповідальних від керівництва університета.

2. Начальникам структурних підрозділів забезпечити перевід особового складу на посиленний варіант несення служби з 1 грудня 2011 р. і по завершення голосування та відвезення виборної документації.

3. Розпорядження довести до відома зацікавлених осіб.

4. Контроль по виконанню покласти на проректора по службі.

 

Ректор (підпис) Комарницький В. М.

Таблиця. Лексико-граматичні засоби для складання наказу

 

Констатуюча частина Відповідно до Указу Пре­зидента України від...№..., З метою усунення недоліків..., Згідно з наказом... № ... від..., За підсумками першого кварталу цього року в ...» тощо. На виконання...
Розпорядча частина Наказую: Начальникам структурних підрозділів... забезпечити... створити комісію... Контроль за виконанням покласти на... Контроль за виконанням наказу залишаю... Наказ оголосити...

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС ДО УКЛАДАННЯ ПРАВИЛ

1. Визначте мету і адресат укладання документа.

2. Пригадайте перелік реквізитів, характерних для цього документа, правила їх оформлення та розміщення.

3. Продумайте структуру тексту документа

4. З’ясуйте вимоги до вибору мовних кліше.

5. Оформіть згідно з вимогами правила роботи курсантів у комп’ютерному класі.

6. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи.

7 Відредагуйте (у разі потреби) тексти укладених документів.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. Ознаки діловодства у язичницьких писемних пам’ятках на території сучасної України.

2. Документування за часів Київської Русі.

3. Значення літописів для розвитку діловодства.

 

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

8. Ларин М.В. Управление документацией в организациях. – М., 2002.

9. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган – К., 2002.

Додаткова

1. Кушнерук С.П. Документная лингвистика. – М., 2008.

2. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

3. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

4. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

6. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

9. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник / С. В. Шевчук, О. О, Кабиш. – К. : Атіка, 2007.

 

Практичне заняття № 5

Розвивальна

- розвивати навички інформаційного аналізу та синтезу довідково-iнформацiйної документації;

Виховна

- формувати переконання в необхідності якісного україномовного спілкування у праводіловій сфері.

Основні поняття: довiдково-iнформацiйнi документи, довідка, анотація, відгук, пояснювальна записка, доповідна записка, протокол (витяг з протоколу), телеграма (телефонограма).

Наочність:інструкції, таблиці, зразки документів.

Питання для контролю знань

1. Поняття про довiдково-iнформацiйний документ, його види.

2. Особливості укладання та оформлення довiдково-iнформацiйних документів: довідка, анотація, відгук, рецензія, пояснювальна записка, доповідна записка, протокол (витяг із протоколу), телеграма (телефонограма).

3. Службові листи, їх різновиди. Вимоги до укладання.

IIРАКТИЧНI ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості укладання протоколу, та формуляром-зразком (див. Методичні рекомендації), укладіть витяг з протоколу з питання про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2009 року.

2. Підготуйтеся до написання пояснювальної записки про порушення дисципліни, пригадавши вимоги до розміщення реквізитів та типові мовні звороти.

3. Користуючись алгоритмічним приписом, укладіть анотацію на один з посібників з курсу „Юридичне документознавство”.

4. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості укладання службових листів, формуляром-зразком та таблицею сталих мовних зворотів, укладіть зразок службового листа.

5. Відредагуйте зразки доповідних записок за всіма вимогами їх оформлення.

6. Підготуйтеся до написання доповідної записки на ім’я директора Навчально-наукового інституту з числа цивільних осіб нашого університету про якість проходження практики в судових органах міста.

 

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРИПИС

ДО АНОТУВАННЯ НАУКОВОГО ДЖЕРЕЛА

 

1. Ознайомтеся з вихідними даними наукового джерела (назва, жанр, автор, рік і місце видання, структура, обсяг).

2. Прочитайте текст, усвідомлюючи його загальний зміст.

3. З’ясуйте актуальність і адресат джерела.

4. Проаналізуйте структуру тексту, визначивши логічні частини.

5. Визначте головну інформацію основної частини тексту, відповівши на запитання:

- які проблеми висвітлюються;

- що констатує автор;

- як розв’язуються поставлені проблеми;

- яких висновків доходить автор.

6. Оформіть письмово текст анотації, використавши необхідні мовні кліше.

7. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи.

Зразки доповідної записки на редагування:

Заступнику начальника

ГУ МВС України

полковнику міліції

Бараненко Р.О.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

№23-12/214

 

Цим доповідаю, що на 01.09.2009 на території Луганської бласті утворилась негативна обстановка по розкриттю злочинів проти особистості.

Порівняно з аналогічним періодом 2008 р. розкриття данного виду злочинів зменшилася. Зменшення розкриття навмисних вбивств становить 20%

Начальник

підполковник міліції(підпис) Щербина Д.Л.

01.09.2009

Бланк установи
Генеральному директорові

авіазаводу ім. Антонова

Клименко Р.О.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА № 208

 

Відповідно з дорученням Голови адміністрації Києво-Святошинського району по перевірці готовності баз відпочивання для дітей і визначення кількості учнів, що зможуть відпочити влітку 2010 року, 15 травня проведено огляд житлових приміщень бази відпочинку. Прошу взяти під контроль підготовку бази до прийняття дітей на відпочинок.

Усі житлові корпуси мають задовільний стан, проте:

1) спортивний майдан вимагає ремонту;

2) привести у порядку газони.

 

16.09.2009

Завідуючий Райвно(підпис) Пивовар І.О.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ

1. „Руська Правда” як зразок законодавства Київської Русі.

Література

Основна

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. – К., 2006.

2. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укл. : Хавронюк М. І. – К. : Атіка, 2008. – 256с.

3. Інструкція з діловодства, що ведеться в центральному апараті Міністерства внутрішніх справ України, органах і підрозділах внутрішніх справ, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС України, навчальних закладах освіти та урядових органах державного управління, які діють у складі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 04 жовтня 2003 року №1150.

4. Інструкція про вимоги щодо оформлення документів у системі МВС України, затверджена наказом МВС України від 20.01.2004 № 55.

5. Інструкція про організацію діловодства в системі МВС України, затверджена Наказом МВС України від 24.11.2003 № 1440.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посібник / А. В. Корж. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2008. – 372 с.

7. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування / А. В. Красницька. – К., 2003.

8. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грібіниченко, М. П. Баган – К., 2002.

Додаткова

1. Деловая переписка. – М. : ВНИИДАД, 2007.

2. Комісаров О. Г. Основи діловодства: документування та документообіг : навч. посібник / О. Г. Комісаров, А. П., Купін А. С. Савельєв. – Запоріжжя, 2005.

3. Корж А. В. Юридичне документоведення : навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України /А. В. Корж. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2001. – 168 с.

4. Кушнерук С.П., Шаповалова Т.А. Деловое письмо: Взгляд через десятилетия // Делопроизводство. – 2001. № 2. С. 99 – 102.

5. Організація діловодства та навчальна практика: навч. посібник / за ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута. – К. : Алерта, 2006. – 600 с.

6. Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-ге вид., переробл. і доп. / МВС України, Луган. акад. внутр. справ МВС ім. 10-річчя незалежності України / відп. ред. О. М. Литвинов; Вст. ст. І. П. Ющука. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 304 с.

7. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / за ред. Бибик С. П. – К., 1997.

8. Токарська А. С., Кочан І. М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / А. С. Токарська, І. М. Кочан.. – К. : Знання, 2008.

9. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

10. Шевчук С. В. Службове листування / С. В. Шевчук. – К., 2000.

11. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення : навч. посібник / С. В. Шевчук, О. О, Кабиш. – К. : Атіка, 2007.

 

Практичне заняття № 6

Розвивальна

- розвивати навички інформаційного аналізу та синтезу кадрової документації;

Виховна

- формувати переконання в необхідності якісного україномовного спілкування у праводіловій сфері.

Основні поняття: кадрові документи, автобiографiя, доручення, заява, розписка, анкета, особова карта, характеристика.

Наочність:інструкції, таблиці, зразки документів.

Питання для контролю знань

1. Вимоги до укладання та оформлення особистих офiцiйних документів: доручення, заява, розписка.

2. Документацiя щодо особового складу: автобiографiя, анкета, особова карта, особовий листок обліку кадрів, характеристика, подання.

3. Особливості оформлення кадрової документації.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Приготуйтеся до написання доручення на iм’я однокурсника на отримання Вашої стипендії за березень 2012 року, скориставшись алгоритмічним приписом (див. Методичні рекомендації).

2. Зробіть порівняльний аналіз документів: розписка як процесуальний акт у кримінальній справі та розписка про отримання трудової книжки.

3. Підготуйтеся до написання автобіографії, урахуйте особливості укладання в системі МВС.

4. Ознайомтесь з тезами, що ілюструють особливості її укладання резюме та наведеним зразком, укладіть резюме (див. методичні рекомендації).

5. Ознайомтесь з тезами та зразком укладання подання, укладіть таблицю реквізитів та мовних кліше документа.

 

Зразок розписки для аналізу:

Розписка

Про попередження щодо кримінальної вiдповiдальностi

за збереження арештованого майна

м. Миколаїв

 

Я, Петров Борис Антонович, товарознавець миколаъвського міськторгу, проживаю в м. Миколаєві, вул. Набережна, буд. 10, кв. 27, даю цю розписку слідчому прокуратури м. Миколаєва Ільницькому А.М. про те, що я попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену ст.. 182 КК України, за розтрату чи приховування переданого мені 24 грудня 2009 року за описом на зберігання майна, на яке накладений арешт у справі Попової Ольги Василівни.

/підпис/ Б.А. Петров

 

Слідчий прокуратури м. Енська,

Юрист 2 класу /підпис/ В.П. Антонюк

 

Розписка

 

Я, Когут Наталя Андріївна, з метою перерахування розміру раніше призначеної мені пенсії одержала від інспектора вiддiлу кадрів Житомирської обласної лiкарнi Синецької Валентини Павлівни свою трудову книжку, яку зобов’язуюся повернути не пізніше 05 березня 2010 року.

 

11.03.2000.____________________________/підпис/_________________

 

Трудову книжку Когут Н.А. видано 01 березня 2010 року.

 

Інспектор вiддiлу кадрів /підпис/ В. П.Синецька

 

01 березня 2000 року

Зразок заяви на редагування:

Начальнику УМВС України

Київської області

полковнику міліції

Шпотенко П.П.

від Коваленко

Петра Миколайовича, що

мешкає за адресою вул. Миру, 5

 

12.3.2010р.

ЗАЯВА

Прошу вас направити мене на навчання до університету внутрішніх справ. З умовами служби у Органах внутрішніх Справ, труднощами, та ненормативним робочим днем (роботою у вихідні та свята), ознайомленний.

Покладені обов'язки завжди буду виконувати добре, чесно, якісно, сумліПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.015 с.)